ORDIN nr. 202 din 25 august 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 1 septembrie 2006    Vazand Referatul de aprobare nr. 25.373 din 18 august 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 76/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 791 din 31 august 2005. (2) De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, referirile făcute la ordinul menţionat la alin. (1) se vor considera ca fiind referiri la prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 91/630/CEE ce stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 340 din 11 decembrie 1991, p. 33, asa cum a fost modificată ultima data de Regulamentul Consiliului 806/2003/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 122 din 16 mai 2003, p. 1.  +  Articolul 5 (1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare de la data publicării. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), art. 5 alin. (1) şi art. 8 din norma sanitară veterinara vor intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatis ChetanBucureşti, 25 august 2006.Nr. 202.  +  AnexăNORMA 25/08/2006