ORDONANŢĂ nr. 60 din 30 august 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006    Având în vedere responsabilitatea şi exigenţele deontologice ale personalului ce desfăşoară control administrativ în cadrul administraţiei publice centrale şi locale, precum şi necesitatea eficientizării activităţii Autorităţii de Control a Guvernului,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 411/2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), litera e) se abrogă:2. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Salariile de bază corespunzătoare funcţiilor în care este încadrat personalul prevăzut la alin. (2) se majorează cu 50% faţă de cele prevăzute de lege."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul delegat pentru controlulimplementării programelorcu finanţare internaţionalăşi urmărirea acquis-ului comunitar,Emanoil NeguţŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 60.---------