ORDONANŢĂ nr. 50 din 30 august 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IL5 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul ILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (7^1) al articolului 2 se introduc două noi alineate, alineatele (8) şi (9), cu următorul cuprins:"(8) În situaţia în care pe terenurile destinate amplasării construcţiilor de locuinţe care se realizează în cadrul programelor prevăzute la alin. (1) lit. c) nu s-a ajuns la faza autorizării lucrărilor de construcţie, în termen de un an de la preluarea în folosinţă gratuită a terenurilor, în condiţiile legii, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va reanalîza în consiliul de administraţie oportunitatea continuării programelor de construcţii şi va stabili, împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi cu autorităţile administraţiei publice locale implicate, modalitatea de utilizare a terenurilor respective şi de valorificare a proiectelor de execuţie realizate cu finanţare din surse bugetare. (9) Pentru soluţionarea situaţiei prevăzute la alin. (8), Agenţia Naţională pentru Locuinţe este abilitată să ia următoarele măsuri: a) în cazul în care, potrivit Programului de guvernare şi analizei efectuate împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, este oportună continuarea programelor de construcţii de locuinţe prevăzute la alin. (1) lit. c), iar autorităţile administraţiei publice locale sunt de acord şi hotărăsc prelungirea acordării dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor aferente, proiectele de execuţie realizate se valorifică în continuarea acestor programe; b) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale sunt de acord şi hotărăsc prelungirea acordării dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, dar pentru dezvoltarea de către agenţie a unor programe de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar, prevăzute la alin. (1) lit e), proiectele de execuţie realizate cu finanţare din surse bugetare se valorifică în cadrul acestor programe, iar sumele rezultate se virează de Agenţia Naţională pentru Locuinţe la bugetul de stat; c) în cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu sunt de acord cu prelungirea acordării dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor către Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi/sau solicită restituirea terenurilor, urmând să dezvolte pe acestea programe proprii de construcţii de locuinţe, Agenţia Naţională pentru Locuinţe va restitui, prin protocol, terenurile respective unităţilor administrativ-teritoriale implicate. Proiectele de execuţie realizate cu finanţare din surse bugetare pe terenurile respective se transmit, în mod gratuit, în proprietatea unităţilor administrativ-teritorîale şi se predau acestora de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, prin protocolul prin care se restituie terenurile, în vederea dezvoltării programelor proprii de construcţii de locuinţe. Această măsură este aplicabilă şi în situaţia în care, potrivit Programului de guvernare şi analizei efectuate împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, nu mai este oportună continuarea programelor de construcţii de locuinţe de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe."2. Alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) Agenţia Naţională pentru Locuinţe poate avansa din resursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a^1 şi b)-d), iar partenerii acesteia pot avansa din surse proprii sumele necesare proiectării, autorizării, contractării şi execuţiei lucrărilor de construcţii de locuinţe prin credit ipotecar, după caz, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele beneficiarilor de locuinţe."3. La articolul 6 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1 cu următorul cuprins:"a^1 sume încasate din rate şi dobânzi aferente creditelor acordate din resursele agenţiei;".4. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(3) Resursele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b)-d) pot fi avansate şi pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie reconstituite din sursele stabilite conform art. 2 alin. (1^1) şi prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."5. După alineatul (1) al articolului 6^1 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) La fundamentarea alocaţiilor bugetare necesare anual se va avea în vedere utilizarea resurselor disponibile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a^1 şi f).(1^2) Resursele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a^1) şi f) sunt disponibile în măsura în care acestea se regăsesc ca excedent al bugetului propriu al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2).  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se vor actualiza Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu dispoziţiile prezentului act normativ.  +  Articolul IIILegea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului.Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 30 august 2006.Nr. 50.-----------