HOTĂRÂRE nr. 1.088 din 16 august 2006privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 28 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Cultural "Sala Palatului", denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, împreună cu bunurile şi dotările aferente acestor imobile, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor pentru Centrul Cultural "Sala Palatului".  +  Articolul 2Centrul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1.  +  Articolul 3 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot obţine din: a) organizarea şi participarea în colaborare cu alte instituţii la realizarea de spectacole şi alte manifestări cultural-artistice; b) vânzarea biletelor de intrare la spectacole; c) vânzarea programelor de spectacol; d) prestarea unor servicii culturale; e) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice; f) valorificarea bunurilor care fac parte din patrimoniul său; g) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine; h) alte activităţi specifice, realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 4 (1) Centrul este condus de un director general, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor, potrivit legii. (2) Directorul general al Centrului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, cu instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi/sau din străinătate. (3) Directorul general al Centrului este ordonator terţiar de credite. (4) Directorul general al Centrului numeşte în şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu. (5) Personalul Sucursalei "Sala Palatului" a Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în număr de 125 de angajaţi, este preluat de Centru, pe bază de examen pentru verificarea aptitudinilor profesionale, corespunzător atribuţiilor şi structurii organizatorice ale Centrului, organizat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (6) Salarizarea personalului contractual al Centrului se va face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului contractual din unităţile bugetare de subordonare centrală.  +  Articolul 5Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Centrului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi cultelor în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Centrului pe anul 2006 se asigură din bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, în limita sumei de 3.000 mii lei. (2) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 3.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1), la capitolul 67.01 "Cultură, recreere şi religie", titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2006.  +  Articolul 8Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2), a bunurilor şi dotărilor aferente acestor imobile se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9La data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 8, Ministerul Culturii şi Cultelor dobândeşte toate drepturile şi este ţinut de toate obligaţiile Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", care afectează imobilele care se transmit, prevăzute în anexa nr. 2, stabilite prin acte normative, precum şi prin convenţii şi contracte încheiate în condiţiile legii.  +  Articolul 10Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se diminuează cu valoarea de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a bunurilor şi dotărilor aferente acestor imobile, iar patrimoniul Ministerului Culturii şi Cultelor se majorează cu valoarea de inventar a imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi a bunurilor şi dotărilor aferente acestor imobile.  +  Articolul 11Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat", după numărul curent 37 se introduce numărul curent 37^1 , cu următorul cuprins:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    "37^1 . Centrul Cultural Venituri proprii şi subvenţii            «Sala Palatului» acordate de la bugetul de stat"──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. La punctul II, nota va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Unităţile menţionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.335 de posturi."  +  Articolul 12La data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 8, Sucursala "Sala Palatului", unitate fără personalitate juridică aflată în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se desfiinţează.  +  Articolul 13La data prevăzută la art. 12, Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 2 "Lista cuprinzând sucursalele din structura Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", numărul curent 12 se abrogă.2. La anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»", după numărul curent 85 se introduc numerele curente 85^1 şi 85^2 , cu următorul cuprins:
    Nr. crt.Denumirea imobilului şi adresaTeren  - m2 -
    "851.Imobil - str. Ion Câmpineanu nr. 27, parter, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti126,80
    852.Imobil - Calea Victoriei nr. 68-70, sectorul 1, Bucureşti180,31"
  3. La anexa nr. 4, numerele curente 781 şi 782 se abrogă.
   +  Articolul 14Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul culturiişi cultelor,Ioan Onisei,secretar de statMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 16 august 2006.Nr. 1.088.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se transmit din proprietatea privată a statului şi dinadministrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor
    Nr. crt.Denumirea şi locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmitePersoana juridică la care se transmiteCaracteristicile tehnice ale imobilului
    1.Sala Palatului - str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1 BucureştiStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi CultelorSuprafaţa terenului = 8.955 m2
    Suprafaţa utilă = 20.287,52 m2
    Suprafaţa construită la sol = 6.998 m2
    Suprafaţa desfăşurată = 21.212 m2
    2.Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. 2, parterStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi CultelorSuprafaţa utilă = 166,56 m2
    3.Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. 2, subsolStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi CultelorSuprafaţa utilă = 230,70 m2
    Depozit Sala Palatului
    4.Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. 5, parterStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi CultelorSuprafaţa utilă = 128,22 m2
    Depozit Sala Palatului
    5.Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. 5, subsolStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi CultelorSuprafaţa utilă = 43,92 m2
    Depozit Sala Palatului
    6.Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. 4, subsolStatul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi CultelorSuprafaţa utilă = 34,67 m2
    Depozit Sala Palatului
   +  Anexa 2 SARCINILEcare afectează imobilele care se transmit din proprietatea privată a statului şi din administrareaRegiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în proprietatea publică a statuluişi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor
    Nr. crt.Denumirea şi locul unde este situat imobilulCaracteristicile tehniceSarcinile care afectează imobilul
    1.Sala Palatului, str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, BucureştiSuprafaţa terenului = 8.955 m2Contract de închiriere nr. 605 - SAS parter, Societatea Comercială "INTERTOP" - S.R.L., data expirării 15 iulie 2007
    Suprafaţa utilă = 20.287,52 m2
      Suprafaţa construită la sol = 6.998 m2
      Contract de închiriere nr. 482 - C305, C306, A9 - Societatea Comercială "GAS EXPERT" - S.R.L., data expirării 1 iunie 2006
      Suprafaţa desfăşurată = 21.212 m2
      Contract de închiriere nr. 544 - C301-303, 307, salon 1, 2, 3 - M.L.N.R., data expirării 17 iunie 2006
          Contract de închiriere nr. 867 - A1, A2, A3 - Societatea Comercială "ROINVEST CONSTRUCT" - S.A., data expirării 1 octombrie 2006
          Contract de închiriere nr. 868 - A4, A5 - Societatea Comercială "ROINVEST" - S.A., data expirării 1 octombrie 2006
          Contract de închiriere nr. 10.195/2002 cu actul adiţional nr. 4 - C202-206, 210 - M.L.N.R, data expirării 10 octombrie 2006
          Contract de închiriere nr. 241 - C304 - Asociaţia O.S.M.T.H., data expirării 1 martie 2006
          Contract de închiriere nr. 25 cu actul adiţional nr. 2 - A6, A7, A8 - Camera de Comerţ şi Industrie România-China, data expirării 15 ianuarie 2007
          Contract de asociere nr. 175 - subsol Sala Palatului, Societatea Comercială "INTERTOP" - S.R.L., data expirării 1 ianuarie 2010
          Contract de închiriere nr. 210 - C109 - Fundaţia Culturală Delta, data expirării 15 decembrie 2006
    2.Imobil - str. Valeriu Branişte nr. 54-56, bl. 2, parter, sectorul 3, BucureştiSuprafaţa utilă = 166,56 m2Contract de închiriere nr. 1.239 - Societatea Comercială "PRODUCTION" - S.R.L., data expirării 1 ianuarie 2007
  ----------