LEGEA nr. 12 din 6 august 1990privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite
EMITENT
  • PARLAMENT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 8 august 1990    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Constituie activităţi comerciale ilicite şi au ca efect aplicarea, faţă de cei care le-au savirsit, a măsurilor prevăzute în prezenta lege, următoarele: a) efectuarea de acte de comerţ fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru desfăşurarea unei activităţi comerciale sau cu încălcarea de către comercianţi a obiectului activităţii lor comerciale, stabilit în condiţiile legii; b) revinzarea la un preţ mai mare a mărfurilor cumpărate din unităţile de desfacere cu amănuntul ale comerţului de stat sau cooperatist; revinzarea mărfurilor cumpărate de la un comerciant cu amănuntul, altul decît cei menţionaţi anterior, cu un preţ mai mare de 10% decît cel de cumpărare.În cazul în care mărfurile suferă operaţiuni de prelucrare din care nu rezultă un produs nou, de reambalare, depozitare şi alte asemenea, preţul nu poate fi mai mare decît cu cel mult 20%; c) cumpărarea de produse, în scop de revinzare, de la restaurant, cofetarie, bar, cantina, unitate de turism sau alta unitate similară; d) cumpărarea, în scop de revinzare, de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilită prin balanţa, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; e) stocarea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţa şi revinzarii lor ulterioare; f) vînzarea produselor cumpărate în condiţiile de la lit. c) şi d) sau a celor stocate în condiţiile de la lit. e); g) înţelegerea între comercianţii cu amănuntul pentru impunerea unor preţuri superioare celor practicate pe piaţa; h) ascunderea, alterarea sau distrugerea de acte ori documente, neînregistrarea mărfurilor, precum şi ţinerea unei duble evidente contabile, în scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe; i) vînzarea de mărfuri de către comercianţi în alte locuri decît cele autorizate de primării sau în afară condiţiilor înscrise în licenţe; j) condiţionarea vinzarii unui produs de cumpărarea altui produs; k) orice alta fapta săvîrşită de un comerciant cu scopul de a crea un deficit pe piaţa în aprovizionarea cu mărfuri a populaţiei.  +  Articolul 2Cistigurile realizate din activităţile prevăzute la art. 1 lit. a), b) şi f) sînt supuse unui impozit egal cu valoarea acestor cistiguri.Încasările rezultate din vînzarea de către un comerciant a unor mărfuri a căror provenienţă nu poate fi dovedită se impozitează cu o cota de 95% .Prevederile alin. 2 se aplică şi pentru mărfurile de provenienţă străină supuse vamuirii potrivit legii, la care persoanele juridice sau fizice care le-au introdus în ţara nu au actul de impunere vamală.  +  Articolul 3Sînt contravenţii, dacă fapta nu constituie, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă: a) de la 5.000 lei la 10.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. i) şi j); b) de la 10.000 lei la 50.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. e), g) şi k); c) cu o sumă egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati împreună cu impozitul datorat, fapta prevăzută la art. 1 lit. h); d) de la 20.000 lei la 60.000 lei faptele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d).Sancţiunea pentru faptele prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e) se aplică şi în cazul în care mărfurile au fost vîndute.Bunurile care fac obiectul contravenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c), d) şi e), aflate la data constatării la contravenient, se confisca.  +  Articolul 4În afară comercianţilor, sînt contraveniente şi persoanele încadrate la regiile autonome, societăţile comerciale, unităţile cooperatiste, orice alte organizaţii sau unităţile de stat, care, în scopul săvîrşirii contravenţiei, au convenit cu comerciantul asupra modalităţilor de savirsire a acesteia.Persoanelor prevăzute la alin. 1 li se va aplica aceeaşi amenda ca aceea pentru comerciant.  +  Articolul 5Contravenţiile prevăzute la art. 3 lit. a), b) şi d) se constata de către funcţionarii prefecturilor, primăriilor, împuterniciţi de către acestea, precum şi de către organele de poliţie, iar contravenţia prevăzută la art. 3 lit. c), de către funcţionarii inspecţiilor teritoriale financiare de stat, împuterniciţi de inspecţia respectiva.Persoanele împuternicite să constate contravenţia vor aplica şi amenda, luînd, totodată, măsura confiscării prevăzute la art. 3 alin. 3.  +  Articolul 6Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 7Pentru urmărirea desfăşurării activităţii comerciale în condiţiile prevăzute de lege, la primării se va constitui un corp de control comercial.Primăriile la care se va constitui un corp de control comercial, atribuţiile şi structura organizatorică ale corpurilor de control, precum şi modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotărîre a guvernului.  +  Articolul 8La data publicării prezentei legi se abroga dispoziţiile art. 295 lit. c) şi d) din Codul penal, art. 70 - 87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comerţ interior, precum şi orice alte dispoziţii contrare. Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990. PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din ziua de 31 iulie 1990. PREŞEDINTELE SENATULUIacademician ALEXANDRU BÎRLĂDEANUÎn temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României,promulgăm Legea privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial. PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCU-------------------------