HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime referitoare la echipamentul individual de protecție utilizat de lucrători la locul de muncă.  +  Articolul 2Prevederile Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului menționat la art. 1, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.  +  Articolul 3(1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecție se înțelege orice echipament destinat să fie purtat sau ținut de lucrator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.(2) Sunt excluse din definitia cuprinsă la alin. (1):a) îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorului;b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta și salvare;c) echipamentul individual de protecție purtat sau folosit de armata, poliție ori de alte instituții de ordine publică;d) echipamentul individual de protecție pentru mijloace de transport rutier;e) echipamentul sportiv;f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;g) dispozitivele purtabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și factorilor nocivi.  +  Articolul 4Echipamentul individual de protecție trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.  +  Capitolul II Obligațiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Prevederi generale  +  Articolul 5(1) Echipamentul individual de protecție trebuie să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecție și a condițiilor pentru introducerea lor pe piața, cu modificările ulterioare.(2) Orice echipament individual de protecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă el însuși la un risc mărit;b) sa corespundă condițiilor existente la locul de muncă;c) sa ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului;d) să se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după toate ajustarile necesare.  +  Articolul 6În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecție, aceste echipamente trebuie să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.  +  Articolul 7Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție, în special durata purtării, sunt determinate în funcție de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrator și de performanță echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 8(1) Echipamentul individual de protecție este, în principiu, destinat purtării de către o singura persoana.(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecție de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creează diferiților utilizatori nicio problema de sănătate sau de igiena.  +  Articolul 9În cadrul întreprinderii și/sau unității trebuie să se furnizeze și să fie disponibile informații adecvate privind fiecare echipament individual de protecție impus în conformitate cu art. 5 și 6.  +  Articolul 10(1) Echipamentul individual de protecție se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa funcționare și o stare de igiena satisfăcătoare prin intermediul întreținerii, repararii și inlocuirilor necesare.(2) Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei poate stabili dispoziții pe baza cărora să se impună ca lucrătorul să contribuie la costul unui anumit echipament individual de protecție, în situațiile în care utilizarea echipamentului nu este exclusiv pentru locul de muncă.  +  Articolul 11Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejeaza purtarea echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 12Angajatorul asigura instruirea lucrătorului și, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecție.  +  Articolul 13(1) Echipamentul individual de protecție poate fi utilizat numai în scopurile specificate și în conformitate cu fișa de instrucțiuni, cu excepția împrejurărilor specifice și excepționale.(2) Instrucțiunile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor.  +  Secţiunea a 2-a Evaluarea echipamentului individual de protecție  +  Articolul 14(1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecție, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecție pe care intenționează sa îl folosească îndeplinește cerințele prevăzute la art. 5 și 6.(2) Aceasta evaluare cuprinde:a) analiza și evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecție pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecție disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).  +  Articolul 15Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în funcție de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecție.  +  Secţiunea a 3-a Reguli de utilizare  +  Articolul 16(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 4-15, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei stabilește reguli generale pentru utilizarea echipamentului individual de protecție și/sau reguli care reglementează cazurile și situațiile în care angajatorul trebuie să furnizeze echipamentul individual de protecție, luând în considerare reglementările tehnice române care transpun legislația comunitara privind libera circulație a acestui echipament.(2) Aceste reguli indica, în special, împrejurările sau situațiile de risc în care este necesară utilizarea echipamentului individual de protecție, fără a aduce atingere priorității care trebuie să se acorde mijloacelor de protecție colectivă.(3) Anexele nr. 1-3 au un caracter orientativ, conțin informații utile pentru stabilirea acestor reguli și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Atunci când Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei adapteaza regulile prevăzute la art. 16, acesta ia în considerare orice modificări semnificative ale riscului, mijloacelor de protecție colectivă și echipamentelor individuale de protecție, determinate de evolutiile tehnologice.  +  Articolul 18Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei consulta organizațiile angajatorilor și lucrătorilor cu privire la regulile prevăzute la art. 16 și 17.  +  Secţiunea a 4-a Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor  +  Articolul 19Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, atunci când aceștia utilizează echipamente individuale de protecție la locul de muncă.  +  Articolul 20Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 21Adaptarile de natura strict tehnica ale anexelor nr. 1-3 se efectuează de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în funcție de:a) adoptarea reglementărilor de armonizare tehnica și de standardizare cu privire la echipamentele individuale de protecție; și/saub) progresele tehnice, evoluția reglementărilor sau specificatiilor internaționale ori a cunoștințelor din domeniul echipamentelor individuale de protecție.  +  Articolul 22Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei raportează Comisiei Europene la fiecare 5 ani cu privire la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, indicând punctele de vedere ale partenerilor sociali.  +  Articolul 23Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă [a 3-a directiva specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE ], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L393/1989.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Sereș
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat
  București, 9 august 2006.Nr. 1.048.  +  ANEXA nr. 1
  TABEL
  pentru evaluarea riscurilor în vederea
  selectionarii echipamentelor individuale de protecție
  RISCURI
  FIZICECHIMICEBIOLOGICE
  MECANICETERMICEE L E C T R I C ERADIAȚIIZ G O M O TAEROSOLILICHIDEV G A A P Z O E R IBac- terii pato- geneVi- ruși pa- to- geniCiu- perci gene- ra- toare de mi- cozeAnti- geni bio- lo- gici nemi- cro- bieni
  Căderi de la înăl- țimeLovi- turi, tăie- turi, impact, stri- vireÎnțe- pături, tăie- turi, zgârie- turiVi- bra- țiiAlune- care, cădere la ace- lași nivelCăl- dură, focFrigNe- io- ni- za- teIo- ni- za- tePul- beri, fibreFumCeațăImersiiÎm- proș- care, stro- pire
  P Ă R Ț I L E C O R P U L U ICAPCraniu
  Urechi
  Ochi
  Căi respi- ratorii
  Față
  Întregul cap
  MEMBRE SUPE- RIOAREMâini
  Brate (părți)
  MEMBRE INFE- RIOAREPicior
  Gambe (părți)
  ALTELEPiele
  Trunchi abdomen
  Căi paren- terale
  Întregul corp
   +  ANEXA nr. 2
  LISTA
  orientativa și neexhaustiva a echipamentelor individuale de protecție
  Protecția capului:– casti de protecție pentru utilizare în industrie (mine, santiere de lucrări publice, alte ramuri industriale);– acoperamant ușor pentru protecția scalpului (caschete, bonete, plase de par, cu sau fără cozoroc);– acoperamant pentru cap (bonete, caschete, palarii etc. din material textil, material textil tratat etc.).Protecția împotriva zgomotului:– antifoane interne și alte dispozitive similare;– casti antifonice (care acoperă tot capul);– antifoane externe care pot fi montate pe casti de protecție industriale;– antifoane externe cu receptor de joasa frecventa incorporat;– antifoane cu comunicare audio.Protecția ochilor și a fetei:– ochelari cu brate;– ochelari-masca;– ochelari-masca împotriva radiatiilor X, ochelari-masca împotriva radiatiilor laser, ochelari-masca împotriva radiatiilor ultraviolete, infrarosii, vizibile;– ecrane faciale (viziere);– masti și casti pentru sudura cu arc (masti de mana, masti cu fixare pe cap sau masti care pot fi montate pe casti de protecție).Protecția respiratorie:– aparate filtrante împotriva pulberilor, gazelor și pulberilor radioactive;– aparate de protecție respiratorie izolante cu aductie de aer;– aparate de protecție respiratorie cu masca de sudura detasabila;– aparate și dispozitive pentru scufundare;– costume pentru scufundare.Protecția mainii și bratului:– manusi care asigura protecție:* împotriva agresiunilor mecanice (intepaturi, taieturi, vibratii etc.);* împotriva substanțelor chimice;* pentru electricieni și împotriva caldurii;– manusi cu un deget;– degetare;– manecute;– manseta de protecție a incheieturii mainii pentru munci grele;– mitene (manusi fără degete);– manusi de protecție.Protecția picioarelor și a gambelor:– pantofi, bocanci, cizme semiinalte și cizme de securitate;– încălțăminte la care se pot scoate rapid sireturile sau carligele;– încălțăminte cu bombeu suplimentar de protecție;– încălțăminte și supraincaltari cu talpi rezistente de căldură;– încălțăminte, cizme și supraincaltari rezistente la căldură;– încălțăminte, cizme și supraincaltari termoizolante;– încălțăminte, cizme și supraincaltari împotriva vibratiilor;– încălțăminte, cizme și supraincaltari antistatice;– încălțăminte, cizme și supraincaltari electroizolante;– cizme pentru lucrătorii cu ferastraie cu lant;– saboti;– genunchiere;– glezniere detasabile;– ghetre;– talpi detasabile (rezistente la căldură, perforare sau transpiratie);– crampoane detasabile pentru gheața, zapada sau podele alunecoase.Protecția pielii:– creme de protecție/unguente.Protecția trunchiului și a abdomenului:– veste, jachete și sorturi de protecție împotriva agresiunilor mecanice (intepare, tăiere, stropi de metal topit etc.);– veste, jachete și sorturi de protecție împotriva substanțelor chimice;– veste cu sistem de încălzire;– veste de salvare;– sorturi de protecție împotriva radiatiilor X;– centuri lomboabdominale.Protecția întregului corpEchipament proiectat pentru a preveni caderile:– echipament de prevenire a caderilor (echipament complet cu toate accesoriile necesare);– echipament de franare cu absorbire a energiei cinetice (echipament complet cu toate accesoriile necesare);– dispozitive de sustinere a corpului (centuri de securitate).Îmbrăcăminte de protecție:– îmbrăcăminte pentru lucru "de securitate" (doua piese și combinezoane);– îmbrăcăminte de protecție împotriva agresiunilor mecanice (intepare, tăiere etc.);– îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice;– îmbrăcăminte de protecție împotriva proiectiilor de metal topit și a radiatiilor infrarosii;– îmbrăcăminte de protecție rezistenta la căldură;– îmbrăcăminte termoizolanta;– îmbrăcăminte de protecție împotriva contaminarii radioactive;– îmbrăcăminte de protecție împotriva pulberilor;– îmbrăcăminte de protecție împotriva gazelor;– îmbrăcăminte și accesorii (banderole, manusi etc.) de semnalizare fluorescente, reflectorizante;– paturi de protecție.
   +  ANEXA nr. 3
  LISTA
  orientativa și neexhaustiva a activităților și
  sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea
  de echipament individual de protecție
  1. Protecția capului (protecția craniului)Casti de protecție:– lucrări de construcții, în special activitate pe, sub sau în apropierea schelelor și locurilor de muncă la înălțime, la operații de montare și demontare a cofrajelor, de asamblare și instalare, activitate desfășurată pe schele și de demolări;– lucrări de poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice;– lucrări în fose, santuri, puțuri și galerii;– terasamente și lucrări în piatra;– lucrări în subteran, cariere, excavari la suprafața, halde;– lucrări cu unelte de impuscat bolturi;– lucrări cu explozivi;– lucrări în vecinătatea lifturilor, dispozitivelor de ridicare, macaralelor și a transportoarelor;– lucrări la furnale, instalații de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald și turnare;– lucrări la cuptoare industriale, containere, mașini, silozuri, buncare și conducte;– lucrări de construcții navale;– lucrări de manevra feroviare;– lucrări în abatoare.2. Protecția picioarelorÎncălțăminte de securitate cu talpa antiperforatie:– lucrări de construcții, civile și rutiere;– lucrări pe schele;– lucrări de demolare;– lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor;– lucrări pe santiere și în spații de depozitare;– lucrări pe acoperisuri.Încălțăminte de securitate fără talpa antiperforatie:– lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice de metal, furnale, otelarii și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice;– construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și lucrări de asamblare de metale;– lucrări de transformare și întreținere;– lucrări cu furnale, instalații de concasare fina, otelarii, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matritare la cald, presari la cald și trefilare;– lucrări în cariere și în exploatări de suprafața și halde;– extractia și prelucrarea pietrei;– producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plata și a recipientelor din sticlă;– lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii;– captusirea cuptoarelor din industria ceramicii;– lucrări de turnare în industria produselor ceramice și a materialelor de construcții;– transport și depozitare;– lucrări cu blocuri de carne congelata și ambalaje metalice de conserve alimentare;– lucrări de construcții navale;– lucrări de manevra feroviare.Încălțăminte de securitate cu toc sau talpa ortopedica și insertie antiperforatie:– lucrări pe acoperisuri.Încălțăminte de securitate cu talpi termoizolante:– lucrări cu și pe materiale foarte fierbinti sau foarte reci.Încălțăminte de securitate care se poate dezechipa ușor:– acolo unde exista riscul penetrarii de substanțe incandescente.3. Protecția ochilor sau a feteiOchelari de protecție, viziere și ecrane faciale:– lucrări de sudura, polizare și debitare;– lucrări de gaurire și gravare;– lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei;– lucrări cu unelte de impuscat bolturi;– utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea spanului în cazul prelucrării de materiale care produc span;– matritarea la cald;– îndepărtarea și maruntirea cioburilor;– pulverizarea de substanțe abrazive;– lucrări cu soluții acide și alcaline, dezinfectanti și produse de curatare corozive;– utilizarea de dispozitive cu jet lichid;– lucrări cu și în apropierea materialelor incandescente;– lucrări cu căldură radianta;– lucrări cu laser.4. Protecția respiratorieSemimasti/Aparate de protecție respiratorie:– lucrări în containere, spații inguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în cazul în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficienta;– lucrări la gura de încărcare a furnalelor;– lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor;– lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele;– lucrări pe captuseala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi;– vopsirea prin pulverizare fără ventilație corespunzătoare;– lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare;– lucrări în instalații de răcire în care exista riscul scurgerii agentului de refrigerare.5. Protecția auzuluiAntifoane:– lucrări la prese de metale;– lucrări cu dispozitive pneumatice;– lucrări ale personalului de la sol în aeroporturi;– lucrări de treierat;– lucrări în industria lemnului și textila.6. Protecția corpului, bratelor și mainilorÎmbrăcăminte de protecție:– lucrări cu acizi și soluții caustice, dezinfectanti și substanțe de curatare corozive;– lucrări cu sau în apropierea materialelor fierbinti și acolo unde se simt efectele caldurii;– lucrări cu produse din sticlă plata;– lucrări de sablare;– lucrări în camere frigorifice.Imbracamite de protecție greu inflamabila:– lucrări de sudura în spații inguste.Sorturi rezistente la perforatie:– lucrări de dezosare și transare;– lucrări cu cutite de mana care implica îndreptarea cutitului spre corp.Sorturi din piele:– lucrări de sudura;– lucrări de forjare;– lucrări de turnare.Protecția antebratului:– lucrări de dezosare și transare.Manusi:– lucrări de sudura;– manipularea de obiecte cu muchii ascutite, dar nu la utilizarea mașinilor care prezintă riscul ca manusa să fie prinsă;– lucrări neprotejate cu acizi și soluții caustice.Manusi din impletitura metalică:– lucrări de dezosare și transare;– utilizarea obișnuită a cutitelor de mana în producție și abatoare;– schimbarea cutitelor la mașinile de tăiat.7. Îmbrăcăminte de protecție împotriva intemperiilor:– lucrări în aer liber pe ploaie și vreme rece.8. Îmbrăcăminte reflectorizanta:– lucrări în locuri în care lucrătorii trebuie să poată fi observati la timp.9. Centuri de securitate:– lucrări pe schele;– asamblarea de piese prefabricate;– lucrări pe stâlpi.10. Franghii de securitate:– lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime;– lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite;– lucrări în partea superioară a turnurilor de sonda;– lucrări în puțuri și canalizari.11. Protecția pielii:– prelucrarea materialelor de acoperire;– lucrări de tabacarie.
  ----