ORDONANŢĂ nr. 41 din 16 august 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 21 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. VI.7 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂprivind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prin prezenta ordonanţă se urmăreşte facilitarea integrării sociale a următoarelor categorii de persoane: a) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România, prin asigurarea accesului la următoarele drepturi: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuinţă, dreptul la asistenţă medicală şi asistenţă socială, asigurări sociale, dreptul la educaţie, precum şi prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române, reunite în programe de integrare; b) străinii care au dobândit un drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, prin derularea de activităţi specifice de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române."3. La articolul 2, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) străinii care au dobândit un drept de şedere în România sunt cetăţenii străini sau apatrizii cărora li s-a acordat dreptul de a rămâne pe teritoriul României în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul juridic al străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările şi completările ulterioare;".4. La articolul 2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) integrarea socială reprezintă procesul de participare activă a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii româneşti, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale, respectiv în vederea adaptării la condiţiile societăţii româneşti;".5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Programele de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, precum şi activităţile în vederea facilitării integrării sociale a acestora se stabilesc şi se implementează pe baza nevoilor beneficiarilor, fără discriminare şi cu respectarea specificului cultural al acestora."6. După alineatul (1) al articolului 11 se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor elaborează o metodologie specială de atestare a studiilor preuniversitare pentru străinii care au obţinut o formă de protecţie în România şi care nu au documente doveditoare ale studiilor sau care, din motive obiective, nu se încadrează în actualele prevederi legale în domeniul recunoaşterii şi atestării studiilor străinilor în România, în scopul facilitării accesului pe piaţa forţei de muncă sau al continuării studiilor.(1^2) Metodologia prevăzută la alin. (1^1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării."7. După alineatul (4) al articolului 21 se introduc trei noi alineate, alineatele (5), (6) şi (7), cu următorul cuprins:"(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), străinii care au obţinut o formă de protecţie în România se pot caza, la cerere, în locuinţele puse la dispoziţie prin intermediul Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, în limita numărului celor existente şi disponibile. (6) În vederea asigurării locuinţelor prevăzute la alin. (5), Oficiul Naţional pentru Refugiaţi este abilitat, după caz: a) să administreze astfel de locuinţe în condiţiile legii; b) să deţină în folosinţă, în acest scop, locuinţe administrate de Ministerul Administraţiei şi Internelor; c) să achiziţioneze locuinţe în limita alocaţiilor bugetare cu această destinaţie şi, după caz, a fondurilor alocate în acest scop de către organizaţii internaţionale la care România este parte. (7) Locuinţele prevăzute la alin. (5) pot fi puse la dispoziţie străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România numai prin închiriere. Condiţiile în care aceste locuinţe se pot închiria beneficiarilor prevederilor alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."8. Alineatul (1) al articolului 22 se abrogă.9. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, în limita resurselor disponibile, locuinţe sociale persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România şi care urmează să se mute în comunitatea respectivă, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenilor români, chiar dacă nu au stabilit domiciliul sau reşedinţa în localitatea respectivă."10. După alineatul (3) al articolului 29 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Nu fac obiectul subvenţionării chiriei în condiţiile alin. (3) contractele de închiriere având ca obiect locuinţele prevăzute la art. 21 alin. (5)."11. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzând articolele 35^1 -35^5, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Activităţi vizând facilitarea integrării sociale pentru străinii care au dobândit drept de şedere în România şi pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic EuropeanArt. 35^1. - (1) Străinii care au dobândit drept de şedere în România şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European beneficiază, la cerere şi gratuit, de cursuri de învăţare a limbii române şi de sesiuni de acomodare culturală şi consiliere. (2) Sesiunile de acomodare culturală se organizează în scopul familiarizării persoanelor prevăzute la alin. (1) cu tradiţiile, obiceiurile şi valorile culturii române şi pentru oferirea de informaţii practice privind societatea românească.Art. 35^2. - (1) Cursurile de învăţare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) sunt organizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în colaborare cu Oficiul Naţional pentru Refugiaţi şi urmăresc familiarizarea participanţilor cu limba română. (2) Metodologia desfăşurării cursurilor de învăţare a limbii române prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se elaborează de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) În situaţia în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării cursurilor de învăţare a limbii române, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi pune la dispoziţie spaţiile necesare în sediile centrelor teritoriale. (4) La finalul cursului de învăţare a limbii române, o comisie desemnată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării evaluează nivelul de cunoştinţe al participanţilor şi eliberează un certificat de participare. (5) Certificatele prevăzute la alin. (4) nu pot fi utilizate de persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) în vederea înscrierii în sistemul de învăţământ.Art. 35^3. - (1) Sesiunile de acomodare culturală prevăzute la art. 35^1 alin. (1) se organizează de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. (2) Sesiunile de acomodare culturală se realizează de personalul specializat al Oficiului Naţional pentru Refugiaţi în spaţiile special amenajate în centrele teritoriale şi trebuie adaptate la nevoile individuale ale participanţilor. (3) Persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia o singură dată de sesiunile de acomodare culturală şi de cursurile de învăţare a limbii române.Art. 35^4. - (1) În cadrul centrelor teritoriale ale Oficiului Naţional pentru Refugiaţi se înfiinţează birouri de informare şi consiliere în cadrul cărora persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) pot beneficia, la cerere, de informare şi consiliere privind drepturile lor în România şi modalităţile concrete de exercitare a acestor drepturi. (2) Posturile necesare pentru înfiinţarea birourilor de informare şi consiliere se asigură, prin redistribuire, din numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Cheltuielile necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea birourilor de informare şi consiliere se asigură din creditele bugetare aprobate Ministerului Administraţiei şi Internelor. (4) În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de informare şi consiliere, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi cooperează cu Autoritatea pentru Străini, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii Publice, Ministerul Afacerilor Externe, autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile internaţionale şi organizaţiile neguvernamentale.Art. 35^5. - Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate contracta, în condiţiile legii, în funcţie de numărul de beneficiari şi în măsura fondurilor disponibile, serviciile organizaţiilor neguvernamentale în vederea organizării sesiunilor de acomodare culturală, consiliere şi învăţare a limbii române pentru persoanele prevăzute la art. 35^1 alin. (1) şi pentru străinii care au dobândit o formă de protecţie în România."12. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Oficiul Naţional pentru Refugiaţi împreună cu celelalte instituţii publice competente cooperează, potrivit competenţelor, cu organizaţiile neguvernamentale şi cu organizaţiile internaţionale pentru identificarea resurselor financiare suplimentare necesare derulării programelor de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European."13. Articolul 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - În măsura fondurilor disponibile, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi poate realiza sau contracta, în condiţiile legii, studii cu privire la procesul de integrare a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European şi poate promova campanii de informare şi sensibilizare a opiniei publice."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va modifica şi va completa corespunzător Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.483/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 22 septembrie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 185/2004, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul educaţiei şi cercetării,Anton Anton,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 16 august 2006.Nr. 41.___________