PROTOCOL din 28 iulie 2006privind colectarea dreptului de suită
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 august 2006  I. Părţile protocolului:- VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor din Domeniul Artelor Vizuale, cu sediul în Bucureşti, str. Nicolae Iorga nr. 21, reprezentat de domnul Gheorghe Voican, director executiv, denumită în continuare VISARTA;- Societatea Comercială "Alis" - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, Teatrul de Operetă Ion Dacian, reprezentată de domnul Ion Rizea, administrator, în calitate de utilizator - casă de licitaţie;- Societatea Comercială "Monavissa" - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 118, reprezentată de domnul Alexandru Ghilduş, administrator, în calitate de utilizator - casă de licitaţie;- Societatea Comercială "M.V.M. Servconsimprod" - S.R.L., cu sediul în Bucureşti, str. Lipscani nr. 63-65, reprezentată de doamna Magdalena Badea, director, în calitate de utilizator galerie de artă şi casă de licitaţie,încheie de comun acord prezentul protocol, în temeiul art. 131^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2005 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind dreptul de suită, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 16 decembrie 2005.II. Obiectul protocoluluiPentru colectarea dreptului de suită rezultat în urma revânzărilor ulterioare ale operelor de artă vizuală, temeiul legal îl constituie prevederile art. 21 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează dreptul de suită cuvenit autorilor, reprezentând o cotă-parte din preţul de vânzare obţinut la orice revânzare a operei, precum şi dreptul autorilor de a fi informaţi cu privire la locul unde se află opera lor.III. CompetenţeColectorul unic şi gestionarul sumelor colectate încasează şi repartizează titularilor de drepturi de autor sumele rezultate ca urmare a aplicării cotei procentuale asupra preţului de vânzare al operelor de artă vizuală.Aceste sume sunt reţinute de vânzători sau intermediari în urma oricărei revânzări, conform prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Vânzătorul sau intermediarul reţine şi virează colectorului unic cota procentuală legal stabilită şi informează cu privire la locul unde se află opera după revânzare.În conformitate cu Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 232/2005, colectorul unic şi gestionarul sumelor este VISARTA, iar vânzătorii şi intermediarii sunt reprezentaţi la negocierea Metodologiei privind colectarea dreptului de suită de către Societatea Comercială "Alis" - S.R.L., Societatea Comercială "Monavissa" - S.R.L. şi Societatea Comercială "M.V.M. Servconsimprod" - S.R.L.IV. Părţile convin asupra Metodologiei privind colectarea dreptului de suită, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul protocol.V. Dispoziţii finalePrezentul protocol reprezintă înţelegerea şi voinţa părţilor în ceea ce priveşte obiectul acestuia şi va înlocui orice înţelegere anterioară.Prezentul protocol intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi expiră la data modificării dispoziţiilor legale referitoare la drepturile de suită.
    VISARTAGheorghe Voican,
      director executiv
       
    Societatea Comercială "Alis" - S.R.L.Ion Rizea,
      administrator
       
    Societatea Comercială "Monavissa" - S.R.L.Alexandru Ghilduş,
      administrator
       
    Societatea Comercială "M.V.M. Servconsimprod" - S.R.L.Magdalena Badea,
      director
   +  Anexa -----la protocol-----------METODOLOGIEprivind colectarea dreptului de suită  +  Articolul 1 (1) În sensul prezentei metodologii, prin revânzarea ulterioară primei înstrăinări făcute de către autor se înţelege actul comercial de revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice, care implică, în calitate de vânzător, cumpărător sau intermediar, saloane, galerii de artă, case de licitaţie, precum şi orice comerciant de opere de artă. (2) Domeniul artelor grafice sau plastice cuprinde opere originale de pictură, sculptură, grafică, desen, design, scenografie, artă decorativă (sticlă, metal, textile, lemn, ceramică etc.), fotografii, hărţi.  +  Articolul 2Este vânzător, cumpărător sau intermediar, în sensul prezentei metodologii, persoana fizică sau juridică autorizată care realizează activităţi comerciale, astfel cum sunt definite la art. 1.  +  Articolul 3 (1) La materializarea actului comercial definit la art. 1, vânzătorul sau intermediarul va achita organismului de gestiune colectivă VISARTA o cotă procentuală, conform art. 21 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cotele se aplică asupra preţului de vânzare definit la art. 5.  +  Articolul 4 (1) Vânzătorul sau intermediarul are obligaţia să comunice organismului de gestiune colectivă VISARTA, până în ultima zi a fiecărei luni pentru vânzările efectuate în luna precedentă, un raport cuprinzând următoarele informaţii:Denumirea şi adresa vânzătorului ................................Data ...............................................
    123456
    Numele autorului/ ţaraData naşterii - decesuluiTitlul opereiDescrierea operei (tehnică, dimensiuni)Preţul de vânzareDreptul de suită
  (2) În termen de 10 zile de la data specificată la alin. (1), vânzătorul sau intermediarul are obligaţia să vireze către VISARTA suma aferentă dreptului de suită, calculată conform art. 3. (3) Raportul lunar prevăzut la alin. (1) constituie baza de repartizare către titularii de drepturi de autor a remuneraţiei colectate de organismul de gestiune colectivă VISARTA. (4) Raportul lunar va preciza numele reprezentantului legal al emitentului, va fi semnat şi ştampilat şi va purta menţiunea "confirm pe propria răspundere". (5) Vânzătorul sau intermediarul va comunică în scris, la cerere, autorului sau titularului de drepturi de autor locul în care se află opera după revânzare, cu scopul ca acesta să-şi poată exercita în continuare drepturile morale asupra operei, conformart. 21 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (6) Informaţiile care fac obiectul raportului lunar pot fi transmise şi în format electronic.
   +  Articolul 5Preţul de vânzare este: a) suma obţinută în timpul licitaţiei la adjudecare; b) suma pe care o primeşte cel care a depus lucrarea spre a fi licitată sau revândută şi care este stabilită la data plăţii către deponent; c) suma pe care o primeşte deponentul după ce lucrarea a fost revândută de către orice comerciant de artă.  +  Articolul 6Titularii de drepturi de autor care nu au încredinţat mandat organismului de gestiune colectivă VISARTA pot revendica de la acesta drepturile de suită timp de 3 ani de la data colectării, perioadă după care sumele nerevendicate intră în repartiţia curentă, conform regulilor statutare.  +  Articolul 7Organismul de gestiune colectivă VISARTA este obligat să facă publică, lunar, la adresa sa de internet, lista cuprinzând numele titularilor de drepturi de autor care au de încasat sume curente sau restante reprezentând drept de suită.  +  Articolul 8Drepturile de suită se datorează pentru autorii în viaţă şi pentru moştenitorii legali ai autorilor decedaţi, indiferent de cetăţenia sau de domiciliul lor, conform reglementărilor cuprinse înLegea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezenta metodologie şi tabelul prevăzut la art. 4 sunt valabile începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi expiră la modificarea dispoziţiilor legale referitoare la dreptul de suită.
    VISARTAGheorghe Voican,
      director executiv
       
    Societatea Comercială "Alis" - S.R.L.Ion Rizea,
      administrator
       
    Societatea Comercială "Monavissa" - S.R.L.Alexandru Ghilduş,
      administrator
       
    Societatea Comercială "M.V.M. Servconsimprod" - S.R.L.Magdalena Badea,
      director
  -------------