HOTĂRÂRE nr. 1.025 din 9 august 2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 17 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi al Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.825/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 august 2006.Nr. 1.025.  +  Anexa NORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului,cu modificările şi completările ulterioare  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, oricare sau, în cazul prevăzut la art. 6^1 din ordonanţa de urgenţă, fiecare dintre părinţii fireşti ai copilului, precum şi persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore, denumite în continuare persoane îndreptăţite, dacă acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt cetăţeni români sau, după caz, cetăţeni străini ori apatrizi; b) au domiciliul sau reşedinţa în România, conform legii; c) locuiesc împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.  +  Articolul 2 (1) Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri survenite după data de 1 ianuarie 2006 inclusiv sau, după caz, pentru primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela cu această dată. (2) Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 6 1 din ordonanţa de urgenţă, se cuvine după primele 3 naşteri sau, după caz, după primii 3 copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela. (3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă pentru fiecare copil până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 3 (1) Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) şi (2) din prezentele norme metodologice, prin naştere se înţelege aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii. (2) La stabilirea celor 3 naşteri prevăzute la art. 2 alin. (1) se ia în calcul şi naşterea survenită până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv, în situaţia în care solicitanţii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă beneficiază integral de aceste drepturi după data de 1 ianuarie 2006. (3) Situaţia copilului născut mort sau situaţia în care acesta moare în perioada corespunzătoare concediului de maternitate nu se are în vedere la stabilirea primelor 3 naşteri pentru care se acordă drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă.  +  Capitolul II Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului  +  Articolul 4 (1) Concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, se acordă persoanelor îndreptăţite, dacă acestea au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, timp de 12 luni în ultimul an anterior datei naşterii copilului sau, după caz, de la data la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a aprobat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela. (2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază şi persoanele care realizează venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plată acestora. (3) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin. (1) se includ şi fracţiunile de lună în care s-au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, precum şi cele în care solicitanţii s-au aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, considerate, în înţelesul ordonanţei de urgenţă, lună întreagă. (4) Prin fracţiune de lună se înţelege efectuarea a cel puţin jumătate din zilele lucrătoare din acea lună în care persoana îndreptăţită a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal, ori s-a aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la alin. (7). (5) Prin excepţie, se acceptă ca o singură dată fracţiunea de lună să fie constituită dintr-un număr mai mic de zile lucrătoare decât cel prevăzut la alin. (4). (6) Cele 10 luni prevăzute la art. 24 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă se calculează ca stagiu de cotizare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Cele 12 luni prevăzute la alin. (1) pot fi constituite integral şi numai din perioadele prevăzute la art. 1 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, dacă persoana s-a aflat în una sau mai multe dintre următoarele situaţii: a) şi-a însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în misiune permanentă în străinătate; b) a beneficiat de indemnizaţie de şomaj, stabilită conform legii, sau a realizat perioade de stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, în condiţiile prevăzute de actele normative cu caracter special care reglementează concedierile colective; c) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii; d) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; e) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru maternitate; f) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav; g) a beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii de risc maternal; h) a beneficiat de pensie de invaliditate; i) a beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare; j) a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă. În sensul dispoziţiilor art. 38 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, se ia în considerare intervalul cuprins între ziua în care începe şi ziua în care se sfârşeşte fiecare an universitar, în condiţiile legii; k) se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, cu examen de licenţă sau de diplomă, în vederea angajării sau, după caz, a trecerii în şomaj, potrivit legii; l) a beneficiat de concediu fără plată pentru a participa la cursuri de formare şi perfecţionare profesională din iniţiativa angajatorului sau la care acesta şi-a dat acordul, organizate în condiţiile legii; m) a lucrat cu contract individual de muncă în străinătate, pe baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state; n) se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, din iniţiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, potrivit legii; o) a satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau ca militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; p) a realizat în sistemul public de pensii, până la data de 1 ianuarie 2006, perioade de stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială; q) a beneficiat de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. (8) În situaţia în care naşterea se produce înainte de termen, perioada prevăzută la alin. (1) se diminuează cu perioada cuprinsă între data naşterii copilului şi data prezumată a naşterii, certificată de medicul de specialitate.  +  Articolul 5Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 1 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sunt cele definite de Codul fiscal la art. 55 alin. (1) şi (2), la art. 46 alin. (1)-(4) şi la art. 71.  +  Articolul 6 (1) Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul şi, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. (3) Pentru situaţia prevăzută la alin. (2) beneficiarii dreptului au obligaţia să depună la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie teritorială, copia certificatului de naştere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la naşterea copilului. (4) Actele doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se prezintă în copie certificată sau, după caz, autentificată pentru conformitate cu originalul, şi sunt, după caz, următoarele: a) certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006; b) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii; c) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii; d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii; e) decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii; f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii. (5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit conform Codului fiscal sunt, după caz, următoarele: a) dovada eliberată de angajator din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri cu caracter salarial sau, după caz, de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment sau lichidare judiciară a angajatorului; b) dovada eliberată de autorităţile competente pentru plata impozitului în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau, după caz, din activităţi agricole; c) dovada eliberată de autorităţile competente în cazul persoanelor scutite de plată impozitului; d) dovada eliberată de autorităţile competente în cazul asociaţilor unici privind plata impozitului pe venit; e) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate acordat în condiţiile Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare; f) adeverinţa eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, de angajator sau, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate ori de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă; g) dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; h) copia tradusă a contractului de muncă sau dovada eliberată de autorităţile străine sau române, care să ateste realizarea de venituri profesionale pe baza unor contracte individuale de muncă în străinătate în baza acordurilor guvernamentale bilaterale încheiate de România cu alte state. (6) Actele doveditoare privind atestarea situaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) sunt, după caz, următoarele: a) dovada eliberată de instituţia care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situaţia prevăzută la lit. a); b) dovada eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, pentru situaţiile prevăzute la lit. b), c), e), f), k) şi q); c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situaţiile prevăzute la lit. c)-h) şi p), precum şi pentru situaţia prevăzută la art. 24 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; d) dovada eliberată de angajator ori, după caz, de casa teritorială de asigurări de sănătate, pentru situaţiile prevăzute la lit. c), i), k)-n); e) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior, pentru situaţiile prevăzute la lit. j) şi k); f) livretul militar sau, după caz, adeverinţa ori certificatul eliberat de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptăţită, în care sunt precizate cu exactitate perioadele şi natura situaţiei respective, pentru situaţia prevăzută la lit. o). (7) Alte acte doveditoare privind acordarea indemnizaţiei lunare sunt, după caz, următoarele: a) declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent; b) declaraţia pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite că se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului şi că acesta nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public; c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap; d) adeverinţa eliberată de medicul specialist privind certificarea naşterii înainte de termen; e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acordare a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului, la solicitarea direcţiilor teritoriale. (8) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autorităţile române, precum şi cu alte documente prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 7 (1) Concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se acordă, pe bază de cerere, aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea persoana îndreptăţită. (2) În situaţia persoanelor îndreptăţite care realizează venituri profesionale din activităţi independente sau agricole şi care nu lucrează în baza unui contract de muncă, concediul reprezintă întreruperea activităţii pe perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. (3) Pe durata concediului prevăzut la alin. (1) şi (2) se acordă indemnizaţia lunară prevăzută de ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care persoana îndreptăţită, beneficiară a concediului şi a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, naşte în această perioadă unul sau mai mulţi copii ori i se încredinţează spre adopţie, i se încuviinţează adopţia, i se dau în plasament unul sau mai mulţi copii ori este numită tutore, concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 1 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se prelungeşte corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului şi indemnizaţiei pentru creşterea copilului. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură indemnizaţie.  +  Articolul 9În situaţia în care, după împlinirea vârstei de 2 ani, copilul este încadrat într-un grad de handicap, drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă se acordă de la data depunerii cererii până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.  +  Capitolul III Concediul fără plată pentru creşterea copilului  +  Articolul 10 (1) Începând cu cea de-a patra naştere sau, după caz, al patrulea copil adoptat, încredinţat în vederea adopţiei, dat în plasament ori în plasament în regim de urgenţă sau pentru care s-a instituit tutela, persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă au dreptul la un concediu fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului. (2) Durata concediului prevăzut la alin. (1) este de 3 luni şi se acordă integral, o singură dată, fiecăruia dintre părinţii fireşti ai copilului sau, după caz, fiecăreia dintre persoanele care au adoptat copilul, cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, cu excepţia asistentului maternal profesionist, precum şi a persoanei care a fost numită tutore, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. (3) Concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se acordă de către angajator pe bază de cerere, însoţită de copia livretului de familie sau a certificatului de naştere al copilului sau, după caz, de copia actului constatator al naşterii sau extrasului de naştere, precum şi, după caz, de actele doveditoare privind situaţia juridică a copilului faţă de persoana îndreptăţită. (4) Părinţii fireşti ai copilului, respectiv persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, nu pot beneficia de concediul fără plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului în acelaşi timp. Perioada concediului prevăzut la alin. (1) este diferită pentru fiecare dintre aceştia.  +  Capitolul IV Stimulentul lunar  +  Articolul 11 (1) Stimulentul prevăzut la art. 3 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se acordă lunar persoanelor îndreptăţite care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 1 din ordonanţa de urgenţă, în perioada în care acestea realizează veniturile prevăzute la art. 5. (2) Pe perioada în care se acordă stimulentul, plata indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului se suspendă.  +  Articolul 12 (1) Stimulentul se acordă pe bază de cerere, semnată de persoana îndreptăţită, însoţită de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de dovada plăţilor anticipate ale impozitului ori de declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta a reluat activitatea profesională şi realizează veniturile prevăzute la art. 5. (2) La stabilirea dreptului la stimulent, cererea este însoţită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6, precum şi de alte documente justificative stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 37. (3) În cazul persoanelor beneficiare de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, care solicită dreptul la stimulent, se iau în considerare şi actele doveditoare depuse în vederea solicitării indemnizaţiei.  +  Capitolul V Alocaţia de stat pentru copii  +  Articolul 13 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, beneficiază de alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă. (2) În situaţia copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv de peste 3 ani în cazul copiilor cu handicap, alocaţia de stat pentru copii se acordă în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Alocaţia de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere, însoţită în mod obligatoriu de actul de identitate al solicitantului şi de certificatul de naştere sau, după caz, actul constatator al naşterii sau extrasul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, în original şi în copie, certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi de actele prevăzute la art. 6 alin. (4) şi de alte documente justificative stabilite prin instrucţiunile prevăzute la art. 37, după caz, şi semnată de persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal al acesteia. (2) Până la împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă se acordă de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile teritoriale. (3) După împlinirea de către copilul cu handicap a vârstei de 3 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se acordă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15Alocaţia de stat pentru copii prevăzută la art. 13 alin. (1) se cumulează cu indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, cu stimulentul, prevăzute la art. 4 alin. (1), respectiv la art. 11.  +  Capitolul VI Stabilirea şi plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului şi alocaţiei de stat pentru copii  +  Articolul 16 (1) Drepturile prevăzute de ordonanţa de urgenţă pot fi solicitate de către persoana îndreptăţită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură specială. (2) Reprezentantul legal este persoana desemnată, în condiţiile legii, să reprezinte persoana îndreptăţită, în cazul în care aceasta este lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor civile. (3) Mandatarul este persoana împuternicită prin procură specială de către persoana îndreptăţită, în vederea solicitării şi primirii drepturilor prevăzute de aceasta. (4) Procura specială prevăzută la alin. (3) este autentificată, după caz, de notarii publici de pe teritoriul României, de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, este valabilă 6 luni şi trebuie să conţină următoarele elemente: a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate ale persoanei îndreptăţite; b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului; c) obiectul mandatului (întocmirea dosarului pentru solicitarea şi acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, deschiderea contului curent, încasarea drepturilor curente şi restante, semnarea extrasului de cont); d) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin persoanei îndreptăţite, inclusiv pe cea de a anunţa în termen direcţiei teritoriale orice schimbare intervenită în situaţia persoanei îndreptăţite de natură să suspende sau să înceteze acordarea drepturilor, cu excepţia celei prevăzute la art. 7 lit. c) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 17 (1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, se depune, după caz, de una dintre persoanele îndreptăţite, la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărei/cărui rază teritorială are domiciliul sau, după caz, reşedinţa. (2) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 de către persoanele îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau de stimulent. (3) În situaţia persoanelor îndreptăţite care solicită numai alocaţia de stat pentru copii în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, cererea va fi însoţită de actele doveditoare prevăzute la art. 14 alin. (1). (4) Cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate la plătitorii de drepturi prevăzuţi de această lege şi nesoluţionate până la data de 31 decembrie 2005 inclusiv se soluţionează de direcţiile teritoriale, avându-se în vedere realizarea condiţiilor de stagiu de cotizare de 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.  +  Articolul 18 (1) Primăriile transmit direcţiilor teritoriale, pe bază de borderou, până la data de 10 a fiecărei luni, cererile prevăzute la art. 17 alin. (2) şi înregistrate până la acea dată, însoţite de documentele justificative. (2) Primăriile au obligaţia să verifice documentaţia depusă de solicitanţi şi să transmită direcţiilor teritoriale numai dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, prevăzute la art. 6 alin. (1)-(7). (3) Cererile prevăzute la art. 17 sunt certificate, prin semnătură şi ştampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta.  +  Articolul 19 (1) Cererile prevăzute la art. 17 se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la direcţia teritorială, prin decizie de aprobare sau, după caz, de respingere, emisă de directorul executiv. (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poştă, şi se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 2a) şi 2b). (3) În cazul respingerii cererii, decizia directorului executiv va fi însoţită în mod obligatoriu de motivaţie. (4) Contestaţiile formulate împotriva deciziei prevăzute la alin. (1) se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004. (5) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, însoţită de actele doveditoare, sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu şi indemnizaţie lunară, stimulent sau alocaţie de stat pentru copii şi al întocmirii unor situaţii statistice.  +  Articolul 20 (1) Dreptul reprezentând indemnizaţia pentru creşterea copilului se cuvine şi se plăteşte după cum urmează: a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; b) începând cu data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c); e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acestuia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată. (2) Indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creşterea copilului ori a încetat activitatea profesională.  +  Articolul 21Dreptul reprezentând stimulentul lunar se cuvine şi se plăteşte după cum urmează: a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptăţită îşi reia activitatea profesională şi realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată; b) de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate şi a indemnizaţiei aferente; c) de la data adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecţie a copilului; d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) şi c); e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, şi plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.  +  Articolul 22Pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului plata pensiei de invaliditate nu se suspendă.  +  Articolul 23 (1) Plata indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului, a stimulentului şi a alocaţiei de stat pentru copii se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale. (2) Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi al stimulentului aferent fracţiunilor de lună se stabileşte proporţional, în funcţie de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin şi se acordă.  +  Articolul 24Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se asigură lunar, prin mandat poştal, la domiciliul persoanei îndreptăţite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont personal deschis la o unitate bancară sau în cont de card.  +  Articolul 25Direcţia teritorială solicită Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.  +  Articolul 26 (1) Potrivit prevederilor art. 11 şi 12 din ordonanţa de urgenţă, autorităţile competente au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale, lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţii de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi data la care acestea s-au produs. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele: a) primăria, pentru situaţiile prevăzute la art. 11 lit. b) şi la art. 12 alin. (1) lit. g) din ordonanţa de urgenţă, precum şi pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri profesionale de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă; b) direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a)-d) şi f) din ordonanţa de urgenţă; c) inspectoratul judeţean de poliţie, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 27 (1) Plata drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se suspendă în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (1), (2) şi alin. (4)-(6) din aceasta. (2) Reluarea plăţii drepturilor suspendate se face în condiţiile prevăzute la art. 12 alin. (7) şi (8) şi la art. 13 din ordonanţa de urgenţă. (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) cererea privind acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului sau, după caz, a stimulentului se depune la direcţiile teritoriale.  +  Articolul 28În cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate poştale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanţa de urgenţă se suspendă, urmând ca direcţia teritorială să verifice cauzele care au condus la această situaţie, prevederile art. 27 alin. (2) aplicându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 29În cazul în care persoana beneficiară de indemnizaţie pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulent lunar îşi schimbă domiciliul sau, după caz, reşedinţa în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reşedinţă, direcţia teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea beneficiarilor, are obligaţia de a transfera cererea şi actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoţite de situaţia privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor şi sumele restante, la direcţia teritorială în a cărei rază beneficiarul şi-a stabilit noul domiciliu sau, după caz, reşedinţa.  +  Articolul 30Suspendarea sau, după caz, încetarea ori reluarea plăţii drepturilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă se face prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale şi se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelul deciziei este prevăzut în anexele nr. 3a), 3b) şi 3c).  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31 (1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului, direcţiile teritoriale au obligaţia, lunar, să vireze caselor de asigurări de sănătate teritoriale contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate şi să transmită tabelul nominal privind persoanele beneficiare. (2) Direcţiile teritoriale transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului.  +  Articolul 32 (1) Beneficiază de stimulent şi persoanele care la data de 1 ianuarie 2006 realizează venituri prevăzute la art. 5 şi care au fost îndreptăţite să beneficieze de indemnizaţia pentru creşterea copilului, reglementată de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), stimulentul se acordă începând cu 1 ianuarie 2006, dacă cererea a fost depusă în cursul acestei luni, ori de la data depunerii cererii, dacă aceasta a fost depusă după 31 ianuarie 2006.  +  Articolul 33 (1) Perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul public de pensii, în vederea stabilirii drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1), direcţiile teritoriale au obligaţia de a depune lunar, în termenul stabilit de lege, la casa teritorială de pensii, Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, în formatul stabilit de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale.  +  Articolul 34 (1) În vederea asigurării continuităţii plăţii indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, stabilite conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, plătitorii acestui drept depun la direcţiile teritoriale din raza de domiciliu a beneficiarilor dosarele aferente indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, aflate în plată în luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conţin cereri pentru care dreptul nu a fost încă stabilit. (2) Dosarele prevăzute la alin. (1) conţin, în principal, următoarele documente în copie certificată pentru conformitate cu originalul: a) cererea de acordare a drepturilor, înregistrată la plătitorul dreptului; b) certificatul de naştere al copilului şi, după caz, livretul de familie; c) buletinul (cartea) de identitate; d) certificatul privind încadrarea copilului într-o categorie de persoane cu handicap, după caz; e) adeverinţa din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de stagiu de cotizare cerute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, situaţia deschiderii dreptului la indemnizaţia pentru creşterea copilului şi durata acordării acesteia, în cazul în care plătitor este angajatorul. Modelul adeverinţei este cel prevăzut în anexa nr. 4. (3) Pentru persoanele prevăzute la art. 24 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se efectuează începând cu data de 1 ianuarie 2006, în baza dosarelor transmise în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 35Prezentele norme metodologice se aplică şi persoanelor care până la data de 31 decembrie 2005 au beneficiat de indemnizaţia pentru creşterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 36Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat iniţial au obligaţia să comunice în scris această nouă opţiune de plată la direcţia teritorială. Direcţia teritorială va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opţiune.  +  Articolul 37În aplicarea prezentelor norme metodologice, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei poate emite instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei.  +  Articolul 38Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologiceCERTIFICARE PRIMARL.S.CEREREşiDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDEREpentru acordareaindemnizaţiei pentru creşterea copilului/stimulentului şi alocaţieide stat pentru copiiDomnului director executivI. Subsemnata(ul),     Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Adresa: Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Nr. ┌─┬─┬─┬─┐ Bl. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sc. ┌─┬─┐ Ap.┌─┬─┬─┐ Sector ┌─┐          └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘     Mun./oraş ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     com.;sat ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Judeţul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Telefon ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Fax ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘E-mail _____________________     Actul de identitate^1,^2) ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                              └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Eliberat de secţia de poliţie ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Vă rog să-mi aprobaţi acordarea*):     - indemnizaţiei pentru creşterea copilului ┌─┐    - alocaţiei de stat pentru copii ├─┤    - stimulentului pentru creşterea copilului ├─┤                                                 └─┘Doresc să primesc aceste drepturi*):                                        ┌─┐    - la domiciliu prin mandat poştal ├─┤ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    - în cont personal └─┘ nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘deschis la banca ______________________________________________________                                        ┌─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    - în cont de card └─┘ nr. └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘deschis la banca ___________________________________________________________________^1) În cazul cetăţenilor români se va specifică tipul de act de identitate:- B.I. - buletin de identitate- C.I. - carte de identitate- C.I.P. - carte de identitate provizorie^2) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:- C.I. - carte de identitate- L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară- D.I. - document de identitate. Notă *) Se va marca cu "X" căsuţa corespunzătoare.Având calitatea de*):                                                                     ┌─┐    - părinte natural ├─┤    - părinte adoptiv ├─┤    - persoană care are în încredinţare copil în vederea adopţiei ├─┤    - tutore ├─┤    - persoană care are copilul în plasament ├─┤    - persoană care are copilul în plasament în regim de urgenţă └─┘Menţionez că, în conformitate cu OUG nr. 148/2005, sunt*):                                                        ┌─┐    - persoană îndreptăţită ├─┤    - reprezentant legal al persoanei îndreptăţite ├─┤    - mandatar al persoanei îndreptăţite └─┘_____________ Notă *) Se va marca cu "X" căsuţa corespunzătoare.II. Declar pe propria răspundere următoarele:A. Referitor la copilul/copiii pentru care solicit dreptul:     1. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     2. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     3. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘_____________^3 Se vor specifică datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor.B. Referitor la copiii pe care îi am în întreţinere:     1. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                              ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adopţiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenţă └─┘     2. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                              ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adopţiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenţă └─┘     3. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                              ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adopţiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenţă └─┘     4. Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Act de identitate/ ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    act doveditor^3) └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Având calitatea de copil*):                                              ┌─┐    - Natural ├─┤    - Încredinţat în vederea adopţiei ├─┤    - Adoptat ├─┤    - Tutelat ├─┤    - Dat în plasament ├─┤    - Dat în plasament de urgenţă └─┘_____________^3 Se vor specifică datele înscrise în certificatele de naştere ale copiilor. Notă *) Se va marca cu "X" căsuţa corespunzătoare.C. Referitor la situaţia înainte de solicitarea drepturilor*):     - salariat/ă ┌──┐                     └──┘     Denumire angajator ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                            ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod fiscal ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                                                                      
    ┌─┐    - beneficiar de indemnizaţie de şomaj ├─┤    - perioadă de stagiu de cotizare (concedieri colective) ├─┤    - concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă ├─┤    - concedii medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor ├─┤    - concedii medicale pentru maternitate ├─┤    - concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav ├─┤    - concedii medicale de risc maternal ├─┤    - beneficiar de pensie de invaliditate ├─┤    - absolvent/ă cursurile de zi ale învăţământului universitar ├─┤    - militar în termen/termen redus ├─┤    - stagiu de cotizare pe bază de contract de asigurare socială ├─┤    - beneficiar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului în │ │      vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului │ │      cu handicap ├─┤    - independent ├─┤    - agricultor └─┘D. Am beneficiat DA [] / NU [] de indemnizaţie de maternitate/indemnizaţie pentru creşterea copilului începând cu data de ...................E. Declar că mă ocup de creşterea şi îngrijirea copilului, că acesta locuieşte împreună cu mine şi că nu este încredinţat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public.F. Declar că mă oblig ca, în termenul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, să comunic în scris primăriei orice modificare a situaţiei mele cu privire la creşterea şi îngrijirea copilului sau la realizarea de venituri profesionale, care poate conduce la încetarea sau suspendarea drepturilor.Declar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.Data Semnătura solicitantului____________ __________________________III. DECLARAŢIE A CELUILALT PĂRINTE (SOŢ/SOŢIE AL/A PERSOANEI SOLICITANTE)Subsemnata(ul),     Numele şi prenumele ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Cod numeric personal┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Adresa: Str. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                        └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Nr. ┌─┬─┬─┬─┐ Bl. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Sc. ┌─┬─┐ Ap.┌─┬─┬─┐ Sector ┌─┐          └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┘     Localitatea ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Judeţul ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Telefon ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Fax ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘E-mail _____________________     Actul de identitate^1) ┌─┬─┬─┐ Seria ┌─┬─┬─┐ Nr. ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                              └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     Eliberat de secţia de poliţie ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                                  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Declar următoarele*):          ┌─┐         ├─┤ Beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copilului         └─┘ Nu beneficiez de indemnizaţie pentru creşterea copiluluiDeclar pe propria răspundere că datele şi informaţiile prezentate corespund realităţii, sub sancţiunea prevăzută de legea penală.Data Semnătura____________ ___________________________^1) În cazul cetăţenilor români se va specifică tipul de act de identitate:- B.I. - buletin de identitate- C.I. - carte de identitate- C.I.P. - carte de identitate provizorie Notă *) Se va marca cu "X" căsuţa corespunzătoare.
     +  Anexa 2a) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIEDECIZIAnr. ....... din ...........privind aprobarea acordării indemnizaţiei pentru creştereacopilului/a stimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a ......................., numit prin ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ...,Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 24 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006,- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, înregistrate cu nr. ....................,- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ................şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul ........................., în calitate de titular, următoarele drepturi: a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de ........................ lei; b) stimulent în cuantum de ............ lei; c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de .................................. lei.Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ................................... . (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ................................ a fiecărei luni, prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ........................................... .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ..............., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv,.....................  +  Anexa 2b) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIEDECIZIAnr. ....... din ...........privind respingerea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului/astimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a ..........................., numit prin ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ...,Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 19 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006,- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, înregistrate cu nr. ..................,- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ...............şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se respinge pentru doamna/domnul ................................ acordarea drepturilor de: a) indemnizaţie pentru creşterea copilului; b) stimulent; c) alocaţie de stat pentru copii.Art. 2. - Respingerea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz: a) solicitantul nu locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile şi nu se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora; b) solicitantul nu a realizat în ultimul an anterior datei naşterii copilului, timp de 12 luni, venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, şi nici nu se încadrează în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005; c) solicitantul nu a realizat până la data de 31 octombrie 2006, în sistemul public de pensii, perioade de stagiu de cotizare de cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni anterioare datei naşterii copilului.Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie .............................. .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ...................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv,.....................  +  Anexa 3a) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIEDECIZIAnr. ...... din ..........privind suspendarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului/astimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a ..........................., numit prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ...............,Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 12 alin. (1), (2) şi (4)-(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 27 alin. (1) şi art. 28 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006,- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, înregistrate cu nr. ...................,- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ..............şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se suspendă pentru doamna/domnul ........................., în calitate de titular, acordarea următoarelor drepturi: a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de ................. lei; b) stimulent în cuantum de ........................... lei; c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de ........................... lei.Art. 2. - Suspendarea plăţii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ..................... .Art. 3. - Suspendarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz: a) beneficiarul este decăzut din drepturile părinteşti; b) beneficiarul este îndepărtat, conform legii, de la exercitarea tutelei; c) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea încredinţării copilului spre adopţie; d) beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege în vederea menţinerii măsurii de plasament; e) beneficiarul execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile; f) copilul este abandonat ori este internat într-o instituţie de ocrotire publică sau privată; g) beneficiarul a decedat; h) 3 luni consecutiv s-au înregistrat mandate poştale returnate.Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ............................. .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv,.....................  +  Anexa 3b) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIEDECIZIAnr. ........ din ..........privind încetarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului/astimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a ..........................., numit prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. .......................,Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 30 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006,- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, înregistrate cu nr. ..................,- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ..............şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Încetează pentru doamna/domnul ........................., în calitate de titular, acordarea următoarelor drepturi: a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de .................... lei; b) stimulent în cuantum de ......................... lei; c) alocaţie de stat pentru copii în cuantum de ......................... lei.Art. 2. - Încetarea plăţii drepturilor prevăzute la art. 1 se face începând cu data de ........................ .Art. 3. - Încetarea acordării drepturilor are la bază următoarele motive, după caz: a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv de 3 ani, în cazul copilului cu handicap; b) a avut loc decesul copilului.Decizia poate fi contestată în termen de 30 zile de la comunicare la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ........................................... .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ............, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv,.....................  +  Anexa 3c) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIEDECIZIAnr. ......... din ............privind reluarea acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului/astimulentului lunar şi a alocaţiei de stat pentru copiiDirectorul executiv al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie a ..........................., numit prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ........................,Având în vedere:- art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,- art. 12 alin. (7) şi (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare,- art. 27 alin. (2) şi art. 30 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006,- cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, înregistrate, cu modificările şi completările ulterioare, cu nr. ............................,- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie .................şi în temeiul competenţelor conferite de lege,DECIDE:Art. 1. - Se aprobă pentru doamna/domnul ............................, în calitate de titular, reluarea următoarelor drepturi: a) indemnizaţie pentru creşterea copilului, în cuantum de ..................... lei; b) stimulent în cuantum de ...................... lei; c) alocaţie de stat pentru copii, în cuantum de ............................... lei.Art. 2. - (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu data de ....................................... . (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ..................................... a fiecărei luni prin mandat poştal/cont personal/cont de card.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare la Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie ........................................ .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ............, în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţiei contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.Director executiv,.....................  +  Anexa 4 la normele metodologiceDenumirea angajatorului..........................(elemente de identificare)ADEVERINŢĂnr. ...../........Se adevereşte prin prezenta că doamna/domnul .............................., CNP ..............., domiciliată/domiciliat în localitatea ...................., str. ............... nr. ..., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, sector/judeţ ............, angajată/angajat în unitatea noastră de la data de .................:- în perioada de la .................. până la .................. a beneficiat de indemnizaţie de maternitate/indemnizaţie pentru creşterea copilului;- la data de ...................... se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie;*)- a depus cerere, înregistrată cu nr. ............/..........., pentru acordarea ..................., începând cu data de .........................;**)- a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit sau stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, după cum urmează:-- de la (lună/zi) .................. până la (lună/zi) a avut calitatea de ............... (de exemplu, salariat cu contract individual de muncă cu normă întreagă);-- de la (lună/zi) .................. până la (lună/zi) a avut calitatea de ............... (de exemplu, şomer);-- de la (lună/zi) .................. până la (lună/zi) a avut calitatea de ............... (de exemplu, salariat cu contract de muncă pe durată determinată, cu 1/2 normă);-- de la (lună/zi) .................. până la (lună/zi) a avut calitatea de ............... etc.Ultima zi/lună de plată a indemnizaţiei de maternitate/pentru creşterea copilului a fost ................... .Indemnizaţie restantă pentru creşterea copilului, aferentă perioadei: de la (lună/zi) .................... până la (lună/zi) ........................ .Subsemnatul ............................, având funcţia de ................., declar că datele cuprinse în prezenta adeverinţă sunt reale.................................................(Semnătura şi ştampila reprezentantului legal)_____________ Notă *) Se completează pentru situaţiile în care persoanele se află în concediu de maternitate şi nu s-a deschis încă dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului. Notă **) Se completează pentru situaţiile în care cererile nu au putut fi soluţionate până la data de 31 decembrie 2005.-------