HOTĂRÎRE Nr. 935 din 21 noiembrie 1995privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 269/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 272 din 23 noiembrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICPunctul 2 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 269 din 14 iunie 1994 privind modificarea limitelor valorice şi a condiţiilor pentru bunurile introduse sau scoase din ţara de către persoane fizice se modifica şi va avea următorul cuprins:"2. Bunurile de la pct. 1 lit. a)-t) se admit cu plata taxelor vamale numai cîte o bucata, set sau garnitura, după caz, din fiecare.Bunurile de la pct. 1 lit. u) se permit la intrarea în ţara numai în valoare totală de un milion lei. Peste aceasta limita bunurile pot fi importate numai cu respectarea următoarelor condiţii: a) sa apartina unui agent economic care are în obiectul de activitate efectuarea de operaţiuni de import-export; b) să fie transportate cu mijloace de transport autorizate sa transporte mărfuri în trafic internaţional; c) să se depună declaraţia vamală de import împreună cu documentele insotitoare prevăzute de normele legale; d) să se plătească taxele vamale prevăzute în tariful vamal de import al României."PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul comerţului,Petru Crisan--------------------------