ORDONANŢĂ nr. 40 din 9 august 2006pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 17 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III.14 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă stabileşte mecanismul de susţinere financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. (2) Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 "Protecţia mediului înconjurător".  +  Articolul 2Se aprobă programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, după cum urmează: a) închiderea şi ecologizarea zonelor afectate de activitatea minieră - iazuri de decantare şi halde; b) program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică; c) modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în bazinul Criş, în judeţul Vaslui şi în municipiul Ploieşti; d) sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Iaşi, judeţele Satu Mare şi Sibiu; e) sistem informatic integrat de mediu; f) mărirea gradului de siguranţă a barajelor; g) finalizarea lucrărilor de asigurare a surselor de apă şi de apărare împotriva inundaţiilor; h) lucrări noi de apărare împotriva inundaţiilor; i) lucrări de reabilitare a zonei costiere; j) dezvoltarea durabilă a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".  +  Articolul 3 (1) Fondurile necesare pentru finanţarea programelor prevăzute la art. 2 se pot asigura din credite interne, credite externe, de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, prin bugetul unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare ale programului. (2) Cofinanţarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor prevăzute la art. 2 se asigură de la bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul autorităţii publice centrale implicate. (3) Sumele prevăzute la alin. (2), necesare realizării programelor prevăzute la art. 2 lit. b)-d), se alocă prin transferuri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului către bugetele locale. (4) Din sumele alocate potrivit alin. (2) se pot finanţa: a) elaborarea şi actualizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice, inclusiv a studiilor de specialitate pentru proiectele de investiţii finanţate prin programele prevăzute la art. 2; b) realizarea proiectelor de investiţii, în condiţiile prezentei ordonanţe. (5) Repartizarea sumelor de la bugetul de stat pe proiecte de investiţii şi pe unităţi administrativ-teritoriale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pe baza proiectelor prezentate de autorităţile administraţiei publice locale.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiare ale proiectelor au obligaţia să: a) organizeze procedurile de achiziţii publice pentru atribuirea contractelor de servicii, bunuri şi lucrări, privind elaborarea şi actualizarea documentaţiilor tehnico-economice, realizarea proiectelor de investiţii; b) încheie contractele; c) implementeze contractele; d) certifice cheltuielile; e) efectueze plăţile. (2) Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să asigure personalul necesar pentru managementul proiectului şi retribuirea acestuia din surse proprii. (3) Alocările de fonduri de la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului către bugetele locale se vor face pe bază de convenţii încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale. (4) Convenţiile vor detalia modul de finanţare, de implementare a programelor şi categoriile de cheltuieli eligibile din cadrul acestora. (5) Necesarul de fonduri la bugetul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se va solicita periodic de autoritatea administraţiei publice locale pe bază de decont de cheltuieli certificate.  +  Articolul 5Autorităţile administraţiei publice centrale au următoarele atribuţii: a) elaborarea procedurilor de implementare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; b) coordonarea implementării programelor în concordanţă cu procedurile stabilite; c) monitorizarea rezultatelor generale şi a impactului definit prin programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; d) asigurarea unui sistem funcţional de colectare, prelucrare şi management al informaţiilor şi datelor statistice privind implementarea programelor, precum şi monitorizarea fondurilor alocate pentru implementarea acestora; e) verificarea corectitudinii operaţiunilor finanţate în cadrul proiectelor; f) implementarea măsurilor de control intern, în concordanţă cu principiile unui management financiar riguros şi transparent.  +  Articolul 6Programele multianuale prevăzute la art. 2 se implementează începând cu anul 2006 pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia.  +  Articolul 7Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 august 2006.Nr. 40._________