ORDIN nr. 1.348 din 23 decembrie 2005pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 bis din 20 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 37 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei româneşti cu Directiva Consiliului nr. 2002/53/CE privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20/07/2002 şi Regulamentul Comisiei nr. 930/2000 din 4 mai 2000 stabilind regulile de implementare referitoare la eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole şi legume publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 108 din 05/05/2000vazand referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole nr. 87697 din 13.12.2005 al Institutului de Stat pentru Testarea şi înregistrarea Soiurilor,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorulORDIN:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Regulile privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole din prezentul ordin. (2) Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului Comunităţii Europene 2002/53/CE din 13 iunie 2002 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole, ultima data amendata prin Regulamentul CE nr. 1829/2003 al Parlamentului european şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele şi furajele modificate genetic, şi implementeaza prevederile Directivei Comisiei 2003/90/CE din 6 octombrie 2003 şi Regulamentului Comisiei nr. 930/2000 din 4 mai 2000 stabilind regulile de implementare referitoare la eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole şi legume, ultima data amendat prin Regulamentul Comisiei nr. 1831/2004 din 21 octombrie 2004. (3) Acest ordin se referă la acceptarea pentru includere în Catalogul comun al soiurilor speciilor de plante agricole, respectiv a acelor soiuri de sfecla, plante furajere, cereale, cartofi şi al plantelor oleaginoase şi pentru fibra a căror seminţe pot fi comercializate în acord cu prevederile ordinelor ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1265/2005, 1263/2005, 1262/2005, 1266/2005 şi 1264/2005 care transpun directivele referitoare la comercializarea seminţelor de sfecla (2002/54/CE ), plante furajere (66/401/CEE ), cereale (66/402/CEE ). cartof (2002/56/CE ) şi plante oleaginoase şi pentru fibra (2002/57/CE ). (4) Catalogul comun al soiurilor trebuie să fie alcătuit pe baza cataloagelor naţionale ale statelor membre ale Comunităţii (denumite în continuare "state membre" şi "Comunitate"). (5) Acest ordin nu se aplică soiurilor, seminţelor sau materialului de înmulţire care sunt destinate pentru export în tari terţe.  +  Articolul 2În scopurile acestui ordin "măsuri oficiale" înseamnă măsuri luate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) prin autorităţile oficiale responsabile: a) Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor (ISTIS) (Anexa nr. 1); b) orice persoană legală de drept public sau privat, care acţionează sub controlul statului; c) sau în cazul unor activităţi auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, prin orice persoană fizica atestata oficial pentru acel scop; cu condiţia ca persoanele menţionate la lit. b) şi c) sa nu obţină profituri personale ca urmare a acestor măsuri. Persoanele de la lit. b) şi c) pot fi acreditate pentru efectuarea testelor la anumite specii sau soiuri şi sa propună înregistrarea lor în Catalogul oficial, sub supravegherea ISTIS.  +  Articolul 3 (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR) stabileşte unul sau mai multe cataloage ale soiurilor oficial acceptate pentru certificare şi comercializare pe teritoriul tarii. Orice persoană poate să consulte cataloagele. Pentru soiurile care au fost testate şi aprobate pentru înregistrare în România este stabilit următorul document: Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România, denumit în continuare Catalogul oficial. Noile soiuri trebuie să fie examinate şi înregistrate în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial, în sensul Directivei 2002/53/CE privind speciile de plante agricole, conform cu prevederile prezentului ordin, care îndeplinesc cerinţele prevăzute în art. 7 alin. (2). (2) În cazul soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi), cu destinaţia componente pentru soiurile finale, prevederile art. 3 alin. (1) se aplică numai în cazul în care seminţele aparţinând acestor soiuri sunt comercializate sub numele lor. (3) Condiţiile în care prevederile art. 3 alin. (1) se vor aplica, de asemenea, altor soiuri componente pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii. În acelaşi timp, în cazul cerealelor, altele decât porumbul, statele membre pot să aplice acele prevederi altor soiuri componente în ceea ce priveşte samanta destinată pentru certificare pe teritoriul lor. Soiurile componente vor fi indicate ca atare. (4) Acceptarea pentru înregistrare a unui soi în catalogul comun sau în catalogul unui alt stat membru este echivalenta cu acceptarea pentru înregistrare în Catalogul oficial român. În acest caz, România este exonerată de obligaţiile prevăzute în art. 7, art. 9 alin. (4) şi art. 10 alin. (2)-(5).  +  Articolul 4 (1) a) Un soi este acceptat pentru înregistrare numai dacă este distinct, stabil şi suficient de uniform, caracteristici stabilite în urma efectuării testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate, denumit în continuare testul DUS. b) De asemenea, soiul trebuie să aibă valoare agronomica şi de utilizare satisfăcătoare (testul valorii agronomice şi de utilizare, denumit în continuare testul VAU). (2) Examinarea valorii agronomice şi de utilizare nu este cerută în următoarele situaţii: a) pentru înregistrarea soiurilor de ierburi, dacă amelioratorul declara ca samanta din soiul lui nu este destinată pentru producţia de furaje; b) pentru acceptarea soiurilor a căror samanta este comercializata în alt stat membru care a acceptat deja soiurile, în privinta valorii lor agronomice şi de utilizare; c) pentru acceptarea soiurilor (linii consangvinizate, hibrizi) care au numai destinaţia de componente pentru soiurile hibride şi care satisfac cerinţele de la alin. (1). (3) Înscrierea soiurilor pentru testare se face pe baza unei comenzi de testare prezentată în Anexa nr. 2, a unei cereri tip prezentată în Anexa nr. 3 şi a chestionarelor tehnice conform protocoalelor Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO) sau ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri (UPOV). Datele limita de înregistrare a cererilor de testare, de transmitere a seminţelor şi cantităţile de seminţe şi material de înmulţire necesare pentru testare sunt enumerate în Anexa nr. 4. (4) În cazul soiurilor la care se aplică alin. (2) lit. a), se poate decide ca în conformitate cu procedura la care se referă art. 23 alin. (2) şi în măsura în care aceasta este justificată de interesul pentru libera circulaţie a semintei în cadrul Comunităţii, aceste soiuri trebuie să demonstreze în urma unei examinari adecvate ca sunt corespunzătoare scopului pe care l-au declarat. În aceste cazuri trebuie să fie determinate condiţiile pentru examinare. (5) În cazul soiurilor modificate genetic în sensul Legii nr. 214/2002, şi a prevederilor Directivei 2001/18/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind eliberarea deliberata în mediu a organismelor modificate genetic, eliberarea deliberata în mediu a soiurilor trebuie să fie acceptată numai dacă s-au luat toate măsurile adecvate pentru a evita efectele adverse pentru sănătatea umană şi mediul înconjurător. (6) În plus, când materialul derivat dintr-un soi modificat genetic se foloseşte în alimentaţie în sensul art. 3, sau în furajare în sensul art. 15 al Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului european şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind alimentele şi furajele modificate genetic, soiul trebuie să fie înregistrat numai dacă este aprobat în conformitate cu regulamentul de mai sus. (7) În interesul conservării resurselor genetice ale plantelor asa cum este specificat în art. 20 alin. (2), se poate renunţa la criteriile de acceptare stabilite la alin. (1) lit. a), în măsura în care condiţii specifice sunt stabilite în conformitate cu procedurile Comunităţii.  +  Articolul 5 (1) Un soi trebuie să fie privit ca distinct dacă, oricare ar fi originea artificiala sau naturala a variaţiei iniţiale din care a rezultat, este în mod clar distinct, prin una sau mai multe caracteristici importante de oricare alt soi cunoscut în Comunitate. Caracterele trebuie să fie capabile de a fi precis recunoscute şi precis definite. (2) Un soi cunoscut în Comunitate trebuie să fie oricare soi, care la data când cererea pentru acceptare a soiului pentru evaluare, depusa în timp util, în afară de cazul în care condiţiile nu mai sunt îndeplinite în toate statele membre implicate, înainte ca decizia privind cererea pentru acceptarea soiului pentru evaluare să fie luată, este:- fie înregistrat în Catalogul comun al soiurilor din speciile de plante agricole sau în catalogul soiurilor de legume, sau;- fără să fie înregistrat într-unul din aceste cataloage a fost acceptat sau propus pentru acceptare în statul membru în chestiune sau în alt stat membru, fie pentru certificare şi comercializare, fie pentru certificare pentru alte tari. (3) Un soi se considera stabil dacă, după inmultiri sau multiplicari succesive sau la sfârşitul fiecărui ciclu (unde amelioratorul a definit un ciclu specific de înmulţire sau multiplicare), caracterele lui esenţiale rămân la fel ca în descrierea iniţială. (4) Un soi trebuie privit ca fiind suficient de uniform dacă, în afară de foarte puţine aberatii, plantele din care este compus sunt, ţinând cont de proprietăţile distincte ale sistemelor de reproducere ale plantelor, similare sau genetic identice în ceea ce priveşte caracteristicile, luate ca un întreg, care sunt luate în considerare pentru acest scop. (5) Valoarea agronomica şi de utilizare a unui soi trebuie considerată satisfăcătoare dacă, comparata cu alte soiuri înscrise în Catalogul oficial, calităţile lui, luate ca un întreg, oferă, cel puţin în privinta producţiei, în orice zona luată în considerare, o imbunatatire clara, fie pentru cultivare, fie pentru modul de folosinţă a recoltei sau a produselor derivate din ea. Acolo unde caracteristicile superioare sunt prezente, caracteristicile individuale inferioare pot sa nu fie luate în considerare.  +  Articolul 6Statele membre trebuie să se asigure ca soiurile care provin din alte state membre sunt supuse unor cerinţe similare, în special cu privire la procedura de acceptare, ca şi soiurile naţionale.  +  Articolul 7 (1) Înregistrarea soiurilor se bazează pe rezultatele examinarilor oficiale, în special teste de camp, acoperind un număr suficient de caracteristici pentru ca soiul să fie descris. Metodele folosite pentru determinarea caracteristicilor trebuie să fie exacte şi sigure. În contextul stabilirii distinctivitatii, testarile din camp trebuie să includă cel puţin soiurile de comparatie disponibile, care sunt soiuri cunoscute în Comunitate în sensul art. 5 alin. (1). În scopul aplicării art. 9, trebuie incluse alte soiuri de comparatie disponibile. (2) Metodologia experimentala ce se aplică în testare este stabilită de către ISTIS, în conformitate cu procedurile Comunităţii, ţinând seama de stadiul cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnice curente, după cum urmează: a) minimum de caractere care trebuie luate în considerare la efectuarea examinării pentru diferitele specii; b) cerinţele minime privind efectuarea examinării; c) modalităţile necesare pentru efectuarea testarilor în camp în vederea estimarii valorii agronomice sau de utilizare; aceste modalităţi pot sa determine:- procedurile şi condiţiile conform cărora toate sau mai multe dintre statele membre pot conveni sa includă în testarile în camp, cu titlu de asistenţa administrativă, soiuri pentru care o cerere pentru admitere a fost introdusă în alt stat membru,- termenii cooperării între autorităţile statelor membre participante,- impactul rezultatelor testarilor în camp,- norme relativ la informaţia despre testarile în camp pentru estimarea valorii agronomice sau de utilizare; d) testarea se efectuează de către ISTIS în centrele de testare a soiurilor conform prevederilor din Anexa nr. 1; e) literele (f-l) transpun prevederile Directivelor Comisiei 2003/90/CE din 6 octombrie 2003 precizând măsurile de implementare în scopul art. 7 al Directivei Consiliului 2002/53/CE cu privire la caracterele minime care trebuie avute în vedere în examinare şi condiţiile minime pentru examinarea anumitor soiuri din speciile de culturi de camp; f) cu privire la distinctivitate, stabilitate şi uniformitate:(i) speciile enumerate în Anexa nr. 5 trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite de "Protocoalele privind testele de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate" ale Consiliului Administrativ al Oficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO), enumerate în aceasta anexa;(îi) speciile enumerate în Anexa nr. 6 trebuie să fie conforme cu ghidurile pentru testare destinate testelor de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate ale Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante (UPOV), enumerate în aceasta anexa; g) cu privire la valoarea agronomica sau de utilizare, soiurile din speciile de plante agricole trebuie să îndeplinească condiţiile stabilite în Anexa nr. 7, fără sa aducă atingere art. 4 alin. (2) al prezentului ordin; h) toate caracterele soiurilor în sensul lit. f) pct. (i) din acest alineat şi toate caracterele marcate prin asterisc (*) în ghidurile pentru testare la care se referă lit. f) pct. (îi) din acest alineat trebuie să fie examinate, cu condiţia ca observatia unui caracter sa nu fie imposibil de redat din cauza expresiei unui alt caracter şi ca expresia unui caracter sa nu fie împiedicată să se manifeste de către condiţiile de mediu în care are loc testarea; i) pentru speciile enumerate în anexele nr. 5 şi 6, cerinţele minime aplicabile în organizarea testelor în camp, care sunt stabilite în ghidurile pentru testare vizate în aceste anexe, sunt îndeplinite în timpul examinarilor. Speciile care nu sunt menţionate în aceste anexe se examinează conform protocoalelor (ghidurilor) stabilite prin norme interne; j) în cazurile în care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, soiurile nu au fost admise pentru includere în Catalogul comun sau în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura şi atunci când examinarile oficiale au început înainte de această dată, în acord cu prevederile, fie ale:(i) Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84 din 3 februarie 2003 privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi legume, care transpune prevederile Directivei 72/180/EEC; sau(îi) ghidurile CPVO enumerate în Anexa nr. 5 sau ghidurilor UPOV enumerate în Anexa nr. 6, în funcţie de specie, soiurile respective sunt considerate ca îndeplinesc cerinţele prezentului ordin. k) prevederile de la lit. j) se aplică numai în cazurile în care examinarile duc la concluzia ca soiurile sunt conforme cu prevederile stabilite fie prin:(i) Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 84 din 3 februarie 2003 privind testarea şi înregistrarea soiurilor de plante agricole şi legume; sau(îi) ghidurile CPVO enumerate în Anexa nr. 5 sau ghidurile UPOV enumerate în Anexa nr. 6, în funcţie de specie. l) statele membre trebuie să comunice Comisiei textul prevederilor principale ale legii naţionale pe care o adopta în domeniul acoperit de Directiva 2003/90/CE . (3) În cazul în care examinarea componentelor genealogice este necesară pentru a studia hibrizii şi soiurile sintetice, autoritatea oficială are obligaţia să asigure confidenţialitatea rezultatelor examinării şi descrierilor componentelor genealogice, dacă amelioratorul o cere. (4) a) În cazul unui soi modificat genetic menţionat în art. 4 alin. (5), se face o evaluare a riscului de mediu echivalenta cu cea prevăzută în Legea nr. 214/2002, şi în Directiva 2001/18/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 12 martie 2001 privind eliberarea deliberata în mediu a organismelor modificate genetic, care abroga Directiva Consiliului 90/220/CEE. b) procedurile destinate să asigure echivalenta evaluării specifice a riscului şi a altor cerinţe relevante, în particular acelea care privesc managementul riscurilor, etichetarea şi orice monitorizare cerută, informarea publicului şi o clauza de siguranţă, cu cele prevăzute în Directiva 2001/18/CE , vor fi introduse la propunerea comisiei printr-un Regulament al Parlamentului european şi al Consiliului. Până la intrarea în vigoare a acestui act normativ, soiurile modificate genetic nu sunt admise în Catalogul oficial decât după ce au fost admise pentru comercializare în conformitate cu Legea nr. 214/2002 şi Directiva 2001/18/CE ; c) Art. 13-24 ale Directivei 2001/18/CEE nu se mai aplica soiurilor modificate genetic după intrarea în vigoare a regulamentului menţionat la lit. b); d) Modalităţile tehnice şi ştiinţifice de implementare a evaluării riscului de mediu trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedurile Comunităţii. (5) Statele membre trebuie să se asigure ca un soi care se intenţionează să fie folosit în alimentaţie sau furajare definit în art. 2 şi 3 ale Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului european şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 formuland principiile generale şi cerinţele legislaţiei alimentaţiei, stabilind Autoritatea de Securitate Europeană a Alimentaţiei şi formuland procedurile în materie de securitatea alimentelor, este acceptat numai dacă a fost autorizat de o legislaţie relevanta. Soiurile modificate genetic care se intenţionează să fie folosite în alimentaţie sau furajare sunt admise pentru testare numai dacă solicitantul va furniza autorizaţia pentru eliberare deliberata în mediu, emisă în conformitate cu Legea nr. 214/2002 art. 25 alin. (6).  +  Articolul 8În cererea de înscriere a unui soi pentru testare se va menţiona informaţia privind înregistrarea lui într-un alt stat membru sau dacă s-a depus cerere de înscriere la testare într-un alt stat membru, în care şi când a fost acceptată.  +  Articolul 9 (1) Autoritatea oficială se va ocupa de publicarea oficială a catalogului soiurilor acceptate pe teritoriul tarii. Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România se elaborează de către ISTIS, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi se publică în Monitorul Oficial al României. În catalog sunt înregistrate numele persoanei sau instituţiei responsabile pentru menţinerea soiului. Când mai multe persoane sunt responsabile pentru menţinerea unui soi, nu este necesar să se publice numele lor. Dacă numele nu sunt publicate, în catalog trebuie să se indice autoritatea care deţine lista numelor persoanelor responsabile pentru menţinerea soiului. (2) Autoritatea oficială trebuie să se asigure, atât cat este posibil, ca în momentul înregistrării ca soiul este cunoscut sub acelaşi nume în toate statele membre. Dacă se cunoaşte ca o samanta sau un material de înmulţire al unui soi sunt comercializate într-o alta ţara sub alt nume, acel nume trebuie de asemenea indicat în catalog. (3) a) Luând în considerare informaţiile disponibile, trebuie să se asigure ca un soi care nu se distinge în mod clar: i) de un soi înregistrat în prealabil în catalog sau în alt stat membru, sauîi) de un alt soi care a fost evaluat privind distinctivitatea, stabilitatea şi uniformitatea în conformitate cu regulile corespunzătoare din Directiva 2002/53/CE , totuşi fără să fie un soi cunoscut în Comunitate în sensul art. 5 alin. (1), poarta numele acelui soi în cazurile de la pct. i) şi îi). b) Prevederile de la lit. a) nu se aplică dacă acest nume poate să induca în eroare sau sa creeze confuzie cu privire la soiul în cauza, sau dacă respectând toate prevederile din statul membru în cauza, care guvernează denumirea soiurilor, alte fapte împiedica utilizarea lui sau dacă drepturile unei părţi terţe împiedica utilizarea libera a acestui nume în legătură cu soiul în cauza. (4) Statele membre redactează, pentru fiecare soi înregistrat, un dosar (fişa) conţinând o descriere a soiului şi un rezumat clar al tuturor factorilor care au stat la baza înregistrării acestuia. Documentaţia tehnica va cuprinde, în funcţie de specie, caracterizarea morfologica, caracterele fiziologice, însuşirile de calitate şi/sau de utilizare şi, unde este cazul, datele de producţie folosite pentru înregistrare conform prevederilor din Anexa nr. 8. Descrierea soiurilor se referă la plantele produse direct din samanta şi material de înmulţire din categoria "Certificată". (5) În Catalogul oficial, soiurile modificate genetic înregistrate au indicată clar menţiunea "soiuri modificate genetic". Autoritatea oficială trebuie să asigure în plus ca orice persoană care comercializează acest fel de soi va indica clar în catalogul sau de vânzări ca este un soi modificat genetic. (6) În ceea ce priveşte eligibilitatea denumirii unui soi, se aplică art. 63 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2100/94 din 27 iulie 1994 privind regimul de protecţie comunitara a soiurilor de plante. Regulile de implementare detaliate referitoare la eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole şi legume se aplică în conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) 930/2000 , amendat de Regulamentul Comisiei (CE) 1831/2004 transpus în Anexa nr. 9.  +  Articolul 10 (1) Orice cerere sau retragere a unei cereri pentru înregistrarea unui soi, orice intrare în Catalogul oficial şi, de asemenea, orice amendament în plus trebuie să fie notificate imediat altor state membre şi Comisiei. (2) Statele membre trebuie să trimită pentru fiecare soi nou înregistrat autorităţilor din alte state membre şi Comisiei o descriere concisă a celor mai importante caracteristici pentru utilizare. Aceasta măsura nu trebuie să se aplice în cazul soiurilor, (linii consangvinizate, hibrizi), care sunt exclusiv destinaţi să fie componente pentru soiuri finale. La cerere, trebuie să comunice, de asemenea, o descriere a caracteristicilor speciale care fac ca un soi să fie distinct faţă de alte soiuri similare. (3) ISTIS trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor din statele membre şi Comisiei documentaţiile tehnice, la care se referă art. 9 alin. (4), ale soiurilor care au fost înregistrate sau care au fost respinse de la acceptare. Informaţiile schimbate cu privire la aceste documente trebuie tratate ca fiind confidenţiale. (4) Documentaţia de înregistrare a unui soi este disponibilă pentru folosire personală şi exclusiva a oricărei persoane cu interes legitim. Aceste prevederi nu se aplică când informaţia trebuie, conform art. 7 alin. (3), tratata ca fiind confidenţială. (5) Când înregistrarea unui soi este refuzată sau revocată, rezultatele examinarilor vor fi puse la dispoziţia persoanei afectate de aceasta decizie.  +  Articolul 11 (1) Soiurile înregistrate trebuie menţinute conform cu practicile acceptate pentru menţinerea soiului. (2) Se verifica tot timpul menţinerea din înregistrările ţinute de persoana sau persoanele responsabile pentru soi. Aceste înregistrări trebuie să cuprindă producţia din toate generatiile anterioare semintei Baza sau materialului de înmulţire. (3) Esantioanele pentru verificare se solicita de la persoana responsabilă pentru soi. Asemenea esantioane pot, dacă este necesar, să fie luate pe cale oficială. Aceste esantioane se examinează la ISTIS prin comparatie cu esantioanele etalon la care se referă art. 7 din Anexa nr. 8. (4) Atunci când menţinerea este efectuată într-un stat membru, altul decât cel în care soiul a fost înregistrat, statele membre implicate trebuie să asigure unul altuia asistenţa administrativă în ceea ce priveşte verificarea.  +  Articolul 12 (1) Înregistrarea este valabilă şi soiurile se menţin în Catalogul oficial până la sfârşitul celui de-al zecelea an calendaristic după înregistrare. (2) Înregistrarea unui soi poate fi reînnoită la un interval de timp dat dacă, este încă cultivat la o asemenea scara pentru a justifica acest lucru, este încă distinct, stabil şi suficient de uniform sau dacă trebuie menţinut în interesul conservării resurselor genetice ale plantelor sau dacă sunt satisfacute criteriile stabilite în art. 20 alin. (2) şi (3). Retestarea soiurilor înainte de reinscriere este obligatorie pentru a determina dacă soiurile sunt încă distincte, stabile şi suficient de uniforme, pastrandu-şi aceleaşi caractere ca în momentul înregistrării, exceptând cazul conservării resurselor genetice ale plantelor, în sensul art. 20 alin. (2). Cererile de reinscriere şi seminţele necesare retestarii trebuie depuse cu doi ani înaintea termenului de expirare a înregistrării, excepţie făcând soiurile în conservare. (3) Perioada de valabilitate a înregistrării este extinsă provizoriu până ce este luată decizia privind cererea de reinscriere.  +  Articolul 13 (1) ISTIS trebuie să se asigure că nu apar îndoieli după înregistrarea soiului privind aprecierea distinctivitatii sau a numelui lui, care în timpul acceptării au fost clarificate. (2) Când după acceptarea soiului, s-a stabilit ca, în sensul art. 5, condiţia privind distinctivitatea lui nu a fost îndeplinită la momentul înregistrării, înregistrarea trebuie să fie înlocuită cu o alta decizie sau, unde este cazul, să fie revocată, în conformitate cu acest ordin. Prin aceasta alta decizie de înregistrare, soiul trebuie, ca efect al datei iniţiale de înregistrare, sa nu fie privit ca un soi cunoscut în Comunitate, în înţelesul art. 5 alin. (1). (3) În cazul în care, după înregistrarea unui soi, numele sau, în sensul art. 9, nu este corespunzător, el trebuie adaptat în asa fel încât să se conformeze Directivei 2002/53/CE . Noul nume se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale. Numele anterior poate fi folosit ca nume adiţional. Măsuri de aplicare detaliate prin care numele anterior să poată fi folosit ca nume adiţional pot fi prevăzute în conformitate cu procedura Comunităţii. (4) În conformitate cu procedurile Comunităţii, pot fi stabilite reguli pentru aplicarea alin. (1) şi (2).  +  Articolul 14 (1) Înregistrarea unui soi din Catalogul oficial trebuie să fie revocată dacă: a) se dovedeşte la examinare ca soiul nu mai este distinct, stabil şi suficient de uniform, însuşiri care au fost luate în considerare la înregistrarea lui în Catalogul oficial; b) la cererea persoanei sau a persoanelor responsabile pentru soi, în afară cazului în care menţinerea soiului este asigurata. (2) Soiurile se radiază din Catalogul oficial dacă: a) legislaţia, regulamentele şi prevederile administrative adoptate în conformitate cu Directiva 2002/53/CE nu sunt respectate; b) în perioada cererii pentru înregistrare sau în timpul examinării au fost furnizate elemente false sau frauduloase privind factorii pe baza cărora s-a înregistrat soiul.  +  Articolul 15 (1) Un soi este radiat din Catalogul oficial dacă înregistrarea soiului a fost revocată sau dacă perioada de valabilitate a înregistrării a expirat. Soiurile din Catalogul oficial înregistrate anterior care nu îndeplinesc prevederile Directivei 2002/53/CE , sau ale prezentului ordin trebuie să fie retestate pentru a verifica dacă îndeplinesc aceste prevederi. Dacă retestarea nu este facuta soiurile vor fi radiate. (2) a) Autoritatea oficială de certificare poate, în ceea ce priveşte teritoriul României, să permită certificarea şi comercializarea semintei şi materialului de înmulţire după radiere, pentru o perioadă până la 30 iunie al anului al treilea de la radiere. b) pentru soiurile care au figurat conform art. 16 alin. (1) în Catalogul comun al soiurilor la care se referă art. 17, termenul care expira ultimul dintre termenele de admitere acordate de diferitele state membre în temeiul prevăzut la lit. a) se aplică la comercializare în toate statele Comunităţii, în măsura în care seminţele sau materialul de înmulţire din soiul în cauza nu au fost supuse nici unei restrictii de comercializare în ceea ce priveşte soiul.  +  Articolul 16 (1) Ca efect al publicării la care se referă art. 17, samanta soiurilor înregistrate în conformitate cu prevederile Directivei 2002/53/CE sau în conformitate cu principiile care corespund Directivei 2002/53/CE nu este subiectul nici unei restrictii de comercializare relativ la soi. (2) Un stat membru poate fi autorizat, pe baza unei cereri care trebuie soluţionată conform procedurii Comunităţii în cazul soiurilor modificate genetic, sa interzică pe teritoriul sau sau pe o parte din teritoriul sau utilizarea soiului, sau sa stabilească condiţii adecvate pentru cultivarea soiului şi, în cazurile menţionate la lit. c) din acest alineat, inclusiv condiţiile de utilizare pentru produsele obţinute din cultivarea acestui soi: a) când se stabileşte ca, din punct de vedere al sănătăţii plantelor cultivarea soiului poate fi dăunătoare, cultivarii altor soiuri sau specii; sau b) unde testarile oficiale realizate în statul membru al solicitantului, art. 5 alin. (4) fiind aplicat corespunzător, arata ca soiul nu da în orice parte a teritoriului rezultate similare celor obţinute de la un soi comparabil înregistrat deja pe teritoriul tarii, sau unde se ştie ca soiul nu este potrivit pentru cultivare pe nici o parte a teritoriului datorită clasei de maturitate.Cererea trebuie depusa înainte de sfârşitul celui de-al treilea an calendaristic de după anul înregistrării; c) dacă exista motive întemeiate, altele decât cele care deja au fost menţionate sau care au putut fi menţionate în cursul procedurii prevăzute în art. 10 alin. (2), pentru a se considera ca soiul prezintă un risc pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediul înconjurător.  +  Articolul 17 (1) Pe baza informaţiilor furnizate de statele membre şi pe măsura ce acestea îi parvin, Comisia va publică în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, seria C, sub denumirea de "Catalogul comun al soiurilor de plante agricole", o lista a tuturor soiurilor ale căror seminţe şi material de înmulţire, în temeiul art. 16, nu sunt supuse nici unei restrictii de comercializare în ceea ce priveşte soiul şi, de asemenea, informaţiile primite prevăzute în art. 9 alin. (1) privind persoana sau persoanele responsabile pentru menţinerea soiului. Publicaţia indica statele membre care au beneficiat de o autorizare în conformitate cu art. 16 alin. (2) sau art. 18. (2) Publicaţia cuprinde lista acelor soiuri pentru care o perioadă de comercializare este aplicată în conformitate cu lit. b) din art. 15 alin. (2). Aceasta lista indica durata perioadei şi, dacă este cazul, statele membre pentru care nu se aplică. Publicaţia trebuie să indice în mod clar soiurile care au fost modificate genetic.  +  Articolul 18Dacă se constată că, în oricare stat membru, cultivarea unui soi înscris în Catalogul comun al soiurilor de plante poate să dăuneze din punct de vedere fitosanitar cultivarii altor soiuri sau specii, sau prezintă risc pentru mediu sau pentru sănătatea umană, acel stat membru poate la cerere, să fie autorizat, în conformitate cu procedura Comunităţii în cazul organismelor modificate genetic, sa interzică comercializarea semintei sau materialului de înmulţire din acest soi pe întregul sau teritoriu sau pe o parte din acesta. În cazul unui pericol iminent de răspândire a unor organisme dăunătoare, sau al unui pericol iminent pentru sănătatea oamenilor sau pentru mediu, aceasta interdicţie poate fi impusa de statul membru din momentul depunerii cererii sale până în momentul când decizia definitivă a fost luată. Aceasta decizie trebuie luată în termen de trei luni în conformitate cu procedura Comunităţii în cazul soiurilor modificate genetic.  +  Articolul 19Când un soi a încetat să fie înregistrat într-un stat membru care l-a acceptat iniţial, unul sau mai multe state membre pot menţine înregistrarea acestui soi dacă continua sa îndeplinească condiţiile necesare înregistrării pe teritoriul lor şi are asigurata menţinerea.  +  Articolul 20 (1) În conformitate cu procedura Comunităţii, se pot stabili condiţii speciale, pentru a tine cont de evolutiile în ceea ce priveşte condiţiile în care pot fi comercializate seminţele tratate chimic. (2) Fără a se aduce atingere Regulamentului Consiliului nr. 1467/94 din 20 iunie 1994 privind conservarea, caracterizarea, colectarea şi utilizarea resurselor genetice în agricultura, în conformitate cu procedura Comunităţii, se stabilesc condiţii speciale, care să ţină cont de evolutiile în ceea ce priveşte conservarea "în situ" şi utilizarea resurselor genetice ale plantelor, prin cultivarea şi comercializarea seminţelor din populatiile locale şi din soiurile care sunt adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi amenintate de eroziune genetica. (3) Condiţiile specifice la care se referă alin. (2) includ în special următoarele puncte: a) populatiile locale şi soiurile trebuie să fie înregistrate conform cu prevederile acestui ordin. Procedura de acceptare oficială tine cont de caracteristicile şi cerinţele specifice referitoare la calitate. În special, sunt luate în considerare rezultatele testelor neoficiale şi cunoştinţele acumulate din experienta practica din timpul cultivarii, inmultirii şi utilizării, precum şi descrierile detaliate ale soiurilor şi denumirile lor relevante notificate autorităţii oficiale implicate şi care trebuie să rezulte ca excepţii de la cerinţele examinării oficiale. Din momentul acceptării, o astfel de populaţie locală sau soi poarta menţiunea "soi în conservare" în Catalogul oficial; b) restrictii cantitative corespunzătoare.  +  Articolul 21În conformitate cu procedura Comunităţii, ţinând cont de evoluţia în domeniul conservării resurselor genetice, se pot stabili condiţii speciale pentru înregistrarea soiurilor.  +  Articolul 22 (1) Consiliul, actionand printr-o majoritate calificată, la o propunere a Comisiei va determina dacă: a) examinarile oficiale ale soiurilor realizate într-o ţara terta oferă aceeaşi siguranţa, conform art. 7, ca şi cele realizate în statele membre; b) verificările privind practicile de menţinere realizate într-o ţara terta ale soiurilor oferă aceeaşi siguranţa ca şi cele realizate în statele membre. (2) Alin. (1) se aplică, de asemenea, cu privire la fiecare nou stat membru de la data aderării până la data la care intră în vigoare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare care să corespundă cu Directiva 2002/53/CE .  +  Articolul 23 (1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent pentru Seminţe şi Material de înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri, instituit prin art. 1 din Decizia Consiliului 66/399/CEE . (2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE . Perioada prevăzută în art. 4 alin. (3) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la o luna. (3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică art. 5 şi 7 din Decizia 1999/468/CE . Perioada prevăzută în art. 5 alin. (6) din Decizia 1999/468/CE se stabileşte la o luna. (4) Comitetul îşi stabileşte propriile reguli de procedura. (5) Reprezentanţii României în Comitetul Permanent pentru Seminţe şi Material de înmulţire pentru Agricultura, Horticultura şi Păduri, la care se referă alin. (1), vor fi stabiliţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 24Sub rezerva dispoziţiilor din art. 16 şi 18 Directiva 2002/53/CE nu afectează dispoziţiile legislatiilor naţionale justificate de considerente privind protecţia sănătăţii şi a vieţii oamenilor, animalelor sau plantelor sau protecţia proprietăţii industriale sau comerciale.  +  Articolul 25Autoritatea oficială va comunică Comisiei textul principalelor prevederi ale acestui ordin. Comisia informează celelalte state membre cu privire la aceasta.  +  Articolul 26 (1) Ordinul nr. 84 din 3 februarie 2003 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, modificat şi completat prin Ordinul nr. 137 din 23 februarie 2004, se abroga la data intrării în vigoare a prezentului ordin. (2) Referirile la "Comunitate" şi "state membre" vor avea înţelesul de "România", de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul articolelor: 5 alin. (1) şi (2), 6, 7 alin. (1), 8, 9 alin. (2)-(4) şi (6), 11 alin. (4), 15 alin. (2) lit. b), 16 alin. (2), 18, 19 şi 25. (3) Prevederile cu referire la procedura Comunităţii şi legislaţia Comunităţii din cuprinsul articolelor: 1 alin. (4), 3 alin. (3), 4 alin. (4), (6), (7), 7 alin. (2) lit. c, (4) şi 5), 10 alin. (1)-(3), 13 alin. (3) şi (4), 17, 18, 20 alin. (1) şi (2), 21, 22 alin. (1) şi (2) şi 23, se vor aplica de la data aderării României la Comunitate. (4) Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 27Prevederile prezentului ordin se adresează Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, Centrelor pentru Testarea Soiurilor, Inspecţiei Naţionale pentru Calitatea Seminţelor, amelioratorilor persoane fizice şi juridice, precum şi agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, autorizaţi pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi materialului de înmulţire aparţinând soiurilor din speciile agricole, care vor aplica prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 28Acest ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturBucureşti, 23 decembrie 2005.Nr. 1.348.  +  Anexa 1 ORGANIZAREA TESTARII ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE STAT PENTRU TESTAREA ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR  +  Articolul 1 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului de înmulţire, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, denumit în continuare ISTIS, examinează tehnic soiurile româneşti şi străine pentru care se solicita înscrierea în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România. (2) Înregistrarea soiurilor se face pe baza testului de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi, în funcţie de specie, se efectuează şi testul valorii agronomice şi de utilizare. (3) La solicitarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în vederea acordării protecţiei, ISTIS validează testul privind distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea soiurilor, efectuat de instituţiile abilitate din ţările Comunităţii Europene.  +  Articolul 2 (1) Examinarea soiurilor se organizează în cadrul Centrelor de Testare a Soiurilor, (denumite în continuare CTS) care sunt amplasate în diferite condiţii ecologice ale tarii şi care formează reţeaua oficială a testarii soiurilor. (2) Centrele de testare a soiurilor efectuează examinarea soiurilor de cereale, plante oleaginoase, textile, plante tuberculifere şi radacinoase, plante furajere, tutun, plante medicinale şi aromatice.  +  Articolul 3 (1) Testele efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor sunt următoarele: a) testul privind distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea (DUS); b) testul de valoare agronomica şi de utilizare (VAU); c) teste pentru verificarea autenticităţii şi puritatii varietale a soiurilor multiplicate, teste care se efectuează pe plante obţinute direct din seminţe sau plante ţinere din categoria "Certificată"; d) teste preliminare în vederea testarii oficiale a soiurilor; e) teste pentru verificarea coincidentei la inflorire a formelor parentale; f) teste privind comportarea soiurilor înregistrate sau în curs de înregistrare în condiţii de producţie.  +  Articolul 4 (1) Testele privind verificarea autenticităţii şi puritatii varietale a soiurilor multiplicate se efectuează anual de către ISTIS, în scopul de a monitoriza şi, după caz, a permite autorităţii oficiale de certificare sa ia măsurile corespunzătoare prevenirii sau interzicerii folosirii la reinmultire şi pentru comercializare a seminţelor necorespunzătoare din punct de vedere al autenticităţii, puritatii varietale şi stării sanitare. (2) În pre şi postcontrol se verifica dacă în cursul multiplicării soiurile şi-au păstrat aceleaşi caractere ca la înregistrarea în Catalogul oficial şi au puritatea biologica corespunzătoare categoriei declarate. (3) Se testeaza seminţele din categoriile biologice: prebaza, baza, certificată sau alte categorii, după caz.Testarea se efectuează în: a) precontrol - în parcele de control în camp, în spaţii protejate şi prin electroforeza, după caz; b) postcontrol - în parcele de control în camp (microculturi) şi prin electroforeza, după caz.  +  Articolul 5La soiurile modificate genetic a căror forme normale sunt deja înregistrate, se verifica identitatea soiului prin testare în camp timp de un an şi, de asemenea, rezistenta indusa care a făcut obiectul modificării genetice se va verifica în cadrul unei instituţii abilitate. Soiurile ameliorate prin metode clasice pentru un singur caracter (rezistenta la organismele dăunătoare androsterilitate, etc.) a căror forma normală a fost deja înregistrată, se testeaza un singur an. La aceste soiuri se verifica în paralel caracterul indus care a făcut obiectul ameliorării.  +  Articolul 6Planul tematic cuprinde întreg sortimentul de soiuri ce se examinează în reţeaua oficială pentru testarea soiurilor şi se întocmeşte pentru: a) culturi de toamna, până la data de 30 septembrie; b) culturi de primavara, până la data de 20 martie.  +  Anexa 2 COMANDA DE TESTAREPENTRU ANUL ......Prin prezenta solicitam Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor testarea următoarelor soiuri:┌────┬─────────────────┬─────┬──────────┬──────────┬───────┬────────┬──────────┐│Nr. │ │ │ Grupa de │ Sistemul │Anul de│ Tipul │ ││crt.│ Specia │Soiul│maturitate│de cultura│testare│testului│Observaţii│├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤├────┼─────────────────┼─────┼──────────┼──────────┼───────┼────────┼──────────┤└────┴─────────────────┴─────┴──────────┴──────────┴───────┴────────┴──────────┘Plata tarifelor de testare se va efectua conform contractului de testare ce urmează a fi încheiat.SOLICITANT,  +  Anexa 3     ROMÂNIA  MINISTERUL AGRICULTURII,  PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE  INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA  ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR                                                             Formularul nr. 1                                     CERERE               pentru înscrierea soiului la examinare în vederea                       înregistrării în Catalogul oficial    Data şi numărul de înregistrare ___________________________________________    Prezenta cerere este înregistrată la Institutul de Stat pentru Testarea şi  Înregistrarea Soiurilor    Cererea va deveni operanta numai atunci când va cuprinde toate piesele  prevăzute.    1. SPECIA _________________________________________________________________    2. SUBSPECIA ______________________________________________________________    3. SOLICITANTUL ___________________________________________________________       (numele şi adresa) _____________________________________________________    ___________________________________________________________________________    4. AUTORUL ________________________________________________________________       (numele şi adresa) _____________________________________________________    ___________________________________________________________________________    5. DENUMIREA: Provizorie __________________________________________________                  Definitivă __________________________________________________    6. INFORMAŢII PENTRU EXPERIMENTATOR:    - Zona de cultura _________________________________________________________    - Condiţii de cultura _____________________________________________________    - Grupa de maturitate _____________________________________________________    - Direcţia de producţie ___________________________________________________    - Recomandări suplimentare necesare unei experimentari speciale ___________    ___________________________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    7. ORIGINEA ŞI MODUL DE OBŢINERE: În cazul hibrizilor, indicaţi                                                formula şi precizati dacă este    _______________________ libera sau secreta.    _______________________ În cazul în care este secreta,    _______________________ completati şi formularul 1 bis.    FORMULA: _______________________ LIBERA - SECRETA    PLOIDIA: _______________________    8. COMPONENŢI GENEALOGICI: Dacă reproducerea soiului impune                                         folosirea repetată a mai multor                                         componenţi genealogici, precizati*):    - aparţin autorului nu aparţin autorului    - _____________________________ - ____________________________________    9. MENŢINEREA PURITATII BIOLOGICE:    - Responsabil cu menţinerea _______________________________________________    - Localitatea unde se efectuează __________________________________________    - Metoda utilizata ________________________________________________________      _________________________________________________________________________   10. SOIUL A MAI FOST ÎNREGISTRAT SAU ESTE ÎN TESTARE ÎN ALTA ŢARA?                                   DA - NU*)   Precizati:                Numele soiului Ţara Anul Nr. documentului                ---------------------------------------------------------------   - în testare _______________________________________________________________                _______________________________________________________________                _______________________________________________________________   - înregistrat_______________________________________________________________                _______________________________________________________________                _______________________________________________________________   11. VAU**)   - __________________________________________________________________________   - __________________________________________________________________________   - __________________________________________________________________________   12. SOIUL ESTE MODIFICAT GENETIC?                                   DA - NU*)   - Evenimentul de transformare:   - Nr. şi data aprobării pentru introducerea în testare:   13. Cererea este însoţită de Chestionarul tehnic conform ghidului UPOV nr.   ____________________________________________________________________________   14. SUBSEMNATUL SEMNAND ACEASTA CERERE   a) Certific toate informaţiile privind soiul şi voi pune la dispoziţie toate      informaţiile suplimentare care imi vor fi solicitate, privind genealogia      şi comportarea acestuia.   b) Certific ca acest soi nu a mai fost înregistrat sub alt nume.   c) Ma oblig sa achit taxele prevăzute.   d) Ma oblig sa predau samanta sau materialul săditor în cantitatea şi la      termenele cerute.       Semnatura solicitantului, Semnatura autorului,                 Data: Data:___________  *) stergeti menţiunile inutile  **) VAU (capacitate de producţie, calitate, însuşiri fiziologice, rezistenta      la boli etc.)    ROMÂNIA      MINISTERUL AGRICULTURII, Formularul nr. 1 bis  PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE Confidenţial INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA     ŞI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR                                                  Nr. de înregistrare a cererii                                                  de înscriere ................                        INFORMAŢII SUPLIMENTARE PRIVIND                   HIBRIDUL (SIMPLU/TRILINIAL/DUBLU) ________  1. SPECIA ___________________________________________________________________  2. DENUMIREA: Provizorie _______________________________________________                     Definitivă _______________________________________________  3. FORMULA __________________________________________________________________     __________________________________________________________________________     __________________________________________________________________________  4. INFORMAŢII PRIVIND EFECTUAREA TESTULUI DUS*) ------------------------------------------------------------------------------ Denumirea hibridului, Dacă s-a efectuat Ţara, instituţia  formei parentale testul DUS şi perioada ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------  5. SEMNATURA SOLICITANTULUI: ________________________________________________     SEMNATURA AUTORULUI: _____________________________________________________     DATA: _______________________________________________  *) testul DUS: distincţie, uniformitate şi stabilitate.  +  Anexa 4 DATELE LIMITA DE ÎNREGISTRARE A CERERILOR DE TESTARE,DE TRANSMITERE A SEMINŢELOR ŞI CANTITĂŢILE DESEMINŢE ŞI MATERIAL DE ÎNMULŢIRE NECESARE PENTRU TESTARE*)  ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                        Data limita de Data limita de Cantităţile de seminţe    SPECIA înregistrare transmitere (material de înmulţire)                         a cererii a seminţelor VAU DUS                                                        pt. 1 CTS Total ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1 2 3 4 5 ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Ovaz de primavara 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg Ovaz de toamna 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg Orz şi orzoaica de primavara 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg Orz şi orzoaica de toamna 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg Secara 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg Triticale de toamna 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg Triticale de primavara 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg Grâu de toamna 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg Grâu de primavara 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg Grâu durum de toamna 15.VIII. 1.IX. 2 kg 2 kg Grâu durum de primavara 10.I. 1.II. 2 kg 2 kg Orez 1.II. 1.IV. 2 kg 2 kg Porumb 1.II. 1.III. 1 kg 2 kg Sorg 1.II. 1.III. 0,5 kg 1 kg Floarea-soarelui 1.II. 1.III. 0,3 kg 1 kg În pentru ulei 15.I. 15.II. 1,5 kg 1 kg În pentru fibra 15.I. 15.II. 1,5 kg 1 kg Canepa 15.I. 15.II. 1 kg Bumbac 1.II. 1.IV. 1 kg 3 kg Ricin 1.II. 1.III. 0,5 kg Rapita de toamna pentru ulei 15.VII. 1.VIII. 1 kg 0,4 kg Rapita furajera de toamna 15.VII. 1.VIII. 1 kg 0,4 kg Soia 1.II. 15.III. 2 kg 1,5 kg Fasole 1.II. 15.III. 3 kg 2 kg Fasolita 1.II. 15.III. 3 kg 1,5 kg Mazare 1.II. 1.III. 3 kg 2 kg Linte 1.II. 1.III. 2 kg 1 kg Bob 1.II. 1.III. 5 kg 2 kg Mazariche de toamna 15.VII. 1.VIII. 2 kg 1 kg Mazariche de primavara 1.II. 1.III. 2 kg 1 kg Lupin 1.II. 1.III. 4 kg 2 kg Sfecla de zahăr 15.I. 15.II. 0,300 kg Sfecla furajera 15.I. 15.II. 0,300 kg 1 kg Cartofi timpurii 1.XI. 1.XI. 50 kg 150 tub Cartofi tarzii 1.XI. 1.XI. 50 kg 150 tub Topinambur 15.I. 1.III. 40 kg Cicoare 1.II. 1.III. 0,250 kg 0,1 kg Tutun 10.I. 10.I. 0,005 kg 0,002 kg Plante medicinale 10.I. 15.II. diferenţiat pe specii Lucerna de toamna 15.VII. 1.VIII. 1 kg 1 kg Lucerna de primavara 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Sorg furajer şi zaharat 1.II. 1.III. 0,5 kg 1 kg Golomat 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Raigras aristat 15.VII. 1.VIII. 1 kg 1,5 kg Raigras peren 15.I. 1.II. 1 kg 1,5 kg Firuta 15.I. 1.II. 1 kg 0,500 kg Timoftica 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Trifoi alb 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Trifoi roşu 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Paius de livezi şi înalt 15.I. 1.II. 1 kg 1,5 kg Ghizdei 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Obsiga nearistata 15.I. 1.II. 1 kg 1 kg Rapita furajera de primavara 15.I. 1.II. 1 kg 0,4 kg Mei 1.II. 1.III. 0,5 kg ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 5 LISTAspeciilor care se examinează în conformitate cu protocoaleleOficiului Comunitar al Soiurilor de Plante (CPVO)  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Specii de culturi de camp Helianthus annuus L.: protocol TP-8 din 3.10.2002 Hordeum vulgare L.: protocol TP-19 din 27.03.2002 Secale cereale L.: protocol TP-58 din 31.10.2002 Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.: protocol TP-03/2 din 27.03.2002 Triticum durum Desf.: protocol TP-120 din 27.03.2002 Zea mays L.: protocol TP-02 din 15.11.2001 Solanum tuberosum L.: protocol TP-23 din 27.03.2002 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 6 LISTAspeciilor care se examinează în conformitate cu ghidurile UniuniiInternaţionale pentru Protecţia Soiurilor (UPOV) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Specii de culturi de camp Beta vulgaris L.: ghidul TG/150/3 din 4.11.1994 Agrostis canina L. ghidul TG/30/6 din 12.10.1990 Agrostis gigantea Roth. ghidul TG/30/6 din 12.10.1990 Agrostis stolonifera L. ghidul TG/30/6 din 12.10.1990 Agrostis tenuis Sibth. ghidul TG/30/6 din 12.10.1990 Bromus catharticus Vahl. ghidul TG/180/3 din 4.04.2001 Bromus sitchensis Trin. ghidul TG/180/3 din 4.04.2001 Bromus auleticus Trin. ghidul TG/180/3 din 4.04.2001 Dactyllis glomerata L.: ghidul TG/31/8 din 17.04.2002 Festuca arundinacea Schreber: ghidul TG/39/8 din 17.04.2002 Festuca pratensis Hudson: ghidul TG/39/8 din 17.04.2002 Festuca ovina L.: ghidul TG/67/4 din 12.11.1980 Festuca rubra L.: ghidul TG/67/4 din 12.11.1980 Lolium multiflorum Lam.: ghidul TG/4/7 din 12.10.1990 Lolium perenne L.: ghidul TG/4/7 din 12.10.1990 Lolium hybridum Hausskn.: ghidul TG/4/7 din 12.10.1990 Phleum pratense L.: ghidul TG/34/6 din 7.11.1984 Poa pratensis L.: ghidul TG/33/6 din 12.10.1990 Lupinus albus L.: ghidul TG/66/3 din 14.11.1979 Lupinus angustifolius L.: ghidul TG/66/3 din 14.11.1979 Lupinus luteus L.: ghidul TG/66/3 din 14.11.1979 Medicago sativa L.: ghidul TG/6/4 din 21.10.1988 Pisum sativum L.: ghidul TG/7/9 din 14.11.1994                                                 (şi corecţia din 18.10.1996) Trifolium pratense L.: ghidul TG/38/7 din 9.04.2003 Vicia faba L.: ghidul TG/8/6 din 17.04.2002 Vicia sativa L.: ghidul TG/32/6 din 21.10.1988 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.: ghidul TG/89/6 din 21.10.1988 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ghidul TG/178/3 din 4.04.2001 Arachis hypogaea L.: ghidul TG/93/3 din 13.11.1985 Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs [var. oleifera (DC.) Metzg.] ghidul TG/185/3 din 17.04.2002 Brassica napus L. ssp. oleifera ghidul TG/36/6 din 18.10.1996(Metzg.) Sinsk (şi corecţia din 17.04.2002) Carthamus tinctorius L.: ghidul TG/134/3 din 12.10.1990 Gossypium hirsutum L.: ghidul TG/88/6 din 4.04.2001 Linum usutatissimum L.: ghidul TG/57/6 din 20.10.1995 Papaver somniferum L.: ghidul TG/166/3 din 24.03.1999 Sinapis alba L.: ghidul TG/179/3 din 4.04.2001 Glycine max. (L.) Merrill: ghidul TG/80/6 din 1.04.1998 Avena sativa L.: ghidul TG/20/10 din 1.10.1994 Oryza sativa L.: ghidul TG/16/4 din 13.11.1985 Sorghum: ghidul TG/122/31 din 6.10.1989 X Triticosecale Witt.: ghidul TG/121/3 din 6.10.1989 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 7 TESTUL DE VALOARE AGRONOMICA ŞI DE UTILIZARE (VAU)  +  Articolul 1Caracterele privind examinarea valorii agronomice şi de utilizare care se urmăresc sunt următoarele: a) producţia; b) rezistenta la organismele dăunătoare; c) comportarea faţă de factorii de mediu; d) caractere privind calitatea.  +  Articolul 2 (1) În conformitate cu art. 4 al alin. (2) pct. a) condiţiile de examinare ale soiurilor de ierburi având alta destinaţie decât pentru furaj sunt specifice. Soiurile din speciile pentru gazon se testeaza în experienţe urmărindu-se anumite criterii: ritmul de creştere în primavara, densitatea covorului vegetal, gradul de acoperire al terenului, rezistenta la calcare, aspectul general al gazonului, etc. (2) La cereale, plante oleaginoase şi textile, plante tuberculifere şi radacinoase şi plante furajere, testul VAU se efectuează, de regula, în cel puţin cinci CTS-uri. Stabilirea reţelei Centrelor pentru Testarea Soiurilor pentru testare la fiecare specie se face ţinând seama de condiţiile pedoclimatice şi de importanţa economică a speciei respective. (3) Testarea soiurilor autohtone şi străine pentru determinarea valorii agronomice şi de utilizare durează trei cicluri de producţie efectivă. Testarea poate dura numai doi ani (doua cicluri) în cazul soiurilor la care în aceşti doi ani rezultatele sunt superioare soiurilor martor, în toate localităţile de testare.  +  Articolul 3 (1) Pentru efectuarea testului VAU, la CTS-uri se fac anumite observaţii care se trec în fişele întocmite în acest scop după cum urmează: a) producţia bruta la unitatea de suprafaţa, umiditatea boabelor, iar după efectuarea analizei variantei producţia relativă şi semnificatia diferenţelor; b) însuşiri fiziologice ca rezistenta la iernare, capacitatea de regenerare în primavara, rezistenta la temperaturi scăzute, rezistenta la cadere, frangere, seceta, arsita, scuturare, la boli şi daunatori şi perioada de vegetaţie. (2) În scopul caracterizarii cat mai complete a soiurilor aflate în examinare, în laboratoarele ISTIS sau în alte laboratoare de specialitate recunoscute se efectuează analize chimice pentru determinarea conţinutului în principii activi specifici sau a conţinutului în fibra la plantele textile. Soiurile din speciile care se prelucreaza industrial (grâu, orzoaica, sfecla de zahăr, în pentru fibra, canepa, bumbac, floarea soarelui, în pentru ulei, cartof), se vor verifica şi sub aspectul însuşirilor tehnologice în laboratoare proprii sau în alte laboratoare de specialitate recunoscute sau staţii industriale. În acest din urmă caz, datele obţinute se vor transmite numai la ISTIS.  +  Articolul 4 (1) Pe baza observaţiilor şi determinarilor făcute, CTS-urile completează registrul de camp şi apoi fişele de observaţii în doua exemplare, redate în tabelele nr. 1 la nr. 5 din care primul exemplar se transmite la ISTIS, pentru calculul automat al datelor, până la termenele stabilite în aceasta anexa (tabelul nr. 6), iar al doilea exemplar rămâne la CTS. (2) Rezultatul testului DUS efectuat asupra unui soi se va comunică solicitantului la sfârşitul examinării, iar al testului VAU la sfârşitul fiecărui an de testare.Tabelul nr. 1DATE GENERALE ASUPRA EXPERIENŢEI*Font 7*┌──┬────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1 │Număr fişa │ │ │ │ │1│ 1. DATE METEOROLOGICE 4. INSAMANTARE │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼┬──────┬───────────────────┬────────────────────────────┐ ││2 │Zona │ │ │ │ │ ││ │ TEMPERATURA gr. C │ PRECIPITATII mm │Data sem./plant. ........................ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤│ ├───┬────┬─────┬────┼───┬────┬─────┬──────┬──────┤Adancime sem./plant. .................... ││3 │C.I.S. │ │ │ │ │ ││ LUNA │ I │ II │ III │ ML │ I │ II │ III │ T.L. │Z cu P│Distanţe sem. ........................... │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤Tratare sem. - preparat ││4 │Grupa/Specia │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ - doza │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││5 │Subgrupa │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││6 │Experienta │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 5. ÎNTREŢINERE │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤┌──────────────────────────┬──────┬───────┤│7 │Condiţii de cultura │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ Specificare │Data │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤├──────────────────────────┼──────┴───────┤│8 │Domeniul experienţei│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤├──────────────────────────┼──────────────┤│9 │An de experimentare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤├──────────────────────────┼──────────────┤│10│Metoda de aşezare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤├──────────────────────────┼──────────────┤│11│Altitudinea │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤└──────────────────────────┴──────────────┤│12│Tip de sol │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││13│Nr. variante │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││14│Nr. repetitii │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││15│Plante/ha (mp.) │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┼───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││16│Suprafaţa parcelei │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┤├──────┴───┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││17│Planta premergătoare│ │ │ │ │ ││Min. abs. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┤├──────────┼────┼─────┼────┼───┼────┼─────┼──────┼──────┤ ││ │ ││Max. abs. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────────────────────────┤└──────────┴────┴─────┴────┴───┴────┴─────┴──────┴──────┘ ││ │ │ 2. PREGĂTIREA TERENULUI 6. IRIGAREA │├──┼──────────────────────────────┤┌──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬┬────────┬─────────────────┬──────────────┤│ │ ││ Specificare │ Data │ Adancime ││ Val. │ Data │ Norma. mc │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼┼────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ ││ │ │ ││ 1 │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤├────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ ││ │ │ ││ 2 │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤├────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ ││ │ │ ││ 3 │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤├────────┼─────────────────┼──────────────┤│ │ ││ │ │ ││ 4 │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┘└────────┴─────────────────┴──────────────┤│ │ ││ 3. FERTILIZAREA 7. ALTE LUCRĂRI │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ │ ││ Specificare │ Data │ Doza ├──────────────────────────────────────────┤├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ ││ │ │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤ 8. RECOLTAREA ││ │ ││ │ │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤Data recoltarii ││ │ ││ │ │ │ │├──┼──────────────────────────────┤├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┤ ŞEF CENTRU ││ │ ││ │ │ │ │└──┴──────────────────────────────┴┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────┘    Tabelul nr. 2                               DATE DE PRODUCŢIE Număr fişa: 2 Zona: C.T.S. │_│_│ Grupa: Subgrupa: Experienta:┌────┬────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐│ │ │ │ DATE PE ANUL ÎN CURS │Randament││ │ │ ├───────────────────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ sau % ││Nr. │Cod.│Denumire│ Suprafaţa parcelei/Nr. plante │ Producţia/parcela - kg. │ Umiditatea % │ zahăr ││crt.│var.│varianta│ la parc. │ │ │ ││ │ │ ├───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬───────┤ ││ │ │ │ R1 │ R2 │ R3 │ R4 │ R1 │ R2 │ R3 │ R4 │ R1 │ R2 │ R3 │ R4 │ │├────┼────┼────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │├────┼────┼────────┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘Tabelul nr. 3DATE DE PRODUCŢIE - PLANTE FURAJERE
  *Font 6*
  Va- Produc-Produc-
  NrCodri- Coasa I Coasa II Coasa III tia tia
  c varan medie medie
  r ta R1 R2 R3 R4 M SU SU R1 R2 R3 R4 M SU SU R1 R2 R3 R4 M SU SU totală totală
  t t/ha % t/ha t/ha % t/ha t/ha % t/ha MV t/haSU t/ha
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  Tabelul nr. 4CARACTERE MORFOLOGICE ŞI DATA PRINCIPALELOR FENOFAZE*Font 7* Număr fişa: 3 Zona: C.T.S. │_│_│ Grupa: Subgrupa: Experienta:┌────┬────┬────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐│ │ │ │ DATE FENOLOGICE │ CARACTERE MORFOLOGICE │Determ. umid. la data de:││Nr. │Cod.│Denumire├────────┬─────────┬───────────────┬────────┼─────┬───────┬──┬───────────────────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬───────┤│crt.│var.│varianta│Rasarire│Inspicare│Infloritul/I-T │Maturit.│Talia│ Lung. │U │ Desime plante │ MMB │ MHL │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ├───────┬───────┤tehnica │ │tehnica│N ├─────┬─────┬───────┤ g │ kg. │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │t-mna│prim.│la rec.│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────┼──┼─────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │11│ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │ 19 │ 20 │├────┼────┼────────┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┼──┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬──┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬─┬─┼─┬──┬──┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ | │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┤│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────────┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┘    Tabelul nr. 5                 COMPORTAREA FAŢA DE FACTORII DE MEDIU ŞI BOLI Număr fişa: 4 Zona: C.T.S. │_│_│ Grupa: Subgrupa: Experienta:┌────┬────┬────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│ │ │ │ │Denum. boala│Denum. boala│Denum. boala│Denum. boala│Denum. boala││Nr. │Cod.│Denumire├─────┬───┬─┬──┬────┬─────┬────┬───┬───┬───┬────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│crt.│var.│varianta│Iern.│Tsc│S│c.│Ars.│Sist.│Ste.│Cd │Fr.│Sc.│Inc.│ │ │ │ │ ││ │ │ ├─────┼───┴─┴──┴────┴─────┤ % │% │ % │ % │ % ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤│ │ │ │ │ NOTE │ │ │ │ │ │ F │ I │ F │ I │ F │ I │ F │ I │ F │ I │├────┼────┼────────┼─────┼───┬─┬──┬─┬──┬─┬─┬─┼─┬──┼─┬─┼─┬─┼─┬─┼─┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬──┼─┬─┬─┼─┬─┬──┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 17 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 19 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 22 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 24 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼────────┼─────┼───┼─┼──┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼──┤│ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────┴────────┴─────┴───┴─┴──┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴──┘Tabelul nr. 6LISTACU TERMENELE PANA LA CARE SE DEPUN FIŞELE DE OBSERVAŢII  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Denumirea speciei sau grupei Termen crt. de specii maxim ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Cereale paioase de toamna    - orz, orzoaica ............................................ 5 iulie    - grâu: zonele de sud, sud-est, vest ale tarii ............. 10 iulie    - grâu: Moldova şi Transilvania ............................ 15 iulie 2. Rapita de toamna (samanta şi furaj), mazare (boabe şi furajera),    mazariche (toamna şi primavara), linte ..................... 1 august 3. Cereale paioase de primavara, în pentru ulei şi fibra, rapita    de primavara ............................................... 15 august 4. Cartofi (timpurii şi în dinamica) .......................... 15 septembrie 5. Fasole, fasolita, naut, lupin, bob, floarea soarelui, canepa    ............................................................ 15 septembrie 6. Soia, cartofi semitarzii şi tarzii, alune de pământ ........ 15 octombrie 7. Porumb boabe (toate grupele), sorg ......................... 1 noiembrie 8. Plante furajere ............................................ 1 noiembrie 9. Orez, tutun, sfecla de zahăr şi furajera, ricin, bumbac,    plante medicinale .......................................... 1 noiembrie ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Articolul 5 (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002, pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor, solicitantul va plati, odată cu înscrierea la examinare, tarifele stabilite conform ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în vigoare. (2) După înscrierea la testare între ISTIS şi beneficiari se încheie contracte anuale de testare care conţin obligaţiile părţilor, soiurile aflate în testare şi valoarea contractelor.
   +  Anexa 8 ÎNREGISTRAREA SOIURILOR DE PLANTE AGRICOLE  +  Articolul 1 (1) În vederea înregistrării soiurilor se constituie Comisii de înregistrare pentru culturi de camp, cartof, tutun, plante medicinale şi aromatice. (2) Componenta Comisiei de înregistrare se aproba de către conducerea MAPDR, la propunerea ISTIS. Din comisie fac parte specialişti din MAPDR, institute de învăţământ superior agricol, ISTIS, precum şi alţi specialişti, care să nu aibă nici un fel de interes personal în luarea deciziilor privind înregistrarea soiurilor. (3) Comisia de înregistrare este coordonata în activitatea ei de către secretarul de stat cu problemele producţiei vegetale. (4) Şedinţele comisiilor de înregistrare se vor tine cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor. (5) Comisiile de înregistrare se întrunesc de câte ori este cazul.  +  Articolul 2Documentaţia tehnica pentru soiurile testate în vederea înregistrării se întocmeşte de către ISTIS şi se transmite membrilor comisiei cu 10 zile înaintea convocării şedinţei. Prezentarea soiurilor în documentaţia de înregistrare se face codificat.  +  Articolul 3Pe baza documentaţiei tehnice prezentate de ISTIS, comisia de înregistrare propune cu o majoritate simpla (jumătate plus unu) înregistrarea, amânarea sau respingerea soiului. Propunerile comisiei de înregistrare vor fi supuse aprobării conducerii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 4Concluziile şedinţei de înregistrare se vor consemna într-un proces-verbal, conform modelului de mai jos, care se va păstra la arhiva ISTIS:    ROMÂNIA         STEMA                             MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII                                                   RURALE                            ---------------------------------------------------  Comisia de înregistrare pentru _____________                                                         SE APROBA,      DE ACORD, Ministrul Agriculturii,  Secretar de Stat, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,                                 PROCES-VERBAL                         încheiat astăzi ______________    Subsemnaţii, membrii Comisiei de Înregistrare pentru ______________________ ______________________________________________________________________________ luând în discuţie documentaţia tehnica prezentată de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor propunem următoarele:    I. Sa se aprobe înregistrarea pentru producţie începând cu anul _________ a soiurilor specificate mai jos, care au îndeplinit condiţiile pentru a fi înregistrate, introduse şi generalizate în cultura:    Soiurile înregistrate au acelaşi regim ca şi cele înscrise în Catalogul oficial.    ________________________________    ________________________________    II. Nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi înregistrate soiurile:    ________________________________    III. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în doua exemplare care fac parte din documentaţia tehnica a soiurilor înregistrate.                               MEMBRII COMISIEI,           __________________ __________________           __________________ __________________           __________________ __________________  +  Articolul 5Pentru soiurile înregistrate, ISTIS eliberează solicitantului un certificat privind înregistrarea acestuia.  +  Articolul 6 (1) Pentru materialul biologic testat şi aprobat pentru înregistrare, ISTIS redactează următoarele documente: a) Registrul soiurilor înregistrate care se păstrează la ISTIS şi se completează la zi; b) Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România. (2) Catalogul oficial cuprinde denumirea soiului şi al sinonimelor cunoscute, tipul soiului, mentinatorul soiului, anul şi data înregistrării, reinscrierii sau radierii, şi alte menţiuni specifice. Înscrierea soiurilor pe specii, se face în funcţie de grupa de precocitate şi/sau în ordine alfabetica. Catalogul oficial conţine într-un capitol special descrierile soiurilor înregistrate în anul respectiv, în conformitate cu documentaţiile tehnice după care s-a făcut înregistrarea.  +  Articolul 7 (1) La înregistrare se constituie esantionul etalon (de referinţa) care trebuie să fie identică cu probele supuse testarii, faţă de care se va compara în anii următori autenticitatea semintei în urma selecţiei de menţinere. Aceste esantioane se solicita de la persoana responsabilă pentru soi. (2) Mărimea esantionului etalon se stabileşte de ISTIS şi va fi păstrată în condiţii corespunzătoare timp de 10 ani pentru a servi ca martor în verificarea periodică a soiurilor înregistrate. La hibrizi, esantionul etalon se va constitui şi din formele parentale.  +  Anexa 9 REGULI DE IMPLEMENTARE REFERITOARE LA STABILIREA DENUMIRIISOIURILOR DIN SPECII DE PLANTE AGRICOLE*)___________ Notă *) În conformitate cu Regulamentul Comisiei nr. 930/200 din 4 mai 2000, ultima data amendat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1831/2004 din 21 octombrie 2004.  +  Articolul 1Aceasta anexa transpune, în scopul aplicării art. 9 alin. (6) al Directivei 2002/53/CE , Regulamentul Comisiei nr. 930/2000 din 4 mai 2000 care stabileşte regulile de implementare referitoare la eligibilitatea denumirii soiurilor din speciile de plante agricole şi legume.  +  Articolul 2 (1) În cazul indicatiei geografice sau a indicatiei produselor de origine agricolă şi alimentelor ca drept aprioric a unei părţi terţe, denumirea unui soi pe teritoriul Comunităţii se considera a fi imposibila când denumirea soiului încalcă prevederile art. 13 ale Regulamentului Consiliului (CEE) Nr. 2081/92 amendat prin Regulamentul (CE) Nr. 1829/2003 al Parlamentului european şi al Consiliului Europei în ceea ce priveşte indicaţia geografică sau indicaţia originii protejate în statele membre sau în Comunitate în sensul art. 5 alin. (5) şi art. 6, sau a primului articol 17 al Regulamentului pentru bunuri care sunt identice sau comparabile soiurilor de plante implicate. (2) Un impediment pentru eligibilitatea denumirii datorate dreptului aprioric la care se referă alin. (1) poate fi remediat prin acordul scris al titularului dreptului anterior în ceea ce priveşte folosirea denumirii pentru soiul obţinut, cu condiţia ca acest acord sa nu fie susceptibil de a induce publicul în eroare despre adevarata origine a produsului. (3) În cazul unui drept "a priori" al solicitantului în privinta unei părţi dintr-o denumire sau a denumirii întregi, (art. 18 alin. (1) al Regulamentului CE nr. 2100/94 ) trebuie să se aplice mutatis mutandis.  +  Articolul 3 (1) Denumirea unui soi va fi considerată ca produce dificultăţi utilizatorilor săi privind recunoaşterea sau reproducerea ei, în următoarele cazuri: a) când se prezintă sub forma unei denumiri fanteziste:(i) este alcătuită dintr-o singura litera;(îi) este alcătuită sau conţine ca entitate separată o serie de litere care formează un cuvânt care nu se poate pronunţa într-o limbă oficială din Comunitatea Europeană, deşi când aceasta serie este o abreviere consacrată, aceasta trebuie să fie limitată la maximum doua grupe din trei caractere situate la extremitatea denumirii;(iii) conţine un număr, exceptând cazul în care acesta face parte integrantă din denumire sau când aceasta indica faptul ca soiul este sau va face parte dintr-o serie numerotată de soiuri legate prin modul lor de obţinere;(iv) este alcătuită din mai mult de trei cuvinte sau elemente, mai puţin cazul când succesiunea termenilor o face uşor recunoscută sau reproductibila;(v) este alcătuită sau conţine un cuvânt sau un element excesiv de lung;(vi) conţine un semn de punctuatie sau un alt simbol, un amestec de majuscule şi minuscule (cu excepţia cazului când prima litera este majuscula şi celelalte minuscule), un indice inferior sau unul superior sau un desen; b) când se prezintă sub forma unui "cod";(i) este alcătuită dintr-unul sau mai multe numere, cu excepţia cazului în care este vorba despre o linie consangvinizata sau despre tipuri specifice similare de soiuri;(îi) este alcătuită dintr-o singura litera;(iii) conţine mai mult de 10 litere sau litere şi numere;(iv) conţine mai mult de patru grupuri alternative, formate dintr-o litera sau mai multe litere şi dintr-un număr sau mai multe numere;(v) conţine un semn de punctuatie sau un alt simbol, un indice superior, un indice inferior sau un desen. (2) La prezentarea propunerii pentru denumirea unui soi, solicitantul trebuie să declare dacă denumirea propusă se intenţionează să fie sub forma unei denumiri fanteziste sau a unui "cod". (3) Dacă solicitantul nu face nici o declaraţie cu privire la forma denumirii propuse, aceasta va fi considerată ca fiind o denumire fantezista.  +  Articolul 4Când se evalueaza dacă o denumire este identică cu cea a altui soi sau dacă exista riscul de a fi confundata cu aceasta, se aplică următoarele dispoziţii: a) prin "poate fi confundata cu", se înţelege în special o denumire de soi care diferă doar printr-o litera, sau una sau mai multe accente pe denumirea soiului unei specii apropiate oficial acceptate pentru comercializare în Comunitatea Europeană în spaţiul economic european sau a unei părţi contractante la Convenţia Internationala pentru Protecţia Noilor Soiuri (UPOV), sau este subiectul protecţiei prin drept de autor în cadrul teritoriilor menţionate anterior. În orice caz, prezenta dispoziţie nu se aplică în cazul unei diferenţe de o singura litera într-o abreviere consacrată care constituie o entitate separată a denumirii soiului, sau când diferenţa unei singure litere este suficienta pentru a distinge clar denumirea de alte denumiri ale soiurilor deja înregistrate. Prezenta dispoziţie nu se aplică în cazul unei diferenţe de doua sau mai multe litere excepţie dacă cele doua litere sunt simplu inversate sau în cazul unei diferenţe de o cifra în cadrul numerelor (atunci când un număr este permis într-un nume fantezist). Fără a prejudicia art. 6, aceasta prevedere nu se aplică în cazul denumirii unui soi care se prezintă sub forma unui cod, dacă denumirea soiului de referinţa este de asemenea, sub forma unui cod. O diferenţa a unui singur caracter, a unei singure litere sau a unei singure cifre este considerată ca o diferentiere suficienta între doua coduri. Nu se tine cont de spaţiile libere în momentul comparării denumirilor sub forma de cod. b) prin "specii înrudite" se înţelege o specie care aparţine aceleiaşi clase sau, dacă este cazul, aceluiaşi gen botanic;Speciile înrudite sunt repartizate pe următoarele clase:  Clasa A (UPOV Clasa 1): Avena, Hordeum, Secale, Triticale, Triticum Clasa B (UPOV Clasa 3): Sorghum, Zea Clasa C (UPOV Clasa 4): Agrostis, Alopecurus, Arrhenatherum, Bromus,                             Cynosurus, Dactylis, Festuca, Lolium, Phalaris                             Phleum, Poa, Trisetum Clasa E (UPOV Clasa 6): Brassica napus, Brassica campestis, Brassica rapa,                             Brassica juncea, Brassica nigra, Sinapis Clasa F (UPOV Clasa 7): Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium Clasa G (UPOV Clasa 8): Lupinus albus L, Lupinus angustifolius L., Lupinus                             luteus L. Clasa H (UPOV Clasa 9): Vicia faba L. Clasa I (UPOV Clasa 10): Beta vulgaris L. var. alba DC, Beta vulgaris L.                             var. altissima Clasa R (UPOV Clasa 21): Solanum tuberosum L. Clasa S (UPOV Clasa 24): Helianthus annuus c) prin "soi care nu mai exista" se înţelege un soi care nu mai este comercializat; d) prin "soi a carei denumire nu a dobândit o semnificaţie specială" se înţelege un soi a carei denumire, într-o anumită perioada, a fost înscris într-un registru oficial al soiurilor de plante şi astfel a dobândit o semnificaţie specială, dar a pierdut aceasta caracteristica la expirarea unei perioade de 10 ani după radierea din registru.  +  Articolul 5Denumirile care sunt utilizate în mod curent pentru comercializarea bunurilor sau cele care nu trebuie să fie utilizate în virtutea altei legislaţii, trebuie să se considere ca înseamnă în special: a) denumiri curente, sau termeni asociaţi cu greutăţi şi măsuri; b) expresiile care nu trebuie să fie folosite pentru alte scopuri, decât cele prevăzute de respectiva legislaţie.  +  Articolul 6O denumire de soi poate să induca în eroare sau sa producă confuzie dacă: a) creează falsa impresie ca soiul poseda caracteristici speciale sau o valoare specială; b) creează falsa impresie ca soiul este inrudit sau deriva dintr-un alt soi specific; c) se referă la o caracteristica sau valoare specifică într-o maniera care creează falsa impresie ca numai acest soi le poseda, când de fapt alte soiuri ale aceleiaşi specii pot sa posede aceleaşi caracteristici sau aceeaşi valoare; d) sugereaza, pe baza asemanarii sale cu o marca binecunoscuta, alta decât o marca înregistrată sau denumire de soi, ca este vorba de un alt soi sau da impresia gresita privind identitatea solicitantului, responsabil cu menţinerea soiului, sau a amelioratorului; e) conţine sau este alcătuită din termenii următori:(i) comparative sau superlative;(îi) numele botanic sau numele comun al unei specii din grupul fie al speciilor de plante agricole sau al speciilor legumicole a căror soi aparţine;(iii) numele unei persoane fizice sau juridice sau o trimitere, dând astfel falsa impresie privind identitatea solicitantului, responsabilului cu menţinerea soiului sau a amelioratorului; f) conţine o denumire geografică susceptibilă de a induce în eroare în ceea ce priveşte caracteristicile sau valoarea soiului.  +  Articolul 7Denumirile soiurilor care au fost acceptate sub forma de cod trebuie în mod clar indicate ca atare în Catalogul oficial, prin următoarea nota explicativa: "denumire de soi aprobată sub forma de cod".  +  Articolul 8Aceste reguli nu se aplică denumirilor soiurilor care au fost propuse de către solicitant autorităţii competente pentru aprobare, înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin.----