HOTĂRÂRE nr. 1.007 din 2 august 2006privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 696 din 15 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la asistența medicală la bordul navelor.  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) nava - orice nava maritima sau nava de pescuit care arboreaza pavilionul românesc, aflată în proprietate publică ori privată, cu excepția navelor de navigație interioară, navelor militare, ambarcatiunilor de agrement utilizate în scopuri necomerciale și care nu au echipaj profesionist, precum și a remorcherelor care își desfășoară activitatea în bazinele și radele portuare;b) lucrator - membru al echipajului sau persoana care exercită o activitate profesională la bordul unei nave, inclusiv stagiarii și elevii, cu excepția piloților portuari și a personalului de la uscat care desfășoară o activitate la bordul unei nave acostate la cheu;c) armator - proprietarul navei, cu excepția cazurilor în care nava a fost închiriată fără echipaj și materiale sau al carei management este asigurat, în totalitate ori parțial, de către o persoană fizica sau juridică, alta decât proprietarul, în baza unui contract de management; în aceste cazuri persoana fizica ori juridică care a închiriat nava sau cea care asigura managementul navei este considerată armator;d) dotare medicală - medicamente, echipament medical și antidoturi, a căror lista neexhaustiva este prevăzută în anexa nr. 2;e) antidot - substanța utilizata pentru prevenirea sau tratamentul efectului ori efectelor vătămătoare, directe sau indirecte, ale uneia ori mai multor substanțe incluse în lista cu substanțe periculoase prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Navele sunt clasificate în 3 categorii, potrivit prevederilor anexei nr. 1.  +  Capitolul II Medicamente și materiale sanitare - Spațiu de îngrijire medicală - Medic  +  Articolul 4Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc trebuie să aibă în permanenta la bordul sau o dotare medicală conformă, din punct de vedere calitativ, cu prevederile pct. I și II ale anexei nr. 2, corespunzător categoriei de nave din care face parte.  +  Articolul 5Cantitățile de medicamente și de material medical care se iau la bord trebuie stabilite în funcție de caracteristicile voiajului, ținându-se seama de porturile de escala și de destinație, durata voiajului, activitățile care se desfășoară la bord, caracteristicile încărcăturii, precum și de numărul lucrătorilor.  +  Articolul 6Conținutul dotărilor medicale, în ceea ce privește medicamentele și materialele sanitare, trebuie să fie detaliat într-un document de control care să corespundă cel puțin cadrului general prevăzut la pct. 1 și 2 ale secțiunilor 1, a 2-a și a 3-a pct. II ale anexei nr. 4.  +  Articolul 7(1) Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc și care se încadrează în categoria de nave C trebuie să dispună, pentru fiecare dintre plutele și barcile sale de salvare, de o cutie etansa care să conțină cel puțin materialele sanitare prevăzute la pct. I și II ale anexei nr. 2.(2) Conținutul cutiei este detaliat în documentul de control prevăzut la art. 6.  +  Articolul 8(1) Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc, având un tonaj brut mai mare de 500 tdw, al carei echipaj este alcătuit din 15 sau mai mulți lucrători și care efectuează un voiaj cu durata de peste 3 zile, trebuie să dispună de un spațiu care să permită acordarea ingrijirilor medicale în condiții materiale și igienice corespunzătoare.(2) Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc, al carei echipaj este alcătuit din 100 sau mai mulți lucrători și care efectuează un voiaj internațional cu durata de peste 3 zile, trebuie să aibă la bord un medic responsabil cu îngrijirea medicală a lucrătorilor.  +  Capitolul III Antidoturi  +  Articolul 9Fiecare nava care arboreaza pavilionul românesc și care transporta una sau mai multe dintre substantele periculoase prevăzute în anexa nr. 3 trebuie să dispună la bord, în cadrul dotării medicale, cel puțin de antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.  +  Articolul 10(1) Fiecare nava de tip feribot care arboreaza pavilionul românesc și ale carei condiții de exploatare nu permit întotdeauna cunoașterea în avans a naturii substanțelor periculoase transportate trebuie să aibă la bord, în dotarea medicală, cel puțin antidoturile prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.(2) În cazul în care, pe o linie regulată, durata voiajului este mai mica de doua ore, antidoturile pot fi limitate la acelea care trebuie să fie administrate, în caz de extrema urgenta, într-o perioadă de timp care să nu depășească durata normală a voiajului.  +  Articolul 11Conținutul dotării medicale, în ceea ce privește antidoturile, se înscrie în documentul de control care trebuie să corespundă cel puțin cadrului general prevăzut la pct. II poz. 3 al secțiunilor 1, a 2-a și a 3-a ale anexei nr. 4.  +  Capitolul IV Responsabilități  +  Articolul 12Aprovizionarea și completarea dotării medicale a fiecărei nave care arboreaza pavilionul românesc se face pe cheltuiala exclusiva a armatorului, fără nicio contribuție financiară din partea lucrătorilor.  +  Articolul 13(1) Responsabilitatea administrării dotării medicale revine comandantului navei.(2) Fără a se diminua responsabilitatea prevăzută la alin. (1), comandantul navei poate să delege responsabilitatea utilizării și întreținerii dotării medicale unuia sau mai multor lucrători desemnați în acest sens datorită competentei lor.  +  Articolul 14Dotarea medicală trebuie menținută în stare buna, completată și reînnoită cat mai curând posibil, în orice situație constituind o prioritate a procedurilor normale de aprovizionare.  +  Articolul 15În caz de urgenta medicală, constatată de către comandant după ce acesta a primit un aviz medical, medicamentele, materialele sanitare și antidoturile necesare care nu se găsesc la bord trebuie să fie procurate cat mai curând posibil.  +  Capitolul V Informarea și instruirea  +  Articolul 16Dotarea medicală trebuie să fie însoțită de instrucțiuni de folosire, inclusiv de instrucțiuni de folosire a antidoturilor prevăzute la pct. III al anexei nr. 2.  +  Articolul 17Toți posesorii de certificate de competența și alte categorii de lucrători care își desfășoară activitatea la bordul unei nave ce arboreaza pavilionul românesc trebuie să facă dovada ca au absolvit un curs de asistența medicală și de prim ajutor în caz de accident sau de urgenta medicală.  +  Articolul 18Comandantul și lucrătorul sau lucrătorii care, în conformitate cu art. 13, au fost desemnați sa utilizeze dotarea medicală trebuie să urmeze un curs de instruire specială, cel puțin o dată la 5 ani, luându-se în considerare riscurile și cerințele specifice corespunzătoare diferitelor categorii de nave, precum și liniile directoare prevăzute în anexa nr. 5.  +  Capitolul VI Consultații medicale prin radio  +  Articolul 19În scopul îmbunătățirii tratamentului de urgenta pentru lucrătorii aflați la bordul navelor, Ministerul Sănătății Publice asigura lucrătorilor consultatie medicală gratuita prin radio prin Compania Naționala de Radiocomunicatii Navale "RADIONAV" - S.A.  +  Articolul 20Ministerul Sănătății Publice asigura instruirea medicilor care își oferă serviciile în centrele de consultatie prin radio, ținând seama de condițiile specifice existente la bordul navelor.  +  Articolul 21(1) Centrele de consultatie prin radio pot păstra date personale cu caracter medical, cu acordul lucrătorilor respectivi, în scopul optimizarii asistenței medicale acordate prin radio.(2) Datele personale cu caracter medical au caracter confidențial.  +  Capitolul VII Controlul dotării medicale la bordul navelor  +  Articolul 22(1) Controlul dotării medicale la bordul navelor care arboreaza pavilionul românesc se efectuează anual de către Ministerul Sănătății Publice.(2) Controlul periodic prevăzut la alin. (1) urmărește dacă:a) dotarea medicală este în conformitate cu cerințele minime prevăzute în prezenta hotărâre;b) documentul de control prevăzut la art. 6 confirma ca dotarea medicală este în conformitate cu cerințele minime prevăzute în prezenta hotărâre;c) condițiile de păstrare a dotării medicale sunt corespunzătoare;d) datele de expirare au fost respectate.  +  Articolul 23(1) Controlul dotării medicale a plutelor și barcilor de salvare trebuie efectuat în timpul activității de verificare anuală a acestora.(2) Controlul prevăzut la alin. (1) nu poate să fie amânat mai mult de 5 luni.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 24Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 25Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/29/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru îmbunătățirea asistenței medicale la bordul navelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 113/1992.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Mihai Constantin Seitan,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolaescu
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Radu Mircea Berceanu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 2 august 2006.Nr. 1.007.  +  Anexa nr. 1
  CATEGORII DE NAVE
  A. Nave maritime sau pescadoare, indiferent de lungimea voiajuluiB. Nave maritime sau pescadoare care fac voiaje pe distanțe sub 150 de mile marine față de cel mai apropiat port dotat corespunzător din punct de vedere medical.În situația în care un port românesc dotat corespunzător din punct de vedere medical se afla în raza de acțiune a unui serviciu permanent de salvare cu elicoptere, limita maxima a voiajului pentru navele de categoria B se extinde la 175 de mile marine. În aceasta situație autoritatea competentă care a organizat serviciul permanent de salvare cu elicoptere trebuie să comunice informații la zi cu privire la zonele și condițiile în care operează elicopterele de salvare:a) statelor membre ale Uniunii Europene și Comisiei Europene;b) comandantilor navelor care arboreaza pavilionul românesc și care fac parte din categoria B.Informațiile trebuie să fie comunicate în cel mai potrivit mod, de exemplu, prin centre de consultatie prin radio, centre de coordonare a salvării sau stații radio de coasta.C. Nave portuare, barci și ambarcatiuni care navighează foarte aproape de coasta sau care nu au alta cabina în afară de timonerie.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA NEEXHAUSTIVA A DOTĂRII MEDICALE
  I. MEDICAMENTE
  Categorii de nave
  A B C
  1. Cardiovasculare
  a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice x x
  b) Antianginoase x x x
  c) Diuretice x x
  d) Antihemoragice, inclusiv agenți care stimuleaza contractiile uterine dacă exista femei la bord x x x
  e) Antihipertensive x x
  2. Medicamente care acționează asupra sistemului gastro-intestinal
  a) Medicamente pentru patologii gastrice și duodenale
  - Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de histamina x
  - Pansamente antiacide pentru mucoasa x x
  b) Antivomitive x x x
  c) Laxative lubrifiante x
  d) Antidiareice x x x
  e) Antiseptice intestinale x x
  f) Antihemoroidale x x
  3. Analgezice și antispasmodice
  a) Analgezice, antipiretice și antiinflamatorii x x x
  b) Analgezice puternice x x
  c) Spasmolitice x x
  4. Medicamente pentru sistemul nervos
  a) Anxiolitice x x
  b) Neuroleptice x x
  c) Antinaupatice x x x
  d) Antiepileptice x
  5. Antialergice și antianafilactice
  a) Antihistaminice H1 x x
  b) Glucocorticoizi injectabili x x
  6. Medicamente pentru sistemul respirator
  a) Medicamente utilizate în bronhospasme x x
  b) Antitusive x x
  c) Medicamente utilizate în rinite și sinuzite x x
  7. Medicamente antiinfectioase
  a) Antibiotice (cel puțin două familii) x x
  b) Sulfamide antibacteriene x x
  c) Antiseptice urinare x
  d) Antiparazitare x x
  e) Antiinfectioase intestinale x x
  f) Vaccinuri și imunoglobuline antitetanice x x
  8 Compuși pentru rehidratare, aport caloric și compensare vasculara x x
  9. Medicamente pentru uz extern
  a) Medicatie dermatologica
  - Soluții antiseptice x x x
  - Unguente antibiotice x x
  - Unguente antiinflamatoare și analgezice x x
  - Creme antimicotice x
  - Preparate contra arsurilor x x x
  b) Medicatie oftalmologica
  - Colir antibiotic x x
  - Colir antibiotic și antiinflamator x x
  - Colir anestezic x x
  - Colir miotic hipotonic x x
  c) Medicatie otica
  - Soluții antibiotice x x
  - Soluții anestezice și antiinflamatorii x x
  d) Medicatie bucofaringiana
  - Colutoriu antibiotic sau antiseptic x x
  e) Anestezice locale
  - Anestezice locale prin refrigerare x
  - Anestezice locale injectabile subcutanat x x
  - Amestecuri anestezice și antiseptice dentare x x
  II. ECHIPAMENT MEDICAL
  Categorii de nave
  A B C
  1. Echipament pentru reanimare
  - Aparat pentru reanimare manuală x x
  - Aparat pentru oxigenoterapie cu valva care permite folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de oxigen x x
  - Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare x x
  - Canula pentru resuscitare gura la gura x x x
  2. Pansamente și echipament de sutura
  - Agrafe de unica folosință sau trusa de suturare cu ace x x
  - Bandaje elastice adezive x x x
  - Fesi de tifon pentru pansat x
  - Fesi de tifon tubulare pentru pansatul degetelor x
  - Comprese sterile din tifon x x x
  - Vata hidrofila x x
  - Cearsafuri sterile pentru victime ale arsurilor x x
  - Eșarfe triunghiulare x x
  - Manusi de polietilena de unica folosință x x x
  - Pansamente adezive x x x
  - Pansamente compresive sterile x x x
  - Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc x x x
  - Suturatoare neabsorbabile cu ace x
  - Bandaje cu vaselina x x
  3. Instrumente
  - Bisturie de unica folosință
  - Cutie din inox pentru instrumente x x
  - Foarfece x x
  - Pense de disectie x x
  - Pense hemostatice x x
  - Port-ace x
  - Aparate de ras de unica folosință
  4. Echipament de examinare și supraveghere medicală
  - Apasatoare de limba, de unica folosință x x
  - Benzi reactive pentru analiza urinei x
  - Fise pentru înregistrarea temperaturii x
  - Fise medicale de evacuare x x
  - Stetoscop x x
  - Tensiometru aneroid x x
  - Termometru medical standard x x
  - Termometru hipotermic x x
  5. Echipament pentru injectare, perfuzie, punctie și cateterism
  - Instrumente pentru drenarea vezicii urinare x x
  - Set de picurare rectal x
  - Filtre de unica folosință pentru perfuzii x
  - Pungi pentru drenarea urinei x
  - Seringi și ace de unica folosință x x
  - Sonda urinara x x
  6. Echipament medical general
  - Plosca x
  - Buiota x
  - Urinara x
  - Punga cu gheața x
  7. Echipament de imobilizare și contentie
  - Atela maleabila pentru deget x x
  - Atela maleabila pentru braț și mana x x
  - Atela gonflabila x x
  - Atela pentru coapsa x x
  - Colier cervical pentru imobilizarea gatului x x
  - Atela Thomas sau saltea cu găuri x
  8. Dezinfecție - dezinsecție - profilaxie
  - Compuși pentru dezinfectarea apei x
  - Insecticid lichid x
  - Insecticid pudra x
  III. ANTIDOTURI1. Medicamente:– generale;– cardiovasculare;– sistem gastrointestinal;– sistem nervos;– sistem respirator;– antiinfectioase;– uz extern.2. Echipament medical:– necesar pentru oxigenoterapie (inclusiv necesarul pentru întreținerea acestuia).NOTĂ:Pentru aplicarea detaliată a punctului III din anexa nr. 2, se poate utiliza Ghidul de prim ajutor medical în cazul accidentelor datorate mărfurilor periculoase (MFAG), inclus în Codul internațional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de Organizația Maritima Internationala (IMO), editia consolidata din 1990.
   +  Anexa nr. 3
  SUBSTANȚE PERICULOASE
  Substantele prevăzute în prezenta anexa trebuie să fie luate în considerare, oricare ar fi forma în care acestea sunt transportate la bord, inclusiv când sunt sub forma de deșeuri sau reziduuri de marfa:– substanțe și obiecte explozibile;– gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune;– lichide inflamabile;– produse solide inflamabile;– substanțe supuse arderii spontane;– substanțe care, în contact cu apa, degaja gaze inflamabile;– substanțe combustibile;– peroxizi organici;– substanțe toxice;– substanțe infectioase;– substanțe radioactive;– substanțe corozive;– diverse substanțe periculoase, cum ar fi orice alte substanțe care, din experienta, s-au dovedit ori se pot dovedi periculoase, pentru care trebuie aplicate prevederile art. 9-11 din hotărâre.NOTĂ:Pentru aplicarea în detaliu a prezentei anexe se poate utiliza Codul internațional privind transportul mărfurilor periculoase, adoptat de IMO, editia consolidata din 1990.
   +  Anexa nr. 4
  CADRUL GENERAL PENTRU CONTROLUL DOTĂRII MEDICALE
  A NAVELOR
   +  Secţiunea 1 NAVE DIN CATEGORIA AI. Date privind navaNume: .....................................Pavilion: .................................Portul de înmatriculare ...................II. Dotare medicală
  Cantitatea necesarăCantitatea existentă la bordObservații (în special data expirării)
  1. MEDICAMENTE
  1.1. Cardiovasculare
  a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice000
  b) Antianginoase000
  c) Diuretice000
  d) Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord000
  e) Antihipertensive000
  1.2. Medicamente care acționează asupra sistemului gastro-intestinal
  a) Medicamente pentru patologii gastrice și duodenale000
  - Antiulceroase antagoniste ale receptorilor H2 de histamină000
  - Pansamente antiacide pentru mucoasă000
  b) Antivomitive000
  c) Laxative lubrifiante000
  d) Antidiareice000
  e) Antiseptice intestinale000
  f) Antihemoroidale000
  1.3. Analgezice și antispasmodice
  a) Analgezice, antipiretice și antiinflamatorii000
  b) Analgezice puternice000
  c) Spasmolitice000
  1.4. Medicamente pentru sistemul nervos
  a) Anxiolitice000
  b) Neuroleptice000
  c) Antinaupatice000
  d) Antiepileptice000
  1.5. Antialergice și antianafilactice
  a) Antihistaminice H1000
  b) Glucocorticoizi injectabili000
  1.6. Medicamente pentru sistemul respirator
  a) Medicamente utilizate în bronhospasme000
  b) Antitusive000
  c) Medicamente utilizate în rinite și sinuzite000
  1.7. Medicamente antiinfecțioase
  a) Antibiotice (cel puțin două familii)000
  b) Sulfamide antibacteriene000
  c) Antiseptice urinare000
  d) Antiparazitare000
  e) Antiinfecțioase intestinale000
  f) Vaccinuri și imunoglobuline antitetanice000
  1.8. Compuși pentru rehidratare, aport caloric și compensare vasculară000
  1.9. Medicamente pentru uz extern
  a) Medicație dermatologică
  - Soluții antiseptice000
  - Unguente antibiotice000
  - Unguente antiinflamatoare și analgezice000
  - Creme antimicotice000
  - Preparate contra arsurilor000
  b) Medicație oftalmologică
  - Colir antibiotic000
  - Colir antibiotic și antiinflamator000
  - Colir anestezic000
  - Colir miotic hipotonic000
  c) Medicație otică
  - Soluții antibiotice000
  - Soluții anestezice și antiinflamatorii000
  d) Medicație bucofaringiană
  - Colutoriu antibiotic sau antiseptic000
  e) Anestezice locale
  - Anestezice locale prin refrigerare000
  - Anestezice locale injectabile subcutanat000
  - Amestecuri anestezice și antiseptice dentare000
  2. ECHIPAMENT MEDICAL
  2.1. Echipament pentru reanimare
  - Aparat pentru reanimare manuală000
  - Aparat pentru oxigenoterapie cu valvă care permite folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de oxigen000
  - Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare000
  - Canulă pentru resuscitare gură la gură000
  2.2. Pansamente și echipament de sutură
  - Agrafe de unică folosință sau trusă de suturare cu ace000
  - Bandaje elastice adezive000
  - Feși de tifon pentru pansat000
  - Feși de tifon tubulare pentru pansatul degetelor000
  - Comprese sterile din tifon000
  - Vată hidrofilă000
  - Cearșafuri sterile pentru victime ale arsurilor000
  - Eșarfe triunghiulare000
  - Mănuși de polietilenă de unică folosință000
  - Pansamente adezive000
  - Pansamente compresive sterile000
  - Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc000
  - Suturatoare neabsorbabile cu ace000
  - Bandaje cu vaselină000
  2.3. Instrumente
  - Bisturie de unică folosință000
  - Cutie din inox pentru instrumente000
  - Foarfece000
  - Pense de disecție000
  - Pense hemostatice000
  - Port-ace000
  - Aparate de ras de unică folosință000
  2.4. Echipament de examinare și supraveghere medicală
  - Apăsătoare de limbă, de unică folosință000
  - Benzi reactive pentru analiza urinei000
  - Fișe pentru înregistrarea temperaturii000
  - Fișe medicale de evacuare000
  - Stetoscop000
  - Tensiometru aneroid000
  - Termometru medical standard000
  - Termometru hipotermic000
  2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, puncție și cateterism
  - Instrumente pentru drenarea vezicii urinare000
  - Set de picurare rectal000
  - Filtre de unică folosință pentru perfuzii000
  - Pungi pentru drenarea urinei000
  - Seringi și ace de unică folosință000
  - Sondă urinară000
  2.6. Echipament medical general
  - Ploscă000
  - Buiotă000
  - Urinară000
  - Pungă cu gheață000
  2.7. Echipament de imobilizare și contenție
  - Atelă maleabilă pentru deget000
  - Atelă maleabilă pentru braț și mână000
  - Atelă gonflabilă000
  - Atelă pentru coapsă000
  - Colier cervical pentru imobilizarea gâtului000
  - Atelă Thomas sau saltea cu găuri000
  2.8. Dezinfecție - dezinsecție - profilaxie
  - Compuși pentru dezinfectarea apei000
  - Insecticid lichid000
  - Insecticid pudră000
  3. ANTIDOTURI
  3.1. Generale000
  3.2. Cardiovasculare000
  3.3. Sistem gastrointestinal000
  3.4. Sistem nervos000
  3.5. Sistem respirator000
  3.6. Antiinfecțioase000
  3.7. Uz extern000
  3.8. Altele000
  3.9. Necesar pentru oxigenoterapie000
   +  Secţiunea a 2-a NAVE DIN CATEGORIA BI. Date privind navaNume: ...........................................Pavilion: .......................................Portul de înmatriculare: ........................II. Dotare medicală
  Cantitatea necesarăCantitatea existentă la bordObservații (în special data expirării)
  1. MEDICAMENTE
  1.1. Cardiovasculare
  a) Analeptice cardio-circulatorii - Simpatomimetice000
  b) Antianginoase000
  c) Diuretice000
  d) Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord000
  1.2. Medicamente care acționează asupra sistemului gastro-intestinal
  a) Medicamente pentru patologii gastrice și duodenale
  - Pansamente antiacide pentru mucoasă000
  b) Antivomitive000
  c) Antidiareice000
  d) Antiseptice intestinale000
  e) Antihemoroidale000
  1.3. Analgezice și antispasmodice
  a) Analgezice, antipiretice și antiinflamatorii000
  b) Analgezice puternice000
  c) Spasmolitice000
  1.4. Medicamente pentru sistemul nervos
  a) Anxiolitice000
  b) Neuroleptice000
  c) Antinaupatice000
  1.5. Antialergice și antianafilactice
  a) Antihistaminice HI000
  b) Glucocorticoizi injectabili000
  1.6. Medicamente pentru sistemul respirator
  a) Medicamente utilizate în bronhospasme000
  b) Antitusive000
  c) Medicamente utilizate în rinite și sinuzite000
  1.7. Medicamente antiinfecțioase
  a) Antibiotice (cel puțin două familii)000
  b) Sulfamide antibacteriene000
  c) Antiparazitare000
  d) Antiinfecțioase intestinale000
  e) Vaccinuri și imunoglobuline antitetanice000
  1.8. Compuși pentru rehidratare, aport caloric și compensare vasculară000
  1.9. Medicamente pentru uz extern
  a) Medicație dermatologică
  - Soluții antiseptice000
  - Unguente antibiotice000
  - Unguente antiinflamatoare și analgezice000
  - Preparate contra arsurilor000
  b) Medicație oftalmologică
  - Colir antibiotic000
  - Colir antibiotic și antiinflamator000
  - Colir anestezic000
  - Colir miotic hipotonic000
  c) Medicație otică
  - Soluții antibiotice000
  - Soluții anestezice și antiinflamatorii000
  d) Medicație bucofaringiană
  - Colutoriu antibiotic sau antiseptic000
  e) Anestezice locale
  - Anestezice locale injectabile subcutanat000
  - Amestecuri anestezice și antiseptice dentare000
  2. ECHIPAMENT MEDICAL
  2.1. Echipament pentru reanimare
  - Aparat pentru reanimare manuală000
  - Aparat pentru oxigenoterapie cu valvă care permite folosirea oxigenului industrial de la bord sau rezervor de oxigen000
  - Aspirator mecanic pentru eliberarea căilor respiratorii superioare000
  - Canulă pentru resuscitare gură la gură000
  2.2. Pansamente și echipament de sutură
  - Agrafe de unică folosință sau trusă de suturare cu ace000
  - Bandaje elastice adezive000
  - Comprese sterile din tifon000
  - Vată hidrofilă000
  - Cearșafuri sterile pentru victime ale arsurilor000
  - Eșarfe triunghiulare000
  - Mănuși de polietilenă de unică folosință000
  - Pansamente adezive000
  - Pansamente compresive sterile000
  - Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc000
  - Bandaje cu vaselină000
  2.3. Instrumente
  - Cutie din inox pentru instrumente000
  - Foarfece000
  - Pense de disecție000
  - Pense hemostatice000
  2.4. Echipament de examinare și supraveghere medicală
  - Apăsătoare de limbă, de unică folosință000
  - Fișe medicale de evacuare000
  - Stetoscop000
  - Tensiometru aneroid000
  - Termometru medical standard000
  - Termometru hipotermic000
  2.5. Echipament pentru injectare, perfuzie, puncție și cateterism
  - Seringi și ace de unică folosință000
  2.6. Echipament de imobilizare și contenție
  - Atelă maleabilă pentru deget000
  - Atelă maleabilă pentru braț și mână000
  - Atelă gonflabilă000
  - Atelă pentru coapsă000
  - Colier cervical pentru imobilizarea gâtului000
  3. ANTIDOTURI
  3.1. Generale000
  3.2. Cardio-vasculare000
  3.3. Sistem gastrointestinal000
  3.4. Sistem nervos000
  3.5. Sistem respirator000
  3.6. Antiinfecțioase000
  3.7. Uz extern000
  3.8. Altele000
  3.9. Necesar pentru oxigenoterapie000
   +  Secţiunea a 3-a NAVE DIN CATEGORIA CI. Date privind navaNume: .............................................Pavilion: .........................................Portul de înmatriculare: ..........................II. Dotare medicală
  Cantitatea necesarăCantitatea existentă la bordObservații (în special data expirării)
  1. MEDICAMENTE
  1.1. Cardiovasculare
  a) Antianginoase000
  b) Antihemoragice, inclusiv agenți care stimulează contracțiile uterine dacă există femei la bord000
  1.2. Medicamente care acționează asupra sistemului gastro-intestinal
  a) Antivomitive000
  b) Antidiareice000
  1.3. Analgezice și antispasmodice
  - Analgezice, antipiretice și antiinflamatorii000
  1.4. Medicamente pentru sistemul nervos
  - Antinaupatice000
  1.5. Medicamente pentru uz extern
  Medicație dermatologică
  - Soluții antiseptice000
  - Preparate contra arsurilor000
  2. ECHIPAMENT MEDICAL
  2.1. Echipament pentru reanimare
  - Canulă pentru resuscitare gură la gură000
  2.2. Pansamente și echipament de sutură
  - Bandaje elastice adezive000
  - Comprese sterile din tifon000
  - Mănuși de polietilenă de unică folosință000
  - Pansamente adezive000
  - Pansamente compresive sterile000
  - Suturatoare adezive sau bandaje din oxid de zinc000
  3. ANTIDOTURI
  3.1. Generale000
  3.2. Cardio-vasculare000
  3.3. Sistem gastrointestinal000
  3.4. Sistem nervos000
  3.5. Sistem respirator000
  3.6. Antiinfecțioase000
  3.7. Uz extern000
  3.8. Altele000
  3.9. Necesar pentru oxigenoterapie000
   +  Anexa nr. 5
  INSTRUIREA MEDICALĂ
  a comandantului și a lucrătorilor desemnați
  I. Instruirea medicală a comandantului și a lucrătorilor desemnați are ca scop:1. însușirea cunoștințelor de baza de fiziologie, simptomatologie și terapeutică;2. însușirea elementelor de medicina preventivă, în special din domeniul igienei individuale și colective, și a elementelor privind măsurile profilactice;3. însușirea cunoștințelor practice privind procedurile terapeutice de baza și a modalităților de evacuare sanitară.Pentru persoanele cu atribuții medicale la bordul navelor de categoria A, instruirea practica trebuie să se efectueze în spitale;4. însușirea cunoștințelor referitoare la modalitățile de utilizare a mijloacelor de consultare medicală la distanta.II. Instruirea medicală trebuie să țină seama de programele detaliate din documentele internaționale recente și relevante.
  --------------