REGULAMENT nr. 4 din 1 august 2006privind modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi abrogarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operaţiunilor valutare
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 695 din 15 august 2006    Având în vedere că, începând cu data de 1 septembrie 2006, toate operaţiunile valutare de capital, inclusiv cele cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetară, se efectuează în mod liber între rezidenţi şi nerezidenţi,în baza art. 10 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.2. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) În aplicarea prezentului regulament, Banca Naţională a României elaborează norme privind: (i) funcţionarea pieţei valutare interbancare, (îi) efectuarea operaţiunilor de schimb valutar, (iii) importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar, (iv) măsurile de salvgardare care pot fi luate ca urmare a liberalizării operaţiunilor valutare de capital."3. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Pentru situaţii care excedează cadrului reglementat de prezentul regulament, pe bază de fundamentare, Banca Naţională a României se pronunţă în conformitate cu principiile stabilite prin regulament şi prin celelalte dispoziţii legale aplicabile."  +  Articolul IINorma Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 privind autorizarea operaţiunilor valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările aduse prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2005, se abrogă.  +  Articolul IIIPrezentul regulament intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.  +  Articolul IVRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 8 aprilie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Consiliuluide administraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 1 august 2006.Nr. 4.------------