HOTĂRÂRE nr. 1.008 din 2 august 2006privind aprobarea închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a IX-a
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 52 alin. (2) şi al art. 56 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă închiderea definitivă şi monitorizarea factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, aflate în patrimoniul Companiei Naţionale a Huilei - S.A. Petroşani, Companiei Naţionale a Uraniului - S.A. Bucureşti, Societăţii Comerciale "Formin" - S.A. Caransebeş, Societăţii Comerciale "Geomold" - S.A. Câmpulung Moldovenesc, Societăţii Comerciale "Geopec" - S.A. Piteşti, Societăţii Naţionale a Lignitului "Oltenia" - S.A. Târgu Jiu, Societăţii Naţionale a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, Societăţii Comerciale "Geolex" - S.A. Miercurea-Ciuc, Societăţii Comerciale "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei, Societăţii Comerciale "Mineral Vest" - S.A. Dobreşti, Companiei Naţionale a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A. Deva, Societăţii Comerciale "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă, Societăţii Comerciale "Exploatarea Minieră Harghita" - S.A. Miercurea-Ciuc, Companiei Naţionale a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A. Baia Mare, Societăţii Naţionale a Sării "Salrom" - S.A. Bucureşti şi al Societăţii Comerciale "Miniera Banat" - S.A. Anina.  +  Articolul 2Rezervele geologice neexploatate ale minelor şi carierelor ce se închid rămân în gestionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.  +  Articolul 3 (1) Scoaterea din funcţiune de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 a mijloacelor fixe aferente fiecărui obiectiv prevăzut a se închide potrivit anexei nr. 1, precum şi valorificarea acestora se vor face cu respectarea prevederilor Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele obţinute din valorificarea mijloacelor fixe vor fi folosite cu respectarea prevederilor legale. (2) Se aprobă sistarea definitivă a lucrărilor de investiţii neterminate, terminate şi nerecepţionate, aferente fiecărui obiectiv ce se închide. Investiţiile neterminate vor fi casate şi valorificate conform procedurii de casare şi valorificare a mijloacelor fixe prevăzute în Legea nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Potrivit art. 37 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, anexele tehnice şi dependinţele care se impun a fi menţinute în funcţiune pe parcursul executării lucrărilor de închidere a minelor vor fi preluate de Ministerul Economiei şi Comerţului de la operatorii economici care le-au avut în patrimoniu, la mina aprobată a fi închisă, iar pe măsura executării, vor fi închise conform proiectului tehnic. (4) Anexele tehnice şi dependinţele, altele decât cele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi valorificate de operatorii economici, în condiţiile legii, prin vânzare sau acordare cu titlu gratuit la cererea comunităţii locale, înainte de începerea lucrărilor de închidere a minelor şi ecologizare a suprafeţelor. Anexele şi dependinţele ce au rămas nevalorificate se vor casa conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi dezafectate conform proiectului tehnic de închidere şi ecologizare a suprafeţelor. (5) Construcţiile care rămân în urma procesului de închidere şi ecologizare, precum şi terenurile aferente perimetrului ecologizat se vor preda autorităţii competente, respectiv Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în vederea monitorizării factorilor de mediu postînchidere. (6) Predarea-preluarea anexelor tehnice prevăzute la alin. (3) se face conform instrucţiunilor elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor şi carierelor, inclusiv monitorizarea factorilor de mediu postînchidere, pentru societăţile şi companiile naţionale, fundamentate în programele tehnice de dezafectare sau conservare, elaborate în acest scop şi avizate conform legii, se asigură din sursele proprii ale operatorilor economici şi din alocaţiile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului, în baza listelor anuale de lucrări întocmite de ordonatorul principal de credite. (2) Cheltuielile necesare efectuării unor activităţi auxiliare în procesul de închidere şi ecologizare a minelor, precum şi cele privind organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice, efectuarea unor teste şi expertize necesare în perioada derulării lucrărilor de proiectare/închidere/ecologizare, organizarea şi desfăşurarea recepţiilor, precum şi altele asemenea vor fi prevăzute în devizele generale ale obiectivelor care se închid, cu încadrarea în valorile totale aprobate pentru fiecare obiectiv. Plata serviciilor efectuate pentru asemenea activităţi la obiectivele supuse închiderii se va face conform normelor interne şi/sau tarifelor aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (3) Cheltuielile efectuate pentru închiderea minelor şi carierelor se vor evidenţia în contabilitate, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi ale reglementărilor contabile aplicabile. (4) Gestionarea fondurilor de la bugetul de stat pentru conservarea, închiderea definitivă a minelor şi carierelor se realizează de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu respectarea prevederilor legale. (5) Pentru minele şi carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi pentru altele asemenea, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 816/1998 privind conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, Hotărârea Guvernului nr. 17/1999 privind închiderea definitivă şi conservarea unor mine şi cariere, etapa a II-a, Hotărârea Guvernului nr. 720/1999 privind aprobarea programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, etapa a III-a, Hotărârea Guvernului nr. 493/2000 privind aprobarea Programului pentru conservarea şi închiderea definitivă a unor mine şi cariere, etapa a IV-a, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 602/2001 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a V-a, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 898/2002 privind aprobarea închiderii definitive a unor mine şi cariere, etapa a VI-a, Hotărârea Guvernului nr. 926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a VII-a şi prin Hotărârea Guvernului nr. 1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive şi monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine şi cariere, etapa a VIII-a, cheltuielile prevăzute la alin. (1) se solicită lunar de către ordonatorul principal de credite pe baza cererilor de deschidere a creditelor bugetare care vor fi însoţite de Situaţia centralizatoare a deconturilor justificative ale operatorilor economici, în conformitate cu anexa nr. 2. (6) Deconturile justificative se vor întocmi pe baza programelor tehnice de dezafectare sau de conservare a minelor şi a cheltuielilor efectiv realizate, rezultate din situaţiile de lucrări întocmite lunar de operatorii economici. (7) Deconturile justificative vor fi verificate şi avizate de direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, unde se localizează obiectivul la care s-au efectuat lucrările de închidere, indiferent de sediul social al operatorului economic care a efectuat această lucrare, în conformitate cu anexa nr. 3. (8) Măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute de prezenta hotărâre vor fi notificate Consiliului Concurenţei de către Ministerul Economiei şi Comerţului, iar ajutorul de stat va fi efectiv acordat numai după autorizarea acestuia de către Consiliul Concurenţei. (9) În cazul actelor administrative emise şi al contractelor administrative încheiate fără respectarea obligaţiei prevăzute la alin. (8), Consiliul Concurenţei va solicita instanţelor de judecată competente anularea acestora, precum şi recuperarea/rambursarea ajutoarelor de stat legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată.  +  Articolul 5Pentru minele şi carierele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi pentru altele asemenea, aprobate prin hotărârile Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (5) în vederea conservării şi închiderii, la care lucrările de închidere nu au început în anul financiar aferent aprobării, cheltuielile pentru conservare vor putea continua şi în perioada următoare, pe baza unor analize economice, cu condiţia încadrării în valoarea aprobată, pe total, prin respectivele hotărâri ale Guvernului.  +  Articolul 6Ministerul Economiei şi Comerţului şi operatorii economici implicaţi vor lua măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economiei şi comerţului,Eugen Ţapu -Nazare,secretar de statMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 2 august 2006.Nr. 1.008.  +  Anexa 1 LISTAminelor şi carierelor care se închid în etapa a IX-a
    Nr. crt.Mina/ carieraObiectivulData încetării activităţiiCodul perimetruluiCheltuieli totale pentru închidere (7 + 8)  (lei)Din care:Conservare (lei)Monitorizare postînchidere (lei)
    Pentru elaborarea documentaţiei tehnice  (lei)Pentru închidere inclusiv ecologizare (lei)
                      10
    I. Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani
    1MinaŢebea (Hd)200630069.058.72550.0009.008.725736.713475.023
    2MinaAninoasa (Hd)2002280098.262.16808.262.16800
    3MinaMesteacăn Puţ I (Hd)200430064.645.50450.0004.595.504614.031143.880
    4   Preparaţia Lupeni (Hd)2004   23.604.17030.00023.574.17000
    5   Preparaţia Petrila (Hd)2002   17.471.20030.00017.441.20000
        Total   63.041.767160.00062.881.7671.350.744618.903
    II. Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti
    6MinaCrucea Nord - Botusana (Sv)19981600014.086.26230.0004.056.262-26.833
    7MinaPrimatar I-II (Nt)19981600028.426.06415.0008.411.064449.34745.833
        Total   12.512.32645.00012.467.326449.34772.666
    III. Societatea Comercială FORMIN S.A. Caransebeş
    8MinaSinersig II (Cs)199031.075125.80025.000100.800-14.280
        Total   125.80025.000100.800014.280
    IV. Societatea Comercială GEOMOLD S.A. Câmpulung Moldovenesc
    9MinaBroşteni Secu (Sv)198941031457.44630.000427.446-69.000
    10MinaMănăila (Sv)200342040579.17930.000549.179-69.000
        Total   1.036.62560.000976.6250138.000
    V. Societatea Comercială GEOPEC S.A. Piteşti
    11MinaBuda (Ag)1998-397.54030.000367.540   36.000
    12MinaDragoslavele-Stoeneşti (Ag)1995-1.431.61030.0001.401.610   36.000
    13MinaPascoaia (Ag)1994-590.14030.000560.140   36.000
    14MinaSipot (Ag)1991-224.16030.000194.160   24.000
    15MinaV. Ialomiţei - Vf. Romanescu (Db)2004-237.53834.000203.538   12.320
    16MinaV. Dâmboviţa - Vf. Leaota (Ag)2000-2.129.21050.0002.079.210   36.000
    17MinaV. Paltinet - V. Ghimbav (Ag)1992-1.003.98035.000968.980   36.000
        Total   6.014.178239.0005.775.1780216.320
    VI. Societatea Naţionlă a Lignitului OLTENIA S.A. Tg. Jiu
    18MinaAlbeni II (Gj)2005312037.869.37970.0007.799.3792.366.000,038.285
    19MinaRosiuta II N Bujorascu (Gj)1998310452.730.09835.7002.694.398--
    20MinaValea Fântânii (Gj)19993105395.98210.00085.982-10.000
        Total   10.695.458115.70010.579.7582.366.00048.285
    VII. Societatea Naţională a Cărbunelui S.A. Ploieşti
    21MinaBaraolt Vest (Cv)2002312082.938.30030.0002.908.3001.124.500167.200
    22MinaBorsec (Hg)2004300251.015.00030.000985.000570.40022.200
    23MinaCrăciuneşti (Bc)2003300321.011.80030.000981.800499.50022.200
    24MinaRoşioara (Ph)200331221732.30030.000702.300601.70022.200
    25CarieraSlănic Nord (Ag)19963103730.300.000300.00030.000.000--
    26MinaSotanga Est (Db)2004312261.079.50030.0001.049.500959.00014.000
        Total   37.076.900450.00036.626.9003.755.100247.800
    VIII. Societatea Comercială GEOLEX S.A. Miercurea Ciuc
    27MinaZebrac - Mermezeu (Ms)1989-485.62330.000455.623--
        Total   485.62330.000455.62300
    IX. Societatea Comercială MINBUCOVINA S.A. Vatra Dornei
    28MinaAluniş (Sv)200386002638.56430.000608.564116.73524.491
    29CarieraArsita - Argestru - Capraria (Sv)2005390042.573.83494.0002.479.834344.988100.000
    39006
    39010
    39015
    30CarieraColacu - Oiţa-Carieră (Sv)2002390092.379.91480.0002.299.914170.45550.000
    39019
    31CarieraDadu - Cârlibaba (Sv)1995390021.970.82830.0001.940.828100.00030.363
    32MinaDealu Rusului - Mandrileni (Sv)2003390171.350.12030.0001.320.1202.122.40750.000
    39018
    33MinaCrucea Adâncime (Sv)     1.160.00060.0001.100.000--
    34MinaLeşu Ursului UP Tarnita (Sv)20064300242.962.663150.00042.812.6633.437.596361.188
        Total   53.035.923474.00052.561.9236.292.181616.042
    X. Societatea Comercială MINERAL VEST Dobreşti
    35CarieraDobreşti - Extindere (Bh)20044602121.800.780100.00021.700.7802.551.610254.400
    46028
        Total   21.800.780100.00021.700.7802.551.610254.400
    XI. Compania Naţională C.A.F. MINVEST S.A. Deva
    36MinaBarza (Hd)20055000414.870.826100.00014.770.8261.371.17259.143
    37MinaGhelar (Hd)20053703514.156.512100.00014.056.5121.094.68521.420
    38MinaTeliuc (Hd)20053703641.561.905120.00041.441.9051.303.312121.580
    37023
    39GalerieAntoniu - Sud Balan Sistem de epurare pasivă a apei de mina (Hg)     390.0000390.000--
    40MinaVetel (Hd)2005420305.700.94840.0005.660.948527.95745.146
    41MinaZlatna (Hd)20035000312.054.15230.00012.024.152239.952188.054
    41050
    42003
    50039
    50042
    41007
        Total   88.734.343390.00088.344.3434.537.078435.343
    XII. Societatea Comercială MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă
    42MinaCentral Suvorov - V. Mare (Cs)2005420059.083.19260.0009.023.1922.183.09544.890
    42007
        Total   9.083.19260.0009.023.1922.183.09544.890
    XIII. Societatea Comercială EXPLOATAREA MINIERĂ HARGHITA S.A. Miercurea Ciuc
    43MinaHarghita Băi (Hg)   -36.466.46035.00036.431.4601.695.190106.400
        Total   36.466.46035.00036.431.4601.695.190106.400
    XIV. Compania Naţională M.P.N. REMIN Baia Mare
    44MinaBoldut Superior (Mm)19964109218.711.57650.00018.661.576994.9052.791.684
    45MinaAlunis Fata Mare Lucrări de remediere la staţia de epurare (Sv)1996410441.021.56801.021.568--
    46MinaTibles Tomnatic Alimentare cu energie electrică la staţia de epurare (Mm)199741136560.000100.000460.000--
    47MinaToroioaga Lucrări de remediere la staţia de epurare (Mm)199742014265.5690265.569--
    48*)MinaBaia Borşa - Iazul Novat (Mm)1999410168.598.036180.0008.418.036-400.000
    49MinaGura Băii Inferior + Iaz D2 + Iaz Novat (Mm)20064114845.558.655545.00045.013.6552.796.7301.022.590
    50MinaWilhelm (Mm)199150033197.22020.000177.22057.5699.653
        Total   66.314.588715.00065.599.5883.849.2043.823.927
    XV. Societatea Naţională a Sării SALROM S.A. Bucureşti
    51MinaCatalinu - Baia de Fier (Gj)1994800042.632.70050.0002.582.700019.630
    52   Ocnele Mari Câmpul II (Vl)199334016120.500.000500.00020.000.00005.000.000
        Total   23.132.700550.00022.582.70005.019.630
    XVI. Societatea Comercială Minieră BANAT S.A. Anina
    53MinaAnina (Cs)20062000613.707.59790.00013.617.5972.950.000320.000
    54MinaMehadia (Cs)200530024.635.50440.0004.595.504-359.335
      Total   18.343.101130.00018.213.1012.950.000679.335
    Nr. total unităţi54TOTAL VALORI**)   447.899.7643.578.700444.321.06431.979.54912.336.221
    XVII. Lucrări de monitorizare post-închidere, remedieri, intervenţii, calamităţi
    55Lucrări anuale de remedieri, intervenţii, calamităţi, documentaţii, avize, monitorizare post-închidere   30.000.000----
    Total   30.000.0000000
  ---------48* Finanţarea prin "proiectul de reducere a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă"** Totalul nu cuprinde poziţia 48*
   +  Anexa 2     MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI                                                          Aprobat,                                               Ordonator principal de credite,                                                .............................                              DECONT CENTRALIZATOR           privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor,           aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. ..................,                         pentru deschiderea finanţării                    pe luna............./anul .............    I. Închideri    II. Conservări    III. Monitorizări postînchidere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         Cheltuieli Cheltuieli                          totale efectuate Cheltuieli DiferenţaNr. aprobate pentru pentru Sumele de acordatcrt. Mina Obiectivul pentru conservare, moni- alocate 7=6-4                         închidere proiectare torizare 7=6-5                          în anul şi post-                          ....... închidere închidere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. I X 2. II X 3. III X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Direcţia generală buget, economico-financiară şi administrativ                               Director general,                              ...................  +  Anexa 3     OPERATORUL ECONOMIC    (Elemente de identificare)                                     DECONT           privind cheltuielile realizate pentru închiderea minelor,           aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. .................,                         pentru deschiderea finanţării             pe luna ................../anul .....................    I. Închideri    II. Conservări    III. Monitorizări postînchidere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                         Cheltuieli Cheltuieli                          totale efectuate Cheltuieli DiferenţaNr. aprobate pentru pentru Sumele de acordatcrt. Mina Obiectivul pentru conservare, moni- alocate 7=6-4                         închidere proiectare torizare 7=6-5                          în anul şi post-                          ....... închidere închidere──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. I X 2. II X 3. III X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. TOTAL:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 Director general, Director economic,                 ................ ..................                                     Vizat,            Verificat realitatea şi exactitatea datelor din decont,         conform Procesului-verbal de constatare nr. ..................    Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului .....................                               Director general,                               ..................----------