INSTRUCŢIUNEA nr. 5 din 3 august 2006privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 august 2006     +  Articolul 1Prezenta instrucţiune stabileşte sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M.  +  Articolul 2Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., indiferent de forma de organizare şi tipul de proprietate, au obligaţia să întocmească şi să depună un exemplar al raportării contabile semestriale la C.N.V.M.  +  Articolul 3 (1) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor întocmi şi depune la C.N.V.M. raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare, în funcţie de specificul fiecărei categorii de entitate: a) pentru entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., cu excepţia organismelor de plasament colectiv:1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 2;2. contul de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2;3. date informative (cod 30) - conform anexei nr. 2; b) pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv:1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 2;2. cont de profit şi pierdere (cod 20) - conform anexei nr. 2;3. date informative (cod 30) - conform anexei nr. 2; c) pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv:1. bilanţ (cod 10) - conform anexei nr. 3;2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor (cod 20) - conform anexei nr. 3. (2) Bilanţul prezintă, în formă sintetică, elementele de activ şi de pasiv, grupate după natură şi lichiditate, respectiv după natură şi exigibilitate.Bilanţul se întocmeşte pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice încheiate la sfârşitul perioadei de raportare, puse de acord cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar-contabile aferente perioadei de raportare. (3) Contul de profit şi pierdere cuprinde totalitatea veniturilor realizate, a cheltuielilor efectuate, precum şi rezultatele financiare obţinute (profit sau pierdere), preluate din conturile de venituri şi cheltuieli cuprinse în balanţa de verificare întocmită la sfârşitul perioadei de raportare.Datele care se raportează în formularul "Contul de profit şi pierdere" sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare.Entităţile înscriu în formularul "Contul de profit şi pierdere", la rândul 14, "Salarii", respectiv la rândul 24, "Salarii", pentru societăţile de investiţii financiare, după caz, toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La acelaşi rând se va cuprinde şi contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările ulterioare. Aceste informaţii sunt prezentate, de asemenea, la rândul 32 din formularul "Date informative" (cod 30). (4) În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02, coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.Entităţile care au beneficiat de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, cu modificările ulterioare, vor prezenta sumele reprezentând facilităţile acordate în baza prevederilor acestui act normativ, la rândurile 30 şi 31 din formularul cod 30.  +  Articolul 4 (1) Formularele de raportare contabilă semestrială se semnează de administratorul entităţii şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil, iar în lipsa acestora, de înlocuitorii de drept. (2) Administratorul entităţii şi conducătorul compartimentului financiar-contabil poartă răspunderea, potrivit legii, asupra realităţii informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară, precum şi asupra celorlalţi indicatori cuprinşi în formularele de raportare. (3) Conducătorul compartimentului financiar-contabil are obligaţia să respecte prevederile din prezenta instrucţiune, corelaţiile dintre indicatorii din formulare, urmărind realitatea datelor ce se raportează, precum şi încadrarea în termenul de depunere la organele în drept. (4) Entităţile care au în subordine sucursale sau subunităţi fără personalitate juridică vor verifica şi centraliza balanţele de verificare ale acestora, întocmind formularele de raportare contabilă semestriale. (5) Entităţile vor completa formularele de raportare contabilă semestrială, folosind planul de conturi aplicabil fiecărei categorii, conform reglementărilor contabile în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Entităţile vor completa datele de identificare (denumirea unităţii, adresa, telefonul şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate (anexa nr. 1) şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se vor înscrie codurile care reflectă încadrarea acestora. (2) Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Bilanţ" a datelor prevăzute la alin. (1) conduce la imposibilitatea identificării entităţii şi, în consecinţă, se consideră că raportul nu a fost depus. (3) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 şi 301 bis din 5 noiembrie 1997, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 601/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002.  +  Articolul 6 (1) Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă care este pus la dispoziţie entităţilor, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Finanţelor Publice, la adresa www.mfinante.ro. (2) Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. vor depune la C.N.V.M. şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, după caz, discheta cu raportările contabile semestriale, însoţite de raportările contabile listate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate conform legii. Aceste raportări se depun împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. (3) Formularele care compun raportările contabile semestriale se vor completa în lei. (4) Pentru organismele de plasament colectiv aflate în administrare, raportările contabile semestriale vor fi întocmite şi depuse atât la C.N.V.M., cât şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice de către societatea de administrare a investiţiilor, distinct de propriile raportări contabile semestriale. (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv, raportările contabile semestriale vor fi întocmite şi depuse numai la C.N.V.M. de către societăţile de administrare a investiţiilor. Aceste raportări contabile semestriale listate, semnate şi ştampilate conform legii, precum şi în format electronic se depun împreună cu o copie de pe raportul administratorului, precum şi cu o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice. În acest sens, pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv nu se va elabora de către Ministerul Finanţelor Publice programul de asistenţă.  +  Articolul 7 (1) Raportările contabile semestriale ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., vizate prin aplicarea ştampilei Ministerului Finanţelor Publice, se vor depune la C.N.V.M. în cel mult două luni de la închiderea perioadei de raportare, iar declaraţiile entităţilor care nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare până la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi declaraţiile persoanelor juridice care sunt în curs de lichidare se depun în original la C.N.V.M. în acelaşi termen menţionat mai sus. (2) Societăţile admise la tranzacţionare vor întocmi raportările contabile semestriale conform prevederilor ordinului ministrului finanţelor publice pentru aprobarea sistemului de raportare contabilă semestrială a agenţilor economici, pe care le transmit şi C.N.V.M. în termen de cel mult două luni de la închiderea perioadei de raportare.  +  Articolul 8Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare nu întocmesc raportări contabile semestriale, acestea urmând să depună la C.N.V.M. şi la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al societăţii, referitoare la încadrarea în una dintre situaţiile menţionate anterior, şi care să cuprindă cel puţin următoarele date de identificare: a) denumirea completă, conform certificatului de înmatriculare; b) adresa completă şi numărul de telefon; c) numărul de înregistrare la registrul comerţului; d) codul unic de înregistrare; e) capitalul social.  +  Articolul 9Raportările contabile semestriale şi declaraţiile de inactivitate ale entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de către C.N.V.M., precum şi declaraţiile persoanelor juridice care se află în curs de lichidare se vor depune la sediul unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel târziu la data de 15 august 2006.  +  Articolul 10Entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M. pot depune raportările contabile semestriale la registratura C.N.V.M. şi ale unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către agenţii economici şi alţi contribuabili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 2 octombrie 1995. De asemenea, la depunere se vor avea în vedere şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Naţional, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 538/2004.  +  Articolul 11Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni se sancţionează în conformitate cu titlul X "Răspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 13Prezenta instrucţiune intră în vigoare la data publicării acesteia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).  +  Anexa 1 ────────la instructiune────────────────    NOMENCLATOR - FORME DE PROPRIETATE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Codul Denumirea────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 PROPRIETATE DE STAT 11 Regii autonome 12 Societăţi comerciale cu capital integral de stat 13 Alte unităţi economice de stat netransformate în     societăţi comerciale sau regii autonome 14 Companii şi societăţi naţionale 20 PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat şi privat.)     PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - sub 50%) 21 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strain 22 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strain 23 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton 24 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat strain     PROPRIETATE MIXTA (cu capital de stat - 50% şi peste 50%) 25 Societăţi comerciale cu capital de stat autohton şi de stat strain 26 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton şi strain 27 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat autohton 28 Societăţi comerciale cu capital de stat şi privat strain 30 PROPRIETATE INDIVIDUALA - PRIVATA     (cu capital: privat autohton, privat autohton şi strain,     privat strain, societăţi agricole) 31 Societăţi comerciale în nume colectiv 32 Societăţi comerciale în comandita simpla 33 Societăţi comerciale în comandita pe acţiuni 34 Societăţi comerciale pe acţiuni 35 Societăţi comerciale cu raspundere limitata 36 Societăţi agricole 37 Societăţi comerciale cu capital de stat, privatizate în cursul     anului 2006 40 PROPRIETATE COOPERATISTA 41 Cooperative de consum 42 Cooperative mestesugaresti 43 Cooperative şi asociaţii agricole netransformate 44 Cooperative de credit 50 PROPRIETATE OBSTEASCA     (societăţi comerciale aparţinând organizaţiilor şi instituţiilor     politice şi obstesti)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 2 ────────la instrucţiuni────────────────FORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE _______PENTRU ENTITATILE AUTORIZATE, REGLEMENTATE ŞI SUPRAVEGHEATE DECNVM, CU EXCEPŢIA ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV    Judeţul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|    Persoana juridica___________________ Activitatea preponderenta    Adresa: localitatea_______, sectorul__, denumire clasa CAEN) ___________    str._________ nr. ____, bl.________,    sc. ________, ap. ______ Cod clasa CAEN _________|_|_|_|_|    Telefon__________, fax __________ Cod unic de înregistrare    Numar din registrul comertului_______ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|BILANTla data de 30 iunie _______Cod 10-lei-┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐│ │ │ Sold la: ││ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤│ │ │Inceputul anului│Sfârşitul ││ │ │ │perioadei de ││ │ │ │raportare │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. cheltuieli de constituire │ 01 │ │ ││(ct. 201-2801) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ ││(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. concesiuni, brevete, licente, │ 03 │ │ ││ marci,drepturi şi valori similare │ │ │ ││ şi alte imobilizari necorporale │ │ │ ││(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. fondul comercial │ 04 │ │ ││(ct. 2071-2807-2907) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. avansuri şi imobilizari necorporale│ 05 │ │ ││în curs (ct. 233+234-2933) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│II. IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. terenuri şi constructii │ 07 │ │ ││(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. instalaţii tehnice şi masini │ 08 │ │ ││(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. alte instalaţii, utilaje şi mobi- │ 09 │ │ ││lier (ct. 214-2814-2914) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. avansuri şi imobilizari corporale │ 10 │ │ ││în curs (ct.231+232-2931) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│III. IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. acţiuni deţinute la entităţi │ 12 │ │ ││afiliate (ct. 261-2961) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. împrumuturi acordate entitatilor │ │ │ ││afiliate (ct.2671+2672-2965) │ 13 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. interese de participare │ 14 │ │ ││(ct.263-2963) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. împrumuturi acordate entitatilor de│ 15 │ │ ││care compania este legata prin │ │ │ ││interese de participare (ct. 2675+ │ │ │ ││2676-2967) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. titluri şi alte instrumente finan- │ 16 │ │ ││ciare deţinute ca imobilizari │ │ │ ││(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. alte creante │ 17 │ │ ││(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │ 19 │ │ ││(rd. 06+11+18) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. STOCURI │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. materiale consumabile │ 20 │ │ ││(ct. 302+303±308+351-392-395) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. lucrari şi servicii în curs de │ 21 │ │ ││execuţie │ │ │ ││(ct. 332-394) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. avansuri pentru cumparari de │ 22 │ │ ││stocuri (ct. 4091) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa │ │ │ ││fie încasate după o perioadă mai mare │ │ │ ││de un an trebuie prezentate separat │ │ │ ││pentru fiecare element) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. Creante comerciale* │ 24 │ │ ││(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*- │ │ │ ││-2969*+4092+411+413+418-491) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. sume de incasat de la entitatile │ 25 │ │ ││afiliate │ │ │ ││(ct. 4511+4518-4951) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. sume de incasat din interese de │ 26 │ │ ││participare (ct. 4521+4528-4952) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. alte creante │ 27 │ │ ││(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 │ │ │ ││+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ │ │ │ ││473-496+5187) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. creante privind capitalul subscris │ 28 │ │ ││şi nevarsat (ct. 456-4953) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN │ │ │ ││ SCURT │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. acţiuni deţinute la entitatile │ │ │ ││afiliate(ct.501-591) │ 30 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. alte investitii financiare pe │ 31 │ │ ││termen scurt │ │ │ ││(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ │ │ │ ││+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│ │ │ ││-957-598+5113+5114) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 33 │ │ ││(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 │ │ │ ││+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+ │ │ │ ││+5412+542) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 34 │ │ ││(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│C. CHELTUIELI IN AVANS │ 35 │ │ ││(ct. 471) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ ││PERIOADA DE UN AN │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. împrumuturi din emisiuni de │ 36 │ │ ││obligaţiuni │ │ │ ││(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. sume datorate instituţiilor │ │ │ ││de credit │ 37 │ │ ││(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ ││+5191+5192+5198) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. avansuri încasate în contul │ 38 │ │ ││clientilor │ │ │ ││(ct. 419) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. datorii comerciale │ 39 │ │ ││(ct. 401+404+408) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. efecte de comert de platit │ 40 │ │ ││(ct. 403+405) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 41 │ │ ││(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│7. sume datorate privind interesele │ 42 │ │ ││de participare │ │ │ ││(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 43 │ │ ││fiscale şi alte datorii pentru │ │ │ ││asigurarile sociale │ │ │ ││(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ ││424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ ││+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ ││457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ ││-5195+5196+5197) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV │ 45 │ │ ││DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││(rd. 34+35-44-60.2) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 46 │ │ ││(rd. 19+45-60.1) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ ││PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. împrumuturi din emisiuni de │ 47 │ │ ││obligaţiuni │ │ │ ││(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. sume datorate instituţiilor de │ │ │ ││credit │ 48 │ │ ││(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ ││+5191+5192+5198) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. avansuri încasate în contul │ │ │ ││clientilor │ 49 │ │ ││(ct. 419) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. datorii comerciale │ 50 │ │ ││(ct. 401+404+408) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. efecte de comert de platit │ 51 │ │ ││(ct. 403+405) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 52 │ │ ││(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│7. sume datorate privind interesele │ 53 │ │ ││de participare │ │ │ ││(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 54 │ │ ││fiscale şi datorii pentru │ │ │ ││asigurarile sociale │ │ │ ││(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ ││424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ ││+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ ││457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ ││5195+5196+5197) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│H. PROVIZIOANE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. provizioane pentru pensii şi alte │ 56 │ │ ││obligaţii similare (ct.1515) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. provizioane pentru impozite │ 57 │ │ ││(ct. 1516) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. alte provizioane (ct. 1511+1512+ │ 58 │ │ ││1513+1514+1518) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│ 59 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. VENITURI IN AVANS(rd.60.1+60.2) │ 60 │ │ ││din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. subventii pentru investitii │ 60.1 │ │ ││(ct. 131) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. venituri înregistrate în avans │ 60.2 │ │ ││(ct. 472) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: │ 61 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│-capital subscris nevarsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│-capital subscris varsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │ 64 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold C │ 65 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold D │ 66 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74) │ 67 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. rezerve statutare sau contractuale │ 69 │ │ ││(ct. 1063) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. rezerve constituite din valoarea │ 70 │ │ ││titlurilor/acţiunilor dobandite cu │ │ │ ││titlu gratuit (ct. 1065*) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. rezerve de reevaluare la valoarea │ 71 │ │ ││justa (ct.1066) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. rezerve reprezentand surplus │ 72 │ │ ││realizat din rezerve de reevaluare │ │ │ ││(ct. 1068) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. alte rezerve (ct.1068) │ 73 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│7. acţiuni proprii (ct.109) │ 74 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold C │ 75 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold D │ 76 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│VI. REZULTATUL EXERCITIULUI │ │ │ ││FINANCIAR (ct.l21) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold C │ 77 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold D │ 78 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 79 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 80 │ │ ││(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘_______    *) Sumele inscrise la cest rand şi preluate din conturile 2675 la 2679    reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar şi altor    contracte asimilate, precum şi alte creante imobilizate, scadente intr-o    perioada mai mica de 12 luni.           ADMINISTRATOR, INTOCMIT,      Numele şi prenumele _______ Numele şi prenumele ___________      Semnatura _________________ Semnatura _____________________      Stampila unităţiiCod 20CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30 iunie ________-lei-┌───────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────────────┐│ │ │ Realizari aferente ││ │ │ perioadei de raportare ││ Denumirea indicatorului │Nr.rd.├──────────────┬────────────┤│ │ │ Precedenta │ Curenta │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 03) │ 01 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│a) Venituri din activitatea curenta │ 02 │ │ ││(ct. 704+705+706+708) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b) Venituri din subventii de exploatare │ 03 │ │ ││aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│2. Variatia stocurilor (ct. 711) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│ sold C │ 04 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│ sold D │ 05 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│3. Veniturile productiei imobilizate │ 06 │ │ ││(ct. 721+722) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│4. Alte venituri din exploatare (ct. │ 07 │ │ ││7417+758) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │ 08 │ │ ││(rd. 01+04-05+06+07) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│5. Cheltuieli cu materialele şi alte │ 09 │ │ ││cheltuieli din afara (rd. 10 la 12) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│a) Cheltuieli cu materialele consumabile │ 10 │ │ ││(ct. 602-7412) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604) │ 11 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│c) Alte cheltuieli din afara (cu energia │ 12 │ │ ││şi apa) │ │ │ ││(ct. 605-7413) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│6. Cheltuieli cu personalul (rd. 14+15) │ 13 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│a) Salarii (ct. 641+642-7414) │ 14 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b) Cheltuieli cu asigurarile şi protectia │ 15 │ │ ││sociala* │ │ │ ││(ct. 645-7415) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│7. a) Ajustarea valorii imobilizarilor │ 16 │ │ ││corporale şi necorporale (rd. 17-18) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) │ 17 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│a.2) Venituri (ct. 7813+7815) │ 18 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b) Ajustarea valorii activelor circulante │ 19 │ │ ││(rd. 20-21) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) │ 20 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b.2) Venituri (ct. 754+7814) │ 21 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 │ 22 │ │ ││la 25) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│a) Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 23 │ │ ││(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625 │ │ │ ││+626+627+628-7416) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b) Cheltuieli, cu alte impozite, taxe şi │ 24 │ │ ││varsaminte asimilate (ct. 635) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii şi │ 25 │ │ ││activele cedate (ct. 658) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│d) Ajustari privind, provizioanele │ 26 │ │ ││(rd. 27-28) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│d.1) Cheltuieli (ct. 6812) │ 27 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│d.2) Venituri (ct. 7812) │ 28 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ 29 │ │ ││(rd. 09+13+16+19+22+26) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│REZULTATUL DIN EXPLOATARE │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Profit (rd. 08-29) │ 30 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Pierdere (rd. 29-08) │ 31 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│9. Venituri din interese de participare │ 32 │ │ ││(ct. 7613) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- din care, venituri obtinute de la │ │ │ ││entitatile afiliate │ 33 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│10. Venituri din alte investitii financiare│ 34 │ │ ││şi împrumuturi ce fac parte din activele │ │ │ ││imobilizate │ │ │ ││(ct. 7611+7612) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- din care, venituri obtinute din acţiuni │ 35 │ │ ││deţinute la entităţi afiliate (ct.7611) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│11. Venituri din dobanzi (ct. 766) │ 36 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- din care venituri obtinute de la │ 37 │ │ ││entităţi afiliate │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│12. Alte venituri financiare │ 38 │ │ ││(ct.7616+7617+762+763+764+765+767+768) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │ 39 │ │ ││(rd. 32+34+36+38) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│12. Ajustarea valorii imobilizarilor │ 40 │ │ ││financiare şi a investitiilor financiare │ │ │ ││deţinute ca active circulante (rd. 41-42) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│Cheltuieli (ct. 686) │ 41 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│Venituri (ct. 786) │ 42 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│13. a) Cheltuieli privind dobanzile │ 43 │ │ ││(ct. 666-7418) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- din care, cheltuieli în relaţia cu │ 44 │ │ ││entitatile afiliate │ │ │ ││ │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│b) Alte cheltuieli financiare │ 45 │ │ ││(ct. 663+664+665+667+668) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 40+43+45)│ 46 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│REZULTATUL FINANCIAR: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Profit (rd. 39-46) │ 47 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Pierdere (rd. 46-39) │ 48 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│14. REZULTATUL CURENT │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Profit (rd. 08+39-29-46) │ 49 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Pierdere (rd. 29+46-08-39) │ 50 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│15. Venituri extraordinare (ct. 771) │ 51 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│16. Cheltuieli extraordinare (ct. 671) │ 52 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│17. REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Profit (rd. 51-52) │ 53 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Pierdere (rd. 52-51) │ 54 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│VENITURI TOTALE (rd. 08+39+51) │ 55 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│CHELTUIELI TOTALE (rd. 29+46+52) │ 56 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│REZULTATUL BRUT │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Profit (rd. 55-56) │ 57 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Pierdere (rd. 56-55) │ 58 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691) │ 59 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│19. Alte cheltuieli cu impozite care nu │ 60 │ │ ││apar în elementele de mai sus (ct. 698) │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│20. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR: │ │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Profit (rd. 57-59-60) │ 61 │ │ │├───────────────────────────────────────────┼──────┼──────────────┼────────────┤│- Pierdere (rd. 58+59+60) sau │ 62 │ │ ││(rd. 59+60-57) │ │ │ │└───────────────────────────────────────────┴──────┴──────────────┴────────────┘        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,    Numele şi prenumele ________ Numele şi prenumele ___________    Semnatura ___________ Semnatura ____________    Stampila unităţiiDATE INFORMATIVE┌────┐│ 30 │ - lei -├────┴─────────────────────────────────────────────────────┬───┬─────────────┬────────────────┐│ │Nr.│ Nr. unităţi │ Sume ││ I. Date privind rezultatul înregistrat │rd.├─────────────┼────────────────┤│ │ │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │01 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┴────────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │02 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┬─────────────────────┤│ │ │ │ din care: ││ │ │ ├──────────┬──────────┤│ II. Date privind plăţile restante │Nr.│ Total │ Pentru │ Pentru ││ │rd.│Col. 2+3│activitate│activitate││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │investiţii│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Plăţi restante - total │03 │ │ │ ││(rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care: │04 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - peste 30 de zile │05 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - peste 90 de zile │06 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - peste 1 an │07 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - │08 │ │ │ ││total (rd. 09 la 13), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de│09 │ │ │ ││angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de │10 │ │ │ ││sănătate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţia pentru pensia suplimentară │11 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │12 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- alte datorii sociale │13 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi│14 │ │ │ ││alte fonduri │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │15 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul│16 │ │ │ ││de stat │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la │17 │ │ │ ││bugetele locale │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 │18 │ │ │ ││la 21), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - restante după 30 de zile │19 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - restante după 90 de zile │20 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - restante după 1 an │21 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Dobânzi restante │22 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴────┬─────┴──────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││ III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ perioadei │ perioadei ││ │rd.│precedente de│ curente de ││ │ │ raportare │ raportare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────┤│Număr mediu de salariaţi │23 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┴────────────────┤│ IV. Plăţi de dobânzi şi redevente │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ A │ │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice │24 │ ││române către persoanele fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │25 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice │26 │ ││române către persoane juridice afiliate* nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│- impozit datorat la bugetul de stat │27 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice │28 │ ││române către persoane juridice afiliate nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ V. Obligaţii amânate la plată conform prevederilor art. │ │ ││ 3(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 │Nr.│ Sume ││ privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, │rd.│ ││ evidenţiate în conturi extrabilanţiere │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Obligaţii către bugete amânate la plată │30 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Obligaţii comerciale amânate la plată │31 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ VI. Tichete de masă │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │32 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┬────────────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││ VII. Cheltuieli de inovare** │Nr.│ perioadei │ perioadei ││ │rd.│precedente de│ curente de ││ │ │ raportare │ raportare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────┤│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │33 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────┤│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul │34 │ │ ││perioadei │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────┤│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │35 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────┴────────────────┘_________    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere       prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,       cu modificările şi completările ulterioare.   **) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului       Comisiei nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii       Europene L 267/14.08.2004.        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,    Numele şi prenumele ________ Numele şi prenumele ___________    Semnatura ___________ Semnatura ____________    Stampila unităţiiFORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE -------- PENTRUORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV CARE SUNTCONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV    Judeţul _______________________|_|_| Forma de proprietate _________|_|    Persoana juridica___________________ Activitatea preponderenta    Adresa: localitatea_______, sectorul__, denumire clasa CAEN) ___________    str._________ nr. ____, bl.________,    sc. ________, ap. ______ Cod clasa CAEN _________|_|_|_|_|    Telefon__________, fax __________ Cod unic de înregistrare    Numar din registrul comertului_______ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|BILANTla data de 30 iunie -------Cod 10- lei-┌──────────────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐│ │ │ Sold la : ││ │Nr.rd. ├────────────────┬──────────────┤│ │ │ Inceputul │ Sfârşitul ││ │ │ anului │ perioadei ││ │ │ │ de raportare │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. IMOBILIZARI NECORPORALE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. cheltuieli de constituire │ 01 │ │ ││(ct. 201-2801) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. cheltuieli de dezvoltare │ 02 │ │ ││(ct. 203-2803-2903) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. concesiuni, brevete, licente, marci│ 03 │ │ ││comerciale,drepturi şi valori similare│ │ │ ││ şi alte imobilizari necorporale │ │ │ ││(ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. fondul comercial │ 04 │ │ ││(ct. 2071-2807-2907) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. avansuri şi imobilizari necorporale│ 05 │ │ ││ în curs (ct. 233+234-2933) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 01 la 05) │ 06 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│II. IMOBILIZARI CORPORALE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. terenuri şi constructii │ 07 │ │ ││(ct. 211 + 212-2811-2812-2911-2912) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. instalaţii tehnice şi masini │ 08 │ │ ││(ct. 213-2813-2913) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09 │ │ ││(ct. 214-2814-2914) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. avansuri şi imobilizari corporale │ 10 │ │ ││ în curs │ │ │ ││(ct. 231+232-2931) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 07 la 10) │ 11 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│III. IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. acţiuni deţinute la entităţi │ 12 │ │ ││afiliate │ │ │ ││(ct. 261-2961) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. împrumuturi acordate entitatilor │ │ │ ││afiliate (ct. 2671+2672-2965) │ 13 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. interese de participare │ │ │ ││ (ct. 263-2963) │ 14 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. împrumuturi acordate entitatilor de│ 15 │ │ ││care compania este legata prin │ │ │ ││interese de participare │ │ │ ││(ct. 2675+2676-2967) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. titluri şi alte instrumente │ 16 │ │ ││financiare deţinute ca imobilizari │ │ │ ││(ct. 262+264+265+266-2696-2962-2964) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. alte creante │ 17 │ │ ││(ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 12 la 17) │ 18 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL │ 19 │ │ ││(rd. 06+11+18) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. STOCURI │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. materiale consumabile │ 20 │ │ ││(ct. 302+303±308+351-392-395) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. lucrari şi servicii în curs de │ 21 │ │ ││execuţie │ │ │ ││(ct. 332-394) │ 22 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. avansuri pentru cumparari de stocuri │ │ ││(ct. 4091) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL (rd. 20 la 22) │ 23 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa │ │ │ ││fie încasate după o perioadă mai mare │ │ │ ││de un an trebuie prezentate separat │ │ │ ││pentru fiecare element.) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. Creante comerciale │ 24 │ │ ││(ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*- │ │ │ ││-2969*+4092+411+413+418-491) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. sume de incasat de la entitatile │ 25 │ │ ││ afiliate │ │ │ ││(ct. 4511+4518-4951) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. sume de incasat din interese de │ 26 │ │ ││ participare (ct. 4521+4528-4952) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. alte creante │ 27 │ │ ││(ct.425+4282+431+437+4382+441+4424 │ │ │ ││+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ │ │ │ ││473-496+5187) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. creante privind capitalul subscris │ 28 │ │ ││ şi nevarsat (ct. 456-4953) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 24 la 28) │ 29 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN │ │ │ ││ SCURT │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. acţiuni deţinute la entitatile │ │ │ ││ afiliate │ 30 │ │ ││(ct. 501-591) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. alte investitii financiare pe │ 31 │ │ ││ termen scurt │ │ │ ││(ct. 5031+5032+505+5061+5062+5071+ │ │ │ ││+5072+5081+5082+5088+5089-593-595-596-│ │ │ ││-597-598+5113+5114) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 30 la 31) │ 32 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│IV.CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 33 │ │ ││(ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125 │ │ │ ││+5311+5314+5321+5322+5323+5328+ │ │ │ ││+5411+5412+542) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL │ 34 │ │ ││(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│C. CHELTUIELI IN AVANS │ 35 │ │ ││(ct. 471) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ ││PERIOADA DE UN AN │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. împrumuturi din emisiuni de │ 36 │ │ ││ obligaţiuni │ │ │ ││(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. sume datorate instituţiilor │ │ │ ││ de credit │ 37 │ │ ││(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+ │ │ │ ││+5191+5192+5198) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. avansuri încasate în contul │ 38 │ │ ││ clientilor │ │ │ ││(ct. 419) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. datorii comerciale │ 39 │ │ ││(ct. 401+404+408) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. efecte de comert de platit │ 40 │ │ ││(ct. 403+405) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 41 │ │ ││(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│7. sume datorate privind interesele │ 42 │ │ ││ de participare │ │ │ ││(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 43 │ │ ││ fiscale şi alte datorii pentru │ │ │ ││ asigurarile sociale │ │ │ ││(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ ││424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ ││+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ ││457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ ││+5195+5196+5197) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 36 la 43) │ 44 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV │ 45 │ │ ││DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││(rd. 34+35-44-60.2) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 46 │ │ ││(rd. 19+45-60.1) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ ││PERIOADA MAI MARE DE UN AN │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. împrumuturi din emisiuni de │ 47 │ │ ││ obligaţiuni │ │ │ ││(ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. sume datorate instituţiilor de │ │ │ ││ credit │ 48 │ │ ││(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682 │ │ │ ││+5191+5192+5198) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. avansuri încasate în contul │ │ │ ││ clientilor │ 49 │ │ ││(ct. 419) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. datorii comerciale │ 50 │ │ ││(ct. 401+404+408) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. efecte de comert de platit │ 51 │ │ ││(ct. 403+405) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. sume datorate entitatilor afiliate │ 52 │ │ ││(ct. 1661+1685+2691+4511+4518) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│7. sume datorate privind interesele │ 53 │ │ ││ de participare │ │ │ ││(ct. 1662+1686+2692+2693+4521+4528) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│8. alte datorii, inclusiv datorii │ 54 │ │ ││ fiscale şi datorii pentru │ │ │ ││ asigurarile sociale │ │ │ ││(ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+ │ │ │ ││424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423│ │ │ ││+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+ │ │ │ ││457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+ │ │ │ ││5195+5196+5197) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL: (rd. 47 la 54) │ 55 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│H. PROVIZIOANE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. provizioane pentru pensii şi alte │ 56 │ │ ││obligaţii similare (ct. 1515) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. provizioane pentru impozite │ 57 │ │ ││ (ct. 1516) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. alte provizioane (ct. 1511+1512+ │ 58 │ │ ││ +1513+1514+1518) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 56 + 57 + 58)│ 59 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. VENITURI IN AVANS │ 60 │ │ ││(rd.60.1+60.2) din care: │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. subventii pentru investitii │ 60.1 │ │ ││(ct. 131) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. venituri înregistrate în avans │ 60.2 │ │ ││(ct. 472) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│I. CAPITAL (rd. 62 la 63) din care: │ 61 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│-capital subscris nevarsat (ct. 1011) │ 62 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│-capital subscris varsat (ct. 1012) │ 63 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│II. PRIME DE CAPITAL │ 64 │ │ ││(ct. 104) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│III. REZERVE DIN REEVALUARE │ │ │ ││(ct. 105) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ Sold C │ 65 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ Sold D │ 66 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│IV. REZERVE (rd. 68 la 73-74 │ 67 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│1. rezerve legale (ct. 1061) │ 68 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│2. rezerve pentru acţiuni proprii │ 69 │ │ ││(ct. 1063) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│3. rezerve constituite din valoarea │ 70 │ │ ││titlurilor/acţiunilor dobandite │ │ │ ││cu titlu gratuit (ct. 1065*) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│4. rezerve de reevaluarea la valoarea │ 71 │ │ ││justa (ct. 1066) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│5. Rezerve reprezentand surplus │ 72 │ │ ││realizat din rezerve de reevaluare │ │ │ ││ (ct.1067) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│6. alte rezerve (ct. 1068) │ 73 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│7. acţiuni proprii (ct. 109) │ 74 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ Sold C │ 75 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│ Sold D │ 76 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│VI. REZULTATUL EXERCITIULUI │ │ │ ││FINANCIAR (ct.121) │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold C │ 77 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Sold D │ 78 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│Repartizarea profitului (ct. 129) │ 79 │ │ │├──────────────────────────────────────┼───────┼────────────────┼──────────────┤│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 80 │ │ ││(rd. 61+64+65-66+67+75-76+77-78-79) │ │ │ │└──────────────────────────────────────┴───────┴────────────────┴──────────────┘---------    *) Sumele inscrise la acest rand şi preluate din conturile 2675 la 2679   reprezinta creantele aferente contractelor de leasing financiar şi altor   contracte asimilate, precum şi alte creante imobilizate, scadente intr-o   perioada mai mica de 12 luni.        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,   Numele şi prenumele ___ Numele şi prenumele ___   Semnatura _____________ Semnatura _____________   Stampila unităţiiCONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 30 iunie --------COD 20                                                                    - lei -┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐│ │ │ Realizari periodice ││ Denumirea indicatorului │Nr. │aferente de raportare ││ │rd. ├───────────┬───────────┤│ │ │precedenta │ curenta │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA: -TOTAL │ 01 │ │ ││ (rd. 02 la 11) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 1. Venituri din imobilizari financiare (ct. │ 02 │ │ ││ 761) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 2. Venituri din investitii financiare pe │ 03 │ │ ││ termen scurt (ct. 762) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763) │ 04 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 4. Venituri din investitii financiare cedate │ 05 │ │ ││ (ct. 758* + 764) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 5. Venituri din lucrari executate şi servicii │ 06 │ │ ││ prestate (ct. 704) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 6. Venituri din provizioane, creante │ 07 │ │ ││ reactivate şi debitori diversi (ct. │ │ │ ││ 754+781+786) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 7. Venituri din diferente de curs valutar │ 08 │ │ ││ (ct. 765) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 8. Venituri din dobanzi (ct. 766) │ 09 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 9. Venituri din producţia imobilizata │ 10 │ │ ││ (ct. 721+722) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│10. Alte venituri din activitatea curenta │ 11 │ │ ││ (ct. 705 + 706 + 708 + 741 + 758** + │ │ │ ││ 767 + 768) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA -TOTAL │ 12 │ │ ││ (rd. 13 la 20) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│11. Pierderi aferente creanţelor legate de │ 13 │ │ ││ participatii (ct. 663) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│12. Cheltuieli privind investiţiile │ 14 │ │ ││ financiare cedate (ct. 658* + 664) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│13. Cheltuieli din diferente de curs valutar │ 15 │ │ ││ (ct. 665) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│14. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666) │ 16 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│15. Cheltuieli privind comisioanele şi │ 17 │ │ ││ onorariile (ct. 622) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│16. Cheltuieli cu serviciile bancare şi │ 18 │ │ ││ asimilate, (ct. 627) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│17. Amortizari, provizioane, pierderi din │ 19 │ │ ││ creante şi debitori diversi │ │ │ ││ (ct. 654 + 681 + 686) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│18. Alte cheltuieli din activitatea curenta │ 20 │ │ ││ (rd. 21+22+23+26+27) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ a. Cheltuieli cu materiale (ct. 602+603+604) │ 21 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ b. Cheltuieli privind energia şi apa (ct. 605) │ 22 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ c. Cheltuieli cu personalul din care: (rd. │ 23 │ │ ││ 24+25) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│c1. salarii (ct. 621+641+642) │24 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│c2. cheltuieli privind asigurarile şi │25 │ │ ││ protectia sociala (ct. 645) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ d. Cheltuieli privind prestaţiile externe │ 26 │ │ ││ (ct. 611+612 + 613 + 614 + 623 + 624+ 625 + │ │ │ ││ 626+628+658**+667 + 668) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ e. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │ 27 │ │ ││ varsaminte asimilate (ct. 635): │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ C. REZULTATUL CURENT │ │ │ ││ - profit (rd. 01-12) │ 28 │ │ ││ - pierdere (rd. 12-01) │ 29 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA │ 30 │ │ ││ (ct. 771) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA │ 31 │ │ ││ (ct. 671) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ F. REZULTATUL EXTRAORDINAR │ │ │ ││ - profit (rd. 30-31) │ 32 │ │ ││ - pierdere (rd. 31-30) │ 33 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│19. TOTAL VENITURI (rd. 01+30) │ 34 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 12+31) │ 35 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ G. REZULTATUL BRUT │ │ │ ││ - profit (rd. 34-35) │ 36 │ │ ││ - pierdere (rd. 35-34) │ 37 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│21. IMPOZIT PE PROFIT │ │ │ ││ - cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.691) │ 38 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│22. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar │ 39 │ │ ││ în elementele de mai sus (ct. 698) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ H. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ - profit (rd. 36-38-39) │ 40 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ - pierdere (rd. 37+38+39) sau │ 41 │ │ ││ (rd. 38+39-36) │ │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘---------    * - se ia în calcul ct. 7585 şi ct. 6585 din planul de conturi;    ** se ia în calcul restul conturilor analitice.        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,    Numele şi prenumele ______ Numele şi prenumele ____    Semnatura ________________ Semnatura ______________    Stampila unităţiiDATE INFORMATIVE┌────┐│ 30 │ - lei -├────┴─────────────────────────────────────────────────────┬───┬────────────────┬─────────────┐│ │Nr.│ Nr. unităţi │ Sume ││ I. Date privind rezultatul înregistrat │rd.├────────────────┼─────────────┤│ │ │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼─────────────┤│Unităţi care au înregistrat profit │01 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────────────┼─────────────┤│Unităţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┬───────┴─────────────┤│ │ │ │ din care: ││ │ │ ├──────────┬──────────┤│ II. Date privind plăţile restante │Nr.│ Total │ Pentru │ Pentru ││ │rd.│Col. 2+3│activitate│activitate││ │ │ │ curentă │ de ││ │ │ │ │investiţii│├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Plăţi restante - total (rd. 04+08+14 la 18+22), din care: │03 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din care: │04 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - peste 30 de zile │05 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - peste 90 de zile │06 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - peste 1 an │07 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - │08 │ │ │ ││total (rd. 09 la 13), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de│09 │ │ │ ││angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de │10 │ │ │ ││sănătate │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţia pentru pensia suplimentară │11 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj │12 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│- alte datorii sociale │13 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi│14 │ │ │ ││alte fonduri │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │15 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul│16 │ │ │ ││de stat │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la │17 │ │ │ ││bugetele locale │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 19 │18 │ │ │ ││la 21), din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - restante după 30 de zile │19 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - restante după 90 de zile │20 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│ - restante după 1 an │21 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤│Dobânzi restante │22 │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼──────────┼──────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴─────┬────┴──────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││ III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│ perioadei │ perioadei ││ │rd.│ precedente │ curente de ││ │ │ de raportare │ raportare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤│Număr mediu de salariaţi │23 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┴───────────────┤│ IV. Plăţi de dobânzi şi redevente │Nr.│ Sume ││ │Rd.│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ A │ │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice │24 │ ││române către persoanele fizice nerezidente din statele │ │ ││membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │25 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice │26 │ ││române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│- impozit datorat la bugetul de stat │27 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice │28 │ ││române către persoane juridice afiliate nerezidente din │ │ ││statele membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ V. Obligaţii amânate la plată conform prevederilor art. │Nr.│ ││ 3(4) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 │rd.│ Sume ││ privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, │ │ ││ evidenţiate în conturi extrabilanţiere │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ A │ B │ 1 │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Obligaţii către bugete amânate la plată │30 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Obligaţii comerciale amânate la plată │31 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│ VI. Tichete de masă │Nr.│ Sume ││ │rd.│ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤│Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor │32 │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┬───────────────┤│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul ││ VII. Cheltuieli de inovare** │Nr.│ perioadei │ perioadei ││ │rd.│ precedente │ curente de ││ │ │ de raportare │ raportare │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤│- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei │33 │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤│- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul │34 │ │ ││perioadei │ │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┼───────────────┤│- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei │35 │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴───┴──────────────┴───────────────┘    *) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere    prevederile art. 7 pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,    cu modificările şi completările ulterioare.    **) cheltuielile de inovare se determina potrivit Regulamentului Comisiei    nr. 1450/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene    L 267/14.08.2004.        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,    Numele şi prenumele ___ Numele şi prenumele ___    Semnatura ___________ Semnatura ____________    Stampila unităţii  +  Anexa 3 --------la instructiune---------------    FORMATUL RAPORTARILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ------ PENTRU ORGANISMELE    DE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV    Judeţul _________________________│_│_│ Forma da proprietate _________│_│_│    Persoana juridica ____________________ Activitatea preponderenta    Adresa: localitatea_____, sectorul____ (denumire clasa CAEN)______________    str. _________ nr.____, bl. ____,    sc.______________, ap. _____________ Cod clasa CAEN __________│_│_│_│_│    Telefon _________, fax _____________ Cod unic de înregistrare    Numar din registrul comerţului _____ │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│                               BILANT                      la data de 30 iunie --------    Cod 10                                                               - lei -┌────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐│ │Nr. │ Sold la: ││ Denumirea indicatorului │Rd. ├───────────┬───────────┤│ │ │ Inceputul │ Sfârşitul ││ │ │ anului │ perioadei ││ │ │ │de raportare├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ I. IMOBILIZARI FINANCIARE │ │ │ ││ │ │ │ ││ 1. Titluri imobilizate (ct. 265) │ 01 │ │ ││ │ │ │ ││ 2. Creante imobilizate (ct. 267) │ 02 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL: (rd. 01 la 02) │ 03 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL: (rd. 03) │ 04 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ I. CREANTE │ │ │ ││ │ │ │ ││ 1. Creante (ct. 409+411+413) │ 05 │ │ ││ │ │ │ ││ 2. Decontari cu investitorii (ct. 452) │ 06 │ │ ││ │ │ │ ││ 3. Alte creante (ct. 446*+461+473*+5187) │ 07 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL: (rd. 05 la 07) │ 08 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT │ │ │ ││ │ │ │ ││ 1. Investitii financiare pe termen scurt │ │ │ ││ (ct. 5031 + 5032+ 5061 + 5062 + 5071 + 5072+│ 09 │ │ ││ +5081 + 5082 + 5088 + 5089 + 5113 +5114) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL: (rd. 09) │ 10 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ III. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │ 11 │ │ ││ (ct. 5112 + 5121+5124-5125+5311+5314) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: │ 12 │ │ ││ (rd. 08+10+11) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) │ 13 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ ││ PERIOADA DE 1 AN │ │ │ ││ │ │ │ ││ 1. Avansuri încasate în contul clientilor │ 14 │ │ ││ (ct. 419) │ │ │ ││ │ │ │ ││ 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ 15 │ │ ││ │ │ │ ││ 3. Efecte de platit (ct. 403) │ 16 │ │ ││ │ │ │ ││ 4. Sume datorate privind decontari cu │ 17 │ │ ││ investitorii (ct. 452**) │ │ │ ││ │ │ │ ││ 5. Alte datorii │ 18 │ │ ││ (ct. 167+168+269+446**+462+473**+509 │ │ │ ││ +5191+5192+5198+5186) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL: (rd. 14 la 18) │ 19 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV │ 20 │ │ ││ DATORII CURENTE NETE │ │ │ ││ (rd. 12+13+19-28) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE │ 21 │ │ ││ (rd. 04+20) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O │ │ │ ││ PERIOADA MAI MARE DE 1 AN │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 1. Avansuri încasate în contul clientilor │ 22 │ │ ││ (ct. 419) │ │ │ ││ 2. Datorii comerciale (ct. 401+408) │ 23 │ │ ││ │ │ │ ││ 3. Efecte de comert de platit (ct. 403) │ 24 │ │ ││ │ │ │ ││ 4. Sume datorate privind decontari cu │ 25 │ │ ││ investitorii (ct. 452**) │ │ │ ││ │ │ │ ││ 5. Alte datorii │ 26 │ │ ││ (ct. 167 + 168+269+446**+462+473**+509+ │ │ │ ││ 5186+5191+5192+5198) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL: (rd. 22 la 26) │ 27 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ H. VENITURI IN AVANS (ct.472) │ 28 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ I. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ││ │ │ │ ││ I. CAPITAL (rd. 30) (ct. 1017) │ 29 │ │ ││ │ │ │ ││ - capital privind unitatile de fond la │ 30 │ │ ││ valoare nominala (ct. 1017) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ II. PRIME DE EMISIUNE (rd. 32) (ct. 1045) │ 31 │ │ ││ - prime de emisiune - aferente unităţilor de │ 32 │ │ ││ fond (ct. 1045) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ III. REZERVE (rd. 34) (ct. 106) │ 33 │ │ ││ │ │ │ ││ Rezerve (ct. 106) │ 34 │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ IV. REZULTATUL REPORTAT │ │ │ ││ │ │ │ ││ Sold C │ 35 │ │ ││ Sold D │ 36 │ │ ││ (ct. 117) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ V. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR │ │ │ ││ Sold C │ 37 │ │ ││ Sold D │ 38 │ │ ││ (ct. 121) │ │ │ ││ - Repartizarea rezultatului exercitiului │ 39 │ │ ││ (ct. 129) │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ TOTAL CAPITALURI PROPRII │ 40 │ │ ││ (rd. 29+31+33+35-36+37-38-39) │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘    * Solduri debitoare    ** Solduri creditoare        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,    Numele şi prenumele ___ Numele şi prenumele ___    Semnatura _____________ Semnatura _____________SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR PENTRU ORGANISMELEDE PLASAMENT COLECTIV CARE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIVla data de 30 iunie ------    Cod 20                                                                 - lei-┌─────────────────────────────────────────────────┬────┬───────────────────────┐│ │ │ Realizari aferente ││ Denumirea indicatorului │Nr. │perioadei de raportare ││ │Rd. ├───────────┬───────────┤│ │ │precedenta │ curenta │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA - │ 01 │ │ ││ TOTAL (rd. 02 la 09) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 1. Venituri din imobilizari │ 02 │ │ ││ financiare (ct.761) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 2. Venituri din investitii financiare │ │ │ ││ pe termen scurt (ct. 762) │ 03 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 3. Venituri din creante imobilizate │ 04 │ │ ││ (ct. 763) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 4. Venituri din investitii financiare │ 05 │ │ ││ cedate (ct. 764) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 5. Venituri din dobanzi (ct. 766) │ 06 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 6. Alte venituri financiare, inclusiv │ 07 │ │ ││ din diferente de curs valutar │ │ │ ││ (ct. 765, 767, 768) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 7. Venituri din comisioane (ct. 704) │ 08 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 8. Alte venituri din activitatea │ 09 │ │ ││ curenta (ct. 754, 758) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA │ 10 │ │ ││ - TOTAL (rd. 11 la 18) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ 9. Cheltuieli privind investiţiile │ 11 │ │ ││ financiare cedate (ct. 664) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│10. Cheltuieli privind dobanzile │ 12 │ │ ││ (ct. 666) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│11. Alte cheltuieli financiare, │ 13 │ │ ││ inclusiv din diferente de curs valutar │ │ │ ││ (ct. 665, 667, 668) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│12. Cheltuieli privind comisioanele, │ 14 │ │ ││ onorariile şi cotizatiile │ │ │ ││ (ct. 622) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│13. Cheltuieli cu serviciile bancare │ 15 │ │ ││ şi asimilate (ct. 627) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│14. Cheltuieli privind alte servicii │ 16 │ │ ││ executate de terti (ct. 623, 628) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│15. Cheltuieli cu taxe şi varsaminte │ 17 │ │ ││ asimilate (ct. 635) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│16. Alte cheltuieli din activitatea │ 18 │ │ ││ curenta (ct. 654, 658) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ C. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA │ 19 │ │ ││ - profit (rd. 01-10) │19.1│ │ ││ - pierdere (rd. 10-01) │19.2│ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│17. VENITURI DIN ACTIVITATEA │ 20 │ │ ││ EXTRAORDINARA (ct. 771) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│18. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA │ 21 │ │ ││ EXTRAORDINARA (ct. 671) │ │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ D. REZULTAT DIN ACTIVITATEA │ 22 │ │ ││ EXTRAORDINARA │ │ │ ││ - profit (rd. 20-21) │22.1│ │ ││ - pierdere (rd. 21-20) │22.2│ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│19. TOTAL VENITURI (rd. 01+20) │ 23 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│20. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+21) │ 24 │ │ │├─────────────────────────────────────────────────┼────┼───────────┼───────────┤│ E. REZULTATUL EXERCITIULUI │ 25 │ │ ││ - profit (rd. 23-24) │ 26 │ │ ││ - pierdere (rd. 24-23) │ 27 │ │ │└─────────────────────────────────────────────────┴────┴───────────┴───────────┘        ADMINISTRATOR, INTOCMIT,    Numele şi prenumele ____ Numele şi prenumele ____    Semnatura ______________ Semnatura ______________    Stampila unităţii  +  Anexa 4 -------la instructiune---------------CORELATII DIN CADRUL FORMULARELOR DE RAPORTARE CONTABILALA DATA DE 30 IUNIE ---------BILANT (Cod 10) - pentru entitatile autorizate, reglementate şi supravegheate de CNVM, cu excepţia organismelor de plasament colectiv    rd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 şi 2)    rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 şi 2)    rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 şi 2)    rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 şi 2)    rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 şi 2)    rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 şi 2)    rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2 (col. 1 şi 2)    rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1 (col. 1 şi 2)    rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 şi 2)    rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 şi 2)    rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 şi 2)    rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 şi 2)    rd. 67 = rd. 68 la 73-74 (col. 1 şi 2)    rd. 80 = rd. 61+64+65-66+67+75-76+                 77-78-79 (col. 1 şi 2)BILANT (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv    rd. 06 = rd. 01 la 05 (col. 1 şi 2)    rd. 11 = rd. 07 la 10 (col. 1 şi 2)    rd. 18 = rd. 12 la 17 (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 06 + 11 + 18 (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 20 la 22 (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 24 la 28 (col. 1 şi 2)    rd. 32 = rd. 30 la 31 (col. 1 şi 2)    rd. 34 = rd. 23 + 29 + 32 + 33 (col. 1 şi 2)    rd. 44 = rd. 36 la 43 (col. 1 şi 2)    rd. 45 = rd. 34 + 35-44 - 60.2 (col. 1 şi 2)    rd. 46 = rd. 19 + 45 - 60.1 (col. 1 şi 2)    rd. 55 = rd. 47 la 54 (col. 1 şi 2)    rd. 59 = rd. 56 + 57 + 58 (col. 1 şi 2)    rd. 60 = rd. 60.1 + 60.2 (col. 1 şi 2)    rd. 61 = rd. 62 la 63 (col. 1 şi 2)    rd. 67 = rd. 68 la 73-74 (col. 1 şi 2)    rd. 80 = rd. 61+64+65-66+67+75-76+                 77-78-79 (col. 1 şi 2)BILANT (Cod 10) - pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv    rd. 03 = rd. 01 la 02 (col. 1 şi 2)    rd. 04 = rd. 03 (col. 1 şi 2)    rd. 08 = rd. 05 la 07 (col. 1 şi 2)    rd. 10 = rd. 09 (col. 1 şi 2)    rd. 12 = rd. 08 + 10 + 11 (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 14 la 18 (col. 1 şi 2)    rd. 20 = rd. 12 + 13 + 19 - 28 (col. 1 şi 2)    rd. 21 = rd. 04 + 20 (col. 1 şi 2)    rd. 27 = rd. 22 la 26 (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 30 (col. 1 şi 2)    rd. 31 = rd. 32 (col. 1 şi 2)    rd. 33 = rd. 34 (col. 1 şi 2)CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (cod 20) - pentru entitatile autorizate, reglementate şi supravegheate de C.N.V.M, cu excepţia organismelor de plasament colectiv    rd. 01 >= 0 (col. 1 şi 2)    rd. 01 = rd. 02 la 03 (col. 1 şi 2)    rd. 08 = rd. 01 + 04 - 05 + 06 + 07 (col. 1 şi 2)    rd. 09 = rd. 10 la 12 (col. 1 şi 2)    rd. 13 = rd. 14 + 15 (col. 1 şi 2)    rd. 16 = rd. 17 - 18 (col. 1 şi 2)    rd. 19 = rd. 20 - 21 (col. 1 şi 2)    rd. 22 = rd. 23 la 25 (col. 1 şi 2)    rd. 26 = rd. 27 - 28 (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 9+16 +19+22+26+13 (col. 1 şi 2)    rd. 30 = rd. 08-29, dacă rd. 08-29>0 (col. 1 şi 2)    rd. 31 = rd. 29-08, dacă rd. 08-29<=0 (col. 1 şi 2)    rd. 32 >= rd. 33 (col. 1 şi 2)    rd. 34 >= rd. 35 (col. 1 şi 2)    rd. 36 >= rd. 37 (col. 1 şi 2)    rd. 39 = rd. 32 + 34 + 36 + 38 (col. 1 şi 2)    rd. 40 = rd. 41 - 42 (col. 1 şi 2)    rd. 43 >= 44 (col. 1 şi 2)    rd. 46 = rd. 40 + 43 + 45 (col. 1 şi 2)    rd. 47 = rd. 39-46, dacă rd. 39-46 > 0 (col. 1 şi 2)    rd. 48 = rd. 46-39, dacă rd. 39-46 <= 0 (col. 1 şi 2)    rd. 49 = rd. 08 + 39 - 29 - 46,        dacă rd. 08 + 39 - 29 - 46 > 0 (col. 1 şi 2)    rd. 50 = rd. 29 + 46 - 08 - 39,        dacă rd. 08 + 39 - 29 - 46 <= 0 (col. 1 şi 2)    rd. 53 = rd. 51 - 52,        dacă rd. 51 - 52 > 0 (col. 1 şi 2)    rd. 54 = rd. 52 - 51,        dacă rd. 51 - 52 <= 0 (col. 1 şi 2)    rd. 55 = rd. 08 + 39 + 51 (col. 1 şi 2)    rd. 56 = rd. 29 + 46 + 52 (col. 1 şi 2)    rd. 57 = rd. 55 - 56,        dacă rd. 55 - 56 > 0 (col. 1 şi 2)    rd. 58 = rd. 56 - 55,        dacă rd. 55 - 56 <= 0 (col. 1 şi 2)    rd. 61 = rd. 57 - 59 - 60,       dacă rd. 57 - 59- 60 > 0 (col. 1 şi 2)    rd. 62 = rd. 58 + 59 + 60, sau             rd. 59 + 60 - 57       dacă rd. 57 - 59 - 60 <= 0 (col. 1 şi 2)CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE (cod 20) - pentru organismele de plasament colectiv care sunt constituite prin act constitutiv    rd. 01 >= 0 (col. 1 şi 2)    rd. 01 = rd. 02 la 11 (col. 1 şi 2)    rd. 12 = rd. 13 la 20 (col. 1 şi 2)    rd. 20 = rd. 21 + 22+ 23+ 26+ 27 (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 24 + 25 (col. 1 şi 2)    rd. 28 = rd. 01 - 12 dacă rd. 01-12>0 (col. 1 şi 2)    rd. 29 = rd. 12 - 01 dacă rd. 01-12<=0 (col. 1 şi 2)    rd. 32 = rd. 30 - 31 dacă rd. 30-31>0 (col. 1 şi 2)    rd. 33 = rd. 31 - 30 dacă rd. 30-31<=0 (col. 1 şi 2)    rd. 34 = rd. 01 + 30 (col. 1 şi 2)    rd. 35 = rd. 12 + 31 (col. 1 şi 2)    rd. 36 = rd. 34 - 35 dacă rd. 34-35>0 (col. 1 şi 2)    rd. 37 = rd. 35 - 34 dacă rd. 34-35<=0 (col. 1 şi 2)    rd. 40 = rd. 36 - 38 - 39 (col. 1 şi 2)             dacă rd. 36 - 38 - 39 > 0    rd. 41 = rd. 37 + 38 + 39 (col. 1 şi 2)             sau rd. 41 = rd. 38 + 39 - 36             dacă rd. 36 - 38 - 39 <=0SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR (Cod 20) pentru organismele de plasament colectiv care nu sunt constituite prin act constitutiv    rd. 01 = rd. 02 la 09 (col. 1 şi 2)    rd. 10 = rd. 11 la 18 (col. 1 şi 2)    rd. 19.1 = rd. 01 - 10 (col. 1 şi 2)    rd. 19.2 = rd. 10 - 01 (col. 1 şi 2)    rd. 22.1 = rd. 20 - 21 (col. 1 şi 2)    rd. 22.2 = rd. 21 - 20 (col. 1 şi 2)    rd. 23 = rd. 01 + 20 (col. 1 şi 2)    rd. 24 = rd. 10 + 21 (col. 1 şi 2)    rd. 26 = rd. 23 - 24 (col. 1 şi 2)               dacă rd. 23 - 24 > 0    rd. 27 = rd. 24 - 23 (col. 1 şi 2)               dacă rd. 23 - 24 <= 0DATE INFORMATIVE (cod 30) (toate)    rd. 01+02 = 1 (col. 1)    Totaluri pe orizontala:    col. 1 = col. 2+3 (se repeta de la rd.03 la 22)    Totaluri pe verticala:    rd. 03 = rd. 04 + 08 + 14 la 18 + 22 (col. 1, 2 şi 3)    rd. 04 = rd. 05 la 07 (col. 1, 2 şi 3)    rd. 08 = rd. 09 la 13 (col. 1, 2 şi 3)    rd. 18 = rd. 19 la 21 (col. 1, 2 şi 3)------------