ORDONANŢĂ nr. 38 din 9 august 2006pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 14 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul IDupă articolul 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - Pentru realizarea proiectelor prioritare de interes naţional şi european, pot fi preluate de către administratorul drumurilor naţionale sectoare de drum de interes naţional, judeţean sau local situate în intravilanul unor localităţi, cu acordul autorităţilor locale respective."  +  Articolul IIPrezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 9 august 2006.Nr. 38.----------