NORME METODOLOGICE din 9 august 2006de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 11 august 2006   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 416/2001, familiile şi persoanele singure care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, cu sau fără cetăţenie română, precum şi apatrizii.  +  Articolul 2Familiile şi persoanele singure care nu au cetăţenie română beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 dacă se afla în una dintre următoarele situaţii: a) cetăţenii străini sau apatrizii pe perioada în care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România, în condiţiile legislaţiei române; b) cetăţenii străini şi apatrizii care au dobândit, în condiţiile legii, statutul de refugiat în România sau cărora li s-a acordat o alta forma de protecţie prevăzută de lege.  +  Articolul 3 (1) Prin sintagma se gospodăresc împreună, prevăzută la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, se înţelege persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) au domiciliul sau reşedinţa comuna, prevăzută în actele de identitate; b) contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora. (2) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 fiecare dintre aceştia, dacă au domicilii declarate diferite şi dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de această lege.  +  Articolul 4Prin sintagma copiii aflaţi în întreţinere, prevăzută la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se înţelege, după caz: a) copiii până la vârsta de 18 ani sau, dacă urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la finalizarea acestor cursuri, fără a depăşi vârsta de 26 de ani; b) ţinerii în vârsta de peste 18 ani care, în condiţiile legii, sunt declaraţi persoane cu handicap grav sau accentuat ori sunt încadraţi în gradul I sau II de invaliditate.  +  Articolul 5Prin sintagma persoane fără domiciliu sau reşedinţa şi fără locuinta, prevăzută la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, se înţelege persoanele care nu deţin o locuinta principala sau, după caz, o locuinta secundară, în condiţiile legii.  +  Articolul 6 (1) În vederea asigurării evidentei persoanelor fără locuinta, care trăiesc în adaposturi improvizate cu destinaţie de locuinţe şi nu îndeplinesc exigenţele minimale pentru locuinta prevăzute în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 114/1996, serviciile publice de asistenţa socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale, în colaborare cu poliţia, iau măsuri pentru identificarea acestor persoane. (2) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1) serviciul public de asistenţa socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale are obligaţia de a tine evidenta acestor persoane.  +  Articolul 7 (1) Potrivit Legii nr. 416/2001, locuinta de domiciliu este construcţia închiriată sau aflată în proprietate personală, cu dependintele, dotările şi utilitatile necesare, formată din una sau mai multe camere, care acoperă condiţiile minimale de odihnă, preparare a hranei, educaţie şi igiena ale persoanei singure sau familiei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 114/1996. (2) Se asimilează locuinţei de domiciliu şi locuinta de necesitate, precum şi locuinta socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996.  +  Capitolul II Ajutorul social  +  Secţiunea 1 Primirea şi soluţionarea cererilor pentru acordarea ajutorului social  +  Articolul 8Ajutorul social se acordă în completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure, pentru asigurarea venitului minim garantat lunar, prevăzut la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 9 (1) Ajutorul social se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. (2) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) se completează de către reprezentantul familiei. (3) Reprezentantul familiei poate fi, după caz, unul dintre membrii familiei care are capacitate deplina de exerciţiu ori, în cazurile prevăzute de lege, tutorele sau curatorul persoanei îndreptăţite sa beneficieze de ajutor social. (4) În situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, reprezentantul familiei este persoana care asigura creşterea şi îngrijirea copiilor, dacă aceasta are capacitate deplina de exerciţiu, sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia. (5) Modelul cererii şi declaraţiei pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere prevăzute la art. 9, însoţite de actele doveditoare privind componenta familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia, se înregistrează într-un registru special la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială solicitantul are domiciliul ori, după caz, reşedinţa. (2) În cazul persoanelor fără domiciliu sau reşedinţa şi fără locuinta, cererea însoţită de documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează într-un registru special la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui raza teritorială solicitantul trăieşte şi se afla în evidenta serviciului public de asistenţa socială. (3) În situaţia în care un membru al familiei sau persoana singura care solicită ajutorul social are domiciliul sau reşedinţa în alta unitate administrativ-teritorială, cererea va fi însoţită de o adeverinta eliberata de primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în care aceasta are domiciliul sau reşedinţa, din care să rezulte că nu beneficiază de ajutor social. (4) Adeverinta prevăzută la alin. (3) poate fi înlocuită, pentru motive temeinic justificate, de o declaraţie pe propria răspundere data în faţa secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde depune cererea solicitantul ajutorului social. (5) Pentru situaţia prevăzută la alin. (4) serviciul public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, persoana cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului va solicita secretarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa persoana solicitanta de ajutor social confirmarea faptului ca aceasta nu beneficiază de ajutor social.  +  Articolul 11 (1) Componenta familiei se dovedeşte cu actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei şi, după caz, cu următoarele acte, în copie: a) certificatele de naştere ale copiilor; b) livretul de familie; c) certificatul de căsătorie; d) hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii; e) actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator; f) acte din care să rezulte ca un membru al familiei urmează o formă de învăţământ în condiţiile prevăzute la art. 4 lit. a); g) acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere; h) după caz, alte acte doveditoare privind componenta familiei. (2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) pot fi înlocuite, după caz, şi de livretul de familie. (3) Actele de identitate prevăzute la alin. (1) sunt, după caz, următoarele: a) buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, în cazul cetăţenilor români; b) permis de şedere temporară, permis de şedere permanenta sau document de identitate, eliberat de autorităţile române competente, sau, după caz, pasaportul, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi. (4) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi prezintă adeverinta ca sunt în evidenta agentiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în munca şi nu au refuzat un loc de muncă, precum şi adeverinta privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.  +  Articolul 12Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţa socială desemnate prin dispoziţie a primarului.  +  Articolul 13 (1) Pentru fiecare solicitant se întocmeşte o documentaţie distinctă, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum şi cele depuse ulterior de solicitant. (2) Datele cuprinse în formularul de cerere şi declaraţia pe propria răspundere privind componenta familiei şi veniturile acesteia sunt supuse confidenţialităţii. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la ajutor social şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în eventualitatea solicitării de către organele de ancheta.  +  Articolul 14 (1) În vederea soluţionării cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare. (2) Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Datele referitoare la familia sau persoana singura se înregistrează în formularul de ancheta socială potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2. (3) La definitivarea anchetei sociale se pot utiliza şi informaţii de la cel puţin două persoane care cunosc situaţia materială, socială şi civilă a persoanelor din gospodăria solicitantului de ajutor social. În acest caz, declaraţiile persoanelor se consemnează de personalul prevăzut la alin. (2) şi se semnează de persoanele în cauza. (4) La efectuarea anchetei sociale pot participa şi reprezentanţi ai instituţiilor publice sau ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca obiect de activitate acest domeniu şi care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. (5) În cazul persoanelor prevăzute la art. 5 ancheta socială se efectuează la locul desemnat de solicitant. (6) În cazul gospodariilor definite la art. 8 alin. (8) din Legea nr. 416/2001, ancheta socială se va completa pentru fiecare familie sau persoana singura. (7) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine şi persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială. (8) În cazul în care solicitantul refuza sa furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea cuantumului şi plata ajutorului social  +  Articolul 15 (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul. (2) Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare înregistrării cererii. (3) În vederea stabilirii cuantumului ajutorului social persoana desemnată de primar completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială. (4) Modelul fisei de calcul al ajutorului social este prevăzut în anexa nr. 3. (5) În cazul soţilor despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure nu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constata prin ancheta socială că nu au domiciliu comun şi nu se gospodăresc împreună.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care un membru al familiei sau persoana singura beneficiara de ajutor social face dovada ca lucrează pe bază de contract individual de muncă, are statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizand venituri cu caracter salarial, cuantumul ajutorului social, calculat în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), se majorează cu 15%. (2) Majorarea cuantumului ajutorului social, prevăzută la alin. (1), se aplică o singură dată, indiferent de numărul membrilor de familie care lucrează pe bază de contract individual de muncă, au statut de funcţionar public sau prestează o activitate realizand venituri cu caracter salarial.  +  Articolul 17La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, obligaţii legale de întreţinere, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent şi alte creanţe legale.  +  Articolul 18 (1) Stabilirea dreptului la ajutor social se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în următoarele liste: a) Lista bunurilor considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 4; b) Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, prevăzută în anexa nr. 5; c) Criteriile privind limitele minime şi maxime ale veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale, prevăzute în anexa nr. 6. (2) Listele, precum şi criteriile prevăzute la alin. (1) se completează şi se actualizează anual de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu consultarea Institutului Naţional de Statistica, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19 (1) Familiile şi persoanele singure care au în proprietate numai categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale beneficiază, în condiţiile legii, de ajutor social, luându-se în calcul numai veniturile prevăzute la art. 17. (2) Prin bunuri considerate de stricta necesitate se înţelege acele bunuri destinate uzului personal sau pentru necesităţile gospodăreşti, proviziile pentru gospodărie corespunzătoare unei aprovizionari familiale normale, animalele de casa şi cele de tracţiune, precum şi instrumentele portabile pentru exercitarea profesiunilor libere. (3) Bunurile de stricta necesitate prevăzute la alin. (1) nu trebuie să permită, prin natura sau prin cantitatea lor, desfăşurarea unei activităţi cu caracter comercial.  +  Articolul 20Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în Lista bunurilor care nu sunt considerate de stricta necesitate pentru nevoile familiale nu beneficiază de ajutor social.  +  Articolul 21În vederea acordării ajutorului social, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singure care are în proprietate bunuri ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri prevăzute în anexa nr. 4, se iau în calcul veniturile prevăzute la art. 17, precum şi veniturile potenţiale provenite din valorificarea bunurilor respective, stabilite potrivit criteriilor prevăzute la art. 18 lit. c).  +  Articolul 22Potrivit prevederilor art. 8 alin. (6) din Legea nr. 416/2001, consiliile locale pot aproba, prin hotărâre, şi alte criterii proprii de evaluare a veniturilor potenţiale în funcţie de condiţiile specifice, după cum urmează: a) stabilesc veniturile potenţiale care se pot obţine din valorificarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 6, luând în considerare limitele minime şi maxime prevăzute în aceasta, fără a le depăşi; b) completează cu alte categorii de bunuri care nu sunt cuprinse în anexa nr. 6, precum şi cu veniturile potenţiale provenite din valorificarea acestora.  +  Articolul 23Listele prevăzute la art. 18 lit. a) şi b), precum şi criteriile prevăzute la art. 22 se afişează într-un loc vizibil la sediul consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti.  +  Articolul 24 (1) Cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului social, însoţite de actele doveditoare, fişa de calcul al ajutorului social şi ancheta socială, sunt prezentate primarului de către persoanele prevăzute la art. 14, care dispune prin dispoziţie scrisă acordarea sau, după caz, neacordarea ajutorului social. (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligaţia sa emita dispoziţia de acordare sau de respingere a cererii privind ajutorul social. (3) Dispoziţia scrisă a primarului, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, se comunică solicitantului în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.  +  Articolul 25Schimbarea titularului ajutorului social, în condiţiile prevăzute la art. 13 din Legea nr. 416/2001, se realizează pe bază de ancheta socială, prin dispoziţie scrisă a primarului, care se comunică celor interesaţi în termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.  +  Articolul 26 (1) Plata ajutorului social se efectuează lunar, prin stat de plată sau, după caz, pe bază de mandat poştal, în cont curent personal sau prin alte forme de plată stabilite de ordonatorul principal de credite, ţinând seama de solicitarea beneficiarului. (2) Plata ajutorului social şi data efectuării acesteia se stabilesc de către primar, prin dispoziţie scrisă a acestuia, care se comunică titularilor în termenul prevăzut la art. 24 alin. (3).  +  Articolul 27 (1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, în funcţie de rezultatele anchetei sociale, acordarea ajutorului social se poate organiza şi în natura, prin asigurarea, pentru toţi sau pentru o parte din membrii familiei, respectiv pentru persoana singura, a unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, precum şi obligaţii faţă de bugetele locale, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii. (2) Contravaloarea serviciilor prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi cuantumul ajutorului social calculat pentru luna în care se acordă.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţiile titularilor şi ale beneficiarilor de ajutor social  +  Articolul 28Titularul ajutorului social are obligaţia sa comunice primarului, în scris, orice modificare intervenita cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit aceasta.  +  Articolul 29 (1) Pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiara are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igiena a muncii. (2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), primării au următoarele obligaţii: a) sa întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă; b) sa ţină evidenta efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru; c) să asigure instructajul privind normele de tehnica a securităţii muncii; d) sa afiseze la loc vizibil lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1). (3) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) numărul orelor de muncă se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singura, cu un tarif orar corespunzător salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plata, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă. (4) Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:169,333 ore*) x cuantumulajutorului socialNumărul de ore de muncă = -----------------------------salariul de baza minim brutpe ţara garantat în plata**)--------- Notă *) 169,333 ore reprezintă numărul mediu de ore aferente salariului de baza minim brut pe ţara garantat în plata în anul 2006. Numărul de ore se modifica anual. Notă **) Salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata este cel aprobat anual prin hotărâre a Guvernului; în prezent, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.766/2005, salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata este 330 lei. (5) Fac excepţie de la obligaţia de a presta orele de muncă persoanele prevăzute la art. 7^2 din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 30 (1) În cazul incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, al pierderii totale sau parţiale a capacităţii de muncă a persoanei nominalizate să efectueze acţiunile sau lucrările de interes local, obligaţia de a presta orele de muncă poate fi transferata altor persoane din familia beneficiara de ajutor social numai cu acordul primarului. (2) Actele doveditoare privind incapacitatea temporară de muncă sau, după caz, pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă sunt următoarele: a) decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionării de invaliditate; b) certificatul emis de comisia de expertiza medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap; c) certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii, al cărui model este prezentat în anexa nr. 8; d) adeverinta medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni ce determina incapacitate temporară de muncă.  +  Articolul 31 (1) Persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, au obligaţia sa dovedească, din 3 în 3 luni, cu adeverinta eliberata de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, următoarele: a) sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă în evidenta agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; b) nu au refuzat un loc de muncă; c) nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi, după caz, participa la un program de pregătire profesională. (2) Fac excepţie de la obligaţia prevăzută la alin. (1) persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7^2 din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 32 (1) În aplicarea prevederilor art. 7 alin. (2), respectiv ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă transmite primarilor, în scris şi în format electronic, până la data de 20 din prima luna a fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior, un tabel nominal cu persoanele care sunt în căutarea unui loc de muncă, înregistrate în evidenta agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru care s-au eliberat adeverinte în condiţiile art. 11 alin. (4), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9. (2) În aplicarea art. 15 alin. (2) din Legea nr. 416/2001, Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă are obligaţia de a transmite primarilor până la data de 20 din prima luna a fiecărui trimestru, pentru trimestrul anterior, un tabel nominal cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care au plecat cu contract de muncă în străinătate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.  +  Articolul 33Datele transmise în condiţiile art. 32 alin. (1) cuprind şi informaţiile de la furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi furnizorii de servicii de formare profesională din sectorul public sau privat, acreditaţi în condiţiile legii, care, potrivit prevederilor legale în vigoare, oferă servicii pentru stimularea ocupării şi de formare profesională, altele decât cele oferite de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Secţiunea a 4-a Modificarea cuantumului ajutorului social, suspendarea şi încetarea plăţii ajutorului social  +  Articolul 34 (1) Cuantumul ajutorului social se modifica în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social. (2) Modificarea cuantumului ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-a efectuat ancheta socială şi s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1) şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 35 (1) Plata ajutorului social se suspenda pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singura, în următoarele situaţii: a) nu prezintă, din 3 în 3 luni, adeverinta eliberata de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 31 alin. (1); b) refuza nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local prevăzute la art. 29 alin. (1); c) în situaţia în care se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenta familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora. (2) Suspendarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat motivele prevăzute la alin. (1), şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 36 (1) În cazul suspendării ajutorului social în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), prezentarea de către titular, în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii, a adeverintei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă atrage reluarea plăţii ajutorului social pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singura. (2) Reluarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare prezentării adeverintei eliberate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 37 (1) Plata ajutorului social încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii: a) veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001; b) plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării nu a fost depusa adeverinta prevăzută la art. 31 alin. (1) sau, după caz, nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local prevăzute la art. 29 alin. (1); c) în situaţia în care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor social îşi schimba domiciliul sau reşedinţa în alta unitate administrativ-teritorială. (2) Încetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia. (3) Plata ajutorului social încetează începând cu luna următoare celei în care se constata situaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Capitolul III Ajutorul social care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu  +  Articolul 38În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001, centrele militare organizează activitatea de primire, înregistrare şi soluţionare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor sociale, asigura evidenta şi plata acestora.  +  Articolul 39 (1) Acordarea ajutorului social lunar se realizează la cererea sotiei celui care satisface serviciul militar obligatoriu, înregistrată la centrul militar care a efectuat încorporarea. (2) La cererea prevăzută la alin. (1) se anexează actul de identitate al solicitantei, certificatul de căsătorie, actele doveditoare privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, precum şi, după caz, următoarele acte doveditoare: a) certificatele de naştere ale copiilor în vârsta de până la 7 ani; b) dovada din care să rezulte ca solicitanta este gravida, începând cu luna a IV-a de sarcina; c) decizia de încadrare în gradul I sau II de invaliditate; d) după caz, actele prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) şi e).  +  Articolul 40Stabilirea veniturilor se realizează pe baza cererii şi a declaraţiei pe propria răspundere, prevăzute la art. 9 alin. (5).  +  Articolul 41 (1) În urma verificării îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea ajutorului social lunar, cererile sunt aprobate sau, după caz, respinse de comandantul centrului militar, în termen de 15 zile de la data înregistrării acestora. (2) În cazul respingerii cererii, se comunică solicitantei motivele care au stat la baza acestei decizii.  +  Articolul 42Plata ajutorului social se efectuează începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile legale care au stat la baza acordării acestuia.  +  Articolul 43Plata ajutorului social se efectuează lunar, prin mandat poştal, stat de plată sau în cont curent personal.  +  Articolul 44Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, beneficiare de ajutor social, au obligaţia sa comunice în scris centrelor militare orice modificare a situaţiilor care au stat la baza acordării acestuia, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.  +  Articolul 45Fondurile necesare plăţii ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Apărării.  +  Articolul 46Ministerul Apărării poate elabora instrucţiuni privind procedura de acordare de către centrele militare a ajutorului social sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care se aproba prin ordin al ministrului.  +  Capitolul IV Alocaţia pentru copiii nou-născuţi  +  Articolul 47 (1) Alocaţia pentru copiii nou-născuţi se acordă la cerere, o singură dată, pentru fiecare dintre primii 4 copii nou-născuţi vii. (2) Solicitarea acordării alocaţiei pentru copiii nou-na scuti se face până la împlinirea de către copil a vârstei de 12 luni. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se înregistrează la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti în care domiciliază mama sau, după caz, în care a fost înregistrată naşterea copilului. (4) În cazul în care naşterea a fost înregistrată în alta comuna, alt oraş, municipiu sau, după caz, alt sector al municipiului Bucureşti decât cea/cel în care domiciliază mama, cererea va fi însoţită de o adeverinta eliberata de primarul localităţii de domiciliu sau, după caz, al celei în care a fost înregistrată naşterea, din care să rezulte că nu a beneficiat de alocaţia pentru copilul nou-născut. (5) Actele doveditoare pentru stabilirea şi acordarea dreptului privind alocaţia pentru copiii nou-născuţi sunt certificatul de naştere, în original şi în copie, al copilului pentru care se solicita alocaţia, declaraţia pe propria răspundere privind rangul copilului nou-născut, precum şi, după caz, copiile de pe certificatele de naştere ale copiilor născuţi anterior.  +  Articolul 48 (1) În urma analizei cererii şi a actelor doveditoare primarul dispune, în cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii, după caz, acordarea sau neacordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, prin dispoziţie scrisă. (2) În cazul neacordarii alocaţiei pentru copiii nou-na scuti dispoziţia scrisă a primarului, cuprinzând şi motivele de respingere, este comunicată solicitantului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia.  +  Articolul 49 (1) Alocaţia pentru copiii nou-născuţi se acordă în cuantumul prevăzut de actele normative în vigoare la data naşterii copilului. (2) Fondurile necesare pentru plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 50 (1) Dispoziţiile primarului privind acordarea alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se transmit direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumita în continuare direcţie teritorială. (2) Pe baza dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) direcţia teritorială solicita Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei necesarul de credite bugetare în vederea plăţii alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi.  +  Articolul 51 (1) Sumele primite de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei sunt virate de direcţia teritorială în conturile deschise cu aceasta destinaţie de către primar. (2) Plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se efectuează de primar, pe stat de plată, în termen de 10 zile de la data primirii sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 52După efectuarea plăţii alocaţiei pentru copiii nou-născuţi plătitorul are obligaţia de a înscrie pe versoul certificatului de naştere original menţiunea "Achitat alocaţia pentru copilul nou-născut", data, semnatura şi ştampila.  +  Capitolul V Alte ajutoare  +  Articolul 53Guvernul poate aproba prin hotărâre, la propunerea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, acordarea de ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001.  +  Articolul 54 (1) Propunerea de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială prin care se certifica existenta situaţiilor de necesitate sau, după caz, a situaţiilor deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure. (2) Ancheta socială prevăzută la alin. (1) este efectuată de direcţia teritorială în colaborare cu personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori, după caz, al compartimentului de asistenţa socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, în a cărui raza teritorială locuieşte solicitantul. Datele referitoare la familia sau persoana singura se înregistrează în formularul de ancheta socială potrivit modelului prezentat în anexa nr. 10. (3) Ancheta socială este avizată de primar şi de prefect.  +  Articolul 55Ajutoarele de urgenta prevăzute la art. 53 se acordă pentru acoperirea nevoilor de baza ale familiei sau persoanei singure aflate în situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 416/2001, în vederea sustinerii acestora.  +  Articolul 56Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevăzute la art. 53 se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 57Primarul poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi pentru alte situaţii deosebite stabilite prin hotărâre a consiliului local.  +  Articolul 58Dispoziţia primarului de acordare a ajutoarelor de urgenta are la baza solicitarea scrisă a unui membru de familie sau a persoanei singure, precum şi ancheta socială efectuată de personalul serviciului public de asistenţa socială din subordinea consiliului local sau, după caz, al compartimentului de asistenţa socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului ori, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, prevăzută la art. 54, prin care se certifica situaţiile de necesitate sau, după caz, situaţiile deosebite în care se afla familiile ori persoanele singure.  +  Articolul 59Fondurile necesare pentru plata ajutoarelor de urgenta prevăzute la art. 57 se suporta din bugetele locale.  +  Articolul 60Ajutoarele de urgenta prevăzute la art. 57 se pot acorda în bani şi/sau în natură.  +  Articolul 61Familiile şi persoanele singure care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 416/2001 pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenta suportate atât de la bugetul de stat, cat şi de la bugetul local.  +  Articolul 62În cazul decesului unei persoane din familia beneficiara de ajutor social sau al persoanei singure beneficiare de ajutor social, primării pot dispune acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormantarea.  +  Articolul 63Ajutorul prevăzut la art. 62 se acordă unei singure persoane care poate fi, după caz, soţul sau sotia supravietuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedeşte ca a suportat cheltuielile cu inmormantarea.  +  Articolul 64 (1) Ajutorul prevăzut la art. 62 se acordă pe bază de cerere însoţită de următoarele acte, după caz: a) certificatul de deces, în original şi în copie; b) actul de identitate al solicitantului; c) acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relaţia de rudenie cu decedatul sau, după caz, acte care atesta calitatea de moştenitor, tutore, curator; d) dovezi privind suportarea cheltuielilor cu inmormantarea. (2) Cererea şi actele doveditoare prevăzute la alin. (1) se înregistrează la primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde familia din care a făcut parte persoana decedata sau, după caz, persoana singura decedata a beneficiat de ajutor social. (3) Ajutorul prevăzut la alin. (1) se suporta din bugetul local, din fondurile alocate pentru plata ajutorului social şi poate fi acordat în bani şi/sau în natură.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 65 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social se suporta din bugetele locale, în principal din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (2) Cheltuielile administrative pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor şi stabilirii dreptului la ajutorul social, inclusiv pentru activităţile legate de acţiunile sau lucrările de interes local organizate de primari, se suporta din venituri proprii ale bugetelor locale.  +  Articolul 66 (1) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale, respectiv pe sectoare ale municipiului Bucureşti, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se realizează prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea primarilor. (2) La repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat către bugetele locale se vor avea în vedere numărul beneficiarilor de ajutor social şi nivelurile fondurilor alocate cu aceasta destinaţie din bugetele locale.  +  Articolul 67Dispoziţia primarului privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 68 (1) În aplicarea prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 416/2001, primării au obligaţia sa transmită direcţiilor teritoriale, până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară, un raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. (2) Transmiterea raportului statistic, prevăzut la alin. (1), precum şi a oricăror comunicări operative între primari şi direcţiile teritoriale se face şi prin intermediul poştei electronice. În acest sens, primării, precum şi direcţiile teritoriale au obligaţia reciprocă de a-şi face cunoscute adresele de posta electronică prin intermediul cărora pot face comunicările respective. În conţinutul raportului statistic, precum şi în cel al oricăror alte adrese ce privesc activitatea specifică Legii nr. 416/2001 primării au obligaţia inserarii adreselor de posta electronică pe care le utilizează. (3) Până la data de 20 a fiecărei luni, direcţiile teritoriale transmit Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Raportul statistic lunar privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 69Ministerul Apărării va transmite semestrial Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, numărul de beneficiari ai ajutorului social lunar acordat sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu.  +  Articolul 70În aplicarea prevederilor art. 33 din Legea nr. 416/2001, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin direcţiile teritoriale, verifica respectarea prevederilor Legii nr. 416/2001 şi răspunde sesizarilor adresate de beneficiari legate de modul de acordare al ajutorului social.  +  Articolul 71În aplicarea prevederilor art. 28^1 şi 33 din Legea nr. 416/2001, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora instrucţiuni de îndrumare, verificare şi control de către direcţiile teritoriale a prevederilor legii, care se aproba prin ordin al ministrului.  +  Articolul 72În vederea asigurării venitului minim garantat, direcţiile teritoriale şi serviciul public de asistenţa socială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti ori compartimentul de asistenţa socială din aparatul de specialitate al primarului comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti acorda gratuit consultanţa de specialitate prin îndrumarea persoanelor şi familiilor în vederea întocmirii actelor necesare, identifica persoanele şi familiile îndreptăţite sa beneficieze de ajutor social şi realizează mediatizarea prevederilor Legii nr. 416/2001.  +  Articolul 73Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 la normele metodologice                                     CERERE                                       şi                        DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE                       pentru acordarea ajutorului social          Domnului Primar al municipiului/oraşului/comunei/sectorului                      ____________________________________ I. Subsemnatul,                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                      │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                      └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘              ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Adresa: Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │              └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Nr. │ │ │ │ │ Bl. │ │ │ │ │ │ │ │ │ Sc. │ │ │Ap.│ │ │ │ Sector │ │ │ │ │ │ │ │     └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Localitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Judeţul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Telefon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Fax │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Email _________________________                         ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Actul de identitate*1) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                                 ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Eliberat de secţia de poliţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                                 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                     ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ Pasaport*2) Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                     └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ va rog să-mi aprobaţi acordarea ajutorului social.----------    *1) În cazul cetăţenilor români se va specifică tipul de act de identitate:    - B.I. - buletin de identitate    - C.I. - carte de identitate    - C.I.P. - carte de identitate provizorie,    Pentru cetăţenii străini sau apatrizi    - P.S.T. - permis de şedere temporară    - P.S.P. - permis de şedere permanenta    - D.I. - document de identitate    În cazul soţilor despărţiţi în fapt se va solicita şi actul din care sărezulte dovada demersurilor de desfacere a căsătoriei.    *2) Se va anexa o copie după pasaport, în cazul în care persoana posedaacest act. II. Declar pe propria răspundere următoarele: A. Referitor la componenta familiei, următorii membri*3):                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 1. Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Relaţia de rudenie*4) │ │ │ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                        └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Act doveditor*5) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                    └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 2. Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Relaţia de rudenie*4) │ │ │ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                        └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Act doveditor*5) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                    └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 3. Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Relaţia de rudenie*4) │ │ │ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                        └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Act doveditor*5) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                    └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 4. Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Relaţia de rudenie*4) │ │ │ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                        └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Act doveditor*5) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                    └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 5. Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Relaţia de rudenie*4) │ │ │ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                        └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Act doveditor*5) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                    └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ 6. Numele şi prenumele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                         ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                         │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                         └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                        ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Relaţia de rudenie*4) │ │ │ Cod numeric personal │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                        └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                    ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐  Act doveditor*5) │ │ │ │ Seria │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │                    └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘---------    *3) În cazul familiilor cu mai mult de 6 membri se va completa o anexa. Prinmembri de familie se înţeleg şi persoanele între care nu exista relaţii derudenie, dar care locuiesc împreună şi contribuie la achiziţionarea sau larealizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori laconsumul acestora.    *4) Se va completa cu următoarele coduri, în funcţie de relaţia de rudenie:    - 02 - pentru sotie;    - 03 - pentru relaţie de concubinaj;    - 04 - pentru copil    *5) - Se vor prezenta, după caz:    - certificat(e) de naştere al(e) copilului/copiilor;    - certificat de căsătorie;    - hotărâre definitivă de încuviinţarea adopţiei, de plasament familial alminorului;    - actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;    - acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cuhandicap sau invaliditate.    B. Referitor la veniturile realizate:┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┐│1. VENITURI PERMANENTE NETE REALIZATE ÎN LUNA: │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────┐│Cod│Categoria de venituri │ Actul doveditor*6) │Venitul realizat*7)││ │ │ │ (RON) │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────┘ Salariul şi alte drepturi salariale:┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 01│- pe bază de contract │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de muncă │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 02│- salariul asistentului │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │personal al persoanei cu│angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 03│- salariul asistentului │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternal │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 04│- salariul ingrijitoru- │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │lui la domiciliu al per-│angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │soanei varstnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dependente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 05│- venitul lunar realizat│- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca membru asociat sau │Administraţia Financiară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoana autorizata sa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │desfăşoare o activitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │independenta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 06│- indemnizaţia de şomaj │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi/sau venit lunar de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │completare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Pensii:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Pensii de stat │├───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 07│- pensia pentru limita │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de vârsta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 08│- pensia anticipata │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 09│- pensia anticipata │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │parţială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 10│- pensia de invaliditate│- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 11│- pensia de urmaş │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Pensii agricultori: │├───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 12│- pensia de agricultor │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│Pensii militare: │├───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ 13│- pensia de serviciu │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 14│- pensia de invaliditate│- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 15│- pensia de urmaş │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 16│- pensia I.O.V.R. │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 17│- indemnizaţia pentru │- talon │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoanele care şi-au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pierdut total sau părţi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │al capacitatea de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ca urmare a participării│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la Revoluţie şi pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │urmaşii acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 18│- pensia socială pentru │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nevăzători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 19│- alocaţia socială │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru nevăzători │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 20│- indemnizaţia de inso- │- mandat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │titor pentru pensionari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │gr. I invaliditate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘  Alte drepturi de asigurări sociale┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 21│- indemnizaţia pentru │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │incapacitatea temporară │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │de muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 22│- indemnizaţia pentru │- decizia de aprobare elibe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creşterea copilului până│rata de direcţia teritorială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │la vârsta de 2 sau 3 ani│de muncă, solidaritate soci- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ala şi familie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- stimulentul lunar │- decizia de aprobare elibe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │rata de direcţia teritorială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │de muncă, solidaritate soci- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ala şi familie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 23│- indemnizaţia pentru în│- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grijirea copilului bol- │angajator │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nav în vârsta de până la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │7 sau 18 ani │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 24│- indemnizaţia de │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │maternitate │angajator sau, după caz, de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │casa de pensii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- indemnizaţia lunară │ - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru activitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │liber-profesionist a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │artiştilor interpreţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau executanţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Indemnizaţii cu caracter permanent┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 25│- indemnizaţia lunară │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordată magistraţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │inlaturati din justiţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │din considerente politi-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ce │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 26│- indemnizaţia lunară │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordată persoanelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persecutate din motive │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │politice sau etnice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 27│- indemnizaţia, sporul │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sau renta acordată în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │valizilor, veteranilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │şi văduvelor de război │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 28│- indemnizaţia lunară │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │au efectuat stagiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar în cadrul Direc-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tiei Generale a Servi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ciului Muncii în perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │1950-1961 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- indemnizaţia lunară │- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru pensionării sis- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │temului de pensii, mem- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bri ai uniunilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │creatori, legal consti- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuite şi recunoscute ca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane juridice de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │utilitate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 29│- indemnizaţia lunară │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru persoanele cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 30│- indemnizaţia cuvenită │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │revoluţionarilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 31│- indemnizaţia de merit │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │acordată în temeiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │Legii nr. 118/2002 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 32│- renta viageră pentru │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │sportivi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Alocaţii┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 33│- alocaţia de stat pen- │- adeverinta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tru copii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ │- alocaţia lunară de │- adeverinta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │plasament pentru fiecare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │copil încredinţat, dat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │în plasament sau asupra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │căruia s-a instituit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tutela │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 34│- alocaţia de intreti- │- hotărâre judecătorească │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Burse┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 35│- pentru elevi │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 36│- pentru studenţi │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │unitatea de învăţământ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Ajutoare┌───┬────────────────────────┬─────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│ 37│- ajutorul banesc lunar │- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │au devenit incapabile de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │munca în perioada efec- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │tuării unei pedepse pri-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │vative de libertate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 38│- ajutorul special acor-│- talon de plată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │dat persoanelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │handicap │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────────────────────────┼─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 39│- ajutorul social lunar │- adeverinta eliberata de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pentru sotiile celor ca-│centrul militar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │re satisfac serviciul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │militar obligatoriu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┴────────────────────────┴─────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ TOTAL 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘---------    *6) Se vor anexa pentru fiecare membru al familiei    *7) Pentru aceeaşi categorie de venituri se va înscrie suma totală aacestora.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. VENITURI NETE ANUALE REALIZATE DIN VÂNZAREA/UTILIZAREA TERENURILOR, ││CLĂDIRILOR, SPAŢIILOR LOCATIVE SAU ALTOR BUNURI MOBILE ŞI IMOBILE │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐│ Sursa de venit │ Actul doveditor │Venitul realizat*8)│├───────────────────┬─────────────┼────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ a) Terenuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- din valo- │- prezumat prin HL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ b) Venituri din │rificare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││activităţi agricole│- din inchi- │- contract (copie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │riere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- din vânzare│- contract (copie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ c) Venituri din │- din inchi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││cedarea folosinţei │riere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││bunurilor (clădiri,│- din vânzare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││altele decât locu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││inta principala) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ d) Alte bunuri │- din inchi- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││mobile şi imobile │riere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │- din vânzare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ e) Renta viageră │ │- carnet rentier agricol│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││agricolă │ │(copie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────────┴─────────────┴────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ TOTAL 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. ALTE SURSE DE VENIT │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┐│ Sursa de venit │ Actul doveditor │Venitul realizat*8)│├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│a) Venituri nete din dobânzi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││dividende, părţi sociale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│b) Activităţi nepermanente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│c) Depozite bancare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┼────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│d) Alte venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────────────────────┴────────────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ TOTAL 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│4. VENIT LUNAR TOTAL AL FAMILIEI (Total 1+Total 2+Total 3)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐│5. VENIT NET LUNAR PE MEMBRU DE FAMILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││(Venit lunar total/ nr. membru familie) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘---------    *8) Se va înscrie venitul realizat în anul precedent. Pentru veniturilecare nu pot fi dovedite prin acte eliberate de autorităţile competente, vor ficonsemnate sumele aprobate prin hotărârea consiliului local în baza criteriilorcuprinse în anexa nr. 6.    C. Am luat la cunoştinţa ca ajutorul social se calculează ca diferenţa întrenivelurile lunare ale venitului minim garantat prevăzute la art. 4 alin. (1)din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare şi venitulnet lunar al familiei/persoanei singure.    D. Declar că ma oblig sa aduc la cunoştinţa primarului orice modificareintervenita în componenta familiei şi a veniturilor realizate, precum şi ladomiciliu, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.    Prin semnarea prezentei, am luat la cunoştinţa ca cele declarate suntcorecte şi complete, iar declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşteconform legii penale.           Data Semnatura solicitantului      ______________ ______________________  +  Anexa 2 la normele metodologice    ROMÂNIA    Judeţul/Mun. Bucureşti..................                            (cod, denumire)    Primar comuna/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti    .......................       (cod, denumire)                               ANCHETA SOCIALĂ*1)                       pentru acordarea ajutorului social                       Formular familie/persoana singura                 efectuată la data ................ anul ......    Urmare cererii d-lui (d-nei) ............... înregistrată subnr. ........ la data de ........, prin care s-a solicitat acordarea ajutoruluisocial pentru familia/persoana singura.................. s-a procedat laverificarea situaţiei de fapt, din care s-au constatat următoarele:    A. Date privind familia/persoana singura:    -----------------------------------------    1. Componenta familiei şi veniturile acesteia:    -------------------------------------------------
  Componenta familiei/Persoana singura Veniturile familiei/per- soanei singure*3) Alte venituri
  Nr. crt. Nume şi Prenume C.N.P. data naşterii *2)(ZZ/LL/AA) Relaţia de rudenie Statutul ocupational Sursa cod** Cuantum Cuantum
  în clar cod* în clar cod*
  TOTAL
      2. Locuinta:    ------------    Tipul locuinţei*:    Regimul juridic al locuinţei*:    Nr. camere .........................    Suprafaţa utila (mp) ..............    Dotarea cu bunuri de folosinţă îndelungată ........................    ...................................................................    Condiţii de igiena ................................................    ...................................................................    ...................................................................    Încălzirea locuinţei:       - sistem centralizat de furnizare a energiei termice []       - gaze naturale []       - lemne []       - cărbuni []       - combustibili petrolieri []       - alte forme de încălzire []    3. Locuieşte împreună cu alte    -----------------------------       - familii []       - persoane singure []    4. Familia/persoana singura deţine în proprietate/folosinţă    -----------------------------------------------------------    Terenuri:      - tipul de teren .............. suprafaţa ....................      - tipul de teren .............. suprafaţa ....................      - tipul de teren .............. suprafaţa ....................    Clădiri (altele decât locuinta) ......................................    ......................................................................    Spaţii locative (altele decât locuinta) ..............................    ......................................................................    Alte bunuri ..........................................................    ......................................................................    5. Starea de sănătate a membrilor familiei/persoanei singure..........    ------------------------------------------------------------    ......................................................................    ......................................................................    6. Nevoi speciale ale membrilor familiei/persoanei singure............    ----------------------------------------------------------    ......................................................................    ......................................................................    B. Alte aspecte constatate ...........................................    ---------------------------    ......................................................................    ......................................................................    C. Se propune acordarea ajutorului social ............................    -----------------------------------------    ......................................................................    D. Opţiunea solicitantului privind acordarea ajutorului social        - în bani []        - în natura*4) []    ......................................................................    ......................................................................    E. Nu se propune acordarea ajutorului social, deoarece:    -------------------------------------------------------    ......................................................................    ......................................................................     Am luat la cunoştinţa Întocmit ______________     Solicitant ____________ Semnatura ______________---------------    *1) În cazul gospodăriei definită la art. 8, alin (8) din Legea nr. 416/2001cu modificările şi completările ulterioare se va întocmi separat pentru fiecarefamilie/persoana singura;    *2) În cazul persoanelor care nu deţin CNP se va trece doar data naşterii    *3) În cazul gospodăriei se va evidenţia distinct venitul obţinut în comunde membrii acesteia;    *4) Se vor menţiona produsele solicitate (alimente, medicamente,îmbrăcăminte etc.)    * Se va trece codul prevăzut în tabele Relaţia de rudenie, Ocupaţia,Tipul locuinţei şi Regimul juridic al locuinţei;    ** Se va trece, după caz, codul, în cazul veniturilor permanente, sausursele de venit în cazul veniturilor prevăzute la capitolele B şi C dinCererea şi Declaraţia pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului social.                    Coduri utilizate în ancheta socială:
  Cod Relaţia de rudenie
  01 titularul
  02 soţ/sotie
  03 concubin
  04 copil (inclusiv copilul luat în adopţie, plasament familial, încredinţare, tutela, sau curatela)
  05 alte persoane
  Cod Statutul ocupational
  01 salariat
  02 persoana autorizata sa desfăşoare activităţi independente/agricole
  03 somer (care primeşte indemnizaţie de şomaj)
  04 lucrator ocazional
  05 pensionar
  06 fără loc de muncă
  07 casnic
  08 elev, student
  09 copil de vârsta şcolară care nu urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii
  10 copil de vârsta prescolara
  Cod Tipul locuinţei
  01 casa cu curte
  02 casa fără curte
  03 apartament la bloc
  04 locuinta socială
  05 locuinta de necesitate
  06 nu are locuinta/adapost improvizata
  Cod Regimul juridic al locuinţei
  01 în proprietate
  02 în închiriere(public/privat)
  03 alte situaţii
   +  Anexa 3 la normele metodologice
                                   FIŞA DE CALCUL
                    AL AJUTORULUI SOCIAL ŞI AL NUMĂRULUI DE ORE
                      DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
                                                   TITULAR
    Numărul de înregistrare a cererii Numele: ....................
    ............../................ Prenumele: .................
    A. AJUTOR SOCIAL
  1 Numărul total al membrilor de familie care se ia în calcul la stabilirea ajutorului social .....persoane
  2 Venituri net lunar pe familie*) din care: ... lei
  a) Venituri permanente nete realizate în luna anterioară ... lei
  b) Venituri nete anuale realizate din vânzarea/utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau altor bu- nuri mobile şi imobile altele decât locuinta minima şi bunurile necesare nevoilor familiale**) ... lei
  c) Alte surse de venit**) ... lei
  3 Nivelul venitului minim garantat pe familie, stabilit în condiţiile legii ... lei
  4 Cuantumul ajutorului social pct.3 - pct.2 ... lei/luna
  5 Majorări ale ajutorului social Ajutor social (pct. 4) x 15% (se aplică numai pentru situaţiile în care persoana singura sau cel puţin un membru din familie face dovada ca lucrea- za pe bază de contract de muncă sau convenţie civilă de prestări servicii) ... lei/luna
  6 Ajutorul social propus pentru plata pct.4 + pct.5 ... lei/luna
         Întocmit Viza de control financiar preventiv,
     Data ................
     Semnatura............
  ---------------------
      *) Veniturile nete lunare se calculează pe baza datelor înscrise în
  Capitolul II, pct. B şi C din Cererea şi declaraţia pe proprie răspundere pentru
  acordarea ajutorului social
      **) Veniturile lunare se calculează prin împărţirea la 12 a veniturilor
  anuale.
      B. NUMĂR DE ORE DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL
      Formula de calcul a numărului de ore este următoarea:
                               169,33 ore*) X cuantum ajutor
      Număr ore de muncă = --------------------------------------
                             salariul de baza minim brut pe ţara
                                     garantat în plata**)
  ----------
      *) 169,33 ore reprezintă numărul de ore medii aferente salariului de baza
  minim brut pe ţara garantat în plata. Numărul de ore se modifica anual.
      **) Salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata este cel aprobat
  anual prin hotărâre a Guvernului. În prezent, potrivit prevederilor Hotărârii
  Guvernului nr. 1766/2005, salariul de baza minim brut pe ţara garantat în
  plata este 330 lei.
   +  Anexa 4 la normele metodologice                                     LISTA               BUNURILOR CONSIDERATE DE STRICTA NECESITATE PENTRU                              NEVOILE UNEI FAMILII    
  BUNURI IMOBILE :
      1. locuinta de domiciliu, conform art. 7 din prezentele Norme metodologice;    2. anexele gospodăreşti (grajduri, coteţe, magazii, fanare, hambare,rezervor pentru apa-consum menajer, pompa hidrofor şi altele asemenea);    
  BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O G0SP0DARIE :
      1. o masina de gătit*);    2. un frigider şi/sau un congelator sau o combina frigorifica*);    3. o masina de spălat, automată sau neautomata*);    4. un aspirator de praf*);    5. un televizor (color sau alb-negru)*);    6. un (radio)casetofon*);    7. un telefon fix sau un telefon mobil*);    8. aparatura şi instalatia destinată încălzirii locuinţei şi preparării apeicalde menajere;    9. un calculator personal;    10. mobilier aferent locuinţei;    11. mijloace de transport individual pentru persoanele cu handicap saudependente*);    12. o bicicleta;    13. o barca fără motor;    14. aparate medicale destinate recuperării sau pentru efectuarea unuitratament medical*);    15. masina de cusut;    16. aparatura electrocasnica: mixer, rasnita de cafea şi altele asemenea*;    17. unelte de stricta necesitate gospodariilor agricole din mediul rural:lopata, sapa, zdrobitor de struguri, aparate manuale de stropit şi de combatereboli şi daunatori, căruţa, alte utilaje agricole manevrate manual sau cutracţiune animala;    18. unelte, instrumentar marunt necesare exercitării profesiei.---------    *) aflate în stare de funcţionare;    
  TERENURI/CURSURI DE APA :
  TERENURI/CURSURI DE APA FAMILII CU 1-3 PERSOANE FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE
  1. Terenul pe care se afla locuinta de domiciliu
  2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), dar nu mai mult de 500 mp în zona urbana şi 1000 mp în zona rurală
  3.Terenuri în zona colinară şi de şes
  - arabil şi faneata 0,50 ha 1,00 ha
  - forestier 0,25 ha 0,30 ha
  - vii, livezi, grădini de legume şi flori 0,15 ha 0,25 ha
  4. Terenuri în zona montană
  - arabil 0,50 ha 0,75 ha
  - forestier 0,25 ha 0,50 ha
  - vii, livezi, grădini de legume şi flori 0,25 ha 0,50 ha
  - păşuni şi fanete 1,00 ha 1,25 ha
  5. Terenuri declarate de primărie neproductive (care nu sunt exploatabile), indiferent de suprafaţa;
  6. Terenuri cu apa declarate neexploatabile de către primărie.
      
  CATEGORII DE ANIMALE/ PĂSĂRI :
      1. o bovina: vaci, bivolite - (în lactatie); boi, bivoli; tineret deînlocuire    2. 2 porcine: porci la ingrasat; - scroafe cu purcei    3. 4 ovine: ovine de reproducţie, tineret de înlocuire sau caprine: caprinede reproducţie, tineret de înlocuire;    4. o cabalina: cal; magar; catar    5. 10 capete de iepuri de casa;    6. 15 capete de păsări: rate; gaini; gaste; curci; bibilici;    7. 5 familii de albine;    
  ALTE BUNURI :
      a) bunuri individuale de folosinţă zilnica: îmbrăcăminte, lenjerii, produsede igiena personală şi altele asemenea    b) bunuri provenite din ajutoare şi donaţii cu caracter social sau medicalde uz personal;    c) decoraţii, medalii, cupe, insigne, etc. primite în nume personal cu titluonorific.NOTĂ:Toate bunurile imobile, mobile, terenuri / cursuri de apa, categorii de animale / păsări şi alte bunuri cuprinse în aceasta lista pot fi deţinute cumulativ de o familie/ persoana singura, cu excepţia celor prevăzute la punctele 3 şi 4 de la categoria terenuri / cursuri de apa care se iau în considerare individual.
   +  Anexa 5 la normele metodologiceLISTABUNURILOR CARE NU SUNT CONSIDERATEDE STRICTA NECESITATE PENTRU NEVOILE FAMILIALE    
  BUNURI IMOBILE :
      - clădiri sau alte spaţii locative în afară locuinţei de domiciliu, asa cumeste definită la art. 7 din prezentele Norme metodologice şi a anexelorgospodăreşti, conform Anexei nr. 4 (case de vacanta, piscine, saune şi altele)sau alte imobile aflate în una din următoarele forme de deţinere: proprietate,închiriere, concesiune, comodat s.a;    
  BUNURI MOBILE :
      1. aparatura electronică: aparate de filmat, camere video, video interfon,amplificatoare audio, combine audio-video, laptop-uri, copiatoare xerox).    2. obiecte de valoare: tablouri şi obiecte de arta, obiecte ornamentale dinmetale preţioase, obiecte de cristal şi portelan de mare valoare, blanuri devaloare mare, în stare vandabila;    3. mijloace de transport*: autoturisme, autoutilitare, autocamioane de oricefel şi remorci, şalupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, rulote,autobuze, microbuze, motociclete, motorete şi scutere, şi altele asemenea;    4. utilaje agricole: tractor, combina, semanatoare, seceratoare şi alteutilaje agricole cu tracţiune mecanică;    5. utilaje de prelucrare agricolă: presa de ulei, moara de cereale, aparatde daracit, cazan de fabricat rachiu şi altele asemenea;    6. utilaje pentru mica producţie: masina de tricotat, război de tesut şialtele asemenea;    7. utilaje de prelucrat lemnul: drujba utilizata în scop comercial, gatersau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric;    8. depozite bancare, care cumulate depăşesc ca valoare nivelul venituluiminim garantat pentru tipul respectiv de familie, calculat pentru un ande zile**.---------    * se exceptează mijloacele de transport adaptate din proprietateapersoanelor cu handicap, precum şi cele necesare pentru uzul personal alpersoanelor care locuiesc în Rezervatia biosferei "Delta Dunării";    ** se verifica prin Declaraţia pe proprie răspundere prevăzută în Anexanr. 1 la normele metodologice.    
  TERENURI/CURSURI DE APA :
  TERENURI/CURSURI DE APA FAMILII CU 1-3 PERSOANE FAMILII CU PESTE 3 PERSOANE
  1. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă (teren intravilan), care depăşesc 1000 mp în zona urbana şi 2000 mp în zona rurală
  2. Terenuri în zona colinară şi de şes
  - arabil şi faneata 2,00 ha 3,00 ha
  - forestier 1,00 ha 1,50 ha
  - vii, livezi, grădini de legume şi flori 0,50 ha 0,75 ha
  3. Terenuri în zona montană
  - arabil şi faneata 3,00 ha 3,50 ha
  - forestier 1,00 ha 1,50 ha
  - vii, livezi, grădini de legume şi flori 0,50 ha 0,75 ha
  - păşuni şi fanete 1,50 ha 2,00 ha
      
  CATEGORII DE ANIMALE :
      1. peste 3 bovine: vaci, bivolite - (în lactatie); boi, bivoli; tineret deînlocuire;    2. peste 5 porcine: porci la ingrasat; - scroafe cu purcei;    3. peste 20 ovine/caprine: ovine de reproducţie, tineret de înlocuire saucaprine: caprine de reproducţie, tineret de înlocuire;    4. peste 2 cabaline: cai; magari; catari;    5. peste 50 de capete iepuri de casa;    6. peste 80 de capete păsări: rate, gaini, gaste, curci, bibilici.    7. peste 15 familii de albine.    
  CRESCATORII A CĂROR PRODUCŢIE SE COMERCIALIZEAZĂ :
      1. crescatorie de melci;    2. crescatorie de struti;    3. crescatorie fazani;    4. crescatorie de pauni;    5. crescatorie de păsări sau peşti exotici;    6. crescatorie de nurci, nutrii;    7. crescatorie de prepelite;    8. crescatorie viermi de mătase;    9. pisciculturi/ iaz de peste productiv.    
  ALTE CATEGORII :
      - ciupercarie.NOTĂ:Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul din bunurile cuprinse în aceasta Lista nu beneficiază de ajutor social.SURSA:Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru stabilirea suprafeţelor terenurilor şi cursurilor de apa precum şi pentru stabilirea numărului de categorii de animale.
   +  Anexa 6 la normele metodologiceCRITERIIprivind limitele minime şi maxime aleveniturilor potenţiale provenite din valorificareabunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile debunuri prevăzute în anexa nr. 4
  BUNURI MOBILE NECESARE ÎNTR-O GOSPODĂRIE*: LIMITE MINIME/buc - LEI - LIMITE MAXIME/buc - LEI -
  1. masina de gătit (aragaz cu patru ochiuri) 460 820
  2. frigider 560 1568
  3. combina frigorifica 899 2000
  4. congelator 595 920
  5. masina de spălat automată 849 1650
  6. masina de spălat neautomata 438 1013
  7. aspirator de praf 124 550
  8. televizor color 279 2000
  9. video (DVD player) 240 1650
  10. radiocasetofon dublu casete 60 699
  11. telefon mobil 84 1112
  12. calculator personal 3311 3577
  13. drujba 349 1500
  -------    * Pentru bunurile mobile menţionate mai sus, folosite mai mult 24 de luni,limitele minime şi maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.
  VENITURILE POTENŢIALE PROVENITE DIN VÂNZAREA TERENURILOR ŞI DIN VALORIFICAREA CULTURILOR AGRICOLE: LIMITE MINIME/buc - LEI - LIMITE MAXIME/buc - LEI -
  1. terenuri arabile 600* 28000*
  2. teren intravilan 2000* 220000*
  3. teren intravilan municipiul Bucureşti 2300000*
  4. teren forestier 2500* 10000*
  5. păşuni 500* 27000*
  6. fâneţe 500* 27000*
  7. vii nobile 15000* 50000*
  8. culturi agricole: - UM - venit net/ha/an - grâu - porumb - fasole - orz - floarea soarelui - cartofi - pepeni - sfecla - Vie - struguri de masa - struguri de vin - tutun - soia 90** 90** 90** 95** 92,4** 700** 400** 150** 400** 200** 90** 90** 169** 126** 145,6** 203,6** 110** 5000** 4000** 334** 800** 400** 1200** 160**
  9. livezi 500** 700**
  10. legume 500** 1500**
  -------    * preţul de vânzare în lei a unui hectar    ** venitul net în lei/ha
  CATEGORII DE ANIMALE: LIMITE MINIME/buc - LEI - LIMITE MAXIME/buc - LEI -
  1. bovine: vaci, bivolite - (în lactatie); boi, bivoli; viţei până la 6 luni; taurasi 1000* 4000*
  2. porcine: porci la ingrasat; scroafe cu purcei 300* 1000*
  3. ovine: oi; miei 80* 200*
  4. caprine: tineret caprin 100* 200*
  5. cabaline: cai; magari; catari 400* 3000*
  6. păsări: rate; gaini; gaste; curci; bibilici; 25* 30*
  7. familii de albine 100* 200*
  8. iepuri de casa 30* 50*
  ---------    * preţul de vânzare în lei pe cap de animal, sau după caz, a unei familiide albineNOTĂ:Preţurile stabilite în prezenta Anexa se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţa între bunurile cuprinse în Anexa nr. 5 şi bunurile cuprinse în Anexa nr. 4.SURSA:- Institutul Naţional de Statistica pentru bunurile mobile necesare într-o gospodărie;- Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor şi din valorificarea culturilor agricole şi pentru categoriile de animale.
   +  Anexa 7 la normele metodologice    ROMÂNIA    Judeţ/Mun. Bucureşti ...................                            (cod, denumire)    Primar comuna/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti    ........................        (cod, denumire)                                   DISPOZIŢIE                       nr............../................    Începând cu data de ........, se acordă / nu se acordă/ se modifica /se suspenda / încetează ajutorul social în cuantum de ........... lei, pentrufamilia dlui (d-nei) .............., cu domiciliul/ reşedinţa/ care locuieşteîn ..................................................... potrivit cererii nr......... /........... .    Motivul neacordarii/modificării/suspendării/încetării ajutorului social:    .......................................................................    .......................................................................    .......................................................................    Plata ajutorului social se efectuează prin .............................                                               (mandat poştal/stat de plată/                                                cont personal/cont de card)    în perioada .................. ale lunii.                                    Primar,                               .................    Dispoziţia se poate ataca pe calea contenciosului administrativ în termende 30 de zile de la data emiterii.  +  Anexa 8 la normele metodologice             CASA NAŢIONALA DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI                                    SOCIALE               CASA JUDETEANA DE PENSII / MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                      Nr........../.................200...                               CERTIFICAT MEDICAL                      DE CONSTATARE A CAPACITĂŢII DE MUNCĂ    Subsemnatul, dr..............................., medic expert al cabinetuluide expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă din localitatea................ judeţul.............. examinând azi ............... pe dl/d-na........................... în vârsta de ............ ani, ocupaţia.............................., domiciliat/a în localitatea......................... str.................... judeţul /sectorul, am constatat ca suferă de:    Diagnostic clinic.........................................................................................................................................    Diagnostic funcţional....................................................................................................................................    Concluzie: Capacitatea de muncă *) redusă [ ]                                                   pierdută [ ]               Este incadrabil în gradul.................. de invaliditate.    Termen de valabilitate............................................    Prezentul certificat s-a eliberat pentru a beneficia de prevederile Legiinr. 416/2001 privind venitul minim garantat.                         MEDIC EXPERT AL ASIGURĂRILOR SOCIALE                         ..................................                            (semnatura, parafa, ştampila)---------    *) Se va bifa casuta corespunzătoare capacităţii de muncă constatate.  +  Anexa 9 la normele metodologiceTABEL NOMINALcu persoanele în căutarea unui Ioc de muncă înregistrate în evidentaAgenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei demunca................, pentru care s-aueliberat adeverinte în condiţiile Legii nr. 416/2001 privindvenitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioareanul........ Trimestrul.............
  Nr. crt. Nume, prenume, iniţială tatălui Domiciliu/ Reşedinţa Adeverinta nr şi data Loc de muncă oferit încadrat/ neincadrat/refuz loc de muncă Data încadrării în munca, după caz Program de formare profesională curs / refuz curs
  Director executiv,...............
   +  Anexa 10 la normele metodologice
      ROMÂNIA
      Judeţ/Mun. Bucureşti ...................
                              (cod, denumire) ( L.S. *a) )
      Primar comuna/oraş/municipiu/sector mun. Bucureşti
      ........................
          (cod, denumire)
                                 ANCHETA SOCIALĂ*1)
                       pentru acordarea ajutorului de urgenta
                 în temeiul art. 28 alin.(1) din Legea nr. 416/2001
                     cu modificările şi completările ulterioare
                         Formular familie/persoana singura
                     efectuată la data ___________ anul _______
      Urmare verificării efectuate la domiciliul/reşedinţa/locuinta d-lui(d-nei)
  ................................. adresa ..........................,
  s-au constatat următoarele:
    A. Date privind familia/persoana singura:
    -----------------------------------------
    1. Componenta familiei şi veniturile*2) acesteia:
    -------------------------------------------------
  ┌────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┐│ │ │ Veniturile │ Alte ││ │ Componenta familiei/Persoana singura │familiei/per- │venituri││ │ │soanei singure*2)│ ││ ├───────┬─────────────┬───────────┬───────────┼────────┬────────┼────────┤│ │Nume şi│ C.N.P. │Relaţia de │ Statutul │ Sursa │ Cuantum│Cuantum ││Nr. │Prenume│data naşterii│ rudenie │ocupational│cod** │ │ ││crt.│ │*3)(ZZ/LL/AA)├────┬──────┼────┬──────┤ │ │ ││ │ │ │ în │cod* │ în │cod* │ │ │ ││ │ │ │clar│ │clar│ │ │ │ │├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┼─────────────┼────┼──────┼────┼──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────┴─────────────┴────┴──────┴────┴──────┼────────┼────────┼────────┤│ │ TOTAL │ │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘    2. Locuinta:    ------------    Tipul locuinţei*:    Regimul juridic al locuinţei*:    Nr. camere .........................    Suprafaţa locuibilă (mp) ............    Dotare cu bunuri de folosinţă îndelungată ........................    ..................................................................    Condiţii de igiena ...............................................    ..................................................................    ..................................................................    Încălzirea locuinţei:       - sistem centralizat de furnizare a energiei termice []       - gaze naturale []       - lemne []       - cărbuni []       - combustibili petrolieri []       - alte forme de încălzire []    B. Descrierea situaţiei pentru care se solicita ajutorul de urgenta(cauze, pagube înregistrate, evaluarea pagubelor s.a.) ..................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    .....................................................................    C. A beneficiat de alte ajutoare pentru situaţia prezentată:    - în bani (suma/sursa): ...................................    - în natura (tipul/valoarea/sursa):........................    ...........................................................    D. Alte aspecte constatate.................................    ...........................................................    ...........................................................    ...........................................................    E. Opţiunea beneficiarilor de acordare a ajutorului de urgenta        - în bani []        - în natura*5) []    ..............................................................    ..............................................................    F. Propuneri:           - suma ....................           - modul de acordare ...................................                                           Întocmit______________                                           Semnatura_____________          Am luat la cunoştinţa          Solicitant ______________            ( L.S. *b) ) ( L.S. *c) )------------    *1) În cazul gospodăriei definită la art. 8, alin (8) din Legea nr. 416/2001cu modificările şi completările ulterioare se va întocmi separat pentru fiecarefamilie/persoana singura;    *2) În cazul gospodăriei se va evidenţia distinct venitul obţinut în comunde membrii acesteia;    *3) În cazul persoanelor care nu deţin CNP se va trece doar data naşterii    *4) Se va menţiona ce anume solicita beneficiarul (plata unor cheltuielide întreţinere şi încălzire a locuinţei, obligaţii faţă de bugetele locale)    * Se va trece codul prevăzut în tabele Relaţia de rudenie, Ocupaţia,Tipul locuinţei şi Regimul juridic al locuinţei;    ** Se va trece, după caz, codul, în cazul veniturilor permanente, sausursele de venit în cazul veniturilor prevăzute la capitolele B şi C dinCererea şi Declaraţia pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului social.    NOTĂ:    - În cazul în care ajutorul de urgenta se acordă de la bugetul de stat,ancheta socială va fi semnată de directorul direcţiei teritoriale de muncă şisolidaritate socială [L.S. *b)] şi de primarul comunei, oraşului, municipiuluisau, după caz, al sectorului municipiului Bucureşti unde locuieşte solicitantul[L.S. *c)] şi va fi avizată de prefect [L.S. *a)];    - În cazul în care ajutorul de urgenta se acordă de la bugetul local,ancheta socială va fi semnată de personalul serviciului public de asistenţasocială din subordinea consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau,după caz, al sectorului municipiului Bucureşti, sau după caz al compartimentuluide asistenţa socială din aparatul de specialitate al primarului comunei,oraşului municipiului, sau după caz, al sectorului municipiului Bucureşti[L.S. *b)] şi avizată de primarul comunei, oraşului, municipiului sau, după caz,al sectorului municipiului Bucureşti unde locuieşte solicitantul [L.S. *a)].
   +  Anexa 11 la normele metodologice    Primarul ...................                            (cod, denumire)    Judeţ/Mun. Bucureşti ...................                            (cod, denumire)                                RAPORT STATISTIC           privind aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind                             venitul minim garantat                modificată şi completată prin legea nr. 115/2006                            luna ...... anul ......   1. Ajutorul social   1.1. Situaţia cererilor aprobate pentru acordarea ajutorului social┌─┬────────┬────────────┬─────────┬───────────┬───────┬──────┬────────┬────────┐│N│ Tipul │Număr cereri│Existente│Aprobate(şi│Suspen-│Ieşite│Existen-│ Sume ││r│familiei│înregistrate│la incepu│repuse în │date │ din │te la │aprobate││ │ │în registrul│tul lunii│plata) în │din pla│plata │sfarsi- │ ││c│ │ special │raportate│luna rapor-│ta în │ în │ tul │ ││r│ │ │ │ tata │luna │luna │ lunii │ ││t│ ├────┬───────┤ ├────┬──────┤rapor- │rapor-│ rapor- │ ││ │ │în │Cumulat│ │în │Cumu- │tata │tata │ tate │ ││ │ │luna│de la │ │luna│lat de│ │ │ │ ││ │ │ra- │incepu-│ │ra- │la în-│ │ │ │ ││ │ │por-│tul │ │por-│cepu- │ │ │ │ ││ │ │tata│anului │ │tata│tul │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │anului│ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 = │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │3+4-6-7 │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│1│persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │singure │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│2│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│3│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│4│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│5│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│6│familii │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │cu peste│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │5 pers. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─┼────────┼────┼───────┼─────────┼────┼──────┼───────┼──────┼────────┼────────┤│ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└─┴────────┴────┴───────┴─────────┴────┴──────┴───────┴──────┴────────┴────────┘   1.2. Ajutoare sociale plătite
  Nr. crt. Tipul familiei Număr familii şi beneficiare Sume plătite
  în luna raportată Cumulat de la incepu- tul anului în luna raportată Cumulat de la incepu- tul anului
  1 2 4 5
  1. persoane singure
  2. familii cu 2 persoane
  3. familii cu 3 persoane
  4. familii cu 4 persoane
  5. familii cu 5 persoane
  6. familii cu peste 5 persoane
  TOTAL:
     2. Ajutor de urgenta
  Număr beneficiari Sume plătite
  în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
     3. Ajutorul pentru inmormantare
  Număr beneficiari Sume plătite
  în luna raportată cumulat de la începutul anului în luna raportată cumulat de la începutul anului
          Primar,       .................. Întocmit ...............                                            Data ...................         ( L.S. )---------