ORDIN nr. 790 din 4 august 2006pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 11 august 2006    În baza prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 4 august 2006.Nr. 790.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS sunt înfiinţate prin prevederile art. 7 alin. (2) şi (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind stabilirea Procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Definiţiile termenilor specifici utilizaţi în prezenta anexă sunt prevăzute în art. 3 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II  +  Secţiunea 1 Structura şi funcţionarea Comitetului consultativ EMAS şi a Biroului EMAS  +  Articolul 3Comitetul consultativ EMAS funcţionează în cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Articolul 4 (1) Comitetul consultativ EMAS este constituit din 19 membri titulari, conform art. 8 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Mandatul de membru titular al Comitetului consultativ EMAS este de 2 ani, putând fi reînnoit.  +  Articolul 5Membrii titulari ai Comitetului consultativ EMAS trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să cunoască legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi să se preocupe în mod constant şi continuu pentru creşterea nivelului de pregătire în acest domeniu, în special în domeniul EMAS; b) să aibă cunoştinţe tehnice şi experienţă în domeniul protecţiei mediului, în special în domeniul EMAS; c) să nu asigure servicii de consultanţă şi să nu facă parte din corpul de auditori sau verificatori de mediu din organizaţiile care solicită înregistrarea EMAS; d) să nu asigure servicii de proiectare şi implementare a sistemului de management de mediu, care ar putea compromite obiectivitatea sau imparţialitatea procesului de înregistrare a organizaţiilor care solicită înregistrarea EMAS; e) să îşi îndeplinească cu imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabilităţile privind înregistrarea EMAS a organizaţiilor; f) să declare, înainte de a participa la o întrunire în cadrul Comitetului consultativ EMAS, orice relaţie oficială sau particulară, prezentă ori anterioară, cu organizaţia care este supusă analizei, relaţie care ar putea să îi influenţeze obiectivitatea deciziei; g) să manifeste obiectivitate în procesul de analiză; h) în cazul existenţei unui conflict de interese, sunt obligaţi să se abţină de la luarea deciziei sau de la participarea la luarea unei decizii.  +  Articolul 6 (1) Comitetul consultativ EMAS se întruneşte ori de câte ori este necesar. (2) Participarea membrilor titulari ai Comitetului consultativ EMAS în cadrul întrunirilor nu este remunerată.  +  Articolul 7 (1) Membrii titulari ai Comitetului consultativ EMAS care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să desemneze, pe propria răspundere, persoanele care îi înlocuiesc, cu condiţia ca acestea să îndeplinească şi să respecte cerinţele prevăzute la art. 5. (2) Înlocuirea se aduce la cunoştinţă Biroului EMAS, în scris, cu minimum două zile înainte de data întrunirii.  +  Articolul 8 (1) Calitatea de membru titular al Comitetului consultativ EMAS se pierde în următoarele condiţii: a) prin retragere, membrul titular în cauză având obligaţia să comunice Comitetului consultativ EMAS şi Biroului EMAS solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii; b) prin excludere, atunci când un membru titular al Comitetului consultativ EMAS nu asigură reprezentarea la 3 şedinţe consecutive a organismului competent care l-a nominalizat. (2) Excluderea membrului titular al Comitetului consultativ EMAS şi motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant, sunt comunicate, în scris, conducătorului organismului competent din care acesta face parte.  +  Articolul 9Deciziile Comitetului consultativ EMAS se adoptă prin votul majorităţii membrilor. Pentru a putea fi adoptate este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor titulari ai Comitetului consultativ EMAS sau, după caz, al persoanelor desemnate de aceştia ca înlocuitori.  +  Articolul 10 (1) Biroul EMAS funcţionează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Membrii titulari ai Biroului EMAS participă la întrunirile Comitetului consultativ EMAS. (3) Membrii titulari ai Biroului EMAS care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să desemneze, pe propria răspundere, persoanele care îi înlocuiesc.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţii şi responsabilităţi ale Comitetului consultativ EMAS şi Biroului EMAS  +  Articolul 11Comitetul consultativ EMAS este responsabil pentru asigurarea, cu eficienţă şi promptitudine, a funcţionării corecte a schemelor de management de mediu şi audit EMAS, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) stabileşte principiile politicii referitoare la implementarea EMAS la nivel naţional şi asigură imparţialitatea în procesul de înregistrare a organizaţiilor în cadrul EMAS; b) participă la elaborarea şi actualizarea legislaţiei în domeniul EMAS în funcţie de evoluţia practicii europene în acest domeniu; c) analizează anual stadiul de implementare EMAS la nivel naţional şi avizează raportul anual cu privire la activitatea desfăşurară în domeniul EMAS, întocmit de Biroul EMAS; d) coordonează promovarea participării organizaţiilor în cadrul EMAS, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii; e) diseminează informaţii asupra obiectivelor şi componentelor principale ale EMAS; f) analizează documentele necesare înregistrării EMAS sau menţinerii înregistrării EMAS, inclusiv raportul de supraveghere primit de la comisia de acreditare cu privire la activitatea verificatorului de mediu în legătură cu organizaţia care solicită înregistrare EMAS; g) analizează observaţiile autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului şi ale părţilor interesate privind organizaţia care solicită înregistrare EMAS sau care a obţinut înregistrarea EMAS; h) verifică respectarea de către organizaţia care solicită înregistrare EMAS a cerinţelor prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare; i) decide prin vot asupra refuzului, înregistrării, suspendării sau anulării înregistrării EMAS; j) rezolvă contestaţiile organizaţiilor care au solicitat înregistrare EMAS în cazul situaţiilor de refuzare, suspendare sau anulare a înregistrării.  +  Articolul 12Biroul EMAS asigură Secretariatul tehnic al Comitetului consultativ EMAS, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) verifică existenţa tuturor documentelor depuse de organizaţia solicitantă în vederea obţinerii sau menţinerii înregistrării EMAS; b) asigură obţinerea informaţiilor de la agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului, conform prevederilor art. 14^1 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare; c) convoacă întrunirile Comitetului consultativ EMAS şi stabileşte ordinea de zi a întrunirilor; d) pregăteşte documentele întrunirii respective şi le difuzează membrilor Comitetului consultativ EMAS sau persoanelor desemnate de aceştia ca înlocuitori; e) consemnează în procese-verbale dezbaterile din cadrul întrunirilor Comitetului consultativ EMAS; f) elaborează şi pune la dispoziţia părţilor interesate şi a publicului, inclusiv prin publicare pe website, formularul-tip al cererii de înregistrare EMAS; g) elaborează şi actualizează o bază de date în vederea centralizării evidenţei documentelor menţionate la art. 11 lit. f) şi g); h) ţine evidenţa organizaţiilor înregistrate EMAS prin înscrierea, actualizarea şi menţinerea lor într-un registru, numit Registrul naţional EMAS; i) informează conducerea organizaţiei cu privire la înregistrarea EMAS sau refuzul înregistrării EMAS, precum şi cu privire la suspendarea sau anularea înregistrării EMAS; j) întocmeşte lista cu organizaţiile înregistrate EMAS, conform art. 16 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare; k) arhivează toate documentele Registrului naţional EMAS pentru o perioadă de cel puţin 5 ani; l) pregăteşte şi înaintează Comitetului consultativ EMAS, spre avizare, raportul anual prevăzut la art. 11 lit. c).  +  Secţiunea a 3-a Accesul la informaţiile deţinute de Comitetul consultativ EMAS şi de Biroul EMAS  +  Articolul 13 (1) Biroul EMAS furnizează, la cerere, fiecărei organizaţii care solicită înregistrare EMAS informaţii cu privire la rezultatul votului prin care s-a decis înregistrarea, refuzul, suspendarea sau anularea înregistrării EMAS. (2) Biroul EMAS furnizează părţilor interesate, la cerere, informaţii referitoare la organizaţiile înregistrate EMAS.  +  Articolul 14Comitetul consultativ EMAS şi Biroul EMAS pun la dispoziţia publicului, pe pagina de website a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, respectiv a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, lista actualizată a organizaţiilor înregistrate EMAS, precum şi a celor care nu şi-au reînnoit înregistrarea EMAS sau cărora li s-a suspendat ori anulat înregistrarea EMAS.  +  Secţiunea a 4-a Registrul naţional EMAS  +  Articolul 15 (1) Se instituie Registrul naţional EMAS, care cuprinde lista organizaţiilor înregistrate EMAS, însoţită de următoarele documente arhivate pe fiecare organizaţie înregistrată EMAS: a) declaraţia de mediu validată de către un verificator de mediu acreditat; b) înştiinţarea transmisă de către organizaţie despre orice schimbare a informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu, produsă după data înregistrării EMAS; c) actualizarea informaţiilor cuprinse în declaraţia de mediu, iar în cazul schimbării acestora, validarea lor de către verificatorul de mediu acreditat conform prevederilor pct. 3.4 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004, cu modificările şi completările ulterioare; d) certificatul de acreditare a verificatorului de mediu, în copie. (2) Lista organizaţiilor înregistrate EMAS cuprinde câte o fişă de identificare pentru fiecare organizaţie, cuprinzând: a) numărul de înregistrare EMAS; b) denumirea organizaţiei; c) adresa organizaţiei; d) reprezentantul legal; e) persoana de contact; f) codul CAEN al activităţii; g) numărul de angajaţi; h) numele verificatorului de mediu şi numărul de acreditare al verificatorului de mediu; i) domeniul de acreditare; j) data emiterii declaraţiei de mediu.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Componenţa nominală a Comitetului consultativ EMAS se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Componenţa nominală a Biroului EMAS se aprobă prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.________