HOTĂRÂRE nr. 1.004 din 2 august 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 687 din 10 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Contractele de acces pe infrastructura feroviară şi contractele de închiriere a infrastructurii feroviare neinteroperabile, semnate de operatorii de transport feroviar cu C.F.R. - S.A., conform prevederilor art. 9, se înregistrează la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau la autoritatea locală, după caz."2. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Operatorii de transport feroviar licenţiaţi în condiţiile legii îşi organizează evidenţa contabilă analitică distinct pentru activităţile feroviare necesare asigurării transportului de călători din pachetul minim social, conform prevederilor legale."3. După alineatul (1) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Acordarea subvenţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, după caz, pentru lunile ianuarie şi decembrie se va realiza astfel: a) pentru luna ianuarie, pe baza numărului de tren-km realizat în luna decembrie a anului anterior; b) pentru luna decembrie, pe baza numărului de tren-km stabilit ca diferenţă între numărul total de tren-km din pachetul minim social şi numărul de tren-km pentru care s-a acordat subvenţia până la luna decembrie."4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru solicitarea subvenţiei de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale operatorul de transport feroviar trebuie să prezinte la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi/sau la autoritatea locală, după caz, o cerere de subvenţie a serviciilor de transport programate în luna respectivă, însoţită de dovada plăţii la zi a tuturor obligaţiilor la bugetul de stat şi/sau la bugetele locale şi de nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor, întocmite în conformitate cu normele comune ale Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi ale Ministerului Finanţelor Publice."5. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Operatorii de transport feroviar de călători vor prezenta Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului până la data de 31 ianuarie a anului următor dovada, confirmată de C.F.R. - S.A., a efectuării părţii din pachetul minim social care le revenea. În cazul nerealizării programului vor restitui până la aceeaşi dată subvenţia aferentă volumului de tren-km nerealizat. La închiderea bilanţului anual, fiecare operator feroviar licenţiat va prezenta Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului dovada încadrării în rentabilitatea maximă de 5% pentru activitatea de transport feroviar de călători. Sumele aferente depăşirii acestui prag de rentabilitate vor fi restituite Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul finanţelor publice,Doina Elena Dascălusecretar de statBucureşti, 2 august 2006.Nr. 1.004.--------