ORDIN nr. 922 din 27 iulie 2006privind aprobarea modelului contractului de management al spitalului public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 10 august 2006  Având în vedere prevederea art. 178 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare nr. EN 2.516 din 27 iulie 2006 al Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul contractului de management al spitalului public, încheiat între managerul spitalului public şi Ministerul Sănătăţii Publice, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Pentru unităţile sanitare cu paturi aparţinând ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, contractul de management al spitalului se încheie între comandant/directorul general şi şeful direcţiei medicale din minister.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă lista indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Metodologia de calcul al indicatorilor şi valorile medii naţionale sunt aprobate şi transmise de Ministerul Sănătăţii Publice, anual, autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi unităţile sanitare cu paturi vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 27 iulie 2006.Nr. 922.  +  Anexa 1 CONTRACT DE MANAGEMENTal spitalului publicI. Părţile contractului1. Ministerul Sănătăţii Publice sau ministerul, instituţia cu reţea sanitară proprie, după caz, reprezentat prin ministru ori directorul instituţiei cu reţea sanitară proprie, ....., pe de o parte, şi2. a) Manager persoană fizică, domnul/doamna ........, domiciliat/domiciliată în ......, str. ......., nr. ......, judeţul/sectorul ......, posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ....., nr. ......, codul numeric personal .........., în calitate de manager al Spitalului ........, cu sediul în localitatea ........, judeţul ........../municipiul Bucureşti, sau b) Persoana juridică ......., reprezentată prin domnul/doamna ......., domiciliat/domiciliată în ....., str. ........, nr. ......, judeţul/sectorul ......., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii deidentitate seria ...., nr. ......., codul numeric personal ........., în calitate de manager al Spitalului ......., cu sediul în localitatea .........., judeţul ......../municipiul Bucureşti, pe de altă parte,am convenit încheierea prezentului contract de management.II. Obiectul contractuluiOrganizarea şi conducerea activităţii Spitalului ..........., pe baza obiectivelor şi a indicatorilor cuprinşi în proiectul de management, prevăzut în anexa la prezentul contract de management, în scopulfurnizării de servicii medicale şi alte servicii, pe baza principiilor privind echitatea, necesitatea, eficacitatea, calitatea şi eficienţaIII. Durata contractului (1) Prezentul contract de management se încheie pe o durată de 3 ani. (2) Prezentul contract de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, în urma evaluării anuale, efectuată pe baza criteriilor de performanţă.IV. Drepturile şi obligaţiile părţilorA.1. Drepturile manageruluiManagerul are următoarele drepturi:1. dreptul la concediu de odihnă anual, conform prevederilor legale;2. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;3. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;4. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului, având acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;5. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul consultativ în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de identificare de surse pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în condiţiile legii;6. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;7. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul ştiinţific, consiliul etic, precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;8. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin;9. dreptul de a revoca şefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an;10. dreptul de a păstra postul avut anterior încheierii prezentului contract de management, la rezilierea/încetarea acestuia, în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare/instituţii, pentru managerii medici şi farmacişti persoane fizice.A.2. Obligaţiile manageruluiManagerul are următoarele obligaţii:A.2.1. în domeniul strategiei serviciilor medicale:1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalţi membri ai comitetului director şi pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aprobă de autoritatea de sănătate publică, respectiv de Ministerul Sănătăţii Publice, după caz, sau ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie; planul de dezvoltare a spitalului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârşitul fiecărui an financiar;2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director şi a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului şi participă la dezbaterile privind problemele de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului;6. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director şi a consiliului medical, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii Publice sau, după caz, de către ministerele care au spitale în subordine ori în administrare sau reţea sanitară proprie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;7. aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii Publice, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;A.2.2. în domeniul managementului economico-financiar:8. aprobă şi urmăreşte realizarea planului anual de achiziţii publice;9. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea consiliului medical şi a comitetului director, cu avizul autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, al direcţiei medicale/structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz;10. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;11. aprobă repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe secţii, laboratoare şi compartimente şi alte structuri din spital, pe baza propunerilor fundamentate ale şefilor de secţii, laboratoare şi compartimente din structura spitalului;12. urmăreşte execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii, laboratoare şi compartimente, conform contractului încheiat cu şefii acestor structuri ale spitalului;13. răspunde de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor şi compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;14. în cazul existenţei unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea vor fi evidenţiate separat, stabilindu-se posibilităţile şi intervalul în care vor fi lichidate în condiţiile legii;15. efectuează plăţi, fiind ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii;16. împreună cu consiliul consultativ, identifică surse pentru creşterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;17. negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti ori, după caz, cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi, după caz, cu case de asigurări de sănătate private şi alţi operatori economici;18. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii. Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie activitatea de audit intern se desfăşoară conform reglementărilor proprii;A.2.3. în domeniul managementului performanţei/calităţii serviciilor:19. întreprinde măsurile necesare şi urmăreşte realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordin. Nivelul indicatorilor de performanţă specifici spitalului se stabileşte anual de către autoritatea de sănătate publică judeţeană ori a municipiului Bucureşti sau de Ministerul Sănătăţii Publice, după caz. Nivelul indicatorilor de performanţă specifici spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie se stabileşte anual de către acestea. În situaţii excepţionale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;20. nominalizează coordonatorii şi răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor şi subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice;21. răspunde de crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;22. urmăreşte implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;23. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;24. negociază şi încheie în numele şi pe seama spitalului protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;25. răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice;26. răspunde de monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;27. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului ştiinţific şi consiliului etic, pentru spitalele clinice şi institutele şi centrele medicale clinice, dispunând măsuri de îmbunătăţire a activităţii;28. urmăreşte modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului şi dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;A.2.4. în domeniul managementului resurselor umane:29. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;30. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare şi funcţionare se precizează în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;31. stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor şefilor de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;32. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor din cadrul comitetului director. Numeşte membrii comitetului director, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie;33. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului, în condiţiile legii;34. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;35. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;36. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;37. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;38. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii. În cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă, al căror nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare şef de secţie;39. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;40. respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese;A.2.5. în domeniul managementului administrativ:41. aprobă şi urmăreşte respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu avizul autorităţii de sănătate publică judeţene, a municipiului Bucureşti, al direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz;42. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;43. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;44. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;45. încheie contracte şi asigură condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii Publice;46. răspunde de obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare şi a certificatului de acreditare, în condiţiile prevăzute de lege;47. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;48. pune la dispoziţie organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, date privind activitatea spitalului;49. prezintă autorităţii de sănătate publică judeţene, a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;50. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;51. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;52. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;53. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;54. împreună cu comitetul director, elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;55. propune spre aprobare autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în spital;56. nu poate transmite altei persoane drepturile şi obligaţiile care rezultă din prezentul contract de management, cu excepţia cazurilor de indisponibilitate.B.1. Drepturile Ministerului Sănătăţii Publice/ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprieMinisterul Sănătăţii Publice/ministerul sau instituţia cu reţea sanitară proprie are următoarele drepturi:1. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului, putând solicita documente referitoare la activitatea medicală şi economico-financiară a unităţii, cu respectarea legii drepturilor pacientului;2. dreptul de a revoca managerul, la propunerea comisiei de evaluare, numită prin ordin al ministrului sănătăţii publice sau, după caz, prin ordin ori decizie a miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor cu reţele sanitare proprii;3. dreptul de a fi informat prompt asupra evenimentelor deosebite legate de activitatea spitalului.B.2. Obligaţiile Ministerului Sănătăţii Publice/ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprieMinisterul Sănătăţii Publice/ministerul sau instituţia cu reţea sanitară proprie are următoarele obligaţii:1. asigură managerului libertate în conducerea şi organizarea activităţii spitalului, în condiţiile legii;2. oferă suport consultativ privind strategia de dezvoltare a serviciilor de sănătate;3. pune la dispoziţia managerului date comparative privind performanţa altor spitale sau unităţi sanitare;4. furnizează, la cererea managerului, suport tehnic privind elaborarea planurilor de dezvoltare, management financiar, implementarea de protocoale de practică medicală, colectare şi analiză de date pentru indicatori de performanţă;5. urmăreşte realizarea de către managerul de spital a îndeplinirii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului, precum şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;6. analizează şi evaluează periodic şi ori de câte ori este nevoie sau la sesizarea organelor abilitate ale statului performanţele unităţilor sanitare publice cu paturi, care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, numind o comisie de evaluare;7. analizează direct sau prin intermediul autorităţii de sănătate publică, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte realizarea planului de achiziţii publice, a investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale şi a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.V. Răspunderea părţilor1. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract de management părţile răspund potrivit prevederilor legii.2. Managerul răspunde civil, contravenţional, material sau penal, după caz, pentru nerespectarea prevederilor legale şi pentru daunele produse spitalului prin orice acte contrare intereselor acestuia.VI. Forţa majoră1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen şi/sau de executarea în mod necorespunzător, total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract de management, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, astfel cum este definită de lege.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ....... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.3. Dacă în termen de ...... (zile, ore) de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de management, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.4. Forţa majoră se constată de către o autoritate competentă.VII. Modificarea contractului de managementPrevederile prezentului contract de management se vor adapta corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia şi care îi sunt aplicabile.VIII. Încetarea contractului de managementPrezentul contract de management încetează prin: a) expirarea perioadei pentru care a fost încheiat; b) revocarea din funcţie a managerului, în cazul:- nerealizării indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public, prevăzuţi în anexa nr. 2 la ordin, timp de minimum un an, din motive imputabile acestuia;- în situaţia existenţei unei culpe grave în neîndeplinirea obligaţiilor managerului; c) acordul de voinţă al părţilor semnatare; d) apariţia unei situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese prevăzute de lege; e) nerespectarea termenului de înlăturare a motivelor de incompatibilitate ori de conflict de interese; f) decesul sau punerea sub interdicţie judecătorească a managerului; g) insolvenţa, falimentul managerului persoana juridică care a numit managerul; h) împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege.IX. LitigiiLitigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor prezentului contract de management se rezolvă pe cale amiabilă. În cazul în care divergenţele nu se soluţionează pe cale amiabilă, litigiile vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti competente.X. Dispoziţii finalePrevederile prezentului model de contract de management pot fi completate cu dispoziţii specifice, inclusiv indicatori de performanţă, corelaţi cu specificul fiecărui spital.XI. Legislaţie aplicabilăPrezentul contract de management se interpretează conform legilor din România.Prezentul contract de management s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi, .........2006.Manager,........Ministerul Sănătăţii Publice/ministerul sau instituţia cureţea sanitară proprie, reprezentat/reprezentată prin ......  +  Anexa 2 INDICATORIde performanţă ai managementului spitalului public
    Categoria de indicatoriDenumirea indicatoruluiPeriodicitatea raportării
    A. Indicatori de management al resurselor umaneNumărul mediu de bolnavi externaţi pe un medicTrimestru
    Numărul mediu de bolnavi externaţi la o asistentă medicalăTrimestru
    Proporţia medicilor din totalul personaluluiSemestru
    Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitaluluiSemestru
    Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medicalSemestru
    Numărul mediu de consultaţii pe un medic în ambulatoriuTrimestru
    Numărul mediu de consultaţii pe un medic în camera de gardă/UPUTrimestru
    B. Indicatori de utilizare a serviciilorNumărul de pacienţi externaţi - total şi pe secţiiLună/Trimestru
    Durata medie de spitalizare, pe spital şi pe fiecare secţieTrimestru
    Rata de utilizare a paturilor, pe spital şi pe fiecare secţieTrimestru
    Proporţia pacienţilor internaţi din totalul pacienţilor prezentaţi la camera de gardăTrimestru
    Numărul de pacienţi consultaţi în ambulatoriuLună/Trimestru
    Proporţia urgenţelor din totalul pacienţilor internaţiTrimestru
    Durata medie de aşteptare la camera de gardă şi/sau UPUTrimestru
    Numărul de servicii spitaliceşti furnizate, pe tip de serviciu:Lună/Trimestru
    - acuţi, cronici, recuperare, spitalizare de zi etc.
    Indicele de complexitate a cazurilor, pe spital şi pe fiecare secţieLună/Trimestru
    Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicaleTrimestru
    Procentul pacienţilor cu complicaţii şi comorbidităţi din totalul pacienţilor externaţiTrimestru
    Numărul de pacienţi pe lista de aşteptare, pe secţiiTrimestru
    C. Indicatori economico- financiariExecuţie bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobatLună/Trimestru
    Structura cheltuielilor pe tipuri de servicii şi în funcţie de sursele de venitLună/Trimestru
    Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitaluluiTrimestru
    Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitaluluiTrimestru
    Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitaluluiTrimestru
    Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilorTrimestru
    Costul mediu pe zi de spitalizare, pe fiecare secţieTrimestru
    D. Indicatori de calitateRata mortalităţii intraspitaliceşti, pe total spital şi pe fiecare secţieTrimestru
    Proporţia pacienţilor decedaţi la 24 de ore de la internare, pe total spital şi pe fiecare secţieTrimestru
    Proporţia pacienţilor decedaţi la 48 de ore de la intervenţia chirurgicală, pe fiecare secţie chirurgicalăTrimestru
    Rata infecţiilor nozocomiale, pe total spital şi pe fiecare secţieTrimestru
    Rata pacienţilor reinternaţi (fără programare) în intervalul de 30 de zile de la externareTrimestru
    Indicele de concordanţă între diagnosticul la internare şi diagnosticul la externareTrimestru
    Procentul pacienţilor internaţi şi transferaţi către alte spitaleTrimestru
    Numărul de reclamaţii/plângeri ale pacienţilorTrimestru
  ------------