REGULAMENT din 13 ianuarie 2005 (**republicat**)(*actualizat*)privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare(actualizat până la data de 14 iulie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 17 martie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 iulie 2006 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006.**) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 617/2005 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 50/2005 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 20 ianuarie 2005 şi rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 3 martie 2006.  +  Capitolul I Dispozitii privind pregătirea, elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative  +  Articolul 1Reglementarea relatiilor sociale prin acte normative se realizează cu respectarea principiilor generale de legiferare proprii sistemului dreptului românesc.  +  Articolul 2 (1) Actele normative se initiaza, se elaboreaza, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, precum şi cu principiile ordinii de drept. (2) Actul normativ trebuie să se integreze organic în sistemul legislaţiei, scop în care: a) proiectul de act normativ trebuie corelat cu prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel, cu care se afla în conexiune, precum şi cu reglementarile comunitare şi cu tratatele internationale la care România este parte; b) proiectul de act normativ, întocmit pe baza unui act de nivel superior, nu poate depăşi limitele competentei instituite prin acel act şi nici nu poate contraveni principiilor şi dispoziţiilor acestuia.  +  Articolul 3 (1) Potrivit Constituţiei României, Guvernul adoptă hotărâri şi ordonante. (2) Hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executarii legilor. (3) Ordonantele simple, emise în domenii care nu fac obiectul legilor organice, se adoptă numai în temeiul unei legi speciale de abilitare a Guvernului, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta. (4) Ordonantele de urgenta se adoptă în condiţiile prevăzute de art. 115 alin. (4) şi (6) din Constitutia României, republicată. (5) Guvernul îşi exercită iniţiativa legislativa potrivit Constituţiei României, prin insusirea proiectelor de lege elaborate de ministere sau de alte autorităţi ale administraţiei publice şi transmiterea acestora spre dezbatere şi adoptare camerei competente a Parlamentului.  +  Articolul 4 (1) Proiectele de acte normative se elaboreaza de către autorităţile abilitate să le initieze, cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000, republicată. (2) Au dreptul sa initieze proiecte de acte normative, în conformitate cu atribuţiile şi cu domeniul lor de activitate, urmatoarele autorităţi publice: a) ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea Guvernului, precum şi autorităţile administrative autonome; b) organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, aflate în subordinea sau în coordonarea ministerelor - prin ministerele în a caror subordine sau coordonare se afla; c) prefecturile, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, potrivit legii - prin Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 5 (1) În vederea elaborarii proiectelor de acte normative, la toate autorităţile publice prevăzute la art. 4 alin. (2) se constituie, prin dispoziţie a conducătorilor acestora, colective speciale în componenta cărora sunt desemnaţi juristi, specialisti în domeniul integrarii europene, precum şi specialisti din compartimentele corespunzătoare profilului propunerilor de reglementare. Colectivul va fi coordonat de un secretar de stat, respectiv de secretarul general. (2) Colectivul prevăzut la alin. (1) întocmeşte o primă forma a proiectului de act normativ, care este prezentată conducătorului autorităţii publice initiatoare ori persoanei desemnate prin dispoziţie a acestuia. (3) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, autorităţile publice initiatoare au obligaţia să respecte regulile procedurale aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale, prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică. (4) Pentru asigurarea consultării partenerilor sociali, autorităţile publice initiatoare au obligaţia sa supuna proiectele de acte normative cu caracter economico-social analizei comisiilor de dialog social, constituite în cadrul acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 314/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Proiectele de acte normative trebuie insotite de urmatoarele instrumente de prezentare şi motivare: a) expuneri de motive - în cazul proiectelor de legi; b) note de fundamentare - în cazul ordonantelor, al ordonantelor de urgenta şi al hotărârilor Guvernului; c) referate de aprobare - pentru celelalte acte normative. (2) Instrumentele de prezentare şi motivare a actelor normative trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute la art. 30 din Legea nr. 24/2000, republicată, precum şi referiri cu privire la indeplinirea procedurii aplicabile pentru asigurarea transparentei decizionale în administratia publică, prevăzute de Legea nr. 52/2003.(2^1) În cazul proiectelor de acte normative elaborate ca urmare a aprobării unui document de politici publice, instrumentele de prezentare şi motivare vor include în mod obligatoriu menţiuni referitoare la indeplinirea procedurii prevăzute de Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005. (3) În cazul proiectelor de ordonante de urgenta, elementele de fapt şi de drept ale situaţiei extraordinare ce impune recurgerea la acest demers legislativ vor fi prezentate şi în preambulul proiectului respectiv, potrivit art. 41 alin. (3) din Legea nr. 24/2000, republicată.-------------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006.  +  Articolul 7 (1) Proiectul de act normativ elaborat de autorităţile publice competente se transmite concomitent, în copie, spre consultare, autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, în functie de obiectul reglementarii, precum şi ministrului de stat coordonator, numai după insusirea acestuia, prin semnarea instrumentului de motivare, de conducatorul autorităţii publice initiatoare. (2) Autorităţile publice interesate în aplicarea acestuia şi ministrii de stat analizeaza şi comunică initiatorului eventualele observatii şi propuneri în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen. (3) Proiectele de acte normative care urmaresc armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile comunitare se transmit spre analiza şi Ministerului Integrarii Europene, insotite de tabelul de concordanta între actul comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune. (4) În aceasta etapa de consultare proiectul de act normativ nu se transmite Ministerului Justiţiei decat în situaţia în care acesta are calitatea de minister coinitiator. Pentru obtinerea avizului din punctul de vedere al legalităţii, proiectul de act normativ se transmite Ministerului Justiţiei în condiţiile art. 8 alin. (6).-------------Art. 7 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006.  +  Articolul 8 (1) După obtinerea punctelor de vedere ale autorităţilor publice care urmeaza sa avizeze, initiatorul definitiveaza proiectul de act normativ. La operaţiunea de definitivare de către colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) pot participa şi reprezentanti ai autorităţilor publice avizatoare. (2) Dacă în urma propunerilor şi observatiilor primite de la autorităţile publice avizatoare s-au adus modificari proiectului de act normativ, instrumentele de prezentare şi motivare initiale vor fi reformulate în mod corespunzător, astfel încât acestea să se refere la forma proiectului de act normativ care va fi transmisa spre avizare. (3) După definitivare, originalul proiectului de act normativ, insotit de instrumentul de prezentare şi motivare, refacut conform modificarilor operate, se transmite succesiv, spre avizare, de către initiator ministrilor de stat, după caz, precum şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (2). Ministrul de stat va dispune asupra categoriilor de proiecte de acte normative care îi vor fi transmise, în mod obligatoriu, spre avizare. (4) Proiectele de acte normative ce transpun prevederi comunitare se transmit spre avizare şi Ministerului Integrarii Europene. (5) În situaţia în care între initiator şi autorităţile publice avizatoare exista puncte de vedere diferite, proiectul de act normativ va fi avizat, în mod obligatoriu, în termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea acestuia, cu observatii, care vor fi anexate şi prezentate în cadrul sedintei Guvernului. Depăşirea termenului de 5 zile, precum şi restituirea proiectului, fără semnarea instrumentului de prezentare şi motivare, insotit sau nu de observatii, reprezinta aviz tacit, fără indeplinirea vreunei alte formalitati de către initiator. (6) Proiectele de acte normative se transmit Ministerului Justiţiei în original, împreună cu o copie şi numai după obtinerea avizelor autorităţilor publice interesate. Ministerul Justiţiei avizeaza proiectele de acte normative exclusiv din punct de vedere al legalităţii, incheind succesiunea operaţiunilor din etapa de avizare. (7) Avizul Ministerului Justiţiei nu este obligatoriu în cazul hotărârilor Guvernului cu caracter individual ce au ca obiect exclusiv: a) numiri şi revocari din functie; b) stabilirea unor date; c) aprobarea de indicatori tehnico-economici de investitii; d) aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici şi ale instituţiilor publice, pentru cazurile prevăzute de lege, şi a rectificarii acestora; e) acordarea de ajutoare financiare şi de urgenta; f) alocarea de fonduri de la bugetul de stat, suplimentarea bugetelor instituţiilor publice din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului şi din Fondul de interventie la dispoziţia Guvernului; g) aprobarea finantarii de proiecte şi acţiuni din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României; h) aprobarea stemelor pentru judete, municipii, oraşe şi comune. (8) În cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi comunitare în legislatia interna, termenele prevăzute la art. 7 alin. (2) şi alin. (3) şi (5) ale prezentului articol sunt de cel mult două zile lucratoare fiecare.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006.  +  Articolul 9Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Concurentei se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea acestui aviz. Avizul Consiliului Concurentei se obtine de către autoritatea publică initiatoare a respectivului proiect de act normativ.  +  Articolul 10Proiectele de acte normative pentru care, potrivit legii, este necesar avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii se supun spre adoptare Guvernului numai după obtinerea acestui aviz.  +  Articolul 11 (1) Tratatele la nivel guvernamental sau departamental se negociaza şi se semneaza de către persoanele desemnate în acest scop, pe baza imputernicirii Guvernului. (2) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare Guvernului negocierea şi/sau semnarea tratatelor prevăzute la alin. (1) vor fi initiate, în functie de obiectul reglementarii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi/sau cu Ministerul Integrarii Europene şi vor fi avizate de autorităţile publice interesate. Avizul Ministerului Justiţiei este obligatoriu în cazul în care se solicita imputernicirea de semnare a actelor internationale. (3) Memorandumurile prin care se supun spre aprobare Guvernului negocierea şi/sau semnarea tratatelor prevăzute la alin. (1) vor fi insotite şi de proiectele de acte normative prin care urmeaza să se accepte, să se adere la ele, să se ratifice sau să se aprobe respectivele tratate, după incheierea acestora. (4) După aprobare Secretariatul General al Guvernului comunică autorităţilor publice initiatoare decizia Guvernului.  +  Articolul 12 (1) În cazul tratatelor care se supun Parlamentului de către Guvern în vederea ratificarii sau pentru care competenţa de aprobare revine, potrivit legii, Guvernului, proiectul de act normativ trebuie să fie însoţit de textul actului international în limba originara şi în traducere oficiala sau autorizata. (2) În situaţii extraordinare, categoriile de tratate prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. b)-h) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele pot fi ratificate prin ordonante de urgenta. (3) Proiectele de acte normative prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi initiate, în functie de obiectul reglementarii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Integrarii Europene şi cu celelalte ministere sau autorităţi publice interesate. (4) Textele tratatelor care se supun ratificarii sau aprobării se vor stampila pe fiecare pagina, iar pe ultima pagina se vor menţiona explicit numele persoanelor semnatare şi se va atesta, prin semnatura persoanei autorizate şi prin aplicarea stampilei, conformitatea documentului cu originalul.  +  Articolul 13 (1) Proiectele de ordonanţa de urgenţă vor fi avizate de către ministrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul, din punct de vedere al oportunitatii promovarii acestora, în sensul motivarii situaţiilor extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, asa cum prevede art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată. (2) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) trebuie obţinut de către initiatorul proiectului de ordonanţa de urgenţă, în prealabil începerii procedurii de avizare prevăzute la art. 7. Conducatorul autorităţii publice initiatoare va transmite proiectul de ordonanţa de urgenţă autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, potrivit art. 7, numai după obtinerea unui aviz favorabil conform alin. (1). (3) În cazul în care avizul prevăzut la alin. (1) este favorabil cu amendamente, initiatorul va putea transmite proiectul de ordonanţa de urgenţă pe circuitul de avizare, potrivit art. 7, numai după refacerea acestuia conform avizului. (4) În situaţia în care avizul prevăzut la alin. (1) este nefavorabil, proiectul de ordonanţa de urgenţă va fi refacut sub forma unui proiect de lege şi va fi promovat ca atare, cu indeplinirea tuturor procedurilor prevăzute în prezentul regulament. (5) Dacă autoritatea care a elaborat proiectul de ordonanţa de urgenţă sustine necesitatea promovarii lui în aceasta forma, chiar după obtinerea unui aviz nefavorabil, acordat în conformitate cu prevederile alin. (1), proiectul va fi discutat în cadrul sedintei Guvernului, unde se va adopta o hotărâre finala. (6) Nici un proiect de ordonanţa de urgenţă nu poate fi inclus pe agenda de lucru a Guvernului fără avizul prevăzut la alin. (1). (7) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de 45 de zile de la data emiterii.-------------Alin. (7) al art. 13 a fost introdus prin pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006.  +  Articolul 14Prin decizie a primului-ministru, pe lângă Secretariatul General al Guvernului se pot constitui grupuri de lucru formate din specialisti - colaboratori externi - pentru analizarea proiectelor de acte normative sub aspectul solutiilor propuse, cerințelor de corelare cu ansamblul reglementarilor interne, armonizării cu legislatia europeana şi cu tratatele internationale la care România este parte, precum şi al respectarii normelor de tehnica legislativa.  +  Articolul 15 (1) Proiectele de acte normative avizate se transmit de către initiator Secretariatului General al Guvernului atât în original, stampilate pe fiecare pagina, cat şi pe suport magnetic, insotite de fisa circuitului de avizare al carei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.(1^1) În situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificari şi/sau completari ale actelor normative în vigoare, initiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului un tabel comparativ cuprinzand reglementarea în vigoare şi reglementarea propusa. Proiectele de acte normative se inscriu pe agenda de lucru a Guvernului numai dacă indeplinesc aceasta cerinţa. (2) Secretariatul General al Guvernului va solicita de îndată urmatoarele avize: a) avizul Consiliului Legislativ, ce urmeaza să fie emis, potrivit legii, în termenul solicitat de Guvern, care nu poate fi mai mic de:- 24 de ore pentru proiectele de ordonante de urgenta;- doua zile pentru proiectele de legi care urmeaza să fie transmise Parlamentului cu solicitarea dezbaterii în procedura de urgenta;- 10 zile pentru celelalte proiecte de acte normative; b) avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, în cazul proiectelor de acte normative prevăzute la art. 10; c) avizul Consiliului Economic şi Social, în cazul proiectelor de acte normative care privesc domeniile prevăzute la art. 5 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi functionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările ulterioare, care urmeaza să fie emis, potrivit legii, în termen de:- 10 zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de hotărâri, de ordonante şi de legi ordinare;- 20 de zile calendaristice de la primirea solicitarii, în cazul proiectelor de legi organice. (3) Secretariatul General al Guvernului verifica indeplinirea condiţiilor de forma ale fiecarui proiect de act normativ, inclusiv respectarea normelor de tehnica legislativa prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, intocmind, dacă este cazul, o nota cuprinzand propuneri şi/sau observatii.-------------Alin. (1^1) al art. 15 a fost introdus prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 902 din 12 iulie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006.  +  Articolul 16Autorităţile publice, inclusiv Secretariatul General al Guvernului, sunt obligate sa furnizeze Consiliului Legislativ informaţiile şi documentatiile necesare privind avizarea proiectelor de acte normative, în termenele şi în condiţiile stabilite prin Legea nr. 73/1993 pentru înfiinţarea, organizarea şi functionarea Consiliului Legislativ, republicată.  +  Articolul 17Proiectele de acte normative care nu corespund condiţiilor de forma prevăzute de prezentul regulament vor fi restituite initiatorilor de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lor.  +  Articolul 18 (1) După parcurgerea etapelor prevăzute la art. 15 Secretariatul General al Guvernului transmite initiatorului, după caz, urmatoarele documente: a) avizul Consiliului Legislativ; b) avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii; c) avizul Consiliului Economic şi Social; d) nota cuprinzand propunerile şi/sau observatiile sale. (2) Pe baza documentelor menţionate la alin. (1) colectivul prevăzut la art. 5 alin. (1) are obligaţia de a reanaliza şi, după caz, de a reface proiectul de act normativ. Proiectul de act normativ refacut va fi transmis Secretariatului General al Guvernului, stampilat pe fiecare fila, cu cel puţin 5 zile înainte de data sedintei Guvernului pe a carei agenda de lucru se solicită să fie inscris. (3) În situaţia în care initiatorul nu accepta, total sau parţial, observatiile şi propunerile formulate în documentele prevăzute la alin. (1), acesta va transmite Secretariatului General al Guvernului forma proiectului de act normativ ce urmeaza să fie supusă spre adoptare Guvernului, însoţită de o nota justificativa cuprinzand argumentele care au condus la neacceptarea observatiilor şi/sau a propunerilor respective.  +  Capitolul II Dispozitii privind analiza şi supunerea spre adoptare a proiectelor de acte normative  +  Articolul 19 (1) Pregătirea sedintelor Guvernului se realizează de Secretariatul General al Guvernului. (2) În vederea pregatirii sedintelor Guvernului, Secretariatul General al Guvernului organizeaza, în prealabil, reuniuni de lucru cu reprezentanti, la nivel de secretar de stat sau secretar general, ai ministerelor şi ai celorlalte autorităţi publice initiatoare şi avizatoare, în vederea corelarii punctelor de vedere ale acestora în legătură cu proiectele de acte normative ce urmeaza a fi supuse Guvernului spre adoptare. (3) Secretariatul General al Guvernului va transmite proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului din respectiva săptămâna, structurat în doua părţi, împreună cu actele incluse în aceasta, tuturor membrilor Guvernului, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice interesate. (4) Proiectul agendei de lucru a sedintei Guvernului cuprinde: proiecte de acte normative, rapoarte, note, note-mandat, memorandumuri, puncte de vedere, informari şi alte documente, în functie de necesităţi şi de solicitări. (5) În cadrul reuniunii vor fi discutate, în principal, urmatoarele probleme: a) modalitatea de structurare a proiectului agendei de lucru comunicat; b) modalitatea de solutionare a unor chestiuni aparute pe circuitul de avizare, în cazul proiectelor de acte normative care urmeaza să fie inscrise pe agenda de lucru a urmatoarelor şedinţe ale Guvernului; c) situaţia proiectelor de acte normative adoptate de Guvern şi nefinalizate până la data reuniunii; d) situaţia sarcinilor restante rezultate din actele normative publicate. (6) În prima parte a agendei de lucru vor fi inscrise proiectele de acte normative şi alte documente, care au toate avizele ministerelor implicate, inclusiv formele refacute conform avizelor Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi, după caz, Consiliului Suprem de Aparare a Tarii sau Consiliului Concurentei, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, în scopul facilitarii luării unei decizii rapide de către Guvern asupra actelor care sunt agreate de toate ministerele implicate şi care nu mai comporta discutii suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern. (7) În cadrul reuniunilor vor fi luate în discutie numai actele inscrise în cele doua părţi ale proiectului agendei de lucru, pentru a se stabili: a) dacă aceste acte indeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament şi nu mai comporta discutii suplimentare pentru a fi adoptate de Guvern; b) care sunt problemele actelor inscrise în a doua parte a proiectului agendei de lucru, luandu-se în considerare urmatoarele aspecte:- dacă respectivele acte ridica probleme care pot fi rezolvate până la data desfăşurării sedintei Guvernului;- dacă mai este necesar avizul altor ministere;- dacă exista puncte de vedere divergente pentru care este necesară o decizie a Guvernului. (8) În functie de rezultatul dezbaterilor şi clarificarilor aduse în cadrul reuniunilor, documentele urmeaza să fie inscrise în una dintre cele doua părţi ale proiectului agendei de lucru sau să fie amanate pentru înscrierea pe agenda de lucru a urmatoarelor şedinţe ale Guvernului. (9) Proiectul agendei de lucru, avizat de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, este prezentat de acesta spre aprobare primului-ministru. Agenda de lucru aprobata se comunică de Secretariatul General al Guvernului tuturor membrilor Guvernului, precum şi conducătorilor altor autorităţi publice interesate, cu cel puţin 36 de ore înainte de începerea sedintei Guvernului. (10) Sedintele de lucru ale Guvernului se desfăşoară utilizandu-se Sistemul informatic pentru sedintele Guvernului. (11) Membrii Guvernului, reprezentantii autorităţilor publice interesate, precum şi ceilalti invitati a caror prezenta este necesară pentru buna desfăşurare a sedintelor Guvernului se convoaca de ministrul delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, conform dispozitiei primului-ministru.  +  Articolul 20 (1) Înainte de începerea dezbaterilor sau în cursul acestora initiatorii pot solicita primului-ministru, motivat, retragerea sau amanarea proiectelor de acte normative aflate pe agenda de lucru. (2) În cazuri excepţionale primul-ministru poate aproba ca pe durata desfăşurării sedintei Guvernului să fie luate în discutie şi proiecte de acte normative sau materiale neinscrise pe agenda de lucru. În cazul adoptarii de către Guvern a acestor proiecte de acte normative, initiatorul are obligaţia să îşi insuseasca observatiile şi propunerile cu privire la forma şi legalitatea acestor proiecte, cuprinse în documentele prevăzute la art. 18 alin. (1). (3) Decizia Guvernului cu privire la fiecare proiect de act normativ, luata ca urmare a rezultatului dezbaterilor, este marcată prin anunţul primului-ministru privind adoptarea, amanarea, respingerea sau retragerea acestuia, după caz.  +  Articolul 21 (1) După adoptare, Secretariatul General al Guvernului finalizează proiectul de act normativ prin operarea observatiilor de tehnica legislativa. (2) În situaţia în care în sedinta Guvernului au fost formulate observatii de fond, Secretariatul General al Guvernului le va comunică initiatorilor atât prin fax, cat şi prin posta speciala, imediat după ce stenograma sedintei Guvernului a fost redactata. (3) În termen de cel mult două zile de la primirea observatiilor formulate în sedinta Guvernului, initiatorul este obligat sa transmita Secretariatului General al Guvernului reformularile textelor vizate de acestea; în acest răspuns vor fi cuprinse, dacă este cazul, şi reformularile textelor vizate de observatiile de fond cuprinse în documentele prevăzute la art. 18 alin. (1). Initiatorul aplica stampila conducătorului institutiei pe fiecare pagina ce contine textele reformulate. Reformularile textelor vizate, insotite de o adresa din partea initiatorului, se transmit prin fax, precum şi prin posta speciala, originalul urmand să fie atasat la dosarul actului normativ în cauza. (4) După finalizare Secretariatul General al Guvernului transmite autorităţii publice initiatoare forma finala a actului normativ. (5) În situaţia în care initiatorul nu accepta propunerile şi/sau observatiile aprobate de Guvern, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului.  +  Articolul 22 (1) Proiectele de acte normative cărora li s-au adus modificari de fond ca urmare a discutarii şi adoptarii lor în sedinta Guvernului vor fi supuse unei noi avizari a Consiliului Legislativ, a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii şi a Consiliului Economic şi Social, după caz. În situaţia în care, ca urmare a noii avizari de către aceste autorităţi, este necesară operarea unor modificari de fond ori avizul respectiv este negativ, proiectul de act normativ va fi repus în mod obligatoriu pe agenda de lucru a sedintei Guvernului. (2) Repunerea pe agenda de lucru a sedintei Guvernului este obligatorie şi în cazul proiectelor de acte normative adoptate potrivit art. 20 alin. (2), dacă: a) acceptarea ulterioară a observatiilor cuprinse în documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) determina modificari de fond ale proiectului; b) avizul Consiliului Legislativ şi/sau avizul Consiliului Economic şi Social sunt negative, după transmiterea de către initiator a punctului sau de vedere la Secretariatul General al Guvernului. (3) În toate cazurile, dacă ulterior adoptarii initiatorul solicita operarea altor modificari care nu au fost aprobate de Guvern, Secretariatul General al Guvernului are obligaţia sa repuna respectivul proiect de act normativ pe agenda de lucru.  +  Articolul 23 (1) După sedinta Guvernului, Secretariatul General al Guvernului va proceda la: a) definitivarea actului normativ adoptat, în condiţiile art. 21; b) prezentarea actului normativ adoptat primului-ministru, în vederea semnarii, şi ministrilor care au obligaţia punerii lui în executare, în vederea contrasemnarii. În cazul ordonantelor de urgenta adoptate, acestea se supun primului-ministru, spre semnare, numai după obtinerea pe nota de fundamentare a acestora a semnaturii ministrului delegat pentru relaţia cu Parlamentul, care certifica conformitatea cu avizul prevăzut la art. 13 alin. (1). Contrasemnarea unui act normativ adoptat de Guvern este obligatorie în termen de cel mult 24 de ore de la data semnarii lui de către primul-ministru; c) numerotarea actelor normative în cadrul anului calendaristic; actele Guvernului vor purta data sedintei Guvernului în care acestea au fost adoptate; d) transmiterea la Camera Deputatilor sau, după caz, la Senat a proiectelor de legi, insotite de expunerile de motive ale acestora şi de hotărârile de supunere a lor spre adoptare, semnate de primul-ministru; e) transmiterea către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor şi ordonantelor Guvernului, insotite, după caz, de notele de fundamentare ale acestora, semnate de ministrul sau de ministrii initiatori. Sunt exceptate de la publicare hotărârile Guvernului care intra sub incidenţa prevederilor art. 108 alin. (4) ultima teza din Constitutia României, republicată, care se comunică numai instituţiilor interesate; f) publicarea notelor de fundamentare ale hotărârilor şi ordonantelor adoptate, pe pagina de Internet a Guvernului; g) transmiterea la Senat sau la Camera Deputatilor, după caz, a ordonantelor şi a ordonantelor de urgenta ale Guvernului, insotite de expunerile de motive ale proiectelor de legi pentru aprobarea acestora şi de hotărârile de adoptare, semnate de primul-ministru. (2) În vederea publicarii pe pagina de Internet a Guvernului sau, după caz, în Monitorul Oficial al României, Partea I, initiatorilor le revine obligaţia sa transmita Secretariatului General al Guvernului, imediat după adoptare, nota de fundamentare semnata numai de conducatorul/conducătorii autorităţii/autorităţilor publice initiatoare, care să se refere la forma finala a actului normativ, precum şi la avizul Consiliului Legislativ. (3) În conformitate cu dispozitiile art. 75 din Constitutia României, republicată, se supun spre dezbatere şi adoptare: a) Camerei Deputatilor, ca prima Cameră sesizata, proiectele de legi prevăzute la art. 92 alin. (8) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006; b) Senatului, ca prima Cameră sesizata, proiectele de legi prevăzute la art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 25 octombrie 2005.  +  Articolul 24Instrumentele de prezentare şi motivare, variantele şi formele succesive ale proiectelor de acte normative, precum şi originalul actului normativ adoptat se păstrează de Secretariatul General al Guvernului, astfel încât să se asigure cunoasterea intregului proces de elaborare a actului normativ respectiv.  +  Articolul 25 (1) Actul normativ modificat sau completat în mod substantial va fi republicat în temeiul unei dispozitii exprese cuprinse în actul de modificare, respectiv de completare. (2) Republicarea actelor normative modificate sau completate prin ordonante ale Guvernului se poate face numai după aprobarea acestora din urma prin lege, pentru a nu se crea eventuale discrepante cu actul de aprobare, în cazul în care acesta aduce alte modificari ordonantei supuse aprobării. (3) Legile, precum şi ordonantele şi hotărârile Guvernului vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija autorităţii publice care a emis actul de modificare, respectiv de completare. În acest sens autorităţile publice initiatoare ale proiectelor de ordonante sau hotărâri ale Guvernului de modificare, respectiv de completare, au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textul actului normativ de baza, în forma republicabila, cu solicitarea de republicare, în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată. (4) Forma republicabila contine textul actului normativ de baza, în care se integreaza prevederile modificate sau cele de completare, se actualizeaza denumirile schimbate între timp, cum ar fi cele ale unor institutii sau localităţi, şi se da, atunci când s-a dispus în mod expres, o noua numerotare alineatelor, articolelor, capitolelor şi celorlalte structuri ale actului normativ în cauza. (5) Legile, precum şi ordonantele şi hotărârile Guvernului vor fi republicate cu avizul Consiliului Legislativ asupra noului text, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului adresata secretarului general al Camerei Deputatilor.  +  Articolul 26 (1) În cazul în care după publicarea actelor normative adoptate de Guvern se descopera erori materiale în cuprinsul acestora, se procedeaza la publicarea unei note cuprinzand rectificarile necesare. (2) Rectificarea textelor actelor normative adoptate de Guvern se face cu avizul Consiliului Legislativ, la cererea Secretariatului General al Guvernului adresata secretarului general al Camerei Deputatilor. În acest sens autorităţile publice initiatoare ale proiectelor de acte normative care conţin erori materiale au obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului textele vizate, în forma rectificabila, justificand necesitatea indreptarii erorii materiale, cu solicitarea de a se dispune rectificarea necesară în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată.  +  Capitolul III Dispozitii privind deciziile primului-ministru  +  Articolul 27 (1) Deciziile primului-ministru se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonantelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului General al Guvernului. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, deciziile primului-ministru care au ca obiect reglementari din sectorul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala, clasificate potrivit legii.  +  Articolul 28Deciziile primului-ministru se elaboreaza, se initiaza, se emit şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicată, ale Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi functionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu principiile ordinii de drept.  +  Articolul 29 (1) Proiectul de decizie se supune primului-ministru spre semnare insotit de solicitarea conducătorului autorităţii publice care a formulat propunerea. (2) Proiectul de decizie se transmite de către initiatorul acestuia Secretariatului General al Guvernului, atât în original, stampilat pe fiecare pagina, cat şi pe suport magnetic. (3) Proiectul de decizie care nu corespunde condiţiilor de forma prevăzute în prezentul capitol va fi restituit initiatorului de către Secretariatul General al Guvernului, în vederea refacerii lui. (4) Initiatorii au obligaţia de a comunică Secretariatului General al Guvernului, cu operativitate, toate informaţiile şi documentele solicitate, necesare definitivarii proiectelor de decizie.  +  Articolul 30Secretariatul General al Guvernului transmite proiectele de decizie Cancelariei Primului-Ministru, pentru a fi prezentate primului-ministru în vederea semnarii. Deciziile primului-ministru sunt contrasemnate de către seful Cancelariei Primului-Ministru.  +  Articolul 31 (1) Deciziile primului-ministru se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de cel mult 7 zile de la data emiterii lor. Nepublicarea atrage inexistenta deciziilor. (2) Deciziile primului-ministru produc efecte de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.  +  Articolul 32 (1) După semnarea deciziilor de către primul-ministru, Cancelaria Primului-Ministru va proceda la transmiterea acestora, în regim de urgenta, către Secretariatul General al Guvernului. (2) Secretariatul General al Guvernului asigura: a) numerotarea deciziilor în cadrul anului calendaristic şi arhivarea acestora, în original; b) transmiterea deciziilor către secretarul general al Camerei Deputatilor, cu solicitarea publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I; c) comunicarea, de îndată, a deciziilor către autorităţile publice care au obligaţia punerii lor în aplicare.  +  Articolul 33Cheltuielile determinate de publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziilor primului-ministru se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.  +  Capitolul IV Dispozitii privind ordinele, instrucţiunile şi celelalte acte normative emise de conducătorii ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de prefecti  +  Articolul 34 (1) Ordinele cu caracter normativ, instrucţiunile şi alte asemenea acte ale conducătorilor ministerelor şi ai celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cele ale prefectilor se emit pe baza şi în executarea legilor, a ordonantelor şi a hotărârilor Guvernului. (2) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte se emit atunci când se prevede aceasta printr-o dispoziţie legala, cu incadrarea în termenul stabilit şi cu indicarea expresa a temeiului legal. (3) Ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte vor fi elaborate respectandu-se normele de tehnica legislativa prevăzute de Legea nr. 24/2000, republicată, cu consultarea compartimentelor de specialitate din cadrul autorităţii publice respective, şi vor fi avizate în mod obligatoriu de compartimentul juridic propriu. (4) Actele prevăzute la alin. (1) se semneaza numai de către conducătorii autorităţilor publice emitente.  +  Articolul 35 (1) Toate ordinele, instrucţiunile şi alte asemenea acte cu caracter normativ ale ministrilor şi conducătorilor celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija acestora. (2) Prefectii vor dispune publicarea ordinelor emise în monitoarele oficiale ale judetelor sau al municipiului Bucureşti, potrivit reglementarilor în vigoare. (3) Nu sunt supuse regimului de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă legea nu dispune altfel, ordinele, instrucţiunile şi alte acte cu caracter normativ care au ca obiect reglementari din sectorul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 36 (1) Pe intregul parcurs al elaborarii proiectelor de acte normative se interzice personalului autorităţilor publice initiatoare şi avizatoare furnizarea în afara instituţiilor respective a unor date sau informaţii cu privire la respectivele proiecte de acte normative. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) actele, datele sau informaţiile referitoare la proiectele de acte normative, care sunt furnizate în afara instituţiilor cu adresa oficiala, datata şi sub semnatura conducerii autorităţilor publice initiatoare ori avizatoare sau în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ale Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică.  +  Articolul 37Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefectii vor analiza periodic stadiul aplicarii actelor normative din domeniul lor de activitate şi vor face propuneri temeinic justificate de adaptare a reglementarilor legale la cerinţele impuse de evolutia vietii economico-sociale.  +  Articolul 38 (1) În situaţia în care împotriva unui act al Guvernului se formuleaza o plangere prealabila sau o reclamatie administrativa în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, adresata Secretariatului General al Guvernului, aceasta se comunică de îndată initiatorului, care are obligaţia sa reanalizeze actul respectiv şi sa comunice Secretariatului General al Guvernului, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare şi/sau de completare ori de abrogare a acestuia. (2) În situaţia în care initiatorul propune menţinerea actului administrativ, Secretariatul General al Guvernului comunică reclamantului solutia de respingere a plangerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative. Secretariatul General al Guvernului va asigura susţinerea solutiei de mentinere a actului administrativ în faţa instanţelor de contencios administrativ. (3) În situaţia în care initiatorul propune admiterea plangerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative, acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a actului administrativ contestat, respectand dispozitiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ.  +  Articolul 39 (1) În situaţia în care împotriva unei decizii a primului-ministru se formuleaza o plangere prealabila sau o reclamatie administrativa în condiţiile prevederilor legale privind contenciosul administrativ, Cancelaria Primului-Ministru comunică de îndată initiatorului, care are obligaţia sa reanalizeze actul respectiv şi sa comunice Cancelariei Primului-Ministru, în termen de 10 zile de la solicitare, propuneri de mentinere, de modificare şi/sau de completare ori de abrogare a acestuia. (2) În situaţia în care initiatorul propune menţinerea deciziei primului-ministru, Cancelaria Primului-Ministru comunică reclamantului solutia de respingere a plangerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative.Cancelaria Primului-Ministru va asigura susţinerea solutiei de mentinere a deciziei primului-ministru în faţa instanţelor de contencios administrativ. (3) În situaţia în care initiatorul propune admiterea plangerii prealabile sau, după caz, a reclamatiei administrative, acesta are obligaţia de a promova un proiect de modificare, de completare sau de abrogare, după caz, a deciziei primului-ministru contestate, respectand dispozitiile prezentului regulament şi ale legislaţiei privind contenciosul administrativ.  +  Anexa la regulamentFisa circuitului de avizare*Font 8*┌───────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Proiectul │ ........... (titlul) │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Initiator │ ........... (institutia initiatoare) │├───────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Avizatori │ ........... (instituţiile avizatoare) │└───────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────┬─────────────────────────────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Avizator: │Data solicitarii avizului: │Data obtinerii avizului: │Observatii: ││.............. │ ....... 2006 - adresa nr....│ ........ 2006 - adresa nr.....│(dacă este cazul - pentru ││(se completeaza │ │ │situaţii în care proiectul ││cu institutia de │ │ │a necesitat refacere conform││la care s-a │ │ │unor observatii sau ││solicitat avizul)│ │ │furnizarea altor informaţii ││ │ │ │relevante) │├─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Avizator: │Data solicitarii avizului: │Data obtinerii avizului: │Observatii: ││.............. │ ....... 2006 - adresa nr....│ ........ 2006 - adresa nr.....│(dacă este cazul - pentru ││(se completeaza │ │ │situaţii în care proiectul ││cu institutia de │ │ │a necesitat refacere conform││la care s-a │ │ │unor observatii sau ││solicitat avizul)│ │ │furnizarea altor informaţii ││ │ │ │relevante) │├─────────────────┼─────────────────────────────┼───────────────────────────────┼────────────────────────────┤│Avizator: │Data solicitarii avizului: │Data obtinerii avizului: │Observatii: ││.............. │ ....... 2006 - adresa nr....│ ........ 2006 - adresa nr.....│(dacă este cazul - pentru ││(se completeaza │ │ │situaţii în care proiectul ││cu institutia de │ │ │a necesitat refacere conform││la care s-a │ │ │unor observatii sau ││solicitat avizul)│ │ │furnizarea altor informaţii ││ │ │ │relevante) │└─────────────────┴─────────────────────────────┴───────────────────────────────┴────────────────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐│Data transmiterii la S.G.G. pentru includerea proiectului pe agenda de lucru a │ ..............2006 ││sedintei Guvernului │ │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘                          Ministru / Secretar de Stat                              ...................                              (nume şi semnatura)------------