HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 9 august 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizarii prevăzute de reglementările referitoare la introducerea pe piaţa a substanţelor şi preparatelor periculoase, a produselor şi/sau a echipamentelor, cu excepţia cazului în care aceste reglementări fac referire în mod expres la acest lucru.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre nu se aplică semnalizarii utilizate în reglementarea traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian.  +  Articolul 4Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate întregului domeniu la care se face referire la art. 1, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Pentru aplicarea prezentei hotărâri expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) semnalizare de securitate şi/sau de sănătate - semnalizarea care se referă la un obiect, o activitate sau o situaţie determinata şi furnizează informaţii ori cerinţe referitoare la securitatea şi/sau sănătatea la locul de muncă, printr-un panou, o culoare, un semnal luminos ori acustic, o comunicare verbală sau un gest-semnal, după caz; b) semnal de interzicere - semnalul prin care se interzice un comportament care ar putea atrage sau cauza un pericol; c) semnal de avertizare - semnalul prin care se avertizeaza asupra unui risc sau unui pericol; d) semnal de obligativitate - semnalul prin care se indica adoptarea unui comportament specific; e) semnal de salvare sau de prim ajutor - semnalul prin care se dau indicaţii privind ieşirile de urgenta ori mijloacele de prim ajutor sau de salvare; f) semnal de indicare - semnalul prin care se furnizează alte indicaţii decât cele prevăzute la lit. b)-e); g) panou - semnalul care, prin combinarea unei forme geometrice, a unor culori şi a unui simbol sau a unei pictograme, furnizează o indicaţie specifică, a cărui vizibilitate este asigurata prin iluminare de intensitate suficienta; h) panou suplimentar - panoul utilizat împreună cu un panou descris la lit. g), care furnizează informaţii suplimentare; i) culoare de securitate - culoarea căreia îi este atribuită o semnificaţie specifică; j) simbol sau pictograma - imaginea care descrie o situaţie sau indica un comportament specific şi care este utilizata pe un panou ori pe o suprafaţa luminoasa; k) semnal luminos - semnalul emis de un dispozitiv realizat din materiale transparente sau translucide, iluminate din interior ori din spate, astfel încât să se creeze o suprafaţa luminoasa; l) semnal acustic - semnalul sonor codificat, emis şi difuzat de un dispozitiv realizat în acest scop, fără folosirea vocii umane sau artificiale; m) comunicare verbală - mesajul verbal predeterminat, comunicat prin voce umană sau artificiala; n) gest-semnal - miscarea şi/sau poziţia bratelor şi/sau a mainilor într-o formă codificata, având ca scop ghidarea persoanelor care efectuează manevre ce constituie un risc sau un pericol pentru lucrători.  +  Capitolul II Obligaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Obligaţii generale  +  Articolul 6 (1) Atunci când riscurile nu pot fi evitate sau reduse suficient prin mijloace tehnice de protecţie colectivă ori prin măsuri, metode sau procedee de organizare a muncii, angajatorul trebuie să prevadă semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, şi sa verifice existenta acesteia. (2) Pentru alegerea semnalizarii adecvate, angajatorul trebuie să ia în considerare orice evaluare a riscurilor realizată în conformitate cu art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 7Semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă trebuie să satisfacă cerinţele minime prevăzute în anexele nr. 1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8În interiorul întreprinderilor şi/sau unităţilor trebuie prevăzută, dacă este cazul, semnalizarea corespunzătoare traficului rutier, feroviar, fluvial, maritim şi aerian, fără a aduce atingere cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 5.  +  Secţiunea a 2-a Informarea şi instruirea lucrătorilor  +  Articolul 9Lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora trebuie să fie informati referitor la toate măsurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate utilizata la locul de muncă, fără a aduce atingere art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 10 (1) Lucrătorilor trebuie să li se asigure o instruire corespunzătoare în ceea ce priveşte semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, în special sub forma unor instrucţiuni precise, fără a aduce atingere art. 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006. (2) Instruirea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă semnificatia semnalizarii, mai ales a celei care conţine cuvinte, precum şi comportamentul general şi specific ce trebuie adoptat.  +  Secţiunea a 3-a Consultarea şi participarea lucrătorilor  +  Articolul 11Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezenta hotărâre trebuie să se realizeze în conformitate cu art. 18 din Legea nr. 319/2006.  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006. (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 599/1998 privind aprobarea Prescripţiilor minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, se abroga.*Prezenta hotărâre transpune Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 245/1992.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul sănătăţii publice,Ervin-Zoltan Szekely,secretar de statMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea Berceanup. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2006.Nr. 971.  +  Anexa 1CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 2CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 3CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 4CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 5CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 6CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 7CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 8CERINTE 26/07/2006  +  Anexa 9CERINTE 26/07/2006