STATUT din 10 iulie 2006al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 august 2006     +  Secţiunea I Misiunea şi cadrul legal al desfăşurării activităţilor Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar  +  Articolul 1Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar are, potrivit prevederilor legale, următoarele roluri fundamentale: a) de fundamentare metodologică şi certificare a standardelor de formare şi perfecţionare în domeniul managementului sanitar, prin:- elaborarea metodologiei şi a standardelor de formare a competenţelor manageriale în domeniul sanitar;- elaborarea şi gestionarea metodologiei de certificare a competenţelor manageriale în domeniul sanitar; b) de formare şi perfecţionare a personalului cu studii superioare, precum şi a celui cu studii medii şi postliceale, cu precădere din domeniul sanitar, inclusiv pentru personalul din administraţia publică sanitară, prin:- organizarea şi desfăşurarea de cursuri în domeniul sănătăţii publice, administraţiei şi managementului sanitar;- organizarea şi desfăşurarea de cursuri universitare de masterat în specializările sănătate publică şi management sanitar, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare;- organizarea şi desfăşurarea de cursuri pentru funcţionarii publici din sistemul sanitar şi al asigurărilor sociale de sănătate; c) este responsabil naţional pentru atestatele de pregătire complementară în managementul serviciilor de sănătate, economie sanitară şi management financiar, precum şi în managementul cabinetului medical şi promovarea sănătăţii; d) de evaluare şi eficientizare a performanţelor sistemului de sănătate prin activităţi specifice din domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, precum:- desfăşurarea de activităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul sănătăţii publice şi private şi al managementului sanitar;- efectuarea de studii şi aplicaţii, de analize şi proiecte în domeniul sănătăţii publice şi al managementului sanitar, precum şi desfăşurarea de activităţi în domeniul promovării sănătăţii publice.  +  Articolul 2 (1) Activităţile definite în Statutul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar, denumită în continuare SNSPMS, se desfăşoară avându-se în vedere, în principal, prevederile următoarelor acte normative: a) pentru obiectele de activitate cu specific de învăţământ, de formare şi perfecţionare profesională:- Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar";- acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.; b) pentru obiectele de activitate din domeniul cercetării-dezvoltă rii, acordării asistenţei tehnice, promovării sănătăţii, efectuării de studii şi aplicaţii, de analize şi proiecte pentru eficientizarea performanţelor sistemului de sănătate şi sprijinirea procesului de reformă în contextul integrării europene:- Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar";- acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.; c) pentru asigurarea sprijinului tehnic şi metodologic Comisiei interdepartamentale pentru asistenţă medicală comunitară:- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul V "Asistenţa medicală comunitară" şi titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar";- acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc.; d) pentru activităţile de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate, precum şi pentru alte activităţi conexe:- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul V "Asistenţa medicală comunitară" şi titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar";- acte normative emise în aplicarea legilor prevăzute mai sus: hotărâri ale Guvernului, ordine, regulamente etc. (2) Activităţile definite în Statutul SNSPMS se desfăşoară având în vedere, în principal, prevederile actelor normative prevăzute la alin. (1), la care se adaugă celelalte acte normative aplicabile SNSPMS ca instituţie publică finanţată integral din venituri proprii.  +  Secţiunea a II-a Regulamentul Consiliului de administraţie al Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar  +  Articolul 3 (1) Consiliul de administraţie se întruneşte, de regulă, o dată pe lună sau ori de câte ori interesele SNSPMS o cer, la convocarea preşedintelui sau la solicitarea a cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie. (2) Dezbaterile Consiliului de administraţie sunt conduse de preşedinte.  +  Articolul 4 (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită această condiţie, şedinţa Consiliului de administraţie se poate reprograma într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi. (2) Hotărârile Consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. (3) La şedinţele Consiliului de administraţie este invitat, după caz, un reprezentant al salariaţilor SNSPMS.  +  Articolul 5Pentru luarea unor decizii vizând probleme complexe, Consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate. Activitatea acestora va fi recompensată material conform prevederilor legale.  +  Articolul 6 (1) Membrii Consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin. (2) Membrii Consiliului de administraţie care s-au împotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru SNSPMS nu răspund dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al Consiliului de administraţie. (3) Membrii Consiliului de administraţie care nu au respectat dispoziţiile art. 6 alin. (2) răspund, potrivit legii, pentru daunele cauzate instituţiei ca urmare a acestui fapt.  +  Articolul 7Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii: a) avizează modificarea organigramei, statului de funcţii şi a structurii de personal a SNSPMS, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura sau din subordinea acesteia; b) aprobă planul de învăţământ al SNSPMS; c) aprobă procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare; d) aprobă strategia de dezvoltare a SNSPMS, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate; e) aprobă Statutul Consiliului ştiinţific şi pedagogic, numărul membrilor, componenţa nominală, precum şi condiţiile necesare pentru a face parte din Consiliul ştiinţific şi pedagogic al SNSPMS; f) aprobă propunerile Consiliului ştiinţific şi pedagogic, strategia şi programele de cercetare-dezvoltare ale SNSPMS, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate; g) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării; h) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SNSPMS, care se depune la Ministerul Sănătăţii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale; i) analizează, aprobă sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează a fi realizate de SNSPMS în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse proprii sau din credite bancare; j) răspunde pentru modul de administrare a întregului patrimoniu, pentru integritatea acestuia, precum şi pentru modul de utilizare a mijloacelor financiare ale instituţiei, potrivit legii; k) aprobă taxele şi tarifele pentru produsele şi serviciile furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legii, precum şi normativele de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme şi consumul de carburanţi, costurile pentru convorbiri telefonice şi nivelul cheltuielilor pentru acţiuni de protocol; l) aprobă utilizarea disponibilităţilor în valută, în condiţiile legii, precum şi deplasarea personalului în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; m) aprobă volumul creditelor bancare contractate şi stabileşte modul de rambursare a acestora, în condiţiile legii; n) aprobă mandatul directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă; o) aprobă regulamentul intern în care vor fi inserate prevederi privind respectarea statutului personalului, disciplinei, protecţiei şi securităţii la locul de muncă; p) aprobă condiţiile de concurs pentru ocuparea posturilor de directori; q) aprobă statul de funcţii al SNSPMS, detaliat pe specialităţi; r) aprobă organizarea şi funcţionarea subunităţilor din structura şi din subordinea SNSPMS; s) asigură legătura permanentă cu reprezentanţii salariaţilor, pentru rezolvarea operativă a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării optime a activităţilor SNSPMS; t) analizează şi avizează proiectul bilanţului contabil anual şi al situaţiei financiare anuale, care se depune la Ministerul Sănătăţii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale; u) analizează şi avizează propunerile de scoatere din funcţiune ale mijloacelor fixe din cadrul SNSPMS; v) analizează şi avizează propunerile de declasare şi casare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din cadrul SNSPMS; w) organizează concursul pentru ocuparea funcţiei de director general al SNSPMS; x) aprobă intrarea SNSPMS în consorţii universitare sau în parteneriate cu alte instituţii, potrivit legii; y) aprobă atribuţiile structurilor din cadrul SNSPMS; z) aprobă orice alte hotărâri şi dispune măsuri privind activitatea SNSPMS, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 8 (1) În primul trimestru al fiecărui an, Consiliul de administraţie prezintă Ministerului Sănătăţii Publice un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs. (2) Membrii Consiliului de administraţie au obligaţia de a informa periodic conducerile ministerelor pe care le reprezintă sau, după caz, a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate despre activitatea depusă în cadrul Consiliului de administraţie şi de a susţine interesele SNSPMS în faţa structurilor ai căror reprezentanţi sunt.  +  Secţiunea a III-a Atribuţiile, responsabilităţile şi competenţele Comitetului director  +  Articolul 9În conducerea executivă a SNSPMS, directorul general se consultă cu Comitetul director, compus din directorul general, directorul general adjunct şi ceilalţi directori din structura SNSPMS.  +  Articolul 10Comitetul director este organ consultativ al directorului general care propune acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor SNSPMS, rezultate din: a) strategia de dezvoltare; b) programul anual de cercetare-dezvoltare; c) programul anual de furnizare de servicii; d) programul de investiţii; e) sarcinile ce revin SNSPMS din contractele şi convenţiile de colaborare în domeniul cercetării, formării, precum şi din acţiunile care vizează sănătatea publică şi managementul sanitar; f) sistemul de asigurare a calităţii produselor şi serviciilor de specialitate; g) bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 11 (1) Membrii Comitetului director îndeplinesc următoarele responsabilităţi principale: a) propun repartizarea sarcinilor profesionale şi economico-financiare pe structuri componente, asigurând realizarea şi controlul activităţilor; b) propun măsurile pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor, în limita resurselor financiare; c) urmăresc modul cum sunt rezolvate sarcinile de către personalul angajat al SNSPMS potrivit răspunderilor şi competenţelor pe niveluri ierarhice şi structuri organizatorice şi propun măsuri pentru armonizarea relaţiilor dintre structuri în scopul eficientizării activităţilor; d) aplică măsurile stabilite de Consiliul de administraţie pentru paza bunurilor unităţii, protecţia patrimoniului şi a datelor, respectarea ordinii şi disciplinei; e) propun măsuri de armonizare a salarizării personalului în funcţie de contribuţia adusă la realizarea sarcinilor de serviciu, cu consultarea şefilor de compartimente; f) controlează şi monitorizează periodic îndeplinirea activităţilor structurilor organizatorice; g) asigură realizarea materialelor şi documentărilor necesare pentru desfăşurarea lucrărilor Consiliului de administraţie; h) propun atribuţiile structurilor din cadrul SNSPMS, precum şi pe cele ale posturilor din cadrul compartimentelor aferente fiecărei structuri. (2) Membrii Comitetului director îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de directorul general sau reieşite din hotărârile Consiliului de administraţie al SNSPMS.  +  Articolul 12 (1) Comitetul director se întruneşte bilunar sau ori de câte ori interesele SNSPMS o impun, la convocarea directorului general. (2) La întrunirile Comitetului director participă în mod permanent un reprezentant al salariaţilor din SNSPMS şi pot fi invitate şi alte persoane, cu acordul directorului general.  +  Secţiunea a IV-a Atribuţiile şi răspunderile Consiliului ştiinţific şi pedagogic  +  Articolul 13 (1) Consiliul ştiinţific şi pedagogic este alcătuit dintr-un număr de membri stabilit de Consiliul de administraţie, potrivit prevederilor legale. (2) Consiliul ştiinţific şi pedagogic realizează coordonarea activităţilor de învăţământ şi cercetare-dezvoltare desfăşurate de SNSPMS. (3) Consiliul ştiinţific şi pedagogic este alcătuit din cadre didactice din învăţământul superior şi cercetători cu realizări deosebite, numiţi pe o perioadă de 3 ani de Consiliul de administraţie al SNSPMS, conform prevederilor legale. (4) Consiliul ştiinţific şi pedagogic este condus de un preşedinte, care este unul dintre reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Funcţia de vicepreşedinte al Consiliului ştiinţific şi pedagogic este îndeplinită de către directorul general al SNSPMS, care este de drept şi membru al acestui organism. (5) Consiliul ştiinţific şi pedagogic se organizează şi funcţionează în conformitate cu statutul propriu, aprobat de Consiliul de administraţie al SNSPMS.  +  Articolul 14Consiliul ştiinţific şi pedagogic al SNSPMS îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate şi a Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; b) avizează planul de învăţământ al SNSPMS; c) stabileşte procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare; d) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice al Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică; e) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora; f) avizează hotărârile care implică politica de cercetare a SNSPMS şi a ramurii de cercetare-dezvoltare; g) propune măsuri pentru dezvoltarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale; h) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare; i) propune comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile atestabile şi confirmă rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetător ştiinţific, cercetător ştiinţific gradele I, II şi III; j) propune organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific; k) propune conducerii executive acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop didactic şi de cercetare ştiinţifică; l) propune conducerii executive acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate pentru personalul SNSPMS.  +  Secţiunea a V-a Atribuţiile directorului general al SNSPMS  +  Articolul 15Conducerea executivă a SNSPMS este asigurată de directorul general, numit potrivit reglementărilor legale în vigoare, prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice, ministrului educaţiei şi cercetării şi preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.  +  Articolul 16 (1) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) reprezintă personal sau prin delegat SNSPMS în relaţiile cu organele statului, precum şi cu persoane fizice sau juridice din ţară ori din străinătate; b) asigură, cu consultarea, după caz, a Comitetului director, negocierea salariilor individuale ale personalului din SNSPMS şi aprobă salariile rezultate din negocierea directă; c) angajează prin semnătură unitatea în relaţiile cu terţii, în limita competenţelor aprobate de consiliul de administraţie şi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare; d) angajează şi concediază personalul propriu al SNSPMS, în conformitate cu prevederile legale şi ale contractului colectiv de muncă; e) aprobă norme de consum, potrivit limitelor prevederilor legale în vigoare, şi emite decizii privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul SNSPMS, având în vedere reglementările legale; f) emite decizii de cercetare administrativă pentru pagubele constatate, în conformitate cu prevederile legale; g) numeşte şi revocă din funcţie conducătorii subunităţilor din structura şi din subordinea SNSPMS, precum şi directorii din structura organizatorică a SNSPMS, cu avizul Consiliului de administraţie; h) aprobă criteriile şi componenţa comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor din cadrul SNSPMS; i) premiază sau sancţionează personalul din SNSPMS, la propunerea şefilor ierarhici ai acesteia; j) aprobă comisiile de concurs pentru promovarea pe funcţiile de cercetător ştiinţific gradele I, II şi III şi cercetător ştiinţific, la propunerea Consiliului ştiinţific şi pedagogic; k) are atribuţiile şi răspunderile unui ordonator de credite pentru fondurile prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli al SNSPMS, conform prevederilor legale în vigoare; l) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale altor persoane cu funcţii de conducere în SNSPMS; m) organizează şi răspunde de întocmirea şi prezentarea următoarelor lucrări în vederea avizării, aprobării sau, după caz, informării Consiliului de administraţie al SNSPMS:- modificarea structurii organizatorice şi funcţionale a SNSPMS, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunităţi din structura sau din subordinea acesteia;- strategia de dezvoltare a SNSPMS, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;- Statutul Consiliului ştiinţific şi pedagogic, numărul membrilor, componenţa nominală, precum şi condiţiile necesare pentru a face parte din Consiliul ştiinţific şi pedagogic al SNSPMS;- propunerile Consiliului ştiinţific şi pedagogic, strategia şi programele de cercetare-dezvoltare ale SNSPMS, în concordanţă cu strategia generală în domeniul propriu de activitate;- Programul anual de cercetare-dezvoltare, pe care îl înaintează spre aprobare Ministerului Educaţiei şi Cercetării;- proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al SNSPMS, care se depune la Ministerul Sănătăţii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale;- listele cu investiţiile care urmează a fi realizate de SNSPMS în conformitate cu programele de dezvoltare adoptate, finanţate din surse proprii sau din credite bancare;- propuneri de taxe şi tarife pentru produsele şi serviciile furnizate de SNSPMS, în conformitate cu dispoziţiile legii;- propunerea de utilizare a disponibilităţilor în valută, în condiţiile legii;- propunerea de contractare a volumului creditelor bancare şi a modului de rambursare a acestora, în condiţiile legii;- propunerea mandatului directorului general pentru negocierea contractului colectiv de muncă;- propunerea regulamentului intern privind respectarea statutului personalului, disciplinei, protecţiei şi securităţii la locul de muncă;- propunerea privind modul de organizare şi funcţionare a subunităţilor din structura şi din subordinea SNSPMS;- propunerea privind criteriile şi componenţa comisiei de concurs pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul SNSPMS;- proiectul bilanţului contabil anual şi al situaţiei financiare anuale, care se depune după avizare la Ministerul Sănătăţii Publice în vederea aprobării conform reglementărilor legale;- propunerile de scoatere din funcţiune ale mijloacelor fixe din cadrul SNSPMS;- propunerile de declasare şi casare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar din cadrul instituţiei;- propunerile privind atribuţiile structurilor din cadrul SNSPMS; n) aprobă, după caz, propunerile Comitetului director, pentru îndeplinirea acţiunilor concrete necesare pentru realizarea obiectivelor SNSPMS, privind:- repartizarea sarcinilor profesionale şi economico-financiare pe structuri componente, asigurând realizarea şi controlul activităţilor;- măsurile pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţilor, în limita resurselor financiare;- aplicarea măsurilor stabilite de Consiliul de administraţie pentru paza bunurilor unităţii, protecţia patrimoniului şi a datelor, respectarea ordinii şi disciplinei;- dispunerea măsurilor de armonizare a salarizării personalului în funcţie de contribuţia adusă la realizarea sarcinilor de serviciu, în condiţiile legii;- controlul şi monitorizarea periodică privind îndeplinirea activităţilor pe structurile componente şi materialele elaborate; o) analizează, aprobă sau, după caz, prezintă pentru aprobare Consiliului de administraţie documentele şi lucrările întocmite de Consiliul ştiinţific şi pedagogic, astfel:- strategia de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare a Programului naţional de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul propriu de activitate şi a Planului naţional pentru cercetare-dezvoltare şi inovare;- proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi propunerile de realizare a acestora;- planul de învăţământ al SNSPMS;- procedurile de asigurare internă a calităţii programelor de formare;- hotărârile care implică politica de cercetare a SNSPMS şi a ramurii de cercetare-dezvoltare;- măsurile pentru dezvoltarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;- modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului didactic şi de cercetare;- organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific;- acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop didactic şi de cercetare ştiinţifică;- acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate pentru personalul SNSPMS; p) aprobă fişele de post din cadrul compartimentelor aferente fiecărei structuri a SNSPMS. (2) Directorul general îndeplineşte orice alte atribuţii care îi sunt delegate de Consiliul de administraţie sau îi revin potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Secţiunea a VI-a Resurse umane. Drepturile şi obligaţiile personalului  +  Articolul 17 (1) Personalul SNSPMS este constituit din:- personal didactic;- personal de cercetare;- personal de expertiză şi consultanţă în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar;- personal tehnico-economic, de altă specialitate şi administrativ. (2) Personalul necesar pentru realizarea obiectelor de activitate ale SNSPMS poate fi angajat, potrivit prevederilor legale în vigoare, pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată sau prin alte forme contractuale. (3) SNSPMS are normate 10 posturi de personal didactic sau cu grad ştiinţific echivalent, pentru primii 2 ani de la intrarea în vigoare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar", iar ulterior, în funcţie de necesităţi, numărul acestor posturi se va stabili cu aprobarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (4) Posturile de personal didactic vor fi ocupate conform legislaţiei în vigoare. (5) Pentru nevoile de formare interdisciplinare se va putea recurge la resurse umane existente în cadrul instituţiilor universitare şi organizaţiilor interne şi internaţionale cu activitate în domeniu. (6) Atribuţiile personalului SNSPMS vor fi stabilite prin fişa postului.  +  Articolul 18 (1) Personalul SNSPMS are drepturile care decurg din legislaţia muncii, din prezentul statut, precum şi din prevederile contractului colectiv de muncă şi ale contractului individual de muncă. (2) Personalul SNSPMS are şi următoarele drepturi care decurg din calitatea de angajat la această instituţie: a) dreptul la deplina libertate de gândire, de conştiinţă şi de manifestare în activitatea de învăţământ, de expertiză şi de consultanţă în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, de exprimare liberă a opiniilor profesionale; b) dreptul la dezvoltare profesional-ştiinţifică, de participare la diferite forme de perfecţionare şi de utilizare a bazei materiale şi resurselor învăţământului în scopul realizării obligaţiilor profesionale; c) dreptul de cercetare ştiinţifică în orice domeniu ce se consideră necesar pentru realizarea obiectelor de activitate, cu respectarea normelor deontologice ale cercetării ştiinţifice; d) dreptul la libera comunicare/publicare a rezultatelor cercetării în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute în contractul individual de muncă; e) dreptul de a participa, potrivit atribuţiilor funcţiei în care este încadrat, la managementul activităţilor de învăţământ şi cercetare ale SNSPMS; f) dreptul de a face parte din Consiliul ştiinţific şi pedagogic, cu îndeplinirea criteriilor şi condiţiilor stabilite prin statutul acestui consiliu; g) dreptul la protecţie în activitatea profesională; h) dreptul la informare privind deciziile şi hotărârile asupra activităţilor importante ale SNSPMS; i) dreptul la asociere în sindicate sau asociaţii profesionale, potrivit legii, pentru apărarea drepturilor salariaţilor; j) dreptul de a face parte din asociaţii/societăţi/fundaţii profesionale sau ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, potrivit prevederilor legale, fără ca participarea la acestea să contravină intereselor SNSPMS. (3) Drepturile de orice fel ale personalului SNSPMS nu pot fi îngrădite pe baza unor discriminări de sex, rasă, etnie, convingere politică sau religioasă.  +  Articolul 19 (1) Personalul SNSPMS are îndatoriri şi atribuţii care îi revin din legislaţia muncii, din prezentul statut, din regulamentul de organizare şi funcţionare, din prevederile contractului colectiv de muncă şi ale contractului individual de muncă. (2) Calitatea de personal angajat al SNSPMS implică şi îndeplinirea următoarelor îndatoriri: a) îndeplinirea corectă şi integrală, la nivel optim, a obligaţiilor profesionale care îi revin din fişa postului; b) reprezentarea intereselor SNSPMS, în toate ocaziile, aceasta constituind o îndatorire morală fundamentală; c) respectarea, în orice împrejurare, a deontologiei profesionale, proprie activităţilor de învăţământ şi de cercetare şi a celei specifice personalului contractual din instituţiile publice; d) respectarea prevederilor actelor normative emise în aplicarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, titlul XVI "Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Şcolii Naţionale de Sănătate Publică şi Management Sanitar", şi a celorlalte prevederi legale în vigoare aplicabile SNSPMS.  +  Secţiunea a VII-a Dispoziţii finale  +  Articolul 20 (1) SNSPMS pune la dispoziţie cursanţilor baza materială necesară desfăşurării procesului de formare, oferă acces liber la fondul de carte şi publicaţii al bibliotecii şi personal formator pentru asigurarea realizării integrale a planurilor şi programelor de învăţământ. (2) Persoanele care urmează cursurile organizate în cadrul SNSPMS au dreptul să li se elibereze certificate sau diplome, după caz, după parcurgerea cu succes a programelor/planurilor de învăţământ specific.  +  Articolul 21Modificările şi, după caz, completările prezentului statut se pot face, la propunerea Consiliului de administraţie al SNSPMS, prin ordin comun al ministrului sănătăţii publice, ministrului educaţiei şi cercetării şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.-------