ORDIN nr. 896 din 20 iulie 2006privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 7 august 2006  Având în vedere prevederile art. 191 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. 2.276 din 20 iulie 2006,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Normele metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru celelalte instituţii sanitare publice finanţate integral din venituri proprii, din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice. (3) Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, normele metodologice de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli se aprobă prin ordin sau decizie de conducătorul acestora, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 755/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru instituţiile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 16 iulie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică, precum şi unităţile sanitare publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 20 iulie 2006.Nr. 896.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului public1. Norme cu caracter general (1) Spitalul public este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce furnizează servicii medicale. Spitalul public este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune următoarele: a) organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli, pe total unitate, precum şi pe fiecare secţie sau compartiment, astfel încât cheltuielile necesare pentru realizarea serviciilor medicale să fie acoperite din veniturile realizate; b) evaluarea corectă a veniturilor proprii, fundamentarea cheltuielilor pe baza propunerilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, în raport cu obiectivele programate, şi elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare; c) aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli de către managerul spitalului şi cu acordul organului ierarhic superior, respectiv conducătorul autorităţii de sănătate publică sau ministrul sănătăţii publice, după caz; d) repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat pe secţii şi compartimente din structura spitalului; e) modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli de către structurile care l-au aprobat; f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli printr-o bună gestiune economico-financiară, realizarea serviciilor medicale contractate, precum şi a celorlalte prestaţii şi activităţi ale spitalului, în condiţii de echilibru financiar între venituri şi cheltuieli. (2) Spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică, ce îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, în condiţiile legii. Managerul încheie contract de management cu Ministerul Sănătăţii Publice, în care se cuprind şi obligaţii legate de realizarea indicatorilor economico-financiari rezultaţi din modul de elaborare şi execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli. (3) Responsabilităţile managerului, ca ordonator terţiar de credite, sunt: a) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita bugetului aprobat numai pentru realizarea sarcinilor instituţiei pe care o conduce şi în condiţiile stabilite prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Managerii vor stabili prin decizie internă:- persoanele angajate care au atribuţii şi responsabilităţi în cadrul compartimentelor de specialitate pentru operaţiunile de angajare, lichidare şi ordonanţare;- persoanele autorizate care efectuează plăţile pe baza documentelor ordonanţate de către ordonatorul de credite;- persoanele desemnate pentru executarea controlului financiar preventiv; b) realizarea serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a celor prevăzute în celelalte contracte; c) asigurarea, în condiţiile legii, a drepturilor pacienţilor; d) realizarea veniturilor contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi cu terţe persoane fizice şi juridice; e) angajarea şi utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; f) asigurarea integrităţii bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce; g) organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi execuţiei bugetare; h) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice; i) organizarea evidenţei programelor naţionale de sănătate şi realizarea indicatorilor aferenţi acestora; j) organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform reglementărilor legale; k) analizarea periodică, cel puţin lunar, a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabilirea de măsuri operative pentru remedierea deficienţelor; l) asigurarea monitorizării cheltuielilor de personal şi a execuţiei bugetare pe structura bugetului aprobat; m) organizarea eliberării decontului de cheltuieli pe pacient; n) asigurarea codificării DRG.2. Structura, elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli2.1. Structura bugetului de venituri şi cheltuieli (1) Bugetul de venituri şi cheltuieli cuprinde resursele financiare şi cheltuielile din cadrul unui exerciţiu financiar, de regulă un an, necesare în vederea asigurării condiţiilor de desfăşurare normală a activităţii spitalelor publice, de furnizare a serviciilor medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate, precum şi a altor servicii, în condiţiile legii. Veniturile şi cheltuielile se cuprind în macheta de buget din structura Clasificaţiei indicatorilor financiari, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.954/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului se compune din: a) bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, conform modelului din anexa nr. 1; b) bugetele de venituri şi cheltuieli ale secţiilor/ compartimentelor, conform modelului din anexa nr. 2; c) situaţia privind numărul de posturi şi structura acestora, conform modelului din anexa nr. 3; d) bugetul fondului de dezvoltare al spitalului, conform modelului din anexa nr. 4. (2) Veniturile proprii ale spitalelor se cuprind în macheta de buget pe capitole, subcapitole şi paragrafe şi evidenţiază: a) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale încheiate de spitale cu casele de asigurări sociale de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, în calitate de furnizor de servicii medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum şi din alte prestaţii şi activităţi; b) valoarea contractelor de furnizare de servicii medicale cu case de asigurări de sănătate private sau cu agenţi economici; c) valoarea contractelor privind furnizarea de servicii medicale solicitate de alte unităţi spitaliceşti, farmaceutice, de cabinete medicale sau de alte unităţi sanitare publice ori private acreditate, care nu au specialişti pentru unele activităţi sau manopere medicale; d) sume realizate din editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical; e) sume realizate din servicii medicale, hoteliere sau de altă natură, furnizate la cererea unor terţi, atât în structurile cu paturi, cât şi în cele ambulatorii; f) sume realizate din servicii de asistenţă medicală la domiciliu, furnizate la cererea pacienţilor; g) valoarea contractelor de cercetare şi alte surse; h) valoarea contractelor reprezentând asocieri investiţionale în domenii medicale ori de cercetare medicală şi farmaceutică; i) sume din închirierea unor spaţii medicale, echipamente sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale, în condiţiile legii; j) sume din închirierea bunurilor care aparţin spitalului; k) sume din donaţii şi sponsorizări; l) sume din legate; m) sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; n) sume din bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice; o) contravaloarea medicamentelor şi materialelor sanitare specifice primite prin programele de sănătate, finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Veniturile proprii evidenţiate şi realizate de spital se depersonalizează în cadrul bugetului, respectiv sumele încasate nu au o anumită destinaţie şi pot fi utilizate pentru cheltuieli curente şi de capital. Fac excepţie veniturile din sumele alocate de la bugetul local, bugetul de stat, Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice. (4) Veniturile spitalelor, care provin de la bugetele locale, de la bugetul de stat, de la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi de la bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice, se utilizează numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează: a) De la bugetul de stat se asigură:- realizarea obiectivelor şi activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate;- dotarea cu echipamente medicale, în condiţiile legii;- investiţii legate de construirea de noi spitale, inclusiv pentru finalizarea celor aflate în execuţie;- expertizarea, transformarea şi consolidarea construcţiilor grav afectate de seisme şi de alte cazuri de forţă majoră;- modernizarea, transformarea şi extinderea construcţiilor existente, precum şi efectuarea de reparaţii capitale;- activităţi didactice şi de cercetare;- alte cheltuieli curente şi de capital. b) De la bugetele locale, respectiv de la bugetul propriu al judeţelor, pentru spitalele judeţene, şi de la celelalte bugete locale, pentru spitalele de interes judeţean sau local, se finanţează cheltuieli de întreţinere, gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a unităţilor sanitare publice şi dotări independente, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetele locale respective. c) Din bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice se finanţează investiţii în infrastructura sistemului sanitar public şi unele programe naţionale de sănătate care se repartizează de Ministerul Sănătăţii Publice ordonatorilor secundari şi terţiari de la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice." d) Spitalele pot primi cu titlu gratuit medicamente prin programele naţionale de sănătate finanţate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi alte bunuri din fonduri de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile şi rambursabile, precum şi din donaţii şi sponsorizări. (5) Cheltuielile spitalului se evidenţiază în macheta de buget pe total, din care cheltuieli pentru activitatea finanţată din venituri proprii şi, separat, cheltuieli pentru activităţi finanţate din sume de la bugetele locale, bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice, precum şi, după caz, din alte surse de venituri a căror utilizare este stabilită de lege.Cheltuielile spitalului se prevăd în macheta de buget pe structura clasificaţiei economice pe titluri, articole şi alineate, precum şi pe clasificaţia funcţională pe capitole, subcapitole şi paragrafe. Cheltuielile, în structura economică, cuprind: a) titlul I "Cheltuieli de personal" se desfăşoară pe articole, respectiv "Cheltuieli salariale în bani" (articolul 10.01) şi "Cheltuieli salariale în natură" (articolul 10.02); articolele au subdiviziuni denumite alineate, care detaliază tipurile de cheltuieli de personal (de exemplu, 10.01.01 "Salarii de bază" etc.); b) titlul II "Bunuri şi servicii, structurat pe articole în "Bunuri şi servicii" (articolul 20.01), "Reparaţii curente" (articolul 20.02), "Hrana" (articolul 20.03), "Medicamente şi materiale sanitare" (articolul 20.04), "Bunuri de natura obiectelor de inventar" (articolul 20.05), "Deplasări, detaşări, transferări" (articolul 20.06) etc.; articolele se desfăşoară pe alineate, în funcţie de tipurile de cheltuieli (de exemplu, 20.04.01 "Medicamente"); c) cheltuielile de capital se desfăşoară pe titlul 71, respectiv titlul X "Active nefinanciare", care cuprinde articolul 71.01 "Active fixe", structurat pe alineate, în funcţie de categoria de cheltuieli pe care o evidenţiază: "Construcţii" (71.01.01); "Maşini, echipamente şi mijloace de transport" (71.01.02); "Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale" (71.01.03); "Alte active fixe" (71.01.30); d) cheltuielile se prevăd în macheta de buget şi pe clasificaţia funcţională pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în funcţie de activitatea spitalului, astfel: "Produse farmaceutice, materiale sanitare şi dispozitive medicale", "Asistenţa medicală în ambulatoriu", "Asistenţa de urgenţă prespitalicească", "Asistenţa în unităţile sanitare cu paturi", "Îngrijiri la domiciliu", "Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimentală în sănătate", "Alte cheltuieli"; subcapitolele se defalcă pe paragrafe, de exemplu, "Spitale generale" (66.06.01); e) cheltuielile ce se înscriu în macheta de buget din sumele alocate de la bugetele locale, bugetul de stat, Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetul constituit din contribuţiile instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi băuturi alcoolice se defalcă pe clasificaţia indicatorilor financiari, în funcţie de sursele de venituri şi de tipurile de cheltuieli. (6) Excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli se stabileşte ca diferenţă între totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor. Bugetul spitalelor publice poate fi încheiat numai cu excedent sau cu excedent zero, când veniturile sunt egale cu cheltuielile. Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital.În situaţia în care spitalul public a rămas cu excedent de casă la finele anului precedent, pentru utilizarea acestuia în noul exerciţiu bugetar se procedează astfel: a) cheltuielile pentru exerciţiul curent se măresc în limita excedentului înregistrat la finele anului precedent şi care se află sub formă de disponibilităţi în contul curent deschis la Trezoreria Statului. În această situaţie cheltuielile activităţii curente vor fi mai mari decât veniturile curente şi se echilibrează prin poziţia "Excedent din anul precedent pentru echilibrarea cheltuielilor în anul curent". Ca urmare, în acest caz, se va completa la finele machetei rubrica "Deficit"; b) este interzisă cuprinderea excedentului din anul precedent în categoria "Venituri", deoarece acestea nu aparţin anului curent.2.2. Elaborarea şi fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli (1) În etapa de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli comitetul director trebuie să analizeze resursele posibile şi cheltuielile necesare, reflectate într-un proiect de buget fundamentat pe principalii indicatori fizici: volumul serviciilor medicale ce urmează a fi furnizate, alte resurse, dezvoltarea sau restructurarea unor activităţi. (2) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se elaborează de comitetul director pe baza centralizării de către compartimentul financiar-contabil a propunerilor prezentate de conducătorii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, având în vedere: a) estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestaţii şi activităţi; b) cheltuielile necesare şi priorităţile stabilite pentru activitatea de acordare a asistenţei medicale şi alte activităţi; c) realizarea echilibrului financiar între veniturile şi cheltuielile cuprinse în proiectul de buget. (3) Fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli reprezintă un complex de analize şi decizii prin care managerul evaluează nivelul surselor de venituri şi dimensionează categoriile de cheltuieli pe o bază reală, care să susţină realizarea în anul curent a volumului de activitate a spitalului public pe care îl conduce. (4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli are la bază principiul specializării bugetare, potrivit căruia veniturile şi cheltuielile se înscriu pe surse de provenienţă şi pe categorii de cheltuieli, grupate după natura lor economică şi destinaţia acestora, potrivit clasificaţiei bugetare. (5) Fundamentarea veniturilor spitalului se face pentru fiecare sursă de venit, prin indicatori care conduc la stabilirea corectă a nivelului acestora. De asemenea, analiza cuprinde şi realizările din ultimii 1-2 ani. (6) Estimarea veniturilor are în vedere atât sursele de venituri rezultate din contracte cu persoane fizice sau juridice, precum şi măsurile de redimensionare a unor activităţi de furnizare de servicii, de restructurare a unităţii şi personalului şi de eficientizare a activităţii spitalului pe termen scurt, mediu şi lung. (7) Fundamentarea veniturilor diferă de la unitate la unitate, dar în general ar trebui să se ţină cont de aspectele ce reglementează sursele de venituri şi condiţiile specifice fiecărei unităţi de furnizare a serviciilor medicale, după cum urmează: a) la estimarea veniturilor din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea serviciilor medicale se iau în consideraţie:- condiţiile de contractare prevăzute anual prin Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, normele de aplicare ale acestuia, precum şi celelalte reglementări în domeniu;- numărul de servicii pe structură (spitalizare continuă, de zi etc.) estimat a se realiza şi finanţa;- modalitatea de plată (DRG, plata pe caz externat, plata pe serviciu, plata pe zi de spitalizare, cronici, UPU etc.);- inflaţia prognozată;- analiza valorii serviciilor în anul curent faţă de anul precedent şi identificarea cauzelor plusurilor şi minusurilor constatate; b) veniturile de la persoane fizice pentru plata serviciilor solicitate se calculează în funcţie de:- numărul estimat al persoanelor solicitante;- volumul şi natura serviciilor medicale cerute;- venituri medii pe o persoană;- analiza comparativă a estimărilor din anul curent cu realizările din anul precedent; c) veniturile din asocieri investiţionale:- se estimează pe baza contractelor în curs şi care rămân valabile şi în anul curent sau pe baza noilor contracte; d) alte venituri, în concordanţă cu volumul prestărilor de servicii medicale, inclusiv actele adiţionale, având ca nivel de referinţă realizările din anul anterior, creşterea sau reducerea capacităţii unităţii de a presta servicii medicale, indicele de inflaţie prognozat de către instituţiile abilitate, noi surse de venituri etc. (8) Fundamentarea cheltuielilor se efectuează de comitetul director împreună cu şefii de secţii şi compartimente, urmărindu-se: a) utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare; b) reducerea cheltuielilor pentru utilităţi prin stabilirea de norme proprii de consum; c) aprovizionarea cu materiale, medicamente în limita cerinţelor actelor medicale, evitându-se formarea de stocuri; d) stabilirea la nivelul spitalului de proceduri pentru actele medicale furnizate de fiecare secţie, de liste proprii de medicamente, materiale sanitare şi reactivi, aprobate de comitetul director; e) stabilirea necesarului de lucrări de întreţinere pe bază de studii de fundamentare şi documentaţii tehnice în cadrul unor strategii de îmbunătăţire a calităţii actului medical; f) evaluarea produselor din gestiuni şi eliberarea acestora în funcţie de cerinţele actelor medicale şi de respectarea scopului pentru care au fost achiziţionate; g) întărirea controlului intern asupra consumurilor pe secţii şi compartimente; h) reducerea cheltuielilor ca urmare a externalizării unor servicii şi activităţi, potrivit normelor legale. (9) Cheltuielile se desfăşoară pe structura clasificaţiei bugetare şi reflectă consumul de valori materiale şi băneşti necesare pentru îndeplinirea obiectivelor activităţii spitalului. (10) La fundamentarea cheltuielilor se au în vedere: a) indicatorii fizici cu ajutorul cărora se poate aprecia efortul financiar (număr de salariaţi, număr de cazuri externate, număr de paturi, număr de zile de spitalizare etc.); b) evoluţia cheltuielilor pe ultimii 2-3 ani, pentru a constata tendinţa de creştere sau de reducere a cheltuielilor; c) evaluarea cheltuielilor pe fiecare secţie sau compartiment şi stabilirea responsabilităţilor conducătorilor acestor structuri; d) normele şi reglementările privind efectuarea cheltuielilor (alocaţii de hrană, salarii etc.); e) eliminarea sau reducerea practicilor anterioare care au condus la cheltuieli neeconomicoase. (11) Estimarea cheltuielilor necesită efectuarea calculelor pentru stabilirea consumului real de resurse umane, materiale şi de capital şi, separat, stabilirea cheltuielilor directe, indirecte şi generale necesare pentru realizarea serviciilor medicale. La stabilirea principalelor niveluri de cheltuieli se au în vedere prevederile legale ce reglementează fiecare natură de cheltuieli, precum şi alte elemente de calcul, după cum urmează: a) cheltuieli de personal (titlul 10):- în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice managerul stabileşte şi aprobă numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, propune structura organizatorică şi reorganizarea unităţii. La stabilirea numărului de posturi se are în vedere realizarea furnizării serviciilor medicale contractate pe principii de eficienţă în realizarea cheltuielilor, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii la acordarea actului medical;- calculul numărului de personal şi al necesarului de cheltuieli de personal se face pe baza statului de funcţii aprobat, prin evaluarea drepturilor de personal, în detaliu, pe structura clasificaţiei, pentru întregul personal, pe baza organigramei unităţii, pe fiecare secţie şi compartiment ale spitalului;- numărul de posturi, structura acestora şi cheltuielile cu salariile se aprobă ca anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli al fiecărei unităţi sanitare publice;- numărul de posturi aprobat prin bugetul fiecărei unităţi sanitare publice nu poate fi depăşit;- cuantumul cheltuielilor de personal, de regulă, nu trebuie să depăşească 60% din totalul cheltuielilor cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli; b) bunuri şi servicii (titlul 20)Evaluarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii se fundamentează pe fiecare alineat, avându-se în vedere:- necesarul calculat pe baza propunerilor primite de la fiecare secţie şi compartiment, stocul normat stabilit de unitate, stocul la finele anului precedent;- numărul de cazuri externate;- alocaţiile legale de hrană pe tipuri de secţii;- note de fundamentare pentru reparaţii curente şi capitale;- alte activităţi şi consumuri necesare; c) cheltuielile de capital se estimează ţinându-se cont de propunerile justificate ale secţiilor şi compartimentelor pe bază de documentaţii tehnice, în condiţiile legii. Cheltuielile de capital se înscriu în lista de investiţii ce constituie anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli, conform Ordinului ministrului finanţelor nr. 2.487/1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea investiţiilor instituţiilor publice prin trezoreria statului şi a Normelor metodologice privind aplicarea de către trezoreriile statului a mecanismului de finanţare a investiţiilor instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. În cadrul cheltuielilor de capital se evidenţiază fondul de dezvoltare a spitalului, în condiţiile prezentelor norme metodologice; d) cheltuielile ce se înscriu în buget se reevaluează prin estimarea sumelor ce se pot obţine pentru serviciile medicale furnizate conform metodologiei de calcul al decontării serviciilor medicale aprobate prin normele metodologice de aplicare a contractului-cadru în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (DRG, tarif pe caz ponderat, plata pe serviciu medical, tarif pe zi de spitalizare, UPU etc.). (12) În cazul în care spitalul primeşte sume pentru programe naţionale de sănătate, calculul necesarului se face în funcţie de prevederile privind normele de organizare şi finanţare a programelor naţionale de sănătate.3. Negocierea contractului de furnizare de servicii medicale şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli (1) Contractul de furnizare de servicii medicale se negociază de către manager cu conducerea casei de asigurări de sănătate, în funcţie de indicatorii stabiliţi în contractul-cadru şi normele de aplicare a acestuia şi necesarul estimat al unităţii pentru furnizarea serviciilor medicale ce urmează a se contracta. (2) Reprezentanţii autorităţii de sănătate publică sau ai Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, în funcţie de subordonare, au rol de supraveghere a procesului de negociere, urmărind ca aceasta să se realizeze pe baza prevederilor legale, colaborând în acest sens cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ai caselor de asigurări de sănătate, după caz. (3) În cazul refuzului uneia dintre părţi de a semna contractul de furnizare de servicii medicale, se constituie o comisie de mediere formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii Publice şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care în termen de maximum 10 zile soluţionează divergenţele. (4) Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se definitivează şi se aprobă după semnarea contractului de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate. (5) Proiectul bugetului spitalului public, precum şi bugetele secţiilor şi compartimentelor spitalului se prezintă consiliului consultativ pentru analiză şi propuneri de îmbunătăţire. (6) Managerul spitalului definitivează şi aprobă proiectul bugetului pe total şi îl înaintează organului ierarhic superior, pentru obţinerea acordului. Pentru obţinerea acordului organului ierarhic superior, spitalul prezintă următoarele documente:- bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, conform modelului din anexa nr. 1;- situaţia privind numărul de posturi şi structura acestora, conform modelului din anexa nr. 3;- bugetul fondului de dezvoltare a spitalului, conform modelului din anexa nr. 4;- nota de prezentare a bugetului aprobat. (7) Nota de prezentare a bugetului spitalului va cuprinde enumerarea surselor de venituri şi a sumelor corespunzătoare fiecărei surse de venit, precum şi măsurile preconizate de spital pentru încadrarea cheltuielilor în nivelul veniturilor prevăzute în bugetul aprobat. (8) După obţinerea acordului, bugetul total se reanalizează cu conducătorii secţiilor şi compartimentelor şi se aprobă pe secţiile şi compartimentele din structura spitalului, conform machetei prevăzute în anexa nr. 2. Bugetele pe secţii şi compartimente se comunică acestora şi intră în execuţie odată cu încheierea contractului între manager şi şefii structurilor în cauză, cu încadrarea în termenul prevăzut de lege. (9) Un exemplar al bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat (în copie) se prezintă unităţii Trezoreriei Statului la care unitatea sanitară are conturile deschise.4. Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli (1) Veniturile unităţii sanitare publice se încasează, se administrează, se utilizează şi se contabilizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile unităţilor finanţate integral din venituri proprii. Veniturile se înregistrează în contabilitatea spitalului în conturile corespunzătoare de venituri în momentul creării lor şi înscrise în documente (facturi) şi nu atunci când se încasează. (2) Prevederile de la cheltuieli stabilite pe titluri, articole şi alineate reprezintă limita maximă a plăţilor de casă şi se efectuează în exerciţiul bugetar curent. (3) Cheltuielile înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli au destinaţie precisă şi limitată şi nu pot fi efectuate dacă nu au temei legal. (4) Documentele privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea pentru propunerile privind cheltuielile cu procurarea medicamentelor şi a materialelor sanitare se emit de secţiile din spital, care reprezintă compartimentele de specialitate, şi se semnează de şeful de secţie sau de înlocuitorul acestuia, în calitate de conducător al compartimentului de specialitate. (5) Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor se efectuează pe parcursul exerciţiului financiar, în limita disponibilului de prevederi la cheltuieli pe subdiviziuni (subcapitol, titlu, articol şi alineat) la care se încadrează plata respectivă şi a disponibilului din cont. (6) Plăţile se efectuează de către persoanele care îndeplinesc funcţia de contabil, stabilite de către conducătorul instituţiei sanitare publice, în conformitate cu Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002. Obligaţiile de plată către furnizori se înregistrează în contabilitatea spitalului pe baza documentelor justificative care reflectă crearea obligaţiei de plată şi nu când are loc plata. (7) Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor şi se utilizează pentru cheltuieli curente şi de capital. (8) Sumele ce se decontează în luna ianuarie, aferente serviciilor medicale acordate în luna decembrie în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, inclusiv regularizările aferente anului precedent, se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli şi reprezintă venituri ale anului curent. (9) Sumele reprezentând drepturile de personal aferente lunii decembrie a anului curent se înregistrează pe cheltuiala acestui an. (10) Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se derulează prin conturile deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama spitalului public, iar operaţiunile respective sunt înregistrate în contabilitatea proprie, potrivit normelor şi procedurilor aprobate pentru instituţiile publice.Pentru veniturile încasate şi plăţile dispuse în limita bugetului de venituri şi cheltuieli (pe subdiviziunile acestuia), instituţia sanitară publică are deschise la Trezoreria Statului următoarele conturi:● contul 5041 "Disponibil din activitatea sanitară conform Legii nr. 145/1997", în care se înregistrează:- veniturile proprii încasate din activitatea de prestări de servicii medicale pe bază de contracte încheiate cu casa de asigurări de sănătate, acte adiţionale la contracte, venituri din servicii medicale la cerere;- venituri din închirieri, asociaţii investiţionale în domeniul medical ori de cercetare ştiinţifică medicală şi farmaceutică, editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical, donaţii şi sponsorizări, alte surse;- plăţile dispuse în limita prevederilor din bugetul de venituri şi cheltuieli.(10.1) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de mai sus se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile următoare:- 560 "Disponibil al instituţiilor finanţate integral din venituri proprii";- 706 "Venituri din închirieri", cod 30.10;- 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", cod 33.10.16;- 704 "Venituri din lucrări executate şi servicii prestate", cod 33.10 (mai puţin 33.10.16);- 779 "Alte venituri operaţionale", cod 37.10;- 791 "Venituri excepţionale din operaţiuni cu active fixe", cod 39.10;● contul 5047 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială", deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului şi a municipiului Bucureşti, în care se înregistrează: a) sumele primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării, după caz; b) sumele primite din bugetul constituit din contribuţii asupra producerii, comercializării şi publicităţii asupra produselor din tutun şi alcool; c) sumele primite de la bugetele locale; d) plăţile dispuse de instituţiile publice sanitare pentru îndeplinirea acţiunilor respective.(10.2) Operaţiunile efectuate şi evidenţiate în contul de mai sus se înregistrează în mod corespunzător în contabilitatea proprie în conturile: a) pentru sumele primite de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării se utilizează:- contul 551.1 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget de stat";- contul 773.1 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget de stat" (36.10.50.02);● conturile 551.1 şi 773.1 se dezvoltă pe analitice, după caz; b) pentru sumele primite din bugetul constituit din contribuţii instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi alcool se utilizează:- contul 551.2 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - contribuţii instituite pentru combaterea consumului excesiv de tutun şi alcool";- contul 773.2 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - contribuţii asupra producerii, comercializării şi publicităţii pentru produse din tutun şi alcool" (36.10.50.03); c) pentru sumele primite de la bugetele locale se utilizează:- contul 551.3 "Disponibil din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget local";- contul 773.3 "Venituri din alocaţii bugetare cu destinaţie specială - buget local" (36.10.50.01). (11) În conformitate cu pct. 5 din normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002, managerii spitalelor, în baza atribuţiilor pe care le îndeplinesc ca ordonatori terţiari de credite, au obligaţia organizării evidenţei creditelor bugetare aprobate, a angajamentelor bugetare şi legale, folosindu-se în acest scop conturile în afara bilanţului:- contul 8060 "Credite bugetare aprobate";- contul 8066 "Angajamente bugetare";- contul 8067 "Angajamente legale".Conturile menţionate mai sus se desfăşoară în evidenţa analitică conform reglementărilor în vigoare, pentru activitatea realizată din venituri proprii şi pentru cheltuielile efectuate din sumele primite din alocaţii cu destinaţie specială, pe capitole şi în cadrul acestora pe titluri, articole şi alineate. Pentru cheltuielile din bugetul de stat conturile respective se desfăşoară pe fiecare acţiune şi program, pe titluri, articole şi alineate. (12) Managerii spitalelor au obligaţia analizării şi raportării execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli lunar, trimestrial şi anual ordonatorului de credite ierarhic superior. Analiza se efectuează de către manager, de la nivelul bugetelor secţiilor şi compartimentelor, pentru a se identifica aspectele care influenţează negativ execuţia bugetară şi implicit realizarea contractului de administrare.5. Fondul de dezvoltare a spitalului (1) Fondul de dezvoltare a spitalului se utilizează pentru dotarea spitalului şi se constituie din următoarele surse: a) sume rezultate din valorificarea bunurilor disponibile, precum şi din cele casate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; b) sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare"; c) o cotă de 20% din excedentul bugetului de venituri şi cheltuieli înregistrat la finele exerciţiului financiar; d) sume rezultate din închirieri, în condiţiile legii; e) o cotă-parte din amortizarea calculată lunar şi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, cu condiţia păstrării echilibrului financiar între venituri şi cheltuieli; această sursă se ia în calcul pe baza unor precizări suplimentare ce se vor transmite ulterior. (2) Evidenţierea fondului de dezvoltare se face pe subdiviziunile titlului 70 "Cheltuieli de capital" al Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005, şi se înregistrează în contabilitate prin contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului." (3) Spitalele vor solicita unităţilor de trezorerie la care au deschise conturile deschiderea unui cont de disponibil pentru fondul de dezvoltare. (4) Soldul fondului de dezvoltare rămas la finele anului se reportează în anul următor, fiind utilizat potrivit legii.6. Dispoziţii finaleServiciile medicale realizate de spitale peste valoarea contractată se facturează distinct. Contravaloarea acestor servicii se prevede în bugetul unităţii, atât la venituri, cât şi la cheltuieli.  +  Anexa 1 INSTITUŢIA SANITARĂ PUBLICĂDE ACORD,ORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,APROBAT,CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARENorme metodologice Legea 95/2006BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIpentru anul........
  *Font 8*
                                                                         mii lei
  Nr. crt Capi- tol Sub cap Pa ra gr af Denumirea Indicatorilor Pre- ve- deri anu- ale Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
  1 TOTAL VENITURI PROPRII
  2 I. VENITURI CURENTE
  3 C. VENITURI NEFISCALE
  4 30.10 C1 VENITURI DIN PROPRIETATE
  5 05 Venituri din concesiuni şi închirieri
  6 50 Alte venituri din proprietate
  7 C2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
  8 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
  9 08 Venituri din prestări de servicii
  10 16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă
  11 20 Venituri din cercetare
  12 21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate *)
  13 50 Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi **)
  14 37.10 TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE
  15 01 Donaţii şi sponsorizări
  16 50 Alte transferuri voluntare
  17 01 Venituri din bunuri primite cu titlu gratuit prin programe de sănătate
  18 02 Venituri din aparatura medicală primită din fonduri nerambursabile
  19 03 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri rambursabile
  20 04 Venituri din aparatură medicală primită din fonduri de la bugetul de stat
  21 05 Alte transferuri voluntare
  22 II. VENITURI DIN CAPITAL
  23 39.10 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI
  24 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
  25 04 Venituri din privatizare
  26 50 Alte venituri din valorificarea unor bunuri
  27 IV. SUBVENŢII
  28 42.10 Subvenţii de la bugetul de stat
  29 11 Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale
  30 Programe naţionale de sănătate
  31 Investiţii, în condiţiile legii
  32 Reparaţii capitale
  33 Acţiuni sanitare
  34 Aparatură medicală de înaltă performantă
  35 Alte cheltuieli
  36 43.10 Subvenţii de la alte administraţii
  37 10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
  38 44.10 Sume alocate din bugetul constituit din contribuţiile pentru producerea, importul şi publicitatea pentru produse din tutun şi alcool
  39 Infrastructură sanitară
  40 Programe naţionale de sănătate
  41 Din total Venituri, VENITURI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
  42 Cota parte din amortizarea lunară
  43 Sume din valorificarea bunurilor disponibile şi casate
  44 Sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare"
  45 O cota de 20% din excedentul bugetului înregistrat la finele exerciţiului financiar
  46 Sume rezultate din închirieri
  47 Titlu Ar ti col A li ni at Denumirea indicatorilor
  48 II. TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII
  49 01. CHELTUIELI CURENTE
  50 10.00 10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL
  51 01 Cheltuieli salariale în bani
  52 01 Salarii de bază
  53 02 Salarii de merit
  54 03 Indemnizaţii de conducere
  55 04 Spor de vechime
  56 05 Sporuri pentru condiţii de muncă
  57 06 Alte sporuri
  58 07 Ore suplimentare
  59 08 Fond de premii
  60 09 Prima de vacanta
  61 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
  62 11 Fond aferent plaţii cu ora
  63 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
  64 13 Indemnizaţii de delegare
  65 14 Indemnizaţii de detaşare
  66 15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
  67 16 Alocaţii pentru locuinţe
  68 30 Alte drepturi salariale în bani
  69 02 Cheltuieli salariale în natură
  70 01 Tichete de masă
  71 02 Norme de hrană
  72 03 Uniforme şi echipament obligatoriu
  73 04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi familia sa
  74 05 Transportul la şi de la locul de muncă
  75 30 Alte drepturi salariale în natură
  76 03 Contribuţii
  77 01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
  78 02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj
  79 03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
  80 04 Contribuţii de asigurări pt accidente de muncă şi boli profes.
  81 05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
  82 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
  83 20.00 20 TITLUL BUNURI ŞI SERVICII
  84 01 Bunuri şi servicii
  Nr. crt Capi- tol Sub cap Pa ra gr af Denumirea Indicatorilor Pre- ve- deri anu- ale Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
  85 01 Furnituri de birou
  86 02 Materiale pentru curăţenie
  87 03 Iluminat, încălzit şi forţă motrică
  88 04 Apă, canal şi salubritate
  89 05 Carburanţi şi lubrifiant
  90 06 Piese de schimb
  91 07 Transport
  92 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
  93 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
  94 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
  95 02 Reparaţii curente
  96 03 Hrană
  97 01 Hrană pentru oameni
  98 02 Hrană pentru animale
  99 04 Medicamente şi materiale sanitare
  100 01 Medicamente
  101 02 Materiale sanitare
  102 03 Reactivi
  103 04 Dezinfectanti
  104 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
  105 01 Uniforme şi echipament
  106 03 Lenjerie şi accesorii de pat
  107 30 Alte obiecte de inventar
  108 06 Deplasări, detaşări, transferări
  109 01 Deplasări interne, detaşări, transferări
  110 02 Deplasări în străinătate
  111 09 Materiale de laborator
  112 10 Cercetare-dezvoltare
  113 11 Cărti, publicaţii şi materiale documentare
  114 12 Consultanţa şi expertiză
  115 13 Pregătire profesională
  116 14 Protecţia muncii
  117 25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului
  118 30 Alte cheltuieli
  119 04 Chirii
  120 09 Executarea silită a creanţelor bugetare
  121 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
  122 70.00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL
  123 71.00 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
  124 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  125 01 Construcţii
  126 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
  127 03 Mobilier, aparatură birotica şi alte active corporale
  128 30 Alte active fixe
  129 din Total Cheltuieli de capital, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
  130 01 Construcţii
  131 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
  132 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
  133 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  134 Din cheltuieli totale:
  135 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af
  136 66.10 SĂNĂTATE
  137 04 Servicii medicale ambulator
  138 02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
  139 05 Asistenţa medicală în centre multifuncţionale
  140 50 Alte servicii medicale ambulatorii
  141 06 Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi
  142 01 Spitale generale
  143 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
  144 10 Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimen- tală în sănătate
  145 50 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
  146 01 Activităţi de ergaterapie în unităţi sanitare
  147 50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare
  148 II.1. CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII
  149 Titlu Ar ti col A li ni at Denumirea indicatorilor
  150 I.CHELTUIELI CURENTE
  151 10.00 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  152 01 Cheltuieli salariale în bani
  153 01 Salarii de bază
  154 02 Salarii de merit
  155 03 Indemnizaţii de conducere
  156 04 Spor de vechime
  157 05 Sporuri pentru condiţii de muncă
  158 06 Alte sporuri
  159 07 Ore suplimentare
  160 08 Fond de premii
  161 09 Prima de vacantă
  162 10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul
  163 11 Fond aferent plaţii cu ora
  164 12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii
  165 13 Indemnizaţii de delegare
  166 14 Indemnizaţii de detaşare
  167 15 Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncă
  168 16 Alocaţii pentru locuinţe
  169 30 Alte drepturi salariale în bani
  170 02 Cheltuieli salariale în natură
  171 01 Tichete de masa
  172 02 Norme de hrana
  173 03 Uniforme şi echipament obligatoriu
  174 04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi familia sa
  175 05 Transportul la şi de la locul de muncă
  176 30 Alte drepturi salariale în natură
  177 03 Contribuţii
  178 01 Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
  179 02 Contribuţii pentru asigurările de şomaj
  180 03 Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate
  181 04 Contribuţii de asigurări pt accidente de muncă şi boli profes.
  182 05 Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi
  Nr. crt Capi- tol Sub cap Pa ra gr af Denumirea Indicatorilor Pre- ve- deri anu- ale Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
  183 06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii
  184 20.00 20 TITLUL BUNURI ŞI SERVICII
  185 01 Bunuri şi servicii
  186 01 Furnituri de birou
  187 02 Materiale pentru curăţenie
  188 03 Iluminat, încălzit şi forţă motrică
  189 04 Apă, canal şi salubritate
  190 05 Carburanţi şi lubrifiant
  191 06 Piese de schimb
  192 07 Transport
  193 08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet
  194 09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
  195 30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare
  196 02 Reparaţii curente
  197 03 Hrană
  198 01 Hrană pentru oameni
  199 02 Hrană pentru animale
  200 04 Medicamente şi materiale sanitare
  201 01 Medicamente
  202 02 Materiale sanitare
  203 03 Reactivi
  204 04 Dezinfectanti
  205 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
  206 01 Uniforme şi echipament
  207 02 Lenjerie şi accesorii de pat
  208 03 Alte obiecte de inventar
  209 06 Deplasări, detaşări, transferări
  210 01 Deplasări interne, detaşări, transferări
  211 02 Deplasări în străinătate
  212 09 Materiale de laborator
  213 10 Cercetare-dezvoltare
  214 11 Carţi, publicaţii şi materiale documentare
  215 12 Consultanţă şi expertiză
  216 13 Pregătire profesională
  217 14 Protecţia muncii
  218 25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare pentru interesele statului
  219 30 Alte cheltuieli
  220 04 Chirii
  221 09 Executarea silită a creanţelor bugetare
  222 30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii
  223 70.00 70. CHELTUIELI DE CAPITAL
  224 71.00 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
  225 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  226 01 Construcţii
  227 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
  228 03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
  229 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  230 din care, CHELTUIELI PENTRU FONDUL DE DEZVOLTARE
  231 01 Construcţii
  232 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
  233 03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
  234 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  235 DIN CHELTUIELI TOTALE:
  236 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af
  237 66.10 SĂNĂTATE
  238 04 Servicii medicale ambulator
  239 02 Asistenţa medicală pentru specialităţi clinice
  240 05 Asistentă medicală în centre multifuncţionale
  241 50 Alte servicii medicale ambulatorii
  242 06 Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi
  243 01 Spitale generale
  244 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
  245 10 Cercetare aplicativă şi dezvoltare experimen- tală în sănătate
  246 50 Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii
  247 01 Activităţi de ergoterapie în unităţi medico- sanitare
  248 50 Alte instituţii şi acţiuni sanitare
  249 II.2.CHELTUIELI DIN ALTE VENITURI PROPRII ***
  250 Titlu Ar ti col A li ni at Denumirea indicatorilor
  251 I. CHELTUIELI CURENTE
  252 10.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  253 20.00 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
  254 70.00 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  255 DIN CHELTUIELI TOTALE:
  256 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af
  257 66.1 SĂNĂTATE
  258 04 Servicii medicale ambulator
  259 02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
  260 05 Asistenţa medicală în centre multifuncţionale
  261 50 Alte servicii medicale ambulatorii
  262 06 Asistenţa medicală în unităţi sanitare cu paturi
  263 01 Spitale generale
  264 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
  265 Cheltuieli din subvenţiile de la bugetul de stat ***
  266 Titlu Ar ti col A li ni at
  267 01. CHELTUIELI CURENTE
  268 10.00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  269 20.00 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
  270 70.00 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  271 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af
  272 DIN CHELTUIELI TOTALE:
  273 66.10 SĂNĂTATE
  274 04 Servicii medicale ambulator
  275 02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
  276 05 Asistentă medicală în centre multifuncţionale
  277 50 Alte servicii medicale ambulatorii
  278 06 Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi
  279 01 Spitale generale
  280 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
  281 Cheltuieli din subvenţiile de la bugetul local, total ***
  282 Titlu Ar ti col A li ni at
  283 01. CHELTUIELI CURENTE
  284 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  285 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
  286 71 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  287 Din cheltuieli totale:
  288 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af
  289 66.10 SĂNĂTATE
  290 04 Servicii medicale ambulator
  291 02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
  292 05 Asistentă medicală în centre multifuncţionale
  293 50 Alte servicii medicale ambulatorii
  294 06 Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi
  295 01 Spitale generale
  296 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
  297 Cheltuieli din sumele alocate din bugetul constituit din contribuţiile cu producerea, importul şi publicitatea pentru produse din tutun şi alcool ***
  298 01. CHELTUIELI CURENTE
  299 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  300 20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
  301 71 TITLUL 70 CHELTUIELI DE CAPITAL
  302 303 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af Din cheltuieli totale:
  304 66.10 SĂNĂTATE
  305 04 Servicii medicale ambulator
  306 02 Asistenţă medicală pentru specialităţi clinice
  307 05 Asistentă medicală în centre multifuncţionale
  308 50 Alte servicii medicale ambulatorii
  309 06 Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi
  310 01 Spitale generale
  311 06 Sanatorii balneare şi de recuperare
  312 Cheltuieli pentru medicamente şi materiale sanitare specifice, furnizate fără plată de CNAS ***
  313 Titlu Ar ti col A li ni at
  314 01. CHELTUIELI CURENTE
  315 20.00 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII
  316 Din cheltuieli totale:
  317 Capi- tol Sub cap Pa ra gr af
  318 66.10 SĂNĂTATE
  319 06 Asistenţă medicală în unităţi sanitare cu paturi
  320 01 Spitale generale
  321 CHELTUIELI TOTALE
  322 a) Excedent
  323 b) Deficit
  324 c) Excedent din anul precedent pentru echilibrarea bugetului în anul curent
  _________
    *) se includ şi actele adiţionale la contractele încheiate cu casele
       de asigurări de sănătate
   **) se detaliază pe surse
  ***) se detaliază pe structura clasificaţiei bugetare
  NotaVeniturile realizate din bunuri primite cu titlu gratuit cuprind sumele aferente medicamentelor şi materialelor sanitare contractate şi distribuite de CNAS, fără plata prin programe de sănătate (37.10.50.01);Veniturile din cercetare sunt cele prevăzute în contracte cu terţe persoane fizice şi juridice, conform legii;Sumele aferente programelor de sănătate se defalca pe fiecare program, subprogram sau acţiune sanitara conform clasificaţiei bugetare;
   +  Anexa 2 SPITALUL ...................SECŢIA/COMPARTIMENTULAPROBAT,MANAGERBUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL ......)*
  *Font 8*
                                                                         mii lei
  Nr. crt Capi- tol Sub cap Pa ra gr af Denumirea indicatorilor Pre- ve- deri anu- ale Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
  1 TOTAL VENITURI
  2 33.10 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICI ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
  3 08 Venituri din prestări de servicii
  4 16 Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexa
  5 20 Venituri din cercetare
  6 21 Venituri din contractele cu casele de asigurări de sănătate
  7 Titlu Ar ti col A li ni at Denumirea indicatorilor
  8 II. TOTAL CHELTUIELI
  9 10 10 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL
  10 20 20 TITLUL BUNURI ŞI SERVICII
  11 70 70. CHELTUIELI DE CAPITAL
  12 71 71. TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE
  13 01 Active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  14 01 Construcţii
  15 02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
  16 03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
  17 30 Alte active fixe
  ______
      *) Modelul se poate simplifica sau detalia la nivelul unităţii sanitare
   +  Anexa 3 UNITATEA SANITARASE APROBA, DE ACORD,CONDUCEREA INSTITUŢIE ORDONATOR DE CREDITESANITARE PUBLICE IERARHIC SUPERIORNUMĂRUL DE POSTURI ŞI STRUCTURA ACESTORACONFORM STAT DE FUNCŢII APROBATPE ANUL________
  Nr. crt. STRUCTURA POSTURILOR NUMĂRUL DE POSTURI
  1. Numărul de posturi, total, din care,
  2. Personal sanitar, total, din care,
  2.1 Medici
  2.2 Alt personal superior
  2.3 Personal mediu
  3. Personal auxiliar sanitar tehnic, economic, administrativ, muncitori
  4. Număr mediu persoane remunerate
   +  Anexa 4 INSTITUŢIA SANITARA PUBLICĂDE ACORDORDONATOR DE CREDITE IERARHIC SUPERIOR,APROBAT,CONDUCEREA INSTITUŢIEI PUBLICE SANITARENorme metodologice Legea nr. 95/2006BUGETUL FONDULUI DE DEZVOLTAREpentru anul ......
  *Font 8*
                                                                         mii lei
  Nr. Capi- tol Sub cap Pa ra gr af Denumirea indicatorilor Pre- ve- deri anu- ale Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV
  1 TOTAL VENITURI
  2 30.10 05 Sume rezultate din inchiri
  3 37.10 01 Sponsorizări cu destinaţia "dezvoltare"
  4 37.10 50 Cota parte din amortizarea lunara
  5 37.10 50 Cotă de 20% din excedentul bugetului
  6 39.10 50 Sume din valorificarea bunurilor disponibile şi casate
  7 Titlu Ar ti col A li ni at Denumirea indicatorilor
  8 II. TOTAL CHELTUIELI
  9 70.00 CHELTUIELI DE CAPITAL
  71.00 ACTIVE NEFINANCIARE
  71.00 01 Active fixe( inclusiv reparatii capitale)
  10 01 Construcţii
  11 02 Maşini echipamente şi mijloace de transport
  12 03 Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale
  13 30 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)
  ___________