HOTĂRÂRE nr. 906 din 10 noiembrie 1995pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 17 noiembrie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 17 august 1994, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 3 punctul (8) va avea următorul cuprins:"(8) elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competenţei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei, spre a o face compatibilă cu obligaţiile asumate de România prin convenţii internaţionale sau ca membră a diferite organizaţii internaţionale; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei, în cadrul procesului de integrare europeană;"2. După punctul (8) al articolului 3 se introduc punctele (8^1) şi (8^2), care vor avea următorul cuprins:"(8^1) îndeplineşte obligaţiile care îi revin în materie de cooperare judiciară şi juridică internaţională sau în alte materii interesând justiţia şi asigură, în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte ministere interesate, participarea României la structurile europene;(8^2) exercită funcţiile de agent guvernamental al României în procedurile din cadrul organismelor cu atribuţii jurisdicţionale ale Consiliului Europei;"3. Articolul 5 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Numărul maxim de posturi este de 282, exclusiv demnitarii."4. La articolul 8 se adaugă un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Numirea şi eliberarea din funcţie a agentului guvernamental pentru Consiliul Europei se fac prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului de justiţie, cu avizul ministrului afacerilor externe."5. Anexa nr. 1 se completează prin introducerea, în structura organizatorică a Ministerului Justiţiei, a unui nou compartiment denumit Direcţia Agentului Guvernamental pentru Consiliul Europei şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Finanţelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul Ministerului Justiţiei pe anul 1995.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:──────────────────Ministrul justiţiei,Gavril Iosif ChiuzbaianMinistru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Meleşcanup. Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dorel Mustăţea,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuBucureşti, 10 noiembrie 1995.Nr. 906.  +  Anexa Numărul maxim de posturi: 282(exclusiv demnitarii)MINISTERUL JUSTIŢIEI*Font 7*                                           ┌─────────────────────────┐                                           │ MINISTRU │                                           └────────────┬────────────┘  ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐  │ CONSILIERI ├───────────────────────────┼──────────────────────────────┤ INSPECTORI GENERALI │  └─────────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘  ┌─────────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐  │ DIRECŢIA RELAŢII CU │ │ │ CORPUL │  │ MINISTERUL PUBLIC ŞI │ ├──────────────────────────────┤DE INSPECŢIE PENITENCIARĂ│  │ COORDONAREA STRATEGIEI ├──────────────────────────-│ └─────────────────────────┘  │ ANTIINFRACŢIONALE │ │ ┌─────────────────────────┐  └─────────────────────────┘ ├──────────────────────────────┤ CONTENCIOS │                                                        │ └─────────────────────────┘                         ┌──────────────────────┬───────┴──────┬───────────────────────────────────────────────┐       ┌─────────────────┴────────────────┐ │ │ ┌─────────────────┴────────────────┐       │ SECRETAR DE STAT │ │ │ │ SECRETAR DE STAT │       └─────────────────┬────────────────┘ │ │ └─┬───────────────────────────────┬┘                         │ │ │ ┌─────────────┴──────────────┐ │                         │ │ │ │ DIRECŢIA GENERALĂ │ │                         │ │ │ │ ORGANIZAREA INSTANŢELOR ŞI │ │                         │ │ │ │ JUDICIARĂ │ │                         └──────┐ │ │ └─────────────┬──────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐ │┌──────────────┴─────────────┐│┌────────────────────────────┐ │┌────────────────────────────┐ │ │ DIRECŢIA LEGISLAŢIE ŞI ├┐││ DIRECŢIA RELAŢII CU ALTE │││ DIRECŢIA ORGANIZAREA ├┐││ DIRECŢIA ECONOMICĂ ├┐│ │ STUDII ││││ AUTORITĂŢI PUBLICE, CU │││INSTANŢELOR ŞI RESURSE UMANE│││└────────────────────────────┴┼┘ └────────────────────────────┘│││ ORGANIZAŢII ││└────────────────────────────┘││┌────────────────────────────┐│ ┌────────────────────────────┐│││ NEGUVERNAMENTALE, CU ││┌────────────────────────────┐│││ DIRECŢIA ADMINISTRATIVĂ ├┘ │ DIRECŢIA RELAŢII ││││ PUBLICUL ŞI MASS-MEDIA │││ DIRECŢIA JUDICIARĂ ŞI ├┼┘└────────────────────────────┘ │INTERNAŢIONALE ŞI INTEGRARE ├┤│└────────────────────────────┘││ GRAŢIERI ││ │ EUROPEANĂ │││┌────────────────────────────┐│└────────────────────────────┘│ └────────────────────────────┘│││ CONTROL FINANCIAR PROPRIU ├┘┌────────────────────────────┐│ ┌────────────────────────────┐││└────────────────────────────┘ │ DIRECŢIA INSTANŢELOR ├┘ │ DIRECŢIA AGENTULUI │││ │ MILITARE │ │ GUVERNAMENTAL PENTRU ├┼┘ └────────────────────────────┘ │ CONSILIUL EUROPEI ││ └────────────────────────────┘│ ┌────────────────────────────┐│ │ SERVICIUL INFORMATICĂ ├┤ │ JURIDICĂ ││ └────────────────────────────┘│ ┌────────────────────────────┐│ │ BIROUL PENTRU PROBLEME DE ├┘ │ CETĂŢENIE │ └────────────────────────────┘---------