DECRET-LEGE nr. 10 din 8 ianuarie 1990privind regimul paşapoartelor şi al călătorilor în străinătate
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 10 ianuarie 1990    În vederea asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor români, în conformitate cu dispoziţiile constituţionale, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Cetăţenii români, fără deosebire de rasa, naţionalitate, sex, limba, religie, convingeri politice, ocupaţie, se bucura de dreptul de a călători liber în străinătate.  +  Articolul 2Fiecare cetăţean român are dreptul la eliberarea unui pasaport pe baza căruia să poată călători în străinătate, vizele române de intrare-ieşire fiind desfiinţate.Prin hotărîre a guvernului se vor stabili sumele ce se asigura, prin schimb valutar, cetăţenilor români care călătoresc peste granita.  +  Articolul 3Dreptul de a călători în străinătate nu poate face obiectul unor restrictii, excepţind cazurile prevăzute în prezentul decret-lege.  +  Articolul 4Documentele pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sînt: pasaport diplomatic, pasaport oficial, pasaport simplu, titlu de călătorie, precum şi alte documente emise de organele competente potrivit legii (carnet de marinar, permis de călătorie pentru micul trafic de frontieră şi trecerile simple etc.).  +  Articolul 5Pasaportul da dreptul la ieşirea şi intrarea în ţara prin toate punctele de frontieră deschise traficului de călători, precum şi prin locurile stabilite prin înţelegeri internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 6În străinătate pasaportul dovedeşte identitatea, cetăţenia titularului, dînd dreptul la protecţie şi asistenţa din partea misiunilor diplomatice şi a oficiilor consulare ale României.  +  Articolul 7Pasapoartele cetăţenilor români se emit pe o perioadă de 5 ani şi se pot prelungi pînă la 10 ani, de la data emiterii.  +  Articolul 8Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate li se eliberează, la cerere, paşapoarte valabile pe o durată de 5 ani, care se pot prelungi pînă la 10 ani.  +  Articolul 9Persoanelor apatride care domiciliază în România li se eliberează, la cerere, paşapoarte de persoane fără cetăţenie, care dovedesc identitatea titularului şi conferă dreptul de călătorie în străinătate. Valabilitatea acestui document este de 2 ani, cu posibilitatea de prelungire succesiva pînă la 10 ani.  +  Articolul 10Pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, care din diferite cauze nu mai poseda documente de trece a frontierei de stat, misiunile diplomatice şi oficiile consulare române vor elibera, la cerere, titluri de călătorie valabile pentru o singura deplasare la destinaţie.  +  Articolul 11Categoriile de cetăţeni români cărora li se eliberează paşapoarte diplomatice şi oficiale se stabilesc prin hotărîri guvernamentale.  +  Capitolul 2 Eliberarea şi păstrarea paşapoartelor  +  Articolul 12 (1) Pasapoartele se eliberează, la cerere, persoanelor care au împlinit vîrsta de 14 ani. (2) Copiii care nu au împlinit vîrsta de 14 ani vor fi înscrişi în pasapoartele insotitorilor. În cazul cînd călătoresc neinsotiti li se eliberează paşapoarte individuale.  +  Articolul 13Pasapoartele simple, pasapoartele cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, pasapoartele persoanelor fără cetăţenie şi titlurile de călătorie pentru cetăţenii străini aflaţi în România se eliberează, la cerere, de către Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor, precum şi de compartimentele teritoriale ale acesteia. Ele se păstrează de titulari.  +  Articolul 14 (1) Pasapoartele diplomatice şi oficiale se emit şi se eliberează de Ministerul Afacerilor Externe. (2) Pasapoartele oficiale se eliberează la cererea conducerii ministerelor şi a instituţiilor centrale. (3) Pasapoartele diplomatice se păstrează de Ministerul Afacerilor Externe. Pasapoartele oficiale se păstrează de ministere, instituţiile centrale şi de unităţile pe care acestea le vor stabili. (4) La înapoierea din misiuni, deţinătorii paşapoartelor diplomatice şi oficiale sînt obligaţi să le predea în termen de 5 zile lucrătoare instituţiilor de la care le-au ridicat.  +  Articolul 15Vizele străine necesare călătoriei pot fi solicitate direct de către titularul pasaportului sau de către instituţiile îndreptăţite sa păstreze pasapoartele.  +  Articolul 16Se refuza eliberarea pasaportului, iar cînd acesta a fost eliberat se dispune retragerea sau anularea acestuia în următoarele situaţii: a) cînd împotriva persoanei în cauza a început urmărirea penală ori este condamnata la o pedeapsă privativă de libertate; b) dacă persoana în cauza este urmărită pentru debite către stat, persoane juridice sau fizice, iar achitarea acestora nu este garantată; c) cînd solicitanţii sînt cunoscuţi pe bază de fapte confirmate că desfăşoară activităţi care afectează ordinea şi stabilitatea publică, precum şi bunele moravuri.  +  Articolul 17 (1) Pasapoartele simple se eliberează de către Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor şi organele sale teritoriale în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii. (2) În caz de deces, afecţiuni medicale grave ale unei rude apropiate, citare într-un proces, efectuare a unui tratament medical de urgenta şi alte situaţii justificate, cererile pentru eliberarea unui pasaport vor fi soluţionate în cel mult 3 zile. (3) Cererile pentru eliberarea de paşapoarte din partea cetăţenilor români care doresc să-şi stabilească domiciliul în străinătate vor fi soluţionate de Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor în termen de cel mult 3 luni. Cererile aflate deja la Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor vor fi rezolvate în termen de 20 de zile de la data emiterii prezentului decret-lege.  +  Articolul 18 (1) Refuzul eliberării, retragerea sau anularea pasaportului trebuie să fie motivate şi comunicate în scris solicitantului în termen de 15 zile de la data luării acestei măsuri. Neeliberarea pasaportului în termenul prevăzut de prezentul decret-lege echivaleaza cu refuzul eliberării. (2) Persoana nemultumita de măsura luată poate face contestaţie la organul ierarhic superior celui care a luat hotărîrea. Contestaţia trebuie rezolvată în termen de 15 zile de la înregistrarea ei. (3) Dacă solicitantul nu este multumit de soluţia data sau contestaţia nu este rezolvată în termenul prevăzut la alineatul precedent, acesta se poate adresa instanţelor judecătoreşti locale.  +  Articolul 19Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot reveni definitiv în ţara, în condiţiile legii.  +  Capitolul 3 Viza pentru cetăţenii străini  +  Articolul 20 (1) Pentru trecerea frontierei de stat a României de către cetăţenii străini aparţinînd statelor cu care România nu a încheiat înţelegeri bilaterale de desfiinţare a vizelor se acordă următoarele categorii de viza: viza diplomatică, viza oficială, viza de şedere temporară, viza turistica şi viza de tranzit. Viza poate fi acordată pentru una sau mai multe călătorii. (2) În sensul prezentului decret-lege apatrizii cu domiciliul în străinătate sînt asimilaţi cetăţenilor străini.  +  Articolul 21Vizele sau dreptul de şedere pe teritoriul României pentru următoarele perioade: a) viza diplomatică şi viza oficială: pe durata misiunii; b) viza de şedere temporară: pînă la 1 an, cu posibilitatea de prelungire pe noi perioade de cîte 1 an; c) viza turistica: pînă la 60 de zile, cu drept de prelungire pentru o noua perioada de pînă la 60 de zile.  +  Articolul 22Viza de tranzit da dreptul la tranzitarea României şi este valabilă 4 zile de la trecerea frontierei române. Aceasta viza se acordă de către misiunile diplomatice şi oficiale consulare ale României, precum şi de către punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.  +  Articolul 23Vizele se acordă pe bază de pasaport, după cum urmează: a) viza diplomatică: de către Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României; b) toate celelalte vize: de către punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, misiunile diplomatice, oficiile consulare ale României, Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor şi de către Ministerul Afacerilor Externe.  +  Capitolul 4 Contravenţii  +  Articolul 24Constituie contravenţie următoarele fapte: a) nerespectarea de către organele însărcinate cu emiterea paşapoartelor a prevederilor art. 17 şi 18 din prezentul decret-lege; b) reţinerea neautorizata a pasaportului sau transmiterea acestuia unor persoane neindreptatite; c) pierderea, deteriorarea sau distrugerea pasaportului eliberat de autorităţile române, din culpa titularului; d) nepredarea paşapoartelor diplomatice şi oficiale în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în ţara către instituţiile în drept; e) efectuarea de modificări sau adăugiri scrise sau stampilate în pasaport, dacă fapta nu a fost săvîrşită în condiţii încît, potrivit legii, sa constituie infracţiune.  +  Articolul 25Contravenţiile prevăzute la art. 24 lit. a), b), c) şi d) se sancţionează cu amendă de la 300 pînă la 500 lei, iar cele prevăzute la lit. e), cu amendă de la 500 pînă la 1000 lei.  +  Articolul 26 (1) Contravenţiile se constata şi se aplică de către persoanele care au atribuţii cu privire la regimul paşapoartelor. (2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere, în termen de 15 zile de la comunicare, la conducătorul organului din care face parte agentul constatator.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 27 (1) Pasapoartele şi alte documente de călătorie străine, valabil eliberate, dau dreptul la trecerea frontierei române dacă sînt recunoscute sau acceptate de statul român. (2) Pasapoartele sau alte documente colective de trecere a frontierei de stat trebuie să conţină date strict necesare pentru identificarea persoanelor incluse în ele.  +  Articolul 28 (1) Cetăţenii străini aflaţi în România, care din diverse motive nu mai sînt în posesia documentelor de trecere a frontierei de stat, se vor adresa celui mai apropiat organ de poliţie în vederea eliberării unei dovezi care să ateste dispariţia acestora. Noile documente de călătorie eliberate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sînt vor fi prezentate organelor competente române pentru aplicarea vizelor necesare. (2) Cetăţenilor străini aflaţi în situaţii similare, ale căror tari nu au misiuni diplomatice sau oficii consulare în România, li se va elibera un document intitulat titlu de călătorie, care să le asigure ajungerea la destinaţie.  +  Articolul 29Tipurile, forma şi conţinutul paşapoartelor şi ale altor documente de trecere a frontierei de stat se stabilesc de Ministerul Afacerilor Externe împreună cu Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor, conform uzantelor internaţionale.Confecţionarea paşapoartelor şi a altor documente de călătorie se va face prin grija Ministerului Afacerilor Externe şi a Direcţiei pentru paşapoarte şi evidenta străinilor.  +  Articolul 30Decretul nr. 156/1970 privind regimul paşapoartelor, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului decret-lege, se abroga.  +  Articolul 31Direcţia pentru paşapoarte şi evidenta străinilor se subordonează ministrului de interne. PREŞEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------