DECRET nr. 400 din 29 decembrie 1981 (*republicat*)pentru instituirea unor reguli privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, intarirea ordinii şi disciplinei în munca în unitatile cu foc continuu sau care au instalaţii cu grad ridicat de pericol în exploatare
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 5 din 8 ianuarie 1982    Dezvoltarea economico-sociala a tarii în condiţiile promovarii ferme a progresului tehnic, corespunzător cuceririlor revolutiei tehnico-stiintifice contemporane, a determinat ridicarea continua a nivelului calitativ şi complexităţii proceselor de productie, utilizarea în mai mare măsura a unor instalaţii, utilaje şi masini cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare, a caror functionare impune un regim special de folosire, supraveghere, verificare, întreţinere şi reparare.Muncitorii, maistrii, tehnicienii, inginerii, toţi cei care lucreaza sau conduc procesele de productie la instalatiile, utilajele şi masinile cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare poarta întreaga raspundere pentru asigurarea funcţionarii neintrerupte şi în condiţii de deplina siguranţa a utilajelor, pentru preintimpinarea şi înlăturarea oricăror situaţii care ar putea pune în primejdie viaţa şi sănătatea oamenilor.În întreaga sa activitate, personalul muncitor din unitatile care au asemenea instalaţii, utilaje şi masini trebuie să asigure respectarea stricta a disciplinei tehnologice, instaurarea unei ordini şi discipline riguroase în munca, sa dea dovadă de daruire şi competenţa profesionala, sa combata cu fermitate orice abatere de la normele stabilite.În scopul intaririi ordinii şi disciplinei personalului muncitor din unitatile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi masini cu grad ridicat de pericol, precum şi al reglementarii unitare a obligaţiilor şi raspunderilor ce revin ministerelor, celorlalte organe centrale sau locale, întreprinderilor, centralelor, tuturor colectivelor de oameni ai muncii în legătură cu asigurarea continuitatii şi sigurantei productiei în aceste unităţi,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Organizarea activităţii în unitatile care au în dotare instalaţii, utilaje şi masini cu regim de functionare continuu sau cu un grad ridicat de pericol în exploatare, din ramurile chimiei, minelor, petrolului, metalurgiei, construcţiilor de masini, energiei electrice şi termice, materialelor de constructii, industriei lemnului, celulozei şi hirtiei şi alte sectoare, trebuie să asigure desfăşurarea neintrerupta a proceselor de productie potrivit regimului de lucru aprobat, respectarea cu strictete a disciplinei tehnologice, a tuturor regulilor de ordine şi disciplina a muncii, prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.  +  Articolul 2Personalul muncitor din unitatile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi masini cu grad ridicat de pericol în exploatare raspunde direct, indiferent de functia indeplinita, de desfăşurarea procesului de productie în condiţii de deplina siguranţa, de supravegherea, verificarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, cu respectarea intocmai a prevederilor din documentatiile tehnice şi a normelor pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.Personalul prevăzut la alin. 1 este obligat să respecte cu strictete ordinea şi disciplina la locul de muncă, sa urmareasca şi să aplice cu fermitate normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea procesului de productie, să-şi indeplineasca cu simt de înaltă raspundere indatoririle de serviciu, sa manifeste intransigenta faţă de orice abatere de la regulile stabilite.  +  Articolul 3Ministerele, celelalte organe centrale sau locale raspund împreună cu centralele şi intreprinderile din subordine de asigurarea bunei exploatari şi intretineri a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor cu regim de functionare continuu sau care prezinta pericol ridicat în exploatare, în care scop sînt obligate sa ia şi să aplice toate masurile necesare pentru buna organizare, şi desfăşurare a activităţii de productie, cu respectarea riguroasa a normelor de exploatare, întreţinere şi reparatii, prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau altor accidente tehnice; intarirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de muncă.  +  Articolul 4Unitatile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje ori masini cu grad ridicat de pericol în exploatare, respectiv fabricile, uzinele, sectiile, sectoarele, atelierele sau alte compartimente de productie similare care au în dotare astfel de mijloace, se stabilesc de Consiliul de Ministri, la propunerea Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Ministerului Muncii împreună cu ministerele şi celelalte organe centrale.  +  Capitolul II Obligaţiile şi raspunderile personalului muncitor din unitatile cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi masini cu grad ridicat de pericol în exploatare  +  Articolul 5Conducerile unităţilor care au instalaţii, utilaje şi masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare raspund de functionarea, utilizarea şi exploatarea sigura şi fără intrerupere a acestora, de respectarea riguroasa a disciplinei tehnologice şi aplicarea tuturor normelor privind buna desfăşurare a procesului de muncă, în care scop au obligaţia să asigure: a) receptionarea şi punerea în functiune a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, cu respectarea stricta a prevederilor din documentaţia tehnica de execuţie; b) respectarea riguroasa a normativelor tehnice privind exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, precum şi echiparea acestora cu aparatura de măsura, control şi automatizare, verificarea şi menţinerea aparaturii în stare de perfecta functionare; c) efectuarea operaţiilor de întreţinere, revizii şi reparatii cu respectarea riguroasa a normelor şi normativelor tehnice; d) repartizarea sarcinilor de productie pe sectoare, ateliere, santiere, loturi, formatii de lucru, astfel incit să se asigure în permanenta desfăşurarea procesului de productie în condiţii de siguranţă şi eficienta: e) organizarea judicioasa a muncii în schimburi, a controlului şi a asistentei tehnice în toate schimburile prin personal calificat, în măsura sa intervina operativ pentru indrumarea procesului de productie şi prevenirea oricăror dereglari, intreruperi sau avarii; desemnarea persoanelor care asigura asistenţa tehnica şi a celor autorizate sa dispună oprirea sau repunerea în functiune a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor; f) selectionarea şi incadrarea personalului cu calificarea necesară pentru exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor şi organizarea formelor de perfectionare a pregatirii profesionale, precum şi a verificării periodice a cunoştinţelor şi aptitudinilor acestuia; g) luarea masurilor pentru protectia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu mijloace de protecţie a instalaţiilor şi cu aparatura şi materialele necesare în acest scop; h) asigurarea personalului muncitor cu echipament de protecţie şi de lucru specific locurilor de muncă cu grad ridicat de pericol, în vederea prevenirii accidentelor, exploziilor şi incendiilor; i) folosirea, depozitarea şi transportul materiilor explozive, inflamabile şi a altor materiale ce prezinta pericol, în conformitate cu reglementarile specifice în vigoare; j) stabilirea locurilor de muncă unde accesul sau circulatia este interzisa sau permisa numai în anumite condiţii, precum şi a locurilor de muncă unde este interzis fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii; k) efectuarea serviciului de paza şi ordine în condiţiile prevăzute de lege, stabilirea regulilor stricte privind intrarea şi ieşirea din unitate; interzicerea accesului în unitate a persoanelor care se prezinta la programul de lucru sub influenţa alcoolului; l) respectarea şi aplicarea riguroasa a tuturor reglementarilor privind siguranţa în functionare a instalaţiilor, utilajelor, masinilor, cazanelor, instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibil, aparaturii de măsura, control şi automatizare.  +  Articolul 6Conducerile unităţilor sînt obligate sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor, incendiilor şi altor accidente, precum şi eliminarea fără întîrziere a oricăror defectiuni tehnice ivite în desfăşurarea procesului de productie.În cazul intreruperilor accidentale, conducerile unităţilor vor lua măsuri neintirziate pentru repunerea în functiune în cel mai scurt timp a capacităţilor de productie, vor analiza cauzele; vor stabili măsuri de prevenire a unor asemenea evenimente şi vor trage la raspundere pe cei vinovati.Conducerile unităţilor sînt obligate să asigure evidenta avariilor şi oricăror accidente tehnice în productie, precum şi raportarea imediata a acestora, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Sefii de sectii, ateliere, instalaţii sau alte compartimente de productie similare asigura şi raspund de luarea tuturor masurilor pentru ca instalatiile, utilajele şi masinile din dotare să fie exploatate în condiţii de deplina siguranţa, în care scop au urmatoarele obligaţii: a) organizeaza procesul de productie şi repartizeaza sarcinile de muncă pe intreg personalul din subordine; b) iau măsuri pentru asigurarea fiecarui loc de muncă cu instrucţiuni tehnice specifice privind exploatarea în condiţii normale a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor; stabilesc masurile ce trebuie luate în caz de dereglari, intreruperi sau avarii; c) asigura stabilirea şi aducerea la cunoştinţa fiecarei persoane a atribuţiilor şi raspunderilor ce-i revin la locul de muncă, verifica modul cum acestea au fost insusite şi se indeplinesc de intregul personal; d) elaboreaza programe de fabricatie care să asigure functionarea instalaţiilor la parametrii nominali şi în deplina securitate; e) repartizeaza personalul tehnic pe schimburi pentru a asigura asistenţa tehnica necesară aplicarii corecte a tehnologiilor de fabricatie; f) controlează şi raspund ca la locurile de muncă cu pericol de explozie şi incendii personalul muncitor sa utilizeze echipamentul de protecţie specific acestor locuri, de la începerea pînă la terminarea programului de lucru; g) controlează zilnic starea tehnica a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, respectarea normelor de exploatare a acestora şi a regimului de lucru stabilit; h) asigura executarea reviziilor tehnice obligatorii şi reparatiilor planificate ale instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, potrivit prevederilor documentatiilor tehnice; raspund de pregătirea instalatiei în vederea executarii reparatiilor şi controlează asigurarea tuturor masurilor de securitate a acesteia; i) organizeaza instruirea periodica a personalului muncitor cu privire la functionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor în condiţii de siguranţă, cunoasterea şi aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi a normelor de interventie pentru prevenirea dereglarilor, intreruperilor, avariilor, a accidentelor tehnice şi uzurii premature.În caz de avarii sau alte accidente tehnice, sefii de sectii, instalaţii, ateliere sau alte compartimente de productie similare sînt obligati sa participe nemijlocit la lichidarea urmarilor acestora, la cercetarea cauzelor şi stabilirea masurilor pentru repunerea în functiune a instalaţiilor şi la conducerea operaţiilor pentru intrarea în regim normal de functionare.  +  Articolul 8Maistrii şi ceilalti conducatori ai formatiilor de lucru raspund pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de productie în deplina securitate şi pentru realizarea integrală a masurilor privind buna functionare, exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor încredinţate. în acest scop, sînt obligati sa ia măsuri pentru: a) respectarea riguroasa a tehnologiilor de fabricatie şi a instructiunilor privind întreţinerea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor; b) functionarea instalaţiilor, masinilor şi utilajelor în condiţii de deplina siguranţa; prevenirea şi eliminarea intreruperilor sau deficientelor în functionarea acestora; c) organizarea fiecarui loc de muncă şi pregătirea condiţiilor de fabricatie; repartizarea lucrărilor pe fiecare echipa, brigada şi pe muncitorii formatiei de lucru, supravegherea şi indrumarea fiecarui muncitor în vederea insusirii cunoştinţelor şi deprinderilor necesare executarii în bune condiţii a sarcinilor de productie, supravegherea executarii operaţiilor pe intreg timpul desfăşurării lucrărilor; d) insusirea de către membrii formatiei de lucru a reglementarilor privind ordinea şi disciplina tehnologica şi de muncă, a prescriptiilor de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, precum şi a regulilor de manipulare, transport şi depozitare a materiilor prime şi produselor; e) instruirea muncitorilor din formatie şi supravegherea aplicarii stricte a prescriptiilor privind protectia muncii, a regulilor de igiena a muncii şi de prevenire şi stingere a incendiilor; repetarea periodica a instructajului şi verificarea insusirii acestuia de către membrii formatiei; f) asigurarea dispozitivelor de securitate a muncii şi a utilizarii echipamentelor de protecţie şi de lucru prevăzute de normele specifice fiecarui loc de muncă; urmarirea realizării lucrărilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, dotarea locurilor de muncă cu prescriptiile tehnice de exploatare necesare; g) efectuarea la timp a operaţiilor de întreţinere; participarea la reviziile tehnice şi reparatiile planificate; h) interzicerea participării la lucru a celor care nu sînt apti sa indeplineasca sarcinile de serviciu, sesizarea sefului ierarhic pentru inlocuirea celor care lipsesc; urmarirea efectuării controlului medical stabilit pentru personalul în subordine; i) preluarea sarcinilor formatiei de la schimbul precedent şi predarea sarcinilor către schimbul următor, cu precizarea obiectivelor de urmarit.  +  Articolul 9Conducătorii, unităţilor şi celelalte persoane cu atribuţii de conducere trebuie să-şi indeplineasca în mod exemplar indatoririle de serviciu, sa ia măsuri pentru instaurarea ordinii şi a unei discipline ferme a intregului personal, sa dezvolte în rindul acestuia simtul datoriei şi raspunderii, sa sanctioneze cu promptitudine şi cu severitate orice încălcare sau nerespectare a normelor de exploatare şi atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 10Personalul cu functii de conducere are obligaţia ca, în cadrul competentei sale, sa dea dispozitii clare şi precise, să asigure condiţiile necesare pentru executarea lor şi sa controleze sistematic modul cum sînt aduse la indeplinire.Personalul în subordine este obligat să execute intocmai şi la timp dispozitiile primite.  +  Articolul 11Muncitorii şi celalalt personal operativ raspund nemijlocit de functionarea, în condiţii de siguranţă şi potrivit regimului de lucru aprobat, a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor pe care le au în primire, în care scop au urmatoarele obligaţii: a) sa cunoasca caracteristicile constructive şi functionale ale instalaţiilor, utilajelor şi masinilor la care lucreaza, să aplice intocmai normele de functionare şi întreţinere a acestora, de protecţie a muncii şi prevenire a incendiilor; b) să asigure, potrivit prescriptiilor tehnice, supravegherea permanenta a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor şi a celorlalte mijloace încredinţate, sa verifice buna functionare a dispozitivelor de siguranţă, aparaturii de măsura şi control; c) sa foloseasca şi sa pastreze, în conformitate cu regulile stabilite, echipamentul de protecţie şi dispozitivele de siguranţă; d) să se prezinte la serviciu în deplina capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiţii sarcinile ce le revin; e) sa aduca de îndată la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice neregula, defectiune, anomalie sau alta situaţie de natura sa constituie un pericol, pe care le constata la locul de muncă, precum şi orice încălcare a normelor de protecţie a muncii sau de prevenire a incendiilor; f) sa nu părăsească locul de muncă fără aprobarea maistrului sau a altui conducator al formatiei de lucru; data în condiţiile prevăzute de lege; în timpul serviciului să se preocupe permanent de buna desfăşurare a activităţii; g) sa ia măsuri urgente de lichidare a avariilor şi accidentelor, atunci cînd se produc, potrivit programelor intocmite în acest scop, sa stea la dispoziţia unităţii sau să se prezinte în cel mai scurt timp la serviciu în caz de avarii ori alte necesităţi urgente; h) să respecte regulile de acces în unitatea în care lucreaza şi sa nu primeasca persoane straine în incinta unităţii decit în conformitate cu dispozitiile în vigoare; i) să respecte cu strictete dispozitiile referitoare la predarea-primirea organizata a schimbului; la terminarea programului nu pot părăsi locul de muncă pînă nu se prezinta inlocuitorul, iar încetarea activităţii se face numai după predarea instalatiei, utilajului sau masinii, de care raspund, lucratorului din schimbul următor, în prezenta inginerului de schimb, sefului de instalatie, maistrului sau altui conducator al formatiei de lucru din schimbul care preia activitatea; j) să asigure, cu respectarea stricta a prescriptiilor tehnice, instalatia, utilajul sau masina la care lucreaza în cazul în care, potrivit programului de lucru, acestea nu se predau altui schimb.Muncitorii şi celalalt personal operativ trebuie să-şi indeplineasca intocmai indatoririle de serviciu, sa previna orice fapta care ar putea pune în pericol securitatea personalului şi integritatea instalaţiilor, utilajelor, masinilor şi altor bunuri, sa inlature operativ orice situaţii care ar putea constitui o sursa de pericol.  +  Articolul 12Se interzice personalului muncitor să introducă sau sa consume în unitate bauturi alcoolice ori sa faciliteze savirsirea acestor fapte.Persoanelor care se prezinta la programul de lucru sub influenţa alcoolului li se interzice accesul în unitate şi li se aplică sanctiunile prevăzute de lege.Se interzice fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii în locurile de muncă în care fumatul sau introducerea acestora este oprita.  +  Capitolul III Obligaţiile şi raspunderile ministerelor, celorlalte organe centrale şi locale  +  Articolul 13Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti raspund, împreună eu centralele, de luarea tuturor masurilor necesare pentru functionarea în condiţii de deplina siguranţa a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, în care scop: a) asigura, inca din faza de proiectare, ca executarea şi punerea în functiune, precum şi exploatarea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, să se realizeze în condiţii de siguranţă în functionare şi de eliminare a pericolelor de avarie, explozie sau incendiu; se interzice fabricarea în serie a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor fără omologarea în prealabil a prototipurilor; orice modificari constructive se pot face numai cu avizul proiectantului şi cu condiţia asigurarii cel puţin a parametrilor initiali; b) iau măsuri pentru folosirea rationala şi în condiţii de siguranţă a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, respectarea normativelor tehnice privind întreţinerea şi repararea acestora; c) organizeaza şi urmaresc introducerea ordinii şi a unei discipline ferme, precum şi stabilirea de atribuţii şi raspunderi precise, în vederea bunei functionari a unităţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi masini cu grad ridicat de pericol în exploatare; d) organizeaza şi controlează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, a aparatelor de măsura şi control, de productie a sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor, precum şi a pieselor de schimb; e) organizeaza elaborarea şi indeplinirea planurilor, programelor şi graficelor de întreţinere, revizii şi reparatii ale instalaţiilor, utilajelor şi masinilor; f) elaboreaza şi imbunatatesc normative tehnice privind exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor, specifice ramurii a carei activitate o coordonează.  +  Articolul 14În cazul producerii unei avarii, explozii, a unui incendiu sau altui accident tehnic, ministerul, organul central sau local, împreună cu centrala, în subordinea cărora funcţionează unitatea unde s-a produs evenimentul, sînt obligate: a) sa stabileasca operativ cauzele accidentului tehnic, consecintele acestuia şi sa ia măsuri pentru repunerea în functiune, în termenul cel mai scurt, a capacităţilor de productie; b) sa stabileasca persoanele vinovate de producerea accidentului şi raspunderea ce revine acestora potrivit prevederilor legale; c) sa ia măsuri tehnice şi organizatorice pentru prevenirea unor accidente de aceeasi natura, obligatorii în exploatarea tuturor instalaţiilor, utilajelor şi masinilor similare din unitatile în subordine.  +  Articolul 15Ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti trebuie să exercite un control permanent cu privire la aplicarea dispoziţiilor prezentului decret şi a celorlalte prevederi legale referitoare la buna functionare, exploatare, întreţinere şi repararea instalaţiilor, utilajelor şi masinilor şi sa actioneze pentru prevenirea oricăror cauze care pot produce perturbari în desfăşurarea procesului de productie.  +  Articolul 16Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe exercita, în întreaga economie, controlul cu privire la folosirea, în condiţii de siguranţă, a instalaţiilor, utilajelor şi masinilor cu regim continuu de functionare sau grad ridicat de pericol în exploatare, la dotarea acestora cu aparatura de măsura, control şi automatizare prevăzută în documentatiile tehnice, la respectarea tuturor normelor tehnice de exploatare, întreţinere şi reparatii, la asigurarea cu personal calificat corespunzător şi instruirea periodica a personalului, potrivit legii.Prin inspecţiile sale de specialitate, Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe asigura verificarea tehnica şi autorizarea funcţionarii, în condiţiile legii, a instalaţiilor, utilajelor şi aparatelor, precum şi coordonarea elaborarii prescriptiilor tehnice privind siguranţa în functionare a acestora.Inspectoratul general de stat pentru controlul gospodăririi fondurilor fixe, combustibililor, energiei şi pentru verificarea instalaţiilor sub presiune şi de ridicat din Ministerul Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe are dreptul sa dispună scoaterea temporara sau definitivă din functiune a instalaţiilor care nu prezinta siguranţa în exploatare, nu sînt dotate cu aparatura de măsura, control şi automatizare prevăzută în proiecte sau care genereaza risipa de resurse materiale cu efecte importante în economia naţionala, în cazurile în care nu s-au adus la indeplinire în termen masurile de remediere stabilite, anuntind cu 30 de zile înainte organul central sau local în subordinea caruia se afla unitatea în cauza; de asemenea, are dreptul sa interzica; potrivit legii, producerea, livrarea, montarea şi functionarea cazanelor de aburi şi similare, recipientelor sub presiune, a instalaţiilor de ridicat, aparatelor consumatoare de combustibili, dacă acestea prezinta deficiente care pericliteaza siguranţa funcţionarii sau pot provoca avarii şi accidente.Organele de control raspund de stabilirea de măsuri, potrivit legii, care să asigure înlăturarea neajunsurilor constatate, prevenirea producerii acestora în alte situaţii, tragerea la raspundere a persoanelor vinovate, îmbunătăţirea permanenta a activităţii.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 17Incalcarea prevederilor prezentului decret atrage, după caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a celor vinovati.  +  Articolul 18Constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani savirsirea uneia dintre urmatoarele fapte de către personalul muncitor care lucreaza nemijlocit la instalaţii, utilaje sau masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare: a) lasarea fără supravegherea impusa de prescriptiile tehnice a instalatiei, utilajului sau masinii la care lucreaza; b) plecarea de la locul de muncă în timpul programului de lucru fără aprobarea maistrului sau a altui conducator al formatiei de lucru; c) încetarea activităţii înainte de predarea instalatiei, utilajului sau masinii, în condiţiile legii; lucratorului din schimbul următor; d) neasigurarea, potrivit prescriptiilor tehnice, la terminarea programului de lucru, a instalatiei, utilajului sau masinii cu grad de pericol ridicat în exploatare, în cazul în care nu este prevăzută predarea către un alt schimb.Constituie de asemenea infractiune şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută în alin. 1 savirsirea uneia dintre urmatoarele fapte de către personalul muncitor, indiferent de functie, din unitatile care au instalaţii, utilaje sau masini cu regim de functionare continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare: a) fumatul sau introducerea de tigari, chibrituri, brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii sau explozii, în locurile de muncă în care fumatul sau introducerea acestora este interzisa; b) introducerea sau consumarea de bauturi alcoolice în unitate ori prezenta în unitate sub influenţa, bauturilor alcoolice.Dacă prin savirsirea uneia din faptele prevăzute la alin. 1 şi 2 s-a produs o tulburare bunului mers al unităţii sau o paguba avutului obstesc, oricare ar fi valoarea acesteia, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.În cazul în care fapta prevăzută în alin. 1 sau 2 a avut ca urmare o perturbare deosebit de grava a activităţii unităţii ori a produs o paguba importanţa economiei naţionale sau vatamarea grava a integritatii corporale, a sănătăţii ori moartea unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii, iar dacă a avut ca urmare vatamarea grava a integritatii corporale, sănătăţii ori moartea mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani, interzicerea unor drepturi şi confiscarea parţială a averii.Fapta savirsita din culpa se pedepseste; în acest caz, maximul pedepselor prevăzute în alin. 1-4 se reduce cu o patrime.  +  Articolul 19Savirsirea de către persoana încadrată în munca, indiferent de functie, a altor fapte decit cele de la art. 18, prin care se încalcă oblibaţiile prevăzute în prezentul decret, dacă constituie infractiune, se sancţionează în condiţiile şi cu pedepsele prevăzute de legea penala.  +  Capitolul V Dispozitii finale  +  Articolul 20Prevederile prezentului decret se aplică şi unităţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi masini cu grad ridicat de pericol în exploatare din cadrul organizaţiilor cooperatiste sau altor organizaţii obstesti.  +  Articolul 21Unitatile la care se referă art. 4 se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Ministri pînă la data intrarii în vigoare a prezentului decret. Pentru noile capacitati de productie stabilirea acestor unităţi se face cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea lor în functiune.  +  Articolul 22Consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, consiliile oamenilor muncii din centrale, întreprinderi şi celelalte unităţi socialiste sînt obligate sa ia măsuri pentru cunoasterea şi aplicarea stricta a dispoziţiilor prezentului decret, pentru intarirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de muncă, prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.Organele de conducere colectiva prevăzute la alin. 1 sînt obligate să asigure: a) organizarea cunoasterii temeinice a prevederilor decretului de către intregul personal al unităţilor cu foc continuu sau care au instalaţii, utilaje şi masini cu grad ridicat de pericol în exploatare; b) dezbaterea prevederilor decretului în adunări ale oamenilor muncii pe sectii, ateliere sau alte compartimente de productie similare, în toate colectivele de muncă; c) organizarea popularizarii prevederilor decretului prin afisarea acestuia la fiecare loc de muncă şi prin alte mijloace de informare; d) instruirea temeinica a personalului muncitor în legătură cu atribuţiile, oblibaţiile şi raspunderile ce-i revin în scopul intaririi ordinii şi disciplinei, desfăşurării intregului proces de productie în condiţii de deplina siguranţa şi cu respectarea regimului de lucru aprobat.După studierea şi insusirea prevederilor decretului, muncitorii, maistrii, tehnicienii, inginerii, toţi cei care lucreaza sau conduc procesele de productie la instalatiile, utilajele şi masinile cu foc continuu sau cu grad ridicat de pericol în exploatare sînt obligati să semneze de luarea la cunoştinţa a reglementarilor cuprinse în decret şi raspund de indeplinirea intocmai a obligaţiilor ce le revin.  +  Articolul 23Consiliile de conducere ale ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, consiliile oamenilor muncii din centrale, întreprinderi şi celelalte unităţi socialiste sînt obligate sa controleze modul în care au fost asigurate popularizarea şi cunoasterea prevederilor decretului de către intregul personal muncitor, instruirea periodica a acestuia şi raspund nemijlocit de luarea tuturor masurilor necesare în vederea aplicarii intocmai a dispoziţiilor sale.Organele Ministerului de Interne, ale procuraturii şi justiţiei au obligaţia să asigure; prin participare directa, sprijinul necesar unităţilor socialiste în activitatea de cunoastere şi popularizare a decretului şi sa urmareasca respectarea stricta a prevederilor sale, luînd măsuri pentru prevenirea şi combaterea ferma a oricăror încălcări ale dispoziţiilor prezentului decret.  +  Articolul 24Prezentul decret intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 1982.--------