DECIZIE nr. 534 din 17 iunie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 2 august 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorIon Tiucă - procurorBenke Karoly - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Coral Tex" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 7.898/2005 al Tribunalului Cluj - Secţia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 10 februarie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 7.898/2005, Tribunalul Cluj - Secţia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Coral Tex" - S.A. din Galaţi într-un litigiu având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unei autorizaţii de construire.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 instituie o discriminare în privinţa posibilităţii de a cere anularea unui act administrativ individual între persoanele care au solicitat emiterea actului respectiv şi persoanele care au calitatea de terţi în raport cu actul administrativ, dar pot fi vătămate în drepturile lor prin acel act. Consideră că aceste dispoziţii legale îngrădesc exerciţiul dreptului de acces la instanţa de contencios administrativ, lezând şi dreptul de proprietate al terţilor.Tribunalul Cluj - Secţia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ apreciază că excepţia de neconstituţionalitate ridicată este neîntemeiată, având în vedere că termenul pentru introducerea cererii a fost stabilit în scopul asigurării siguranţei circuitului civil, fără a aduce atingere egalităţii în drepturi a cetăţenilor, protecţiei proprietăţii private sau dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică de a obţine recunoaşterea dreptului pretins şi anularea actului ilicit.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au următorul cuprins:"(2) Pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral, cererea poate fi introdusă şi peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului".Alin. (1) al art. 11 din lege, la care face referire art. 11 alin. (2), prevede că cererile prin care se solicită anularea unui act administrativ individual sau recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei cauzate se pot introduce la instanţa competentă într-un termen de 6 luni de la data primirii răspunsului la plângerea prealabilă, data comunicării refuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii, data expirării termenului legal de soluţionare a cererii sau data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii concilierii, după caz.Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 44 alin. (1) şi (2) referitoare la garantarea şi ocrotirea dreptului de proprietate şi a proprietăţii private, precum şi art. 52 alin. (1) şi (2) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:Textul de lege criticat a mai format obiect al controlului de constituţionalitate în raport cu prevederile art. 21 din Constituţie, iar Curtea, de exemplu, prin Decizia nr. 123 din 16 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 22 martie 2006, a respins excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată. În considerentele acelei decizii s-a arătat, printre altele, că stabilirea unor condiţionări pentru introducerea acţiunilor în justiţie nu constituie o încălcare a dreptului de liber acces la justiţie şi la un proces echitabil, iar legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, ca şi modalităţi de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justiţie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a utiliza aceste proceduri în formele şi în modalităţile instituite de lege. Totodată, s-a reţinut că dispoziţiile art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 nu instituie un termen de natură a afecta însăşi esenţa dreptului de acces liber la justiţie. Legiuitorul, instituind un astfel de termen, a avut în vedere securitatea şi stabilitatea raporturilor juridice, şi nicidecum îngrădirea accesului liber la justiţie. Totodată, Curtea a stabilit că textul de lege criticat asigură posibilitatea neîngrădită a celor interesaţi de a se adresa justiţiei, însă în formele şi modalităţile instituite prin lege.Curtea constată că art. 52 alin. (1) şi (2) din Constituţie reglementează tot dreptul de acces liber la justiţie, dar cu referire la o situaţie specială, respectiv la cazul în care o persoană este vătămată în drepturile sau în interesele sale legitime de o autoritate publică. Astfel, considerentele şi soluţia deciziei citate îşi păstrează valabilitatea şi la examinarea constituţionalităţii art. 11 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 prin raportare la aceste dispoziţii constituţionale.Totodată, Curtea reţine că textul de lege supus controlului de constituţionalitate nu conţine nicio dispoziţie prin care s-ar crea privilegii sau discriminări. Alin. (1) al art. 11 prevede regula generală potrivit căreia termenul pentru introducerea cererii la instanţa de contencios administrativ este de 6 luni, iar alin. (2) stabileşte excepţia, în sensul că, pentru motive temeinice, în cazul actului administrativ unilateral cererea poate fi introdusă şi peste acest termen, dar nu mai târziu de un an de la data emiterii actului. Aceste reglementări se aplică deopotrivă tuturor persoanelor care se consideră vătămate prin actul administrativ şi vor să-l atace.În ceea ce priveşte invocarea în susţinerea excepţiei a prevederilor art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, Curtea reţine că acestea nu au incidenţă în cauză, întrucât dispoziţiile legale criticate nu vizează dreptul de proprietate sau proprietatea privată.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Coral Tex" - S.A. din Galaţi în Dosarul nr. 7.898/2005 al Tribunalului Cluj - Secţia litigii de muncă, asigurări sociale şi contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 27 iunie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Benke Karoly---------