HOTĂRÂRE nr. 940 din 19 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 28 iulie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 2 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Reprezentanţii executantului, ai proiectantului şi ai Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. nu pot face parte din comisia de recepţie, aceştia având calitatea de invitat."2. După alineatul 2 al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul 2^1, cu următorul cuprins:"Pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, prezenţa reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. în calitate de invitaţi este obligatorie."3. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Comisia de recepţie examinează obligatoriu: a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente; b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare; d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract.În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; e) valoarea declarată a investiţiei.Examinarea se efectuează în toate cazurile prin cercetarea vizuală a construcţiei şi analizarea documentelor conţinute în cartea tehnică a construcţiei."4. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - La terminarea examinării, comisia va consemna observaţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie, care va cuprinde obligatoriu valoarea declarată a investiţiei, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1 la regulament, şi îl va înainta în termen de 3 zile lucrătoare investitorului împreună cu recomandarea de admitere, cu sau fără obiecţii, a recepţiei, amânarea sau respingerea ei."5. La punctul 4 din anexa nr. 1 "Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, după subpunctul 4.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 4.4, cu următorul cuprins:"4.4. Valoarea declarată a investiţiei este de .......... lei."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrâncuMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 19 iulie 2006.Nr. 940.-------