HOTĂRÎRE Nr. 880 din 1 noiembrie 1995privind organizarea şi funcţionarea Centrului Roman de Comerţ Exterior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 271 din 22 noiembrie 1995    În baza art. 116 alin. (2) din Constituţia României,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Centrul Roman de Comerţ Exterior ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comerţului, prin preluarea patrimoniului şi a activităţii Institutului Naţional de Cercetări Comerciale "Virgil Madgearu" care îşi încetează activitatea, precum şi a patrimoniului Societăţii Comerciale "Sicomex" - S.A. care se desfiinţează. (2) Sediul Centrului Roman de Comerţ Exterior este în Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, etaj 6, tronsoanele 5, 6 şi 9. (3) Cheltuielile de funcţionare şi de investiţii se asigura din venituri extrabugetare şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2Centrul Roman de Comerţ Exterior va avea ca obiectiv principal promovarea exportului românesc, activitatea de informatica, publicistica şi cercetare în domeniul comerţului şi are următoarele atribuţii principale:- promovarea şi implementarea deciziilor guvernamentale de politica comercială prin acordarea de consultanţa agenţilor economici;- promovarea normelor, standardelor şi recomandărilor privind facilitarea procedurilor de comerţ internaţional, interschimb electronic de date şi participarea la activitatea grupurilor de experţi în domeniu, la nivel internaţional, regional şi naţional;- realizarea şi implementarea de proiecte-pilot, aliniate la standardele internaţionale actuale, pentru conducerea activităţii de comerţ exterior şi interior şi interschimbul electronic de date la nivelul agenţilor economici şi al administraţiei publice;- elaborarea de studii de piaţa pe produse şi tari;- elaborarea de programe de promovare a exportului românesc;- editarea de publicaţii de specialitate;- realizarea de studii metodologice practice privind tehnicile de comerţ interior şi internaţional;- realizarea şi exploatarea sistemului informatic al statisticii comerţului românesc pe baza declaraţiilor vamale de export şi import, în colaborare cu Direcţia generală a vamilor şi Comisia Naţionala pentru Statistica;- realizarea de posturi automatizate de lucru la nivelul direcţiilor şi serviciilor de specialitate din Ministerul Comerţului, cu acces interactiv la bazele de date ale Centrului Roman de Comerţ Exterior;- proiectarea sistemului informatic unitar de ansamblu pentru necesităţile comerţului exterior şi interior, realizarea şi gestionarea arhitecturii hard corespunzătoare la nivel naţional şi internaţional;- dezvoltarea şi exploatarea băncii de date publice de informare asupra comerţului exterior şi interior (reglementări ale comerţului internaţional şi naţional, parteneri de afaceri şi informaţii privind bonitatea acestora, oportunitati de afaceri, preţuri interne şi internaţionale, fluxuri comerciale internaţionale şi naţionale) pentru necesităţile administraţiei publice şi ale agenţilor economici.  +  Articolul 3Centrul Roman de Comerţ Exterior va îndeplini rolul de centru naţional de informare comercială (TRADE POINT), conectat la Reţeaua Mondială TRADE POINTS.  +  Articolul 4Prestaţiile decurgind din realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 şi 3 vor fi asigurate de către Centrul Roman de Comerţ Exterior în regim de gratuitate pentru Ministerul Comerţului şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi, respectiv, contra cost pentru prestaţiile solicitate de alţi beneficiari interni şi externi.  +  Articolul 5În realizarea atribuţiilor specifice, Centrul Roman de Comerţ Exterior va fi sprijinit de Ministerul Comerţului şi de reţeaua sa de reprezentare externa şi va coopera cu compartimentele de resort din Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Industriilor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţionala pentru Statistica, Agenţia Română de Dezvoltare, Camera de Comerţ şi Industrie a României, alte instituţii publice, precum şi cu asociaţii profesionale şi patronale.  +  Articolul 6Pentru realizarea obiectului sau de activitate Centrul Roman de Comerţ Exterior are dreptul de a încheia convenţii şi contracte de colaborare cu instituţii publice sau cu alte persoane juridice ori fizice, din ţara şi din străinătate, în condiţiile stabilite de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 7Activitatea Centrului Roman de Comerţ Exterior se desfăşoară în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de Ministerul Comerţului.  +  Articolul 8 (1) Centrul Roman de Comerţ Exterior este condus de un director general. (2) Pe lângă directorul general funcţionează un colegiu consultativ, format din 7 specialişti recunoscuţi în domeniu.  +  Articolul 9 (1) Structura organizatorică a Centrului Roman de Comerţ Exterior se aproba de către ministrul comerţului, cu încadrarea în numărul maxim de 219 posturi. (2) Salarizarea personalului Centrului Roman de Comerţ Exterior se face potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10Activul şi pasivul preluate de Centrul Roman de Comerţ Exterior de la Institutul Naţional de Cercetări Comerciale "Virgil Madgearu" şi de la Societatea Comercială "Sicomex" - S.A. se stabilesc pe baza ultimului bilanţ contabil, prin protocoale încheiate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, fără diminuarea cotei de capital aferente Fondului Proprietăţii Private IV - Muntenia.  +  Articolul 11 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1996. (2) Cu aceeaşi dată se modifica, în mod corespunzător, anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 454/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comerţului, iar Hotărârea Guvernului nr. 276/1991 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "Sicomex" - S.A. se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul comerţului,Petru CrisanMinistru de stat, ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel MelescanuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------