LEGE nr. 339 din 17 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 651 din 27 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"ART. 1. - Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat, fără scop lucrativ, în România."2. La articolul 2, literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea; c) organizaţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care administrează activitatea de voluntariat. În raport cu natura activităţii desfăşurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implică, impactul produs, respectiv răspunderea pe care o implică, între părţi se poate încheia un contract de voluntariat;".3. La articolul 2, litera f) se abrogă.4. La articolul 3, litera d) va avea următorul cuprins:"d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalităţii de şanse, fără niciun fel de discriminare."5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Organizaţia gazdă este obligată să păstreze un registru de evidenţă a voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţii desfăşurate de aceştia."6. La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Dacă părţile convin că este oportun un contract de voluntariat, acesta se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenţa persoanei juridice."7. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"ART. 7. - În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puţin următoarele drepturi ale voluntarului: a) desfăşurarea activităţii în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea sa; b) asigurarea de către organizaţia gazdă a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective; c) asigurarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activităţii; în lipsa asigurării, orice daune suferite de voluntar în decursul desfăşurării activităţii de voluntariat se suportă integral de organizaţia-gazdă, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunţa la acest drept. Renunţarea trebuie să fie expresă şi se exprimă în scris; d) eliberarea de către organizaţia gazdă, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite; e) în funcţie de înţelegerea dintre organizaţia gazdă şi voluntar, se poate stabili rambursarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii. Renunţarea de către voluntar la acest drept echivalează cu un act de liberalitate."8. La articolul 8, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazdă pentru o mai bună desfăşurare a activităţii voluntarului; d) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizaţiei gazdă în cadrul activităţii de voluntariat din propria culpă."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"ART. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contract."10. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"ART. 14. - Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile."11. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"ART. 17. - La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cele private pot să acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezintă unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaşte prestarea activităţii de voluntariat, precum şi experienţa dobândite, în condiţiile în care acestea constituie criterii de selecţie."  +  Articolul IILegea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 339.------------