LEGE nr. 350 din 21 iulie 2006tinerilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 27 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării socio-profesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.  +  Articolul 2 (1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei, un regim special de protecţie şi de asistenţă tinerilor pentru realizarea drepturilor acestora. (2) În sensul prezentei legi, termenul şi expresia de mai jos au următoarele semnificaţii: a) tineri - cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani; b) activitate de tineret - orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.  +  Articolul 3Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate acestora au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la nivel naţional şi local, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale: a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor cercetărilor sociale actuale; b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret; c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării responsabilităţilor individuale sau de grup; d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi culturală a ţării; e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri destinate tineretului; f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională; g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale; h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor; i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor; j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.  +  Capitolul II Structurile administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în domeniul activităţii de tineret  +  Secţiunea 1 Autoritatea Naţională pentru Tineret  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului şi coordonează aplicarea acestora. (2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 2-a Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi  +  Articolul 6 (1) Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi se constituie prin hotărâre a Guvernului. (2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Consiliului interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 3-a Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti  +  Articolul 7 (1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice deconcentrate ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii. (2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale pentru organizarea şi promovarea activităţilor de tineret. (3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret.  +  Secţiunea a 4-a Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, şi are ca scop principal promovarea şi susţinerea activităţilor de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret. (2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Secţiunea a 5-a Centre de informare şi consiliere pentru tineri  +  Articolul 9 (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret poate constitui centre naţionale de informare şi consiliere pentru tineri ca unităţi cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea sa, sau centre locale de informare şi consiliere pentru tineri, fără personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea direcţiilor pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret ori cu organe ale autorităţilor publice locale, în condiţiile legii. (2) Alte prevederi privind centrele de informare şi consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.  +  Secţiunea a 6-a Administraţia publică locală  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului. (2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. (3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.  +  Capitolul III Structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret  +  Secţiunea 1 Organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret  +  Articolul 11 (1) În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri. (2) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii: a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor; b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt tineri.  +  Articolul 12În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc numai condiţia prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).  +  Secţiunea a 2-a Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret  +  Articolul 13 (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale de tineret care îşi au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi care îşi exprimă adeziunea la scopul acestora. (2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti se stabilesc prin lege.  +  Articolul 14 (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanţii fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, care îşi exprimă adeziunea la scopul acesteia. (2) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este constituit din imobile - construcţii şi terenuri -, fonduri băneşti şi alte active care au aparţinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, prevăzute în anexă, precum şi din imobile, fonduri materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale. (3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind Fundaţia Naţională pentru Tineret se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul Naţional al Tineretului  +  Articolul 15 (1) Consiliul Naţional al Tineretului este persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, de utilitate publică, neguvernamentală şi autonomă. (2) Consiliul Naţional al Tineretului îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu şi a legislaţiei în vigoare. (3) Consiliul Naţional al Tineretului este forul naţional care reprezintă principalul partener neguvernamental în raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 16 (1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituţiile sale specializate, are obligaţia de a consulta Consiliul Naţional al Tineretului. (2) În cadrul Consiliului Economic şi Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul Naţional al Tineretului.  +  Capitolul IV Stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi protecţia socială a tinerilor  +  Secţiunea 1 Facilităţi în domeniul economic  +  Articolul 17 (1) Statul stimulează iniţiativele antreprenoriale ale tinerilor, susţinând prin alocaţii financiare nerambursabile accesul acestora la servicii de consultanţă specifice demarării unei afaceri. (2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru realizarea de investiţii, prin programe de creditare preferenţială, cu prioritate în mediul rural şi în zonele geografice cu nivel economic scăzut, conform legii. (3) Statul acordă facilităţi sub formă de reduceri de taxe şi impozite, pentru o perioadă de cel puţin un an calendaristic, pentru societăţi comerciale înfiinţate de tinerii absolvenţi, indiferent de nivelul studiilor acestora. (4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători şi manageri prin organizarea de cursuri de iniţiere gratuite în domeniul managementului şi în cel al administrării afacerilor. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani. (6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează şi aprobă, prin hotărâre, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5).  +  Secţiunea a 2-a Facilităţi în domeniul educaţional-cultural şi al stimulării activităţii de cercetare  +  Articolul 18 (1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte şi la sursele de informare administrate de bibliotecile publice. (2) Tinerii proveniţi din centre de plasament sau din familii cu posibilităţi materiale reduse şi care doresc să urmeze cursurile uneia dintre formele de învăţământ superior din sistemul de stat beneficiază de gratuitate privind taxele de admitere şi de şcolarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării, conform legii.  +  Articolul 19Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi readucerea în ţară a specialiştilor tineri care studiază sau au absolvit studii universitare în străinătate.  +  Secţiunea a 3-a Voluntariatul tinerilor  +  Articolul 20Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, încurajează activitatea de voluntariat în rândul tinerilor prin: a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, care asigură condiţii pentru participarea tinerilor la acţiuni de voluntariat în domenii de interes public, conform legii; b) completarea cadrului legal pentru exercitarea şi recunoaşterea activităţilor de voluntariat pentru tineri, deopotrivă pentru cetăţenii români sau străini, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state, în conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.  +  Secţiunea a 4-a Factori de risc specifici şi măsuri privind protecţia socială a tinerilor  +  Articolul 21În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se înţelege fenomenele, procesele şi comportamentele care, prin acţiunea lor specifică, reduc sau elimină şansele de dezvoltare şi formare a tinerilor aflaţi într-un potenţial pericol de eşuare în procesul lor de integrare socioprofesională.  +  Articolul 22Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, are obligaţia de a adopta şi de a aplica măsuri de prevenire, atenuare şi înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură socioprofesională asupra tinerilor aflaţi în procesul de formare şi integrare în societate.  +  Articolul 23În domeniul facilitării şi stimulării inserţiei profesionale a tinerilor statul are următoarele obligaţii: a) asigură crearea şi funcţionarea unui sistem de consiliere privind alegerea carierei profesionale pentru tineri; b) asigură condiţii corespunzătoare pentru integrarea profesională a tinerilor cu dizabilităţi fizice; c) promovează politici nediscriminatorii în vederea ocupării unui loc de muncă pentru tinerele femei, cu prioritate pentru tinerele mame; d) facilitează accesul tinerilor pe piaţa muncii, prin stimularea persoanelor fizice sau juridice care încadrează în muncă, cu prioritate, personal tânăr, potrivit reglementărilor în vigoare; e) asigură condiţiile necesare recalificării şi reconversiei profesionale a tinerilor aflaţi temporar în afara pieţei muncii.  +  Articolul 24În domeniul protecţiei sociale statul acţionează, cu prioritate, pe următoarele direcţii: a) acordă consultanţă gratuită în domeniul planificării familiale, pentru tinerele familii; b) acordă credite bancare tinerilor căsătoriţi, aflaţi la prima căsătorie, cu termene de rambursare de până la 10 ani şi cu dobândă redusă; c) dezvoltă cu prioritate programe naţionale în domeniul construcţiei de locuinţe sociale, pentru tineri şi familiile de tineri cu venituri reduse; d) sprijină construcţia sau achiziţia de locuinţe în proprietate pentru tineri şi familiile de tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, acordându-le facilităţi în acest sens.  +  Articolul 25Statul adoptă măsuri specifice care vizează, direct sau indirect, crearea de oportunităţi pentru tinerii sau familiile tinere care au domiciliul stabil în mediul rural.  +  Articolul 26Alte măsuri pe care statul are obligaţia să le adopte în vederea atenuării impactului factorilor de risc specifici asupra tinerilor sunt următoarele: a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte substanţe nocive, precum şi a delincvenţei în rândul tinerilor; b) asigură tratament medical gratuit şi promovează măsuri pentru reintegrarea socială a tinerilor dependenţi de alcool, tutun, droguri sau de alte substanţe nocive; c) acordă asistenţă medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învăţământ autorizată sau acreditată, conform legii; d) asigură tratamentul medical gratuit pentru tinerii suferinzi de boli cronice; e) acţionează pentru reintegrarea socioprofesională a tinerilor delincvenţi proveniţi din penitenciare, centre de reeducare şi institute medical-educative; f) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educaţie pentru sănătate.  +  Capitolul V Finanţarea activităţii de tineret  +  Secţiunea 1 Finanţarea activităţii publice de tineret  +  Articolul 27Pentru finanţarea activităţii publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat sumele corespunzătoare.  +  Articolul 28 (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret. (2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.  +  Secţiunea a 2-a Finanţarea structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret  +  Articolul 29 (1) Veniturile fără caracter economic ale structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret sunt neimpozabile şi includ: a) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor sau simpatizanţilor; b) donaţiile, legatele, sumele şi bunurile primite prin sponsorizări; c) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din venituri neeconomice, în condiţiile legii; d) veniturile obţinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora; e) resursele obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; f) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin unităţi specializate în acest domeniu; g) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole; h) alte venituri obţinute sau realizate în condiţiile legii. (2) Structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor şi impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.  +  Capitolul VI Baza materială de drept public destinată activităţii de tineret  +  Articolul 30 (1) În sensul prezentei legi, patrimoniul destinat activităţii de tineret cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor, amenajărilor, instalaţiilor şi construcţiilor, precum şi alte bunuri destinate organizării şi desfăşurării activităţii de tineret, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aparţin, după caz, patrimoniului public sau privat al statului. (3) În derularea activităţii de tineret, Autoritatea Naţională pentru Tineret poate utiliza şi alte bunuri, aparţinând unor persoane juridice de drept privat, numai cu acordul prealabil scris al acestora, conform unor înţelegeri stabilite de comun acord pe bază de contract.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 31 (1) Imobilul proprietate de stat, situat în satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, comuna Voşlăbeni, judeţul Harghita, aflat în prezent în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, trece în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret. (2) Predarea imobilului prevăzut la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 32 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 21 iulie 2006.Nr. 350.  +  Anexa Imobilele şi fondurile băneşti care fac obiectul prevederilor art. 14 alin. (2) din lege1. Imobilul care a aparţinut Comitetului Central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist, situat în Calea Victoriei nr. 120, sectorul 1, Bucureşti, inclusiv terenul aferent2. Sumele aferente conturilor nr. 45104420, 45106430 şi 45108440, care au aparţinut Comitetului Central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist, la Banca Comercială Română - SMB_______