PLAN NAȚIONAL din 5 iulie 2006de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 25 iulie 2006    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 893 din 5 iulie 2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 642 din 25 iulie 2006.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Sistemul național de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare  +  Articolul 1(1) În scopul aplicării prevederilor art. 6 din Convenția internațională privind pregătirea, răspunsul și cooperarea în caz de poluare cu hidrocarburi, denumită în continuare Convenția OPRC, adoptată la Londra la 30 noiembrie 1990, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 14/2000, aprobată prin Legea nr. 160/2000, se stabilește un sistem național de acțiune împotriva poluărilor marine, denumit în continuare sistem național.(2) Sistemul național reprezintă ansamblul măsurilor de pregătire, răspuns și cooperare în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și cuprinde unitățile prevăzute la art. 7 și 8. În cadrul sistemului național se desemnează:A. ca autorități naționale responsabile:a) pentru coordonarea activităților legate de funcționarea sistemului național, elaborarea prezentului plan și reactualizarea acestuia, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, prin direcția sa de specialitate, ca punct de contact național cu autoritățile internaționale în domeniu;b) pentru organizarea acțiunilor de intervenție: la uscat, Ministerul Administrației și Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar pentru operațiuni maritime, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Autoritatea Navală Română;c) pentru siguranța navigației, în conformitate cu regulile pentru prevenirea și combaterea poluării de la nave, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin Autoritatea Navală Română;d) pentru conducerea intervenției forțelor proprii, Ministerul Apărării Naționale, prin Statul Major al Forțelor Navale;B. ca puncte naționale operaționale de contact, denumite în continuare PNOC, responsabile de primirea și transmiterea rapoartelor privind poluarea marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare:a) Autoritatea Navală Română, denumită în continuare ANR, pentru poluările marine de la nave;b) Administrația Națională "Apele Române" - Direcția Apelor Dobrogea-Litoral, denumită în continuare AN Apele Române - DADL, pentru evenimentele de poluare costieră.(3) Pentru punerea în aplicare a prezentului plan se desemnează Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, care asigură Secretariatul permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină.(4) Prezentul plan este parte integrantă a sistemului național.  +  Secţiunea a 2-a Scop, domeniu de aplicare și definiții  +  Articolul 2(1) Prezentul plan are ca scop aplicarea prevederilor Convenției OPRC pe litoralul românesc, marea teritorială și în zona economică exclusivă a României, pen-tru a face față prompt și eficient poluărilor marine cu hidro-carburi, în vederea protejării populației, proprietății, mediului marin și a zonei de coastă. Prezentul plan include organi-zarea la nivel național a pregătirii, cooperării și intervenției în cazul producerii poluărilor marine atât cu hidrocarburi, cât și cu alte substanțe dăunătoare, modul de acțiune la primirea unui raport privind poluarea cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, promovarea cooperării internaționale și a cercetării în domeniul combaterii poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare.(2) Coordonarea la nivel național a activităților legate de aplicarea prezentului plan se realizează de către Ministerul Administrației și Internelor, în cooperare cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor și Ministerul Apărării Naționale, care au responsabilități privind coordonarea acțiunilor de pregătire, cooperare și răspuns, prin direcțiile de specialitate și unitățile din subordine desemnate în prezentul plan.  +  Articolul 3(1) Pentru interpretarea uniformă a prezentului plan, sensul termenilor folosiți este cel definit corespunzător în art. 2 din Convenția OPRC și în Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României, republicată.(2) În sensul prezentului plan, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:a) incident de poluare cu hidrocarburi - fenomenul de poluare marină produs sau pe cale de a se produce în funcție de cantitatea de hidrocarburi descărcate sau pe cale de a fi descărcate. În scopul prezentului plan, se disting trei clase de poluare:– poluare marină minoră - nivel 1 - mai puțin de 7 tone de hidrocarburi descărcate;– poluare marină medie - nivel 2 - între 7 și 700 tone de hidrocarburi descărcate;– poluare marină majoră - nivel 3 - peste 700 tone de hidrocarburi descărcate sau care este asimilată situației de alertă;b) incident de poluare marină - evenimentul de poluare produs prin descărcarea de hidrocarburi sau alte substanțe dăunătoare;c) coordonator general - persoana responsabilă pentru coordonarea și conducerea generală a răspunsului în cazul unei poluări marine majore cu hidrocarburi - nivel 3 sau medii - nivel 2 ori cu substanțe dăunătoare;d) coordonator operațiuni maritime - persoana responsabilă pentru organizarea și conducerea operațiilor de depoluare marină;e) coordonator operațiuni terestre - persoana responsabilă pentru organizarea și conducerea operațiilor de depoluare a zonelor costiere;f) zone sensibile - zonele ale căror resurse pot fi puse în pericol în cazul unei poluări marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;g) pregătire - ansamblul activităților de prevenire (dispecerat, control, asigurarea sistemului informațional, alarmarea, gestionarea bazei de date, elaborarea de metodologii, reglementări, acte legislative, pregătirea teoretică și practică - exerciții), de asigurare a suportului decizional (observare, avertizare, raportare, cercetare, prognoză) și de organizare și asigurare a forțelor, mijloacelor și materialelor de răspuns;h) răspuns - ansamblul măsurilor operative pentru activitatea de intervenție și combatere efectivă în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și al măsurilor de restabilire a situației normale după încetarea poluării marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, la nivel național și/sau regional;i) cooperare - ansamblul măsurilor pentru asigurarea activităților de pregătire și răspuns în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare și al măsurilor de restabilire a situației normale după încetarea poluării marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, la nivel național și/sau regional;j) substanțe dăunătoare - orice substanță identificată ca poluant marin în Codul internațional maritim al mărfurilor periculoase (Codul IMDG);k) loc de refugiu - locul unde este dirijată o navă care solicită asistență în vederea diminuării pericolelor de navigație, pentru protejarea vieții omenești și a mediului înconjurător.  +  Capitolul II Bazele pregătirii pentru intervenția în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare  +  Secţiunea 1 Planuri de urgență  +  Articolul 4(1) Atunci când navighează/staționează în apele maritime aflate sub jurisdicția României, fiecare petrolier cu un tonaj brut de 150 sau mai mult și fiecare navă, alta decât un petrolier, cu un tonaj brut de 400 sau mai mult, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, trebuie să aibă la bord un plan de urgență pentru combaterea poluării cu hidrocarburi, întocmit în conformitate cu cerințele minimale de conținut stabilite prin regula 26 din anexa I la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care România a aderat prin Legea nr. 6/1993 (MARPOL 73/78), și aprobat de autoritățile competente ale statului pavilionului. Pentru navele care arborează pavilionul român planul se aprobă de către ANR.(2) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, prin ANR, are competența de a controla navele care arborează pavilionul statului român, precum și navele care arborează pavilionul altor state, aflate într-un port sau la un terminal în mare, sub jurisdicție română, asupra existenței la bord a planului de urgență prevăzut la alin. (1) și a altor planuri cu referire la substanțe dăunătoare, conform prevederilor legale în vigoare.(3) Controlul existenței la bordul navelor militare a planurilor de urgență va fi executat de către organele proprii specializate din cadrul Statului Major al Forțelor Navale și al celor ierarhic superioare.  +  Articolul 5(1) Fiecare unitate de foraj marin trebuie să aibă la bord un plan de urgență pentru prevenire și intervenție în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, obligație ce revine operatorului, precum și dotarea necesară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Planul de urgență al unităților de foraj marin va fi aprobat de ANR și de AN Apele Române.(3) Platformele marine fixe de extracție a petrolului trebuie să aibă un plan de urgență pentru prevenirea și intervenția în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, elaborat de operatorul acestora și aprobat de AN Apele Române, precum și dotarea necesară, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Pentru fiecare port și instalație de manipulare a hidrocarburilor și substanțelor dăunătoare, operatorii acestora sunt obligați să aibă un plan de urgență pentru combaterea poluării marine, aprobat de AN Apele Române.(5) Planurile de urgență aprobate potrivit art. 4 alin. (1) și alin. (1) al prezentului articol vor fi păstrate în copie la ANR, iar cele aprobate potrivit alin. (3) și (4) vor fi păstrate în copie la AN Apele Române - DADL.(6) AN Apele Române va controla îndeplinirea prevederilor alin. (3) și (4) de către operatorii portuari și ai instalațiilor de manipulare a hidrocarburilor și substanțelor dăunătoare, conform competențelor.  +  Secţiunea a 2-a Procedura de raportare a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare  +  Articolul 6(1) Comandanții navelor maritime care arborează pavilionul român, conducătorii unităților de foraj marin, ai porturilor și instalațiilor de manipulare a hidrocarburilor și substanțelor dăunătoare au obligația să raporteze neîntârziat la ANR orice incident de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare constatată, produsă de navă, de unitatea de foraj marin, respectiv de instalația portuară de manipulare a hidrocarburilor și substanțelor dăunătoare, ori de alte nave, precum și prezența hidrocarburilor sau a substanțelor dăunătoare pe apă.(2) Piloții aeronavelor civile sau militare românești au obligația să raporteze neîntârziat centrului de control al traficului aerian orice incident de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare observat.(3) Centrul de control al traficului aerian va asigura transmiterea operativă a informațiilor primite, conform alin. (2), la ANR sau, după caz, la AN Apele Române- DADL.(4) Orice persoană care observă o descărcare de hidro-carburi și alte substanțe dăunătoare ori prezența hidrocarburilor și altor substanțe dăunătoare în zona costieră va comunică aceasta de urgență la AN Apele Române - DADL.(5) Structurile menționate la alin. (1)-(4) au obligația să raporteze neîntârziat Secretariatului permanent al Comandamentului Operativ pentru Depoluare Marină orice incident de poluare marină constatat.(6) În cazul unui incident de poluare marină major, Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină va informa imediat organizațiile internaționale din domeniu, în conformitate cu acordurile legale stabilite cu acestea.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea generală a intervenției  +  Articolul 7(1) Se înființează Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marină, denumit în continuare CODM, organism de planificare, coordonare și conducere a activităților în caz de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare.(2) CODM este condus de un coordonator general în persoana prefectului județului Constanța și de un coordo-nator general adjunct în persoana președintelui Consiliului Județean Constanța sau, în lipsa acestora, de către înlocuitorii legali și este constituit din reprezentanții desemnați ai următoarelor instituții:a) Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor:– AN Apele Române - DADL;– Agenția de Protecție a Mediului Constanța;– Garda Națională de Mediu - Comisariatul Regional Galați;– Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării";– Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța (INCDM);b) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului:– ANR;– Agenția Română pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM);– Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A.;c) Ministerul Administrației și Internelor:– Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța;– Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Delta" al Județului Tulcea;– inspectoratele județene ale poliției de frontieră Constanța și Tulcea;– inspectoratele de poliție județene Constanța și Tulcea;– inspectoratele de jandarmi județene Constanța și Tulcea;d) Ministerul Apărării Naționale:– Statul Major al Forțelor Navale;– Statul Major al Forțelor Aeriene;e) Consiliul Județean Constanța;f) Ministerul Sănătății Publice:– Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Constanța;g) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).(3) CODM își desfășoară activitatea în sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, asigurat de Consiliul Județean Constanța, este împuternicit să acționeze în zona de acoperire a prezentului plan și funcționează ca centru național de intervenție de urgență, cu rol de bază operativă a tuturor acțiunilor de combatere a poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare.(4) Secretariatul permanent al CODM, structură specializată pentru depoluarea marină de hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, este asigurat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța. Pe timpul intervenției Secretariatul permanent este completat cu câte un reprezentant de la fiecare dintre instituțiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-g), îndeplinind rolul de Secretariat tehnic al CODM.(5) CODM are în subordine, în caz de răspuns, următoarele structuri:a) divizia pentru operațiuni maritime, localizată la ANR, constituită din forțele de intervenție stabilite de CODM, care acționează pe mare și este condusă de reprezentantul ANR, în calitate de coordonator al operațiunilor maritime ale CODM;b) divizia pentru operațiuni terestre, localizată la Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, constituită din forțele de intervenție stabilite de CODM, care acționează pe uscat și este condusă de șeful acestui inspectorat, în calitate de coordo-nator și conducător al operațiunilor terestre ale CODM.(6) Forțele de intervenție care participă în cadrul celor două divizii de operațiuni vor acționa numai la solicitarea CODM.(7) Reactualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al CODM se face prin ordin comun al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului administrației și internelor, al ministrului apărării naționale, al ministrului sănătății publice și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.  +  Articolul 8(1) Se înființează Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marină, ca organism consultativ al prefectului județului Constanța, cu activitate nepermanentă, constituit din specialiști nominalizați din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Sănătății Publice, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, Consiliului Județean Constanța, Consiliului Județean Tulcea, Agenției Naționale pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase, precum și din reprezentanți ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Direcției Regionale Vamale Constanța, AN Apele Române, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanța, Institutului de Cercetare în Transporturi (INCERTRANS), Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" (INCDDD) Tulcea, Administrației Naționale de Meteorologie, Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Societății Comerciale "Oil Terminal" - S.A. Constanța, Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV Constanța, Gărzii Naționale de Mediu prin organele sale locale, precum și ai altor unități cu competență în domeniu.(2) Comitetul Consultativ pentru Depoluare Marină oferă consultanță unităților nominalizate în prezentul plan, la solicitarea CODM.  +  Capitolul III Răspunsul la incidentele de poluare marină  +  Secţiunea 1 Acțiunile în cazul raportării unei poluări marine  +  Articolul 9(1) În cazul primirii de către PNOC a unui raport sau a unor sesizări privind un incident de poluare marină, prin sistemul informațional și de comunicații, se vor anunța imediat și celelalte structuri care sunt prevăzute în prezentul plan.(2) Informațiile primite conform alin. (1) sunt verificate, potrivit competențelor legale, de către ANR și/sau AN Apele Române - DADL, în calitate de organisme constatatoare ale poluării marine.(3) În cazul în care incidentul de poluare marină cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare minoră sau medie, organismul constatator prevăzut la alin. (2) atenționează de urgență poluatorul, precum și pe comandanții navelor, pe conducătorii unităților de foraj marin, ai operatorilor portuari și ai instalațiilor de manipulare a hidrocarburilor și altor substanțe dăunătoare, în vederea activării planurilor de urgență proprii. De asemenea, organismul constatator al poluării propune coordonatorului general sau, în lipsa acestuia, înlocuitorului său legal, în funcție de gravitatea și originea incidentului, aplicarea parțială sau totală a prezentului plan.(4) În cazul în care incidentul de poluare marină cu hidrocarburi este apreciat ca o poluare majoră sau medie pe cale să devină majoră, organismul constatator propune coordonatorului general convocarea Secretariatului tehnic al CODM prevăzut la art. 7 alin. (4).(5) Organismul constatator își completează informațiile prin deplasare la locul incidentului, în cazul în care condițiile hidrometeorologice pe mare permit acest lucru.  +  Articolul 10(1) Dacă este necesară aplicarea prezentului plan, coordonatorul general dispune convocarea la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, de către Secretariatul tehnic, a reprezentanților instituțiilor care formează CODM.(2) În cadrul întâlnirii cu reprezentanții instituțiilor din CODM, care este prezidată de coordonatorul general sau de locțiitorul acestuia, se analizează toate informațiile disponibile, se propun și se dezbat acțiunile ce urmează a fi întreprinse. Se va acordă prioritate măsurilor care asigură limitarea poluării, protejarea zonelor sensibile și recuperarea hidrocarburilor în larg.(3) Coordonatorul general ia decizia asupra acordării locului de refugiu pentru navele implicate în incidentele de poluare marină sau în orice altă situație de pericol în care sunt implicate nave, care pot să afecteze sănătatea oamenilor, flora sau fauna marină ori să producă pagube importante țărmului românesc sau să creeze obstacole în calea utilizării legitime a mării.  +  Articolul 11În funcție de efectele poluării și de capacitățile naționale, cu aprobarea primului-ministru, coordonatorul general poate solicita participare internațională.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile CODM și ale instituțiilor din sistemul național  +  Articolul 12CODM are următoarele atribuții principale:a) elaborează și reactualizează regulamentul de organizare și funcționare;b) elaborează scenarii de risc;c) evaluează efectele incidentului de poluare marină majoră cu hidrocarburi și ale substanțe dăunătoare;d) elaborează și actualizează decizia de intervenție, schema fluxului decizional și acțiunile la primirea unui raport privind poluarea marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;e) coordonează răspunsul;f) coordonează pregătirea sistemului național de răspuns;g) asigură fluxul informațional și de comunicații;h) constituie o bază de date cuprinzând hărțile cu zonele de risc, cu zonele sensibile și ariile ce trebuie protejate, informații statistice privind curenții marini și parametrii hidrometeorologici și copiile planurilor locale de acțiune;i) identifică, elaborează și actualizează lista forțelor de intervenție cu echipamentele de răspuns și comunicație care aparțin unităților ce fac parte din sistemul național;i) face propuneri pentru participare internațională, conform art. 11;k) este responsabil cu întocmirea documentelor necesare pentru recuperarea pagubelor de la poluatorul care a produs incidentul de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona costieră;l) participă cu forțe și mijloace de intervenție la solicitarea altor state, în cazul poluărilor marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, în cadrul cooperării regionale;m) asigură notificarea autorităților statelor vecine, în cazul poluărilor marine majore cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, cu caracter transfrontier;n) stabilește necesarul de resurse materiale și financiare pentru aplicarea prezentului plan și modul de utilizare a acestora;o) asigură informarea autorităților internaționale, naționale și a publicului;p) elaborează normativul-cadru de dotare necesar propriei funcționări;q) stabilește proiectele de cooperare internațională;r) întocmește programul de exerciții periodice;s) identifică și stabilește cursurile de pregătire periodică a personalului din unitățile care fac parte din sistemul național;t) asigură organizarea administrativă și financiară în cazul intervențiilor;u) asigură elaborarea ghidurilor metodologice de prevenire și răspuns;v) asigură elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marină.  +  Articolul 13(1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Dobrogea" al Județului Constanța, în calitate de coordonator și conducător al operațiunilor terestre, are următoarele atribuții principale:a) asigură Secretariatul permanent al CODM;b) coordonează și urmărește implementarea deciziilor CODM;c) asigură rezolvarea problemelor curente ale CODM și funcționarea fluxului informațional-decizional cu celelalte instituții și organisme implicate în acțiunile de răspuns în cazul poluării marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;d) creează și gestionează baza de date necesară prevenirii, limitării și înlăturării efectelor generate de poluările marine cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;e) prezintă împreună cu celelalte instituții reprezentate în CODM analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare și materiale pentru aplicarea prezentului plan;f) coordonează elaborarea regulamentelor de organizare și funcționare ale CODM și Comitetului Consultativ pentru Depoluare Marină și le prezintă spre aprobare prefectului;g) asigură planificarea exercițiilor de simulare și conduce nemijlocit activitățile de pregătire pe uscat;h) coordonează acțiunile de evaluare a pagubelor și a costurilor pentru limitarea și înlăturarea efectelor inciden-telor de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona costieră;i) propune CODM participarea la activitățile de pregătire organizate pe plan național sau internațional privind răspunsul în caz de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;j) coordonează activitatea de protejare a zonelor sensibile care pot fi afectate, inclusiv a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere.(2) Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Delta" al Județului Tulcea are următoarele atribuții principale:a) urmărește implementarea deciziilor CODM;b) prezintă împreună cu celelalte instituții reprezentate în CODM analize de fundamentare a necesarului de mijloace financiare și materiale pentru aplicarea prezentului plan;c) participă la planificarea exercițiilor de simulare și la conducerea activităților de pregătire pe uscat;d) participă la acțiunile de evaluare a pagubelor și a costurilor pentru limitarea și înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona costieră;e) participă la activitatea de protejare a zonelor sensibile care pot fi afectate, inclusiv a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere.  +  Articolul 14ANR, în calitate de coordonator și conducător al operațiunilor maritime, are următoarele atribuții principale:a) prin Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) primește alertele pentru incidentele de poluare și asigură comunicațiile privind operațiunile de răspuns;b) conduce toate acțiunile pe mare în cadrul diviziei pentru operațiuni maritime;c) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare de la nave;d) centralizează și ține la zi evidența tuturor acțiunilor de depoluare efectuate pe mare, de la convocarea Secretariatului tehnic al CODM și până la încheierea operațiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;e) asigură legătura cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și cu Organizația Maritimă Internațională, furnizând permanent informațiile necesare;f) participă la evaluarea efectelor și la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona sa de responsabilitate;g) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM;h) coordonează efectuarea exercițiilor pe mare în cadrul sistemului național;i) coordonează acțiunile de evaluare a pagubelor și a costurilor pentru limitarea și înlăturarea efectelor incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare pe mare;j) efectuează investigarea incidentului de poluare pentru stabilirea poluatorului.  +  Articolul 15Inspectoratele județene ale poliției de frontieră Constanța și Tulcea îndeplinesc următoarele atribuții:a) în executarea atribuțiilor specifice, desfășoară și acțiuni de supraveghere și cercetare cu privire la riscul producerii incidentelor de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, constată și raportează despre producerea acestor incidente în zona lor de competență;b) cooperează cu celelalte structuri din cadrul CODM în misiunile specifice de prevenire și combatere a efectelor de poluare marină;c) participă la evaluarea efectelor și la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona lor de competență;d) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM.  +  Articolul 16Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. îndeplinește următoarele atribuții:a) participă la intervențiile de depoluare, la solicitarea CODM;b) participă la evaluarea efectelor și la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona sa de competență;c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM.  +  Articolul 17Agenția Română pentru Salvarea Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) are următoarele atribuții:a) participă la intervențiile de depoluare, la solicitarea CODM;b) intervine cu forțele și mijloacele disponibile pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin privind prevenirea și intervenția în caz de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;c) participă la evaluarea efectelor și la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona sa de competență;d) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM.  +  Articolul 18AN Apele Române - DADL îndeplinește următoarele atribuții:a) constată poluarea, conform competențelor legale;b) acționează, la solicitarea CODM, cu echipamente de combatere a poluării cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare pentru zona costieră și evaluează costurile corespunzătoare acțiunilor de intervenție;c) participă în cadrul CODM la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare, la evaluarea efectelor, precum și la celelalte acțiuni desfășurate de divizia pentru operațiuni terestre la răspunsul în caz de incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;d) creează și ține la zi o bază de date computerizată privind plajele, calitatea apei mării, calitatea sedimentelor, facilitățile pentru acvacultură, calitatea efluenților evacuați în mare și secțiunile corespunzătoare, precum și locurile de deversare a apelor uzate în mare și informează autoritatea de sănătate publică despre calitatea apei în zonele naturale amenajate pentru îmbăiere;e) centralizează și ține la zi evidența tuturor acțiunilor de depoluare efectuate în zona costieră, de la activarea CODM și până la încheierea operațiunilor, în cazul fiecărui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, inclusiv a costurilor acestora;f) organizează seminarii și instruiri ale publicului în vederea protejării zonelor umede, cooperând în acest sens cu instituțiile de profil și organizațiile neguvernamentale;g) organizează activitatea PNOC pentru incidentele de poluare în zona costieră;h) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM;i) se dotează cu echipamente specializate pentru intervenție în caz de poluare majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona costieră sau încheie contracte-cadru cu firme specializate în domeniu, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 19Agențiile de protecție a mediului Constanța și, respectiv, Tulcea și Garda Națională de Mediu - Comisariatul Regional Galați îndeplinesc următoarele atribuții:a) previn poluările accidentale prin măsurile prevăzute de lege;b) identifică împreună cu autoritățile locale amplasamente pentru depozitarea temporară a hidrocarburilor și substanțelor dăunătoare recuperate;c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM;d) participă la intervențiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluărilor asupra factorilor de mediu, la evaluarea efectelor și stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare.  +  Articolul 20Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" îndeplinește următoarele atribuții:a) creează și ține la zi o bază de date privind locurile de iernat și cuibărit, precum și alte zone sensibile din zona sa de competență;b) participă cu forțe și mijloace în caz de intervenție;c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM;d) participă la evaluarea efectelor și la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare în zona sa de competență;e) identifică amplasamente pentru depozitarea temporară a deșeurilor dăunătoare recuperate.  +  Articolul 21Statul Major al Forțelor Navale îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură prin sistemul propriu de observare, naval și costier, centralizarea și transmiterea informațiilor asupra incidentelor de poluare la PNOC;b) constată poluarea, conform competențelor legale;c) participă cu forțe și mijloace la intervenția în caz de incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;d) participă la evaluarea efectelor și la stabilirea cauzelor ce au determinat incidentul de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare în zona sa de responsabilitate;e) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM și în cadrul diviziilor de operațiuni maritime și terestre.  +  Articolul 22Statul Major al Forțelor Aeriene asigură survol aerian pentru evaluarea situației și pentru supravegherea zonei pe parcursul operațiunilor de răspuns.  +  Articolul 23Consiliul Județean Constanța îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură spațiu de funcționare pentru Secretariatul permanent al CODM;b) încheie contracte-cadru în așteptare cu furnizorii de materiale, echipamente și servicii, stabiliți de CODM;c) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM.  +  Articolul 24Inspectoratele de poliție județene Constanța și, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuții:a) participă cu forțe și mijloace specifice în caz de incident de poluare marină;b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM.  +  Articolul 25Inspectoratele de jandarmi județene Constanța și, respectiv, Tulcea îndeplinesc următoarele atribuții:a) participă cu forțe și mijloace specifice în caz de incident de poluare marină cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare;b) asigură participarea unui reprezentant în Secretariatul tehnic al CODM.  +  Articolul 26Autoritatea de Sănătate Publică a Județului Constanța împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor vor elabora planurile pentru asigurarea sănătății și siguranței personalului care participă direct la răspuns în cazul incidentelor de poluare, precum și planurile specifice pentru protejarea populației din zona sau regiunea afectată, inclusiv a zonelor naturale amenajate pentru îmbăiere.  +  Articolul 27(1) Toate unitățile reprezentate în cadrul CODM vor asigura participarea personalului la acțiunile stabilite de coordonatorul general. Pentru perioada în care personalul participă efectiv la intervenția pentru depoluare, acesta va fi salarizat ca pentru lucru în condiții grele și/sau periculoase, conform prevederilor legale.(2) Decontarea cheltuielilor din etapa de pregătire se asigură din bugetele Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, Ministerului Administrației și Internelor, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Sănătății Publice.(3) Recuperarea cheltuielilor ocazionate de acțiunile de răspuns și a celor pentru acoperirea integrală a prejudiciilor aduse factorilor de mediu de către poluator se va face de către autoritatea publică centrală pentru mediu și gospodărire a apelor și de către organismele abilitate conform prevederilor legale.  +  Secţiunea a 3-a Încheierea intervenției  +  Articolul 28(1) Decizia încheierii intervenției se ia de către coordonatorul general, dacă:a) nivelul curățării a fost realizat;b) operațiunea devine ineficientă;c) a fost eliminat riscul producerii poluării.(2) Coordonatorul general va considera că nivelul curățării a fost realizat, dacă:a) fiecare zonă a fost curățată, aducându-se în starea inițială;b) echipamentul a fost returnat la magazii pentru curățare, întreținere și conservare;c) locurile de depozitare temporară au fost eliberate și reamenajate.(3) CODM întocmește un raport detaliat care va fi înaintat în original, la finalizarea intervenției, Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, comunicându-se totodată câte un exemplar al acestui raport și celorlalte instituții care au asigurat mijloace și forțe de intervenție, spre a fi folosit pentru recuperarea cheltuielilor, compensarea pagubelor și revizuirea prezentului plan.(4) Rezumatul raportului prevăzut la alin. (3) va fi transmis spre informare organizațiilor internaționale din domeniu, în conformitate cu acordurile legale stabilite cu acestea.  +  Capitolul IV Programul de exerciții și de pregătire a personalului din forțele de intervenție  +  Articolul 29Toate unitățile care fac parte din sistemul național vor asigura participarea și atestarea în domeniu a personalului propriu din echipele de intervenție la cursurile de pregătire periodice.  +  Articolul 30CODM organizează și conduce anual un exercițiu de simulare a intervenției în cazul unui incident de poluare marină majoră cu hidrocarburi și alte substanțe dăunătoare, la care vor participa unitățile din cadrul sistemului național.  +  Capitolul V Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 31Lista forțelor de intervenție, cu echipamentele de răspuns și comunicație ce aparțin unităților care fac parte din sistemul național, va fi actualizată permanent și păstrată la Secretariatul permanent al CODM.  +  Articolul 32(1) Prevederile prezentului plan se completează cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), cu modificările ulterioare.(2) În cazul altor poluări decât cele prevăzute în Protocolul din 1992 pentru amendarea Convenției internaționale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1969, încheiat la Londra la 27 noiembrie 1992, la care România a aderat prin Ordonanța Guvernului nr. 15/2000, aprobată prin Legea nr. 158/2000, compensarea cheltuielilor de depoluare și restaurare se face pe principiul "poluatorul plătește".  +  Articolul 33Toate dispozițiile legale anterioare privind aplicarea prezentului plan se abrogă.-----