HOTĂRÂRE nr. 870 din 28 iunie 2006privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 637 din 24 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia pentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale, denumită în continuare Strategia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2(1) Se desemnează Secretariatul General al Guvernului ca instituție responsabilă pentru coordonarea implementării Strategiei. În acest sens, Secretariatul General al Guvernului colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice, Cancelaria Primului-Ministru și Ministerul Administrației și Internelor, în conformitate cu atribuțiile legale ale acestora și prevederile prezentei Strategii.(2) Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei se aprobă, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Secretariatului General al Guvernului va îndeplini următoarele atribuții:a) elaborarea proiectelor de acte normative necesare implementării Strategiei în domeniul regulilor de procedură și a regulilor privind evaluarea ex-ante și ex-post a politicilor publice și supunerea acestora spre adoptare Guvernului;b) crearea și dezvoltarea bazei de date și informații privind politicile publice, prevăzută în Strategie, în colaborare cu Cancelaria Primului-Ministru și în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.  +  Articolul 4Secretariatului General al Guvernului, Cancelaria Primului-Ministru și Ministerul Finanțelor Publice vor îndeplini următoarele atribuții:a) crearea grupului de lucru pentru elaborarea procedurilor privind noile inițiative de finanțare și includerea acestora în regulile de procedură elaborate conform art. 3 lit. a);b) elaborarea metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituțiilor administrației publice de la nivel central;c) elaborarea mecanismelor, procedurilor și a cadrului normativ necesare pentru integrarea planurilor strategice în cadrul procesului bugetar și supunerea spre aprobare Guvernului a proiectelor de acte normative necesare;d) realizarea metodologiei pentru elaborarea indicatorilor de performanță la nivelul administrației publice centrale.  +  Articolul 5Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Administrației și Internelor și Agenția Națională a Funcționarilor Publici vor elabora și vor supune Guvernului spre adoptare proiectele de acte normative privind detalierea atribuțiilor Secretariatului General al Guvernului în domeniul elaborării politicilor publice.  +  Articolul 6Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Administrației și Internelor vor elabora și implementa programul de pregătire în domeniul politicilor publice și al metodelor de evaluare a impactului.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Radu Stroe
  p. Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Constantin Gheorghe
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 28 iunie 2006.Nr. 870.  +  ANEXĂSTRATEGIEpentru îmbunătățirea sistemului de elaborare, coordonare și planificare a politicilorpublice la nivelul administrației publice centrale