LEGE nr. 344 din 19 iulie 2006privind detasarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnationale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 24 iulie 2006    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prevederile prezentei legi se aplică întreprinderilor stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care, în cadrul prestării de servicii transnationale, detaseaza pe teritoriul României salariaţi cu care au stabilite raporturi de muncă.  +  Articolul 2Prezenta lege nu se aplică personalului navigant al întreprinderilor din marina comercială.  +  Articolul 3În sensul prezentei legi, prin salariat detaşat se înţelege salariatul care în mod normal lucrează într-un alt stat decât România, dar pentru o perioadă de timp limitată îşi desfăşoară activitatea în România.  +  Articolul 4Prezenta lege se aplică în măsura în care întreprinderile prevăzute la art. 1 iau una dintre următoarele măsuri cu caracter transnational: a) detasarea unui salariat pe teritoriul României, în numele întreprinderii şi sub coordonarea acesteia, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detasarea şi beneficiarul prestării de servicii care îşi desfăşoară activitatea în România, dacă exista un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detasarea; b) detasarea unui salariat la o unitate situata pe teritoriul României sau la o întreprindere care aparţine unui grup de întreprinderi, situata pe teritoriul României, dacă exista un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea care face detasarea; c) punerea la dispoziţie a unui salariat, de către o întreprindere de muncă temporară sau agenţie de plasare, la o întreprindere utilizatoare stabilită sau care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, dacă exista un raport de muncă, pe perioada detaşării, între salariat şi întreprinderea de muncă temporară sau agenţia de plasare.  +  Articolul 5În sensul prezentei legi, noţiunea de salariat este cea reglementată în legislaţia română.  +  Articolul 6Salariaţii detasati pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnationale beneficiază, indiferent de legea aplicabilă raportului de muncă, de condiţiile de muncă stabilite prin legea română şi/sau prin contractul colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramura, cu privire la: a) durata maxima a timpului de muncă şi durata minima a repausului periodic; b) durata minima a concediilor anuale plătite; c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare; d) condiţiile de punere la dispoziţie a salariaţilor, în special de către întreprinderile de muncă temporară; e) sănătatea şi securitatea în munca; f) măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă pentru femeile însărcinate sau pentru cele care au născut recent, precum şi pentru copii şi tineri; g) egalitatea de tratament dintre bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.  +  Articolul 7În sensul prevederilor prezentei legi, noţiunea de salariu minim este cea prevăzută de lege şi/sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.  +  Articolul 8 (1) Prevederile art. 6 lit. b) şi c) nu se aplică în cazul lucrărilor de montaj iniţial şi/sau de prima instalare a unui bun, care fac parte integrantă dintr-un contract de furnizare de bunuri, sunt necesare pentru punerea în funcţiune a bunului furnizat şi sunt executate de salariaţi calificaţi şi/sau specializaţi ai întreprinderii furnizoare, dacă durata detaşării este de cel mult 8 zile. (2) Durata detaşării se calculează pe baza unei perioade de referinţa de un an de la data începerii detaşării. La calculul duratei detaşării se iau în considerare perioadele anterioare în care postul a fost ocupat de un lucrator detaşat. (3) Excepţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică activităţilor din domeniul construcţiilor, care vizează construirea, repararea, întreţinerea, modificarea sau demolarea clădirilor, în special următoarelor: a) excavaţii; b) terasament; c) construcţii; d) montare şi demontare a elementelor prefabricate; e) amenajare sau echipare; f) transformare; g) renovare; h) reparare; i) demontare; j) demolare; k) mentenanta; l) întreţinere, lucrări de vopsire şi curatare; m) îmbunătăţiri.  +  Articolul 9Indemnizaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt acordate salariatului pentru acoperirea cheltuielilor generate de detaşare, precum cele de transport, cazare şi masa.  +  Articolul 10Dispoziţiile prezentei legi nu limitează aplicarea condiţiilor de muncă mai favorabile pentru salariaţii detasati în România.  +  Articolul 11Întreprinderile stabilite într-un stat nemembru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, care detaseaza salariaţi pe teritoriul României, nu pot beneficia de un tratament mai favorabil decât întreprinderile stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.  +  Articolul 12 (1) În scopul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, Inspecţia Muncii este autoritatea publică cu atribuţii de birou de legătură, care efectuează schimbul de informaţii cu instituţiile competente din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European. (2) Inspecţia Muncii comunică instituţiilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi Comisiei Europene informaţii referitoare la calitatea sa de autoritate cu atribuţii de birou de legătură. (3) În cadrul acestei cooperări, Inspecţia Muncii răspunde cererilor motivate de informare a acestor instituţii cu privire la detasarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnationale, inclusiv referitor la abuzuri sau la cazuri de activităţi transnationale considerate ilegale. (4) Schimbul de informaţii prevăzut la alin. (3) se realizează cu titlu gratuit.  +  Articolul 13 (1) Inspecţia Muncii verifica aplicarea prevederilor prezentei legi, în vederea respectării drepturilor salariaţilor detasati pe teritoriul României în cadrul prestării de servicii transnationale. (2) În cazul în care considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la condiţiile de muncă, salariaţii detasati în condiţiile prezentei legi şi/sau reprezentanţii acestora se pot adresa Inspecţiei Muncii.  +  Articolul 14În situaţia în care salariaţii detasati în condiţiile prezentei legi considera ca le-au fost incalcate drepturile cu privire la condiţiile de muncă, aceştia se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente din România sau instanţelor judecătoreşti dintr-un alt stat, potrivit convenţiilor internaţionale existente în materie de competenţa judiciară.  +  Articolul 15Procedura specifică privind detasarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnationale pe teritoriul României urmează să fie stabilită prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Prezenta lege intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 96/71/CE din 16 decembrie 1996 privind detasarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), nr. L 018 din 21 ianuarie 1997.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 19 iulie 2006.Nr. 344.---------