DECIZIE nr. 849 din 12 iulie 2006pentru modificarea Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 21 iulie 2006    Având în vedere dispoziţiile art. 8 lit. c) şi ale art. 10 alin. (4) şi (5) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite următoarea decizie:  +  Articolul IAnexa nr. 2 "Regulament pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale" la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.342/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale şi a Regulamentului pentru autorizarea şi verificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de proiectare, execuţie şi exploatare în sectorul gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 4 noiembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. La articolul 17, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Operatorii economici care nu au desfăşurat activităţi în baza tipurilor de autorizaţii pe care le solicită la ANRGN, precum şi cei care, din motive temeinic justificate, independente de voinţa acestora, nu au finalizat procesul de certificare, pot prezenta în locul certificatelor emise de organismele de certificare, care atestă implementarea sistemului de management al calităţii şi/sau al mediului, precizate la art. 7 lit. d), art. 8 lit. f), art. 9 lit. d), art. 10 lit. g), art. 11 lit. c), art. 12 lit. f), art. 13 lit. b) şi la art. 14 lit. h), contractele încheiate cu aceste organisme de certificare, cu termen de finalizare maximum 3 ani de la data semnării acestora."2. La articolul 18, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Nu pot primi autorizaţie solicitanţii aflaţi în procedura reorganizării judiciare sau a falimentului şi nici solicitanţii cărora le-a fost retrasă o autorizaţie precum cea solicitată, într-o perioadă de un an anterior înregistrării cererii."3. La articolul 29, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În situaţia în care operatorul economic titular de autorizaţie notifică, în termenul stipulat la art. 26 alin. (2), în legătură cu modificările intervenite în cadrul societăţii, de natura celor precizate la art. 26 alin. (1) lit. c) şi d), şi dacă se constată neîndeplinirea condiţiilor legale de autorizare, ANRGN: a) suspendă autorizaţia pe o perioadă determinată; în această situaţie, titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune la ANRGN, cu cel puţin 15 zile anterior expirării termenului de suspendare, documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor legale de autorizare; b) revocă autorizaţia, dacă situaţia creată nu este remediată până la sfârşitul duratei de suspendare."  +  Articolul IICompartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale şi operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul IIIPrezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementareîn Domeniul Gazelor Naturale,Ştefan CosmeanuBucureşti, 12 iulie 2006.Nr. 849.--------------