HOTĂRÂRE nr. 925 din 19 iulie 2006pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 303 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Se aprobă normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, denumita în continuare ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) În procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, orice situaţie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpretează prin prisma principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul contractelor a căror atribuire nu intra sub incidenţa prevederilor ordonanţei de urgenta, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor în procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum şi de a garanta nediscriminarea, recunoaşterea reciprocă şi tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului. (3) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariţia unor situaţii de natura sa determine existenta unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurentei neloiale. În cazul în care constata apariţia unor astfel de situaţii, cum ar fi cele prevăzute la art. 67-70 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are obligaţia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând potrivit competentelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activităţilor care au legătură cu acestea.  +  Articolul 3 (1) În aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achiziţiilor publice, precum şi a planului de acţiune pentru implementarea acesteia în perioada 2005-2007, are următoarele atribuţii principale: a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante; b) elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs; c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă; d) aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice. (2) Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziţii publice, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire. (3) Autoritatea contractantă are, totodată, dreptul de a achizitiona servicii de consultanţa, conform prevederilor ordonanţei de urgenta, în scopul elaborării documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurii de atribuire.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili programul anual al achiziţiilor publice. (2) Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează într-o primă forma până la sfârşitul ultimului trimestru al anului în curs şi cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie/încheie în decursul anului următor. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia, atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, de a tine cont de: a) necesităţile obiective de produse, de lucrări şi de servicii; b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual. (4) După aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are obligaţia de a-şi definitivă programul anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri. (5) Programul anual al achiziţiilor publice trebuie să cuprindă cel puţin informaţii referitoare la: a) obiectul contractului/acordului-cadru; b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); c) valoarea estimată, fără TVA, exprimată în lei şi în euro; d) procedura care urmează să fie aplicată; e) data estimată pentru începerea procedurii; f) data estimată pentru finalizarea procedurii; g) persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv. (6) În cazul în care autoritatea contractantă intenţionează sa lanseze un sistem dinamic de achiziţii publice, aceasta are obligaţia de a preciza aceasta intenţie în programul anual al achiziţiilor publice. (7) Programul anual al achiziţiilor publice se aproba de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil. (8) Autoritatea contractantă are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor publice, modificări/completări care se aproba conform prevederilor alin. (7). (9) În cazul în care modificările prevăzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesitaţi ce nu au fost cuprinse iniţial în programul anual al achiziţiilor publice, introducerea acestora în program este condiţionată de asigurarea surselor de finanţare.  +  Articolul 5 (1) În conformitate cu principiul asumării răspunderii, stabilirea circumstanţelor de încadrare prevăzute de ordonanţa de urgenţă pentru aplicarea fiecărei proceduri sau pentru cumpărarea directa intră în responsabilitatea exclusiva a autorităţii contractante. (2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a elabora o nota justificativă în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât una dintre cele prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sau, în cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă. (3) Nota justificativă se aproba de conducătorul autorităţii contractante, conform atribuţiilor legale ce îi revin, cu avizul compartimentului juridic, şi constituie un înscris esenţial al dosarului achiziţiei publice. (4) În cazul în care urmează să fie aplicată procedura cererii de oferte, nota justificativă trebuie să conţină numai explicaţii cu privire la rezultatul estimarii, conform regulilor prevăzute în cap. II secţiunea a 2-a din ordonanţa de urgenţă, valorii contractului de achiziţie publică care urmează să fie atribuit.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia aplicarea procedurii de atribuire numai dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii: a) produsele/serviciile/lucrările sunt cuprinse în programul anual al achiziţiilor publice, cu excepţia cazului în care necesitatea atribuirii contractului este determinata de apariţia unei situaţii de forta majoră sau unui caz fortuit; b) sunt identificate sursele de finanţare prin care se asigura fondurile necesare în vederea îndeplinirii contractului de achiziţie publică; c) este întocmită documentaţia de atribuire. (2) Până la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona produse şi servicii noi, necesare pentru consumul curent, ţinând seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceasta destinaţie, potrivit legii, în perioada respectiva. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, încheiate în anul precedent şi a căror durata normală de îndeplinire expira la data de 31 decembrie, dacă se îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a) în documentaţia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului iniţial, s-au prevăzut posibilitatea de suplimentare a cantităţilor de produse şi servicii deja achiziţionate, precum şi nivelul maxim până la care va fi posibila o astfel de suplimentare; b) în documentaţia de atribuire, precum şi în contract este prevăzută în mod explicit o clauza prin care dreptul autorităţii contractante de a opta pentru suplimentarea cantităţilor de produse sau de servicii este condiţionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinaţie; c) valoarea estimată a contractului iniţial s-a determinat prin luarea în considerare a variantei în care autoritatea contractantă optează pentru suplimentarea la nivelul maxim prevăzut a cantităţilor de produse sau servicii; d) prelungirea contractului iniţial nu poate depăşi o durată de 4 luni de la data expirării duratei iniţiale de îndeplinire a acestuia.  +  Capitolul II Criterii de calificare şi selecţie. Criterii de atribuire  +  Secţiunea 1 Stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie  +  Articolul 7Criteriile de calificare şi selecţie, astfel cum sunt prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, au ca scop demonstrarea potenţialului tehnic, financiar şi organizatoric al fiecărui operator economic participant la procedura, potenţial care trebuie să reflecte posibilitatea concretă a acestuia de a îndeplini contractul şi de a rezolva eventualele dificultăţi legate de îndeplinirea acestuia, în cazul în care oferta sa va fi declarata câştigătoare.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică prin introducerea unor cerinţe minime de calificare, care: a) nu prezintă relevanta în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; b) sunt disproportionate în raport cu natura şi complexitatea contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit. (2) Atunci când impune cerinţe minime de calificare referitoare la situaţia economică şi financiară ori la capacitatea tehnica şi/sau profesională, astfel cum este prevăzut la art. 178 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa motiveze aceste cerinţe, elaborand în acest sens o nota justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.  +  Articolul 9Autoritatea contractantă are dreptul de a impune ca cerinţa minima, în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor/candidaţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai în cazul în care indicatorii respectivi au o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanţa de urgenţă şi cu condiţia de a preciza acest lucru în documentaţia de atribuire. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a solicita îndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, cu condiţia ca setul de cerinţe minime pe care ofertanţii/candidaţii trebuie să le îndeplinească să fie stabilit prin raportare la fiecare lot în parte şi nu la întregul contract.  +  Articolul 11 (1) Atunci când solicita îndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractantă trebuie să precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop, precum şi documentele specifice prin care se pot confirma informaţiile respective. (2) Documentele solicitate nu trebuie să limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra îndeplinirea criteriilor de calificare şi prin alte mijloace, în măsura în care acestea pot fi considerate edificatoare de către autoritatea contractantă. (3) În cazul în care exista incertitudini sau neclaritati în ceea ce priveşte anumite documente prezentate, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita detalii, precizări sau confirmări suplimentare atât de la ofertantul/candidatul în cauza, cat şi de la autorităţile competente care pot furniza informaţii în acest sens. În orice situaţie, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura o perioadă rezonabila de timp pentru furnizarea precizărilor/confirmarilor solicitate. (4) Pentru demonstrarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 181 lit. c) din ordonanţa de urgenţă, ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta iniţial o declaraţie semnată de reprezentantul sau legal, prin care să confirme că nu se afla în situaţia respectiva; ofertantul/candidatul are însă obligaţia de a prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale, în măsura în care astfel de documente sunt emise în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, dar nu mai târziu de data adoptării deciziei de atribuire.  +  Articolul 12 (1) În prima etapa a licitaţiei restrânse, a dialogului competitiv, precum şi a negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru selecţia/preselecţia candidaţilor numai criteriile prevăzute la art. 176 lit. c) şi d) din ordonanţa de urgenţă. (2) Selecţia/preselecţia candidaţilor reprezintă un proces distinct care urmează procesului de calificare şi care are ca scop doar limitarea numărului de candidaţi calificaţi care vor depune oferta în etapa a doua a licitaţiei restrânse sau, după caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecţia/preselecţia se realizează prin acordarea pentru fiecare candidat în parte a unui punctaj care trebuie să reflecte capacitatea acestuia de a îndeplini contractul ce urmează să fie atribuit. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza căruia se va realiza clasamentul candidaţilor ori de câte ori urmează sa realizeze o selecţie/preselecţie a acestora.  +  Secţiunea a 2-a Stabilirea criteriilor de atribuire  +  Articolul 13 (1) În cazul în care criteriul utilizat este "preţul cel mai scăzut", astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează numai prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. (2) Oferta care este declarata câştigătoare în acest caz trebuie să îndeplinească specificăţiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.  +  Articolul 14 (1) În cazul în care criteriul utilizat este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", astfel cum este prevăzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. (2) Algoritmul de calcul, precum şi factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati în considerare în cazul aplicării criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezultă din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza cerinţele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor. Prin excepţie, în cazul în care obiectul contractului include prestaţii intelectuale, cum ar fi consultanţa, proiectare şi altele asemenea, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi şi la experienta şi/sau pregătirea profesională ale personalului de specialitate/ experţilor care vor avea roluri esenţiale în îndeplinirea contractului. (2) Atunci când stabileşte factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care: a) nu au o legătură directa cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit; b) nu reflecta un avantaj real şi evident pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. (3) Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect: a) importanţa caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiară pe care ofertanţii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare în raport cu cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini. (4) Atunci când stabileşte criteriile de atribuire, autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa motiveze modul în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, elaborand în acest sens o nota justificativă care se ataşează la dosarul achiziţiei.  +  Capitolul III Publicarea anunţurilor de intenţie, de participare şi de atribuire  +  Secţiunea 1 Reguli aplicabile până la data de 31 decembrie 2006  +  Articolul 16 (1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire numai către Regia Autonomă "Monitorul Oficial", în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire şi către: a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) operatorul sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP); în acest din urmă caz începând cu data de 30 septembrie 2006.  +  Articolul 17Anunţurile prevăzute la art. 16 alin. (1) trebuie să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.  +  Articolul 18 (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor prevăzute la art. 16 alin. (1) către Regia Autonomă "Monitorul Oficial" se realizează printr-o solicitare adresată în scris, care trebuie să fie semnată de o persoană autorizata de autoritatea contractantă. (2) Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţurile transmise spre publicare în cel mult 8 zile de la data înregistrării acestora. În cazul anunţului de participare prevăzut la art. 114 din ordonanţa de urgenţă, Regia Autonomă "Monitorul Oficial" publică anunţul respectiv în cel mult 3 zile de la data înregistrării.  +  Articolul 19 (1) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizează, până la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractantă, accesand în acest sens adresa de internet http://simap.europa.eu. (2) Anunţurile transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene şi trebuie să respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeană, disponibile la adresa de internet prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 20Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro.  +  Articolul 21Până la data de 31 decembrie 2006, în cazul contractelor a căror valoare estimată este mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 55 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, perioada cuprinsă între data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, şi data limita de depunere a ofertelor este identică cu perioada minima de timp, prevăzută de ordonanţa de urgenţă, dintre data transmiterii spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi/sau în SEAP şi data depunerii ofertelor.  +  Secţiunea a 2-a Reguli aplicabile după data de 31 decembrie 2006  +  Articolul 22 (1) După data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare anunţurile de intenţie, de participare şi de atribuire către operatorul SEAP. (2) Transmiterea spre publicare a anunţurilor către operatorul SEAP se realizează numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitaţie.ro.  +  Articolul 23Anunţurile pentru care ordonanţa de urgenţă impune obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redactează de autoritatea contractantă într-o limbă oficială a Uniunii Europene şi trebuie să respecte forma adoptată prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabileşte formatul standard al anunţurilor publicitare în cadrul procedurilor de atribuire prevăzute în directivele 17/2004/CE şi 18/2004/CE .  +  Articolul 24 (1) După transmiterea anunţurilor către operatorul SEAP, Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia de a verifica anunţurile respective din punctul de vedere al respectării regulilor formale de completare, în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii acestora în SEAP. (2) Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are obligaţia ca, în termenul prevăzut la alin. (1), sa comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicării anunţului.  +  Articolul 25În cazul în care Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice constata, în cursul verificării anunţului transmis de autoritatea contractantă către operatorul SEAP, ca în forma sau în conţinutul acestuia exista erori ori omisiuni, aceasta are obligaţia: a) de a comunică operatorului SEAP respingerea publicării anunţului; b) de a informa autoritatea contractantă asupra deciziei de respingere a publicării anunţului, motivand decizia respectiva şi indicând modul în care erorile/omisiunile pot fi remediate.  +  Articolul 26Anunţurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate iniţial sunt considerate anunţuri noi şi fac obiectul tuturor regulilor de transmitere şi verificare prevăzute în prezenta secţiune.  +  Articolul 27 (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publică anunţul transmis de autoritatea contractantă sau de a-l transmite spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fără obţinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. (2) Operatorul SEAP are obligaţia de a asigura transmiterea anunţurilor spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în formatul standard adoptat de Comisia Europeană şi în cel mult o zi lucrătoare de la obţinerea acceptului de publicare. (3) Atunci când stabileşte perioadele limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în calcul şi marja de timp de 3 zile lucrătoare, necesară pentru verificarea anunţurilor de către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi pentru transmiterea acestora către Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către operatorul SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 49 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 28Operatorul SEAP are obligaţia de a publică anunţul în SEAP, în cel mult două zile lucrătoare de la primirea acceptului de publicare, dar în nici un caz înainte de data transmiterii acestuia spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dacă prevederile ordonanţei de urgenta impun aceasta obligaţie.  +  Articolul 29În cazul anunţurilor pentru care ordonanţa de urgenţă nu prevede obligaţia publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractantă are obligaţia de a include în conţinutul anunţurilor cel puţin informaţiile prevăzute în modelele prezentate în anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.  +  Articolul 30În cel mult o zi lucrătoare după publicarea anunţului în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite anunţul respectiv spre publicare şi către Regia Autonomă "Monitorul Oficial".  +  Capitolul IV Aplicarea procedurilor de atribuire  +  Secţiunea 1 Licitaţia deschisă  +  Articolul 31 (1) În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare dacă documentaţia de atribuire urmează să fie obţinută: a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau b) prin accesarea directa şi nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil în SEAP, astfel cum este prevăzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanţa de urgenţă. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 şi 77 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 32 (1) În cazul în care autoritatea contractantă primeşte solicitări de clarificare cu privire la prevederile documentaţiei de atribuire, aceasta are obligaţia de a răspunde la aceste solicitări, respectând prevederile art. 78 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care documentaţia de atribuire a fost pusă la dispoziţia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct şi nerestrictionat la fisierul electronic disponibil în SEAP, autoritatea contractantă are obligaţia, respectând prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, de a face cunoscute clarificările sau eventualele modificări în legătură cu documentaţia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct şi nerestrictionat, în mod similar cu accesul la fisierul iniţial.  +  Articolul 33 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi locul indicate în anunţul de participare. (2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. (3) În cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă respingerea niciunei oferte, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii: a) au fost depuse după data şi ora limita de depunere sau la o alta adresa decât cele stabilite în anunţul de participare; b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. (4) Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii cooptati şi de reprezentanţii operatorilor economici, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. (5) Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la procedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţa de deschidere. (6) Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia ofertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.  +  Articolul 34 (1) În cazul în care, în cadrul documentaţiei de atribuire, a fost prevăzută obligaţia îndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, comisia de evaluare are obligaţia verificării modului de îndeplinire a acestor criterii de către fiecare ofertant în parte. (2) Comisia de evaluare are obligaţia de a analiza şi de a verifica fiecare oferta atât din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat şi din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica. (3) Propunerea tehnica trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini. (4) Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv.  +  Articolul 35Pe parcursul analizarii şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 176 din ordonanţa de urgenţă, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerinţele solicitate.  +  Articolul 36 (1) Oferta este considerată inacceptabila în următoarele situaţii: a) se încadrează în categoria celor prevăzute la art. 33 alin. (3); b) a fost depusa de un ofertant care nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare; c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luată în considerare din următoarele motive:- în anunţul de participare nu este precizată în mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;- respectiva oferta alternativa nu respecta cerinţele minime prevăzute în caietul de sarcini; d) nu asigura respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condiţiile specifice de muncă şi de protecţie a muncii, atunci când aceasta cerinţa este formulată în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă; e) preţul inclus în propunerea financiară depăşeşte valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; f) în urma verificărilor prevăzute la art. 202 şi 203 din ordonanţa de urgenţă se constată că oferta prezintă un preţ neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat. (2) Oferta este considerată neconforma în următoarele situaţii: a) nu satisface cerinţele caietului de sarcini; b) conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c) conţine în cadrul propunerii financiare preţuri care nu sunt rezultatul liberei concurente şi care nu pot fi justificate.  +  Articolul 37 (1) Ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. (2) Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire.  +  Articolul 38 (1) Înainte de stabilirea ofertei câştigătoare, autoritatea contractantă are dreptul de a organiza o etapa finala de licitaţie electronică, dar numai în cazul în care a luat aceasta decizie înainte de iniţierea procedurii de atribuire şi numai dacă a anuntat decizia respectiva în anunţul de participare, iar documentaţia de atribuire conţine toate precizările prevăzute la art. 164 din ordonanţa de urgenţă. (2) Licitaţiile electronice se organizează prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a invita la etapa de licitaţie electronică numai ofertanţi care au depus oferte admisibile. (4) În cazul organizării etapei finale de licitaţie electronică, clasamentul final se stabileşte pe baza rezultatului obţinut în procesul repetitiv de ofertare derulat în cadrul etapei respective.  +  Articolul 39 (1) După ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora, în conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, un raport al procedurii de atribuire, care se înaintează compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) şi conducătorului autorităţii contractante, în vederea încheierii contractului. (2) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi ofertanţii în legătură cu rezultatul aplicării procedurii de atribuire nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului procedurii de atribuire. (3) Activitatea comisiei de evaluare încetează după elaborarea raportului procedurii de atribuire.  +  Articolul 40Procedura de licitaţie deschisă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Secţiunea a 2-a Licitaţia restrânsă  +  Articolul 41În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.  +  Articolul 42După expirarea datei limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaţii selectaţi aplicând în acest scop numai criteriile de selecţie prevăzute în anunţul de participare.  +  Articolul 43 (1) În cazul în care numărul candidaţilor selectaţi conform prevederilor art. 85 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunţul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului ca o parte dintre candidaţi nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare, autoritatea contractantă are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidaţi selectaţi este de cel puţin 3. (2) După ce a finalizat selectarea candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare. (3) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi candidaţii în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obţinerea aprobării prevăzute la alin. (2); candidaţilor respinsi sau neselectati trebuie să li se comunice şi motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturilor respective.  +  Articolul 44 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite invitaţia de participare la etapa a doua a licitaţiei restrânse concomitent tuturor candidaţilor selectaţi, respectând prevederile art. 87-89 din ordonanţa de urgenţă. (2) Candidaţii selectaţi nu au dreptul de a se asocia în scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractantă nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta. (3) În cadrul etapei a doua a licitaţiei restrânse, prevederile art. 31-39 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 45Procedura de licitaţie restrânsă poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Secţiunea a 3-a Dialogul competitiv  +  Articolul 46Înainte de iniţierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 94 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.  +  Articolul 47În perioada cuprinsă între data publicării anunţului de participare şi data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.  +  Articolul 48 (1) În cazul în care numărul candidaţilor admişi este mai mic decât numărul minim prevăzut în anunţul de participare, fie datorită faptului că nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorită faptului ca o parte dintre candidaţi nu au îndeplinit cerinţele minime de calificare, autoritatea contractantă are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire în măsura în care numărul de candidaţi admişi este de cel puţin 3. (2) După ce a finalizat preselectarea candidaţilor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare conform atribuţiilor legale ce îi revin. (3) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi candidaţii în legătură cu rezultatul aplicării primei etape a procedurii de atribuire, imediat după obţinerea aprobării prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 49 (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta în organizarea de intalniri cu fiecare candidat admis în parte, pe parcursul cărora se derulează un dialog cu scopul identificarii soluţiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic şi orice alte elemente ale viitorului contract. La sfârşitul fiecărei intalniri comisia de evaluare are obligaţia consemnarii problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţa. (2) Identificarea soluţiilor/optiunilor se structureaza în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrangerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate în documentaţia descriptivă. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a include în documentaţia descriptivă posibilitatea acordării de prime participanţilor la dialog. Primele se stabilesc în limita bugetului disponibil al autorităţii contractante şi în funcţie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputând depăşi 2% din valoarea estimată a contractului care urmează să fie atribuit. (4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a cărui oferta este, în final, declarata câştigătoare.  +  Articolul 50 (1) În măsura în care a prevăzut aceasta posibilitate în documentaţia descriptivă, iar numărul de participanţi la dialog este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanţi sa nu afecteze concurenta reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula dialogul în runde succesive. (2) În sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a organiza, după ce în urma dialogului cu fiecare dintre participanţi a fost clarificata o parte din aspectele prevăzute la art. 49 alin. (1), una sau mai multe faze intermediare în care participanţii la dialog urmează să prezinte propuneri tehnice şi/sau financiare parţiale. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anunta toţi participanţii la dialog cu privire la modalitatea de desfăşurare a fazei intermediare, precum şi la factorii de evaluare aplicabili şi la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numărului de participanţi. (4) După finalizarea unei faze intermediare de reducere a numărului de participanţi la dialog, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora un raport care se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare, conform atribuţiilor legale ce îi revin. (5) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a informa toţi participanţii la dialog în legătură cu rezultatul fazei intermediare, imediat după obţinerea aprobării prevăzute la alin. (4). (6) Următoarea runda de dialog se derulează numai cu participanţii selectaţi în cadrul fazei intermediare organizate anterior.  +  Articolul 51În cazul în care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerându-se implicit îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 52 (1) În cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanţii trebuie să depună oferte pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul etapei anterioare. (2) Prevederile art. 33, 38 şi 39 se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 4-a Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  +  Articolul 53 (1) Înainte de iniţierea procedurii de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 110 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice. (2) În cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractantă nu are obligaţia verificării condiţiilor prevăzute la alin. (1), în acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 54 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a derula negocieri cu fiecare candidat preselectat în parte. La sfârşitul fiecărei intalniri comisia de evaluare are obligaţia consemnarii problemelor discutate şi aspectelor convenite într-un proces-verbal de şedinţa. (2) Fiecare participant la negocieri are obligaţia de a prezenta, în funcţie de necesităţile, obiectivele şi constrangerile autorităţii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate în documentaţia descriptivă, o ofertă preliminară care va constitui punctul de pornire al negocierilor.  +  Articolul 55În măsura în care a prevăzut aceasta posibilitate în documentaţia descriptivă, iar numărul de participanţi la negocieri este suficient de mare astfel încât diminuarea numărului de participanţi sa nu afecteze concurenta reală, autoritatea contractantă are dreptul de a derula negocierile în runde succesive, după un model similar cu cel prevăzut pentru dialogul competitiv.  +  Articolul 56 (1) Negocierile se derulează până în momentul în care fiecare participant la negocieri declara ca oferta preliminară pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunătăţită. (2) În cazul în care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autorităţii contractante constata că nu se înregistrează îmbunătăţiri substanţiale ale ofertei preliminare faţă de intalnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o intalnire finala cu fiecare participant în parte. Fiecare participant are obligaţia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice şi financiare, pentru care urmează să se aplice factorii de evaluare.  +  Secţiunea a 5-a Negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare  +  Articolul 57Înainte de iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 122 sau, după caz, la art. 252 din ordonanţa de urgenţă. Rezultatul verificării se concretizează prin elaborarea notei justificative prevăzute la art. 5, care devine parte a dosarului achiziţiei publice.  +  Articolul 58Iniţierea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se realizează prin transmiterea unei invitaţii de participare la negocieri către unul sau, ori de câte ori este posibil, către mai mulţi operatori economici.  +  Articolul 59 (1) În cazurile prevăzute la art. 122 lit. f) şi la art. 252 lit. f) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piaţa la disponibil; în aceasta situaţie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind initiata prin transmiterea către bursa a ordinului de cumpărare. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se înţelege bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale. (3) Oferta câştigătoare este aceea care, la finalul tranzacţiei în ringul bursei, a prezentat cel mai scăzut preţ pentru produsul respectiv.  +  Articolul 60În cazurile prevăzute la art. 122 lit. g) şi la art. 252 lit. g) din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă are dreptul de a achizitiona produse prin participarea la procedura specifică organizată în acest sens asupra operatorului economic aflat în lichidare, în condiţiile legii.  +  Secţiunea a 6-a Cererea de oferte  +  Articolul 61 (1) Cererea de oferte se iniţiază prin transmiterea unei invitaţii de participare către cel puţin 3 operatori economici. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) îşi încetează aplicabilitatea, autoritatea contractantă având obligaţia de a publică invitaţia de participare în SEAP.  +  Articolul 62 (1) În perioada cuprinsă între data transmiterii invitatiei de participare şi data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în invitaţia de participare dacă documentaţia de atribuire urmează să fie obţinută: a) în urma unei solicitări a fiecărui operator economic interesat; sau b) prin accesarea directa şi nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil în SEAP. (3) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 şi 77 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 63 (1) După transmiterea invitatiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevăzute la art. 32-39, pentru aplicarea licitaţiei deschise. (2) În cazul aplicării procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preţurilor incluse în propunerile financiare.  +  Articolul 64Procedura de cerere de oferte poate fi aplicată prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, în condiţiile reglementate de normele metodologice adoptate în conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă.  +  Capitolul V Acordul-cadru  +  Articolul 65În sensul prevederilor art. 143 din ordonanţa de urgenţă, autoritatea contractantă: a) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru cu o durată mai mare de 4 ani decât în cazuri excepţionale şi pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează să fie atribuite în baza acordului-cadru respectiv; b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaţii de alta natura decât cele stabilite prin acordul-cadru; c) nu are dreptul de a încheia acorduri-cadru pe baza cărora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele faţă de altele; d) nu are dreptul de a încheia contracte subsecvente decât cu operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru şi numai pe baza regulilor şi condiţiilor prevăzute în respectivul acord; e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente în numele şi pentru o alta autoritate contractantă care nu este parte în acordul-cadru respectiv decât în cazul în care are calitatea de unitate de achiziţii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanţa de urgenţă; f) fără a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanţa de urgenţă, are obligaţia de a impune condiţii minime de calificare care să se raporteze cel mult la valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru.  +  Articolul 66Documentaţia de atribuire trebuie să conţină, alături de elementele prevăzute la art. 33 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, şi un set minim de informaţii specifice referitoare la: a) numărul sau intervalul în care se va încadra numărul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmează să fie încheiat; b) opţiunea de a atribui contractele subsecvente încheierii acordului-cadru fără reluarea competitiei sau prin reluarea competitiei, în cazul în care acordul-cadru urmează să fie încheiat cu mai mulţi operatori economici; c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum şi orice alte reguli aferente, în cazul în care atribuirea contractelor respective urmează să se realizeze prin reluarea competitiei; d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum şi calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente; e) estimari ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru; f) estimari ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru.  +  Articolul 67 (1) Prin încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă îşi asuma, faţă de operatorul/ operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, următoarele obligaţii principale: a) sa nu initieze, pe durata acordului-cadru, o noua procedura de atribuire, atunci când intenţionează sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepţia cazului în care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/ semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a răspunde solicitărilor autorităţii contractante; b) sa atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de câte ori intenţionează sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând condiţiile esenţiale stabilite la încheierea acestuia. (2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/ semnatari al/ai acordului-cadru îşi asuma ca obligaţie principala faţă de autoritatea contractantă furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuţia de lucrări, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantă solicita acest lucru. (3) Solicitarea autorităţii contractante, adresată operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializeaza prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.  +  Articolul 68 (1) Acordul-cadru trebuie să prevadă, pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, elementele/condiţiile considerate esenţiale, care se referă la: a) obligaţiile pe care operatorul/operatorii economic/economici şi le-a/le-au asumat prin propunerea tehnica prezentată în cursul procedurii de atribuire, în special în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice - functionale şi de performanţă - ale produselor care urmează să fie furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie prestate şi nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate şi nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuţie începând din momentul încheierii contractului, garanţiile acordate, orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de analiza şi evaluare a propunerilor tehnice; b) preţul/tariful unitar sau preţurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevăzut în propunerea financiară; c) condiţii specifice şi formule de ajustare a preţurilor, după caz; d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractantă le considera necesare. (2) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie să prevadă: a) elementele/condiţiile care rămân neschimbabile pe întreaga durata a respectivului acord; b) elementele/condiţiile care vor face obiectul reluării competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.  +  Articolul 69 (1) În cazul în care acordul-cadru este încheiat cu mai mulţi operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractantă are obligaţia, ori de câte ori decide achiziţionarea produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmită concomitent o invitaţie de participare la reofertare către toţi operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. (2) Invitaţia la reofertare trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) cu privire la cantităţile şi elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmează să fie atribuit; b) cu privire la elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competitiei şi criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmează să fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevăzut în documentaţia de atribuire elaborata pentru încheierea acordului-cadru; c) cu privire la modul în care se depune/transmite noua oferta şi data limita până la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua oferta. (3) Elementele care pot face obiectul reofertarii se pot referi la preţ, termene de livrare/prestare/execuţie, caracteristici tehnice, nivel calitativ şi de performanţă şi/sau la orice altele asemenea, în măsura în care au fost prevăzute conform dispoziţiilor art. 68 alin. (2) lit. b). (4) Data limita până la care operatorii economici au dreptul să depună/transmită noua oferta se stabileşte de autoritatea contractantă care are, în acest sens, obligaţia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract şi asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte şi transmiterea acesteia; autoritatea contractantă poate să consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte într-o perioadă cat mai scurta de timp. (5) Operatorii economici au dreptul ca în procesul de reofertare sa modifice elementele/condiţiile care fac obiectul reluării competitiei numai în sensul îmbunătăţirii acestora şi fără sa afecteze elementele/condiţiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). (6) În cazul în care, în urma reofertarii, autoritatea contractantă nu obţine îmbunătăţiri ale elementelor/ condiţiilor care fac obiectul reluării competitiei, aceasta are obligaţia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a condiţiilor şi elementelor prevăzute în oferta iniţială a acestuia.  +  Articolul 70 (1) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări deoarece cantitatea care face obiectul contractului depăşeşte estimarea prevăzută la art. 66 lit. f), autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea diferenţei care nu poate fi acoperită de respectivul operator economic, numai în cazul în care: a) acordul-cadru este încheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau b) deşi acordul-cadru este încheiat şi cu alţi operatori economici, nici aceştia, la rândul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferenţa respectiva. (2) În cazul în care operatorul economic căruia autoritatea contractantă îi transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a răspunde acestei solicitări din propria culpa, autoritatea contractantă are dreptul de a iniţia o noua procedura de atribuire pentru achiziţionarea întregii cantităţi necesare. (3) Operatorul economic în culpa va suferi consecinţele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa.  +  Capitolul VI Evaluarea ofertelor  +  Articolul 71 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică persoana/persoanele responsabilă/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie într-o comisie de evaluare. (2) Comisia de evaluare se nominalizeaza, de regula, din cadrul compartimentului intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1). (3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atât pentru atribuirea fiecărui contract în parte, cat şi pentru atribuirea mai multor contracte, în acest din urmă caz atunci când contractele respective sunt de complexitate redusă.  +  Articolul 72 (1) Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului este, totodată, şi preşedinte al comisiei de evaluare. (2) Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele: a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire; c) realizarea selecţiei/preselecţiei candidaţilor, dacă este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă; g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punctul de vedere al încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 202 din ordonanţa de urgenţă; h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare; k) în cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanţa de urgenţă, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art. 213 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă. (3) Autoritatea contractantă are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a înlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai dacă persoana care urmează să fie înlocuită nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea de membru al comisiei de evaluare. După producerea înlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluată de către membrul de rezerva, care îşi va exercita atribuţiile aferente până la finalizarea procedurii de atribuire.  +  Articolul 73 (1) Persoana responsabilă pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autorităţii contractante cooptarea în cadrul comisiei de evaluare a unor experţi din cadrul altor compartimente ale autorităţii contractante sau a unor experţi externi. (2) Propunerea prevăzută la alin. (1) trebuie să precizeze atribuţiile şi responsabilităţile specifice ale experţilor care urmează să fie cooptati în comisia de evaluare şi să justifice necesitatea participării lor la procesul de evaluare. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile experţilor externi cooptati se rezuma, după caz, numai la: a) verificarea şi evaluarea propunerilor tehnice; b) analiza situaţiei financiare a ofertanţilor/candidaţilor ori analiza financiară a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; c) analiza efectelor de natura juridică pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. (4) Experţii cooptati pot fi nominalizaţi odată cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, în funcţie de problemele care ar putea impune expertiza acestora. (5) Experţii cooptati pentru probleme specifice de natura celor prevăzute la alin. (3) nu au drept de vot în cadrul comisiei de evaluare, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi exprima punctul de vedere. (6) Raportul de specialitate prevăzut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiza a ofertelor şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. Raportul de specialitate se ataşează la raportul de atribuire şi devine parte a dosarului achiziţiei publice.  +  Articolul 74 (1) Pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare, comisia şi experţii cooptati au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra oricăror alte informaţii prezentate de către candidaţi/ofertanţi, a căror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale. (2) Încălcarea angajamentelor referitoare la confidenţialitate se sancţionează conform legii, disciplinar sau penal. (3) Cu excepţia şedinţei de deschidere a ofertelor, la întrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia şi, după caz, experţii cooptati. (4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevăzute la cap. II, secţiunea a 8-a din ordonanţa de urgenţă, sunt egal aplicabile atât comisiei de evaluare, cat şi experţilor cooptati.  +  Articolul 75 (1) Comisia de evaluare şi membrii cooptati au obligaţia de a semna pe propria răspundere o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte prevederile art. 74 şi prin care confirma că nu se afla într-o situaţie care implica existenta unui conflict de interese. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) trebuie semnată înainte de preluarea atribuţiilor specifice, în cadrul procesului de evaluare. (3) În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în comisia de evaluare sau unul dintre experţii cooptati constata ca se afla într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o altă persoană. Situaţiile de incompatibilitate pot fi sesizate autorităţii contractante şi de către terţi. (4) În cazul în care sunt sesizate astfel de situaţii, autoritatea contractantă are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a adopta măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.  +  Articolul 76 (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de către preşedintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia, urmând a se avea în vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii şi perioada solicitată pentru valabilitatea ofertelor. (2) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie să întrunească votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. (3) În cazul stabilirii ofertei câştigătoare pe bază de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecărei oferte în parte. (4) În cazul în care se ajunge în situaţia ca prevederile alin. (2) sa nu fie respectate datorită unor eventuale divergenţe de păreri între membrii comisiei de evaluare, atunci preşedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, în scopul finalizarii în timp util a etapei de evaluare a ofertelor şi de stabilire a ofertei câştigătoare. În cazul în care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finala se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor săi. (5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au obligaţia de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborand în acest sens o nota individuală care se ataşează la raportul procedurii de atribuire.  +  Articolul 77 (1) În cazul în care comisia de evaluare constata ca unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirma îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnica şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regula în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea sa parvina în timp util ofertanţilor/candidaţilor. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în oricare dintre următoarele situaţii: a) în documentaţia de atribuire a fost menţionat expres faptul ca, în caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisă completarea ulterioară, neprezentarea având ca efect descalificarea ofertantului/candidatului; b) ofertantul/candidatul respectiv, deşi cunoştea cerinţele, a omis să prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate în cadrul documentaţiei de atribuire; c) prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.  +  Articolul 78Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clara, precisa şi sa definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce consta solicitarea comisiei de evaluare.  +  Articolul 79 (1) În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma. (2) În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconforma. (3) În cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconforma, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).  +  Articolul 80 (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu accepta corecţia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerată neconforma. (2) Erorile aritmetice se corecteaza după cum urmează: a) dacă exista o discrepanta între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător; b) dacă exista o discrepanta între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.  +  Articolul 81Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.  +  Articolul 82 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili oferta câştigătoare dintre ofertele admisibile, în conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanţa de urgenţă. (2) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare oferta în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. (3) În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie să întocmească clasamentul pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare. (4) În cazul în care atribuirea contractului de achiziţie publică se face pe baza criteriului "preţul cel mai scăzut", evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor în lei, fără TVA, a fiecărei oferte în parte şi prin întocmirea, în ordine descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.  +  Articolul 83 (1) După finalizarea evaluării ofertelor, comisia de evaluare are obligaţia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semnează de către toţi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preşedintele acesteia. (2) Raportul procedurii de atribuire se înaintează conducătorului autorităţii contractante spre aprobare.  +  Capitolul VII Garanţii  +  Secţiunea 1 Garanţia de participare  +  Articolul 84Garanţia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulata până la încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru.  +  Articolul 85Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în documentaţia de atribuire dacă pentru participarea la procedura este prevăzută obligaţia ofertanţilor de a constitui o garanţie de participare. În cazul în care documentaţia de atribuire prevede o astfel de obligaţie, atunci aceasta trebuie să conţină şi următoarele informaţii: a) cuantumul garanţiei de participare în suma fixa, suma care nu poate depăşi 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; b) perioada de valabilitate a garanţiei de participare, care va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.  +  Articolul 86 (1) Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune eliberarea garanţiei pentru participare de către o anumită banca, nominalizată în mod expres în documentaţia de atribuire. (3) Garanţia de participare se poate constitui şi prin depunerea la casieria autorităţii contractante: a) a unui ordin de plată sau fila cec, cu condiţia confirmării acestora de către banca emitenta, până la data deschiderii ofertelor; b) a unei sume în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de participare este redusă ca valoare. (4) În orice situaţie, garanţia de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la deschiderea ofertelor.  +  Articolul 87 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a retine garanţia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituită, atunci când acesta din urma se afla în oricare dintre următoarele situaţii: a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de buna execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuza să semneze contractul de achiziţie publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei. (2) În cazul încheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabilă.  +  Articolul 88 (1) Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui oferta a fost stabilită ca fiind câştigătoare, se restituie de autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de buna execuţie. (2) Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror oferta nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale cărui/căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.  +  Secţiunea a 2-a Garanţia de buna execuţie  +  Articolul 89 (1) Garanţia de buna execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în documentaţia de atribuire modalitatea de constituire a garanţiei de buna execuţie, precum şi cuantumul acesteia, care însă nu trebuie să depăşească 10% din preţul contractului, fără TVA. (3) În cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepţia serviciilor de proiectare -, a cărui valoare estimată este mai mica decât valoarea prevăzută la art. 124 din ordonanţa de urgenţă, precum şi în cazul unui contract atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garanţiei de buna execuţie.  +  Articolul 90 (1) De regula, garanţia de buna execuţie se constituie prin scrisoare de garanţie bancară, care devine anexa la contract. (2) În cazul în care valoarea garanţiei de buna execuţie este redusă ca valoare, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume în numerar. (3) Dacă părţile convin, garanţia de buna execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreată de ambele părţi. Suma iniţială care se depune de către contractant în contul astfel deschis nu trebuie să fie mai mica de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează sa alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie în documentaţia de atribuire. Autoritatea contractantă va dispune ca banca sa înştiinţeze contractantul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobânda în favoarea contractantului.  +  Articolul 91Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de buna execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.  +  Articolul 92 (1) În cazul contractului de furnizare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. (2) În cazul contractului de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contractul respectiv, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. (3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează: a) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei tehnico-economice respective, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei; b) valoarea garanţiei de buna execuţie aferentă proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei. (4) În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de buna execuţie după cum urmează: a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finala.Procesele-verbale de recepţie finala pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.  +  Capitolul VIII Finalizarea procedurii de atribuire  +  Articolul 93 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a finaliza procedura de atribuire prin încheierea contractului de achiziţie publică sau a acordului-cadru. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai în circumstanţele prevăzute la art. 209 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 94 (1) Compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a comunică tuturor candidaţilor/ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanţa de urgenţă. (2) Comunicarea către ofertantul/ofertanţii declarat/declaraţi câştigător/castigatori trebuie să conţină şi invitaţia pentru semnarea contractului sau, după caz, a acordului-cadru. (3) Data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. (2) nu poate fi anterioară datei de împlinire a termenului prevăzut la art. 205 din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 95 (1) Ca parte integrantă a contractului de achiziţie publică se constituie cel puţin următoarele documente: a) propunerea tehnica şi propunerea financiară; b) graficul de îndeplinire a contractului; c) graficul de plati; d) garanţia bancară de buna execuţie, dacă este cazul. (2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.  +  Articolul 96 (1) În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractantii nominalizaţi în oferta. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanta cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. (2) Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizaţi în oferta fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale.  +  Articolul 97 (1) Preţul contractului de achiziţie publică este ferm, exprimat în lei sau, după caz, în valută. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat, pentru restul rămas de executat, numai în cazul apariţiei unor împrejurări care lezeaza interesele comerciale legitime ale părţilor şi care, în mod obiectiv, nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului sau a acordului-cadru. (3) În sensul prezentei hotărâri, pot fi asimilate situaţiilor excepţionale şi pot determina ajustarea preţului contractului următoarele: a) modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau emiterea de către autorităţile locale a unor acte administrative, al căror efect se reflecta în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; b) creşterea/diminuarea preţurilor elementelor constitutive ale ofertei care influenţează semnificativ costurile pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. (4) Modul concret de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică trebuie să fie stabilit, pe cat posibil, înainte de iniţierea procedurii care va fi aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Autoritatea contractantă va preciza, atât în documentaţia de atribuire, cat şi în contractul care urmează să fie încheiat, informaţii/clauze speciale în acest sens. Lipsa respectivelor informaţii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică. (5) Modul de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizarii respectivei proceduri. (6) Orice ajustare a preţului trebuie să evidenţieze influenţa corecta pe care o exercită situaţia care justifica eventuala ajustare. Justificarea creşterii preţurilor resurselor se realizează numai pe baza evoluţiei unor indici de preţ relevanti, publicaţi de instituţii/organisme abilitate, cum ar fi indici de preţ publicaţi de Institutul Naţional de Statistica, indici bursieri sau alţii asemenea.  +  Articolul 98În termen de cel mult 48 de zile de la încheierea contractului, compartimentul intern specializat prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanţa de urgenţă, un anunţ de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Capitolul IX Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică  +  Articolul 99 (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică se realizează de Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, pe baza informaţiilor cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire. (2) Autorităţile contractante au obligaţia transmiterii către Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite în anul anterior. (3) Informaţiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevăzut în anexa nr. 2, de regula în format electronic sau, în cazuri excepţionale, pe suport fizic, cel mai târziu până la data de 31 martie a fiecărui an.  +  Articolul 100 (1) Raportul anual în format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro. (2) Raportul anual în format fizic se depune la registratura Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, autoritatea contractantă având obligaţia de a solicita numărul de înregistrare pe copia-martor a acestuia. (3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori conţinând informaţii eronate intra sub incidenţa prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanţa de urgenţă.  +  Articolul 101Autoritatea Naţionala pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice prelucreaza informaţiile relevante cuprinse în anunţurile de participare şi de atribuire, precum şi rapoartele anuale primite de la autorităţile contractante, constituind o baza de date statistice care este utilizata pentru: a) prezentarea în termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeană; b) furnizarea de informaţii în legătură cu modul de funcţionare a sistemului de achiziţii publice tuturor celor interesaţi; c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică; d) prevenirea şi, după caz, constatarea unor încălcări ale legislaţiei în domeniu.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 102În sensul prevederilor art. 298 din ordonanţa de urgenţă, prin procedura de atribuire în curs de desfăşurare se înţelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunţ de participare sau, după caz, o invitaţie de participare, până la data de 29 iunie 2006.  +  Articolul 103 (1) Până la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractantă are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor şi lucrărilor fie sistemul de grupare şi codificare utilizat în Clasificarea produselor şi serviciilor asociate activităţilor - CPSA, fie vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV. (2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractantă are obligaţia de a utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor şi lucrărilor numai vocabularul comun al achiziţiilor publice - CPV.  +  Articolul 104Atribuirea contractelor de achiziţie publică a căror valoare este mai mica decât pragul valoric prevăzut la art. 19 din ordonanţa de urgenţă se poate realiza, începând cu data de 1 ianuarie 2007, şi prin intermediul SEAP.  +  Articolul 105Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 58 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă este operat de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale şi este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.  +  Articolul 106Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru: a) aprobarea unor documentaţii standard utilizate în cadrul procedurilor de atribuire; b) aprobarea unor formulare specifice utilizate în cadrul procedurilor de atribuire sau în procesul de monitorizare; c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanţei de urgenta şi/sau ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 107Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────PreşedinteleAutorităţii Naţionale pentru Reglementareaşi Monitorizarea Achiziţiilor Publice,Alexandru CojocaruŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Aleodor Marian FrancuMinistrul comunicaţiilor şitehnologiei informaţiilor,Zsolt Nagyp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Constantin Dascalu,secretar de statMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo Borbelyp. Ministrul integrării europene,Adrian Ciocanea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 19 iulie 2006.Nr. 925.  +  Anexa 1 MODELEpentru anunţurile care se publică în conformitate cu prevederile art. 17 şi 29Anunţul de intenţieA. Achiziţia de produse1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. Natura şi cantitatea sau valoarea produselor care se intenţionează să fie achiziţionate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.6. Alte informaţiiB. Achiziţia de servicii1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. Valoarea totală estimată a achiziţiilor în fiecare din categoriile de servicii prevăzute în anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire;5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.6. Alte informaţiiC. Achiziţia de lucrări1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante şi ale biroului de la care se pot obţine, după caz, informaţii suplimentare.2. Dacă este cazul, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Natura şi dimensiunile lucrărilor şi, în cazul în care lucrarea este împărţită în mai multe loturi, caracteristicile esenţiale ale respectivelor loturi b) Amplasamentul lucrării c) codul/codurile CPV (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)4. Datele aproximative stabilite pentru iniţierea procedurii/procedurilor de atribuire5. După caz, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru.6. Alte informaţiiAnunţul de participare la licitaţia deschisăA. Achiziţia de produse1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. (a) Procedura de atribuire aplicată;(b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;(c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie;(d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul de livrare a produselor5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.7. Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.12. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.13. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.14. a) Termenul limita de primire a ofertelor; b) Adresa la care se transmit ofertele; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.15. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.16. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.17. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.18. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.19. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma.20. Criterii de calificare privind situaţia economico - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.21. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.22. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.23. Criteriul de atribuire a contractului.24. Alte informaţii.B. Achiziţia de servicii1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul prestării serviciilor.5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.7. Opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.11. Termenul de finalizare sau durata contractului.12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.14. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.15. a) Termenul limita de primire a ofertelor; b) Adresa la care se transmit ofertele; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.17. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.18. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.20. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma21. Criterii de calificare privind situaţia economico - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.22. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.24. Criteriul de atribuire a contractului.25. Alte informaţii.C. Achiziţia de lucrări1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul execuţiei lucrărilor5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Opţiunea de achizitionare a unor lucrări noi similare.7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;8. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.9. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.11. Termenul de finalizare sau durata contractului.12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.13. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentaţia de atribuire.14. Dacă este cazul, costul şi condiţiile de plată în vederea obţinerii documentaţiei de atribuire.15. a) Termenul de primire a ofertelor; b) Adresa la care se transmit ofertele; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele.16. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor.17. Dacă este cazul, garanţiile solicitate.18. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.19. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.20. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma.21. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse.22. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.23. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.24. Criteriul de atribuire a contractului.25. Alte informaţii.Anunţul de participare la licitaţia restrânsăA. Achiziţia de produse1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul de livrare a produselor5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.7. Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.12. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.13. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.14. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.15. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).16. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).17. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi; b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).21. Alte informaţii.B. Achiziţia de servicii1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul prestării serviciilor.5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.7. Opţiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.11. Termenul de finalizare sau durata contractului.12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.13. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).17. Criterii de calificare privind situaţia economico-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).18. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.19. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi; b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).22. Alte informaţii.C. Achiziţia de lucrări1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie utilizat un sistem dinamic de achiziţie; d) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul execuţiei lucrărilor5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Opţiunea de achizitionare a unor lucrări noi similare.7. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;8. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.9. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.10. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, indicaţii se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.11. Termenul de finalizare sau durata contractului.12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.13. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.14. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.15. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.16. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).17. Criterii de calificare privind situaţia economică - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).18. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.19. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie selectaţi; b) criteriile de selecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).20. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.21. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).22. Alte informaţii.Anunţul de participare la dialogul competitivA. Achiziţia de produse1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;4. Locul de livrare a produselor5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.7. Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).15. Criterii de calificare privind situaţia economică - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).16. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectati; b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).21. Alte informaţii.B. Achiziţia de servicii1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;4. Locul prestării serviciilor.5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.7. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).15. Criterii de calificare privind situaţia economică - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).16. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectati; b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).21. Alte informaţii.C. Achiziţia de lucrări1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru;4. Locul execuţiei lucrărilor5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;7. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).16. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.17. Dacă este cazul, se precizează derularea dialogului în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de soluţii care urmează să fie discutate.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectati; b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).21. Alte informaţii.Anunţul de participare la negociereA. Achiziţia de produse1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul de livrare a produselor5. Natura produselor care urmează să fie furnizate precizând totodată dacă achiziţionarea se va realiza prin cumpărare, cumpărare în rate, închiriere, leasing sau orice combinaţie a acestora; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea de produse care trebuie furnizată.7. Opţiunea de achizitionare a unor cantităţi suplimentare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a produselor care urmează a se livra pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).16. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectati; b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).21. Alte informaţii.B. Achiziţia de servicii1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a cărui îndeplinire este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul prestării serviciilor.5. Categoria şi descrierea serviciilor care urmează să fie prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.7. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a serviciilor care urmează a se presta pe durata acordului-cadru; c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.8. Se precizează dacă prestarea serviciului este rezervată unei profesii specifice (se indica actul/actele normative în temeiul căruia/cărora se impune rezervarea).9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).15. Criterii de calificare privind situaţia economică-financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).16. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) Dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectati; b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).21. Alte informaţii.C. Achiziţia de lucrări1. Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax, adresa de e-mail, ale autorităţii contractante.2. După caz, se precizează dacă este vorba de un contract de lucrări rezervat atelierelor protejate sau a cărui executare este prevăzută în cadrul unui program de angajare protejata.3. a) Procedura de atribuire aplicată; b) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie încheiat un acord-cadru; c) Dacă este cazul, se precizează dacă urmează să fie organizată o etapa suplimentară de licitaţie electronică [conform prevederilor de la art. 161 lit. a) din ordonanţa de urgenţă].4. Locul execuţiei lucrărilor5. Natura şi dimensiunea lucrărilor, caracteristicile generale ale lucrării; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).6. În cazul în care contractul este divizat în mai multe loturi, se precizează dimensiunea respectivelor loturi;7. Informaţii privind obiectivul lucrării sau contractului, în cazul în care acesta implica şi proiectare.8. În cazul încheierii unui acord-cadru: a) durata prevăzută pentru respectivul acord; b) valoarea totală estimată a lucrărilor care urmează a se executa pe durata acordului-cadru, c) în măsura în care este posibil, valoarea individuală şi frecventa contractelor subsecvente care urmează să fie atribuite.9. În cazul în care contractele sunt divizate în loturi, se precizează dacă operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.10. Termenul de finalizare sau durata contractului.11. a) Data limita de primire a candidaturilor; b) Adresa la care se transmit candidaturile; c) Limba sau limbile în care trebuie redactate candidaturile.12. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referiri la prevederile care le reglementează.13. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul.14. Criterii de calificare privind situaţia personală a operatorilor economici care pot atrage după sine excluderea acestora din urma (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).15. Criterii de calificare privind situaţia economică - financiară precum şi capacitatea tehnica şi profesională, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacităţilor minime impuse (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).16. Pentru acordul-cadru: a) numărul sau, după caz, numărul maxim de operatori economici cu care se va încheia acordul-cadru; b) durata acordului-cadru; c) dacă este cazul, motivele care justifica o durată a acordului-cadru mai lungă de patru ani.17. Dacă este cazul, se precizează derularea negocierilor în runde/etape succesive, pentru reducerea numărului de oferte preliminare care urmează să fie negociate.18. a) Numărul minim şi, după caz, numărul maxim de candidaţi care se intenţionează să fie preselectati; b) criteriile de preselecţie aplicabile (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).19. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă.20. Criteriul de atribuire a contractului (în cazul în care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).21. Alte informaţii.Anunţul de atribuireA. Achiziţia de produse1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.3. Contractul de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).4. Data atribuirii contractului de furnizare.5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.6. Numărul de oferte primite.7. Denumirea şi adresa ofertantului/ ofertanţilor câştigător/castigatori.8. Preţul sau gama preţurilor plătite.9. Data publicării anunţului de participare.10. Alte informaţii.B. Achiziţia de servicii1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.3. Categoria, descrierea şi cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, până la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).4. Data atribuirii contractului de servicii.5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.6. Numărul de oferte primite.7. Denumirea şi adresa ofertantului/ ofertanţilor câştigător/castigatori.8. Preţul sau gama preţurilor plătite.9. Data publicării anunţului de participare.10. Alte informaţii.C. Achiziţia de lucrări1. Denumirea şi adresa autorităţii contractante.2. Procedura de atribuire aplicată. În cazul aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, se prezintă motivele justificative.3. Contractul de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării.4. Data atribuirii contractului de lucrări.5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrări.6. Numărul de oferte primite.7. Denumirea şi adresa ofertantului/ ofertanţilor câştigător/castigatori.8. Preţul sau gama preţurilor plătite.9. Data publicării anunţului de participare.10. Alte informaţii.Anunţuri pentru concursul de soluţiiAnunţul de participare la concurs1. Denumirea, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractate şi ale biroului de la care se pot obţine documentele suplimentare.2. Descrierea proiectului.3. Tipul de concurs: deschis sau restrâns.4. În cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.5. În cazul unui concurs restrâns:(a) numărul de participanţi care vor fi selectaţi;(b) criterii de selecţie a participanţilor;(c) termenul de depunere a cererilor de participare.6. După caz, se precizează dacă participarea este rezervată unei profesii specifice.7. Criteriile care urmează să fie aplicate la evaluarea proiectelor.8. Numele membrilor juriului.9. Se precizează dacă decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractantă.10. După caz, numărul şi valoarea premiilor.11. Se precizează dacă, în urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului.12. Alte informaţii.Anunţul privind rezultatul concursului1. Numele, adresa, numărul de fax, adresa de e-mail a autorităţii contractante.2. Descrierea proiectului.3. Numărul total de participanţi.4. Numărul de participanţi străini.5. Câştigătorul (castigatorii) concursului.6. După caz, premiul (premiile) acordate.7. Referinţe privind publicarea anunţului de participare la concurs.8. Alte informaţii.  +  Anexa 2 RAPORTprivind contractele atribuite în anul....AUTORITATEA CONTRACTANTĂAdresa: .......................................................C.U.I.: .......................................................Nr. de Înregistrare la Registrul Comerţului: ..................Tel/fax: ......................................................E-mail: .......................................................
  Tipuri de contracte Număr total contracte Valoare totală contracte (fără TVA)
  lei EURO
  Contracte de lucrări din care atribuite prin: - licitaţie deschisă - licitaţie restrânsă - dialog competitiv - negociere cu publicare anunţ de participare - negociere fără publicare anunţ de participare - cerere de oferta
  Contracte de produse din care atribuite prin: - licitaţie deschisă - licitaţie restrânsă - dialog competitiv - negociere cu publicare anunţ de participare - negociere fără publicare anunţ de participare - cerere de oferta
  Contracte de servicii din care atribuite prin: - licitaţie deschisă - licitaţie restrânsă - dialog competitiv - negociere cu publicare anunţ de participare - negociere fără publicare anunţ de participare - cerere de oferta
  TOTAL
                              Sematura autorizata
                               ...................
  ___________