HOTĂRÂRE nr. 918 din 12 iulie 2006pentru aprobarea Programului de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării - IMPACT
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 631 din 21 iulie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Programul de stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării - IMPACT, denumit în continuare Programul IMPACT, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Programul IMPACT este destinat pregătirii proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare care vor fi propuse spre finanţare din fondurile structurale, în scopul întăririi capacităţii de absorbţie a acestor fonduri. (3) Programul IMPACT se derulează în perioada 2006-2010. (4) Conducerea Programului IMPACT se exercită de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, prin Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", organizat la nivel de direcţie generală.  +  Articolul 2 (1) Programul IMPACT este finanţat de la bugetul de stat prin alocaţii anuale, prevăzute cu această destinaţie, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, alocate Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică. (2) Pentru realizarea obiectivelor Programului IMPACT se finanţează proiecte de tipul celor prevăzute în anexă. (3) Proiectele sunt selectate în sistem competiţional, cu respectarea pachetului de informaţii al Programului IMPACT. (4) Pachetul de informaţii şi calendarul competiţional ale Programului IMPACT se aprobă prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.  +  Articolul 3Bugetul Programului IMPACT se repartizează astfel: a) minimum 95% din buget se constituie ca suport financiar nerambursabil pentru proiectele selectate pentru realizarea obiectivelor; b) maximum 5% din buget se alocă pentru conducerea Programului IMPACT.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul Programului IMPACT pentru conducerea acestuia, în conformitate cu prevederile art. 3 lit. b), sunt destinate pentru: a) promovarea la nivel naţional şi regional a Programului IMPACT şi a instrumentelor structurale în domeniul cercetare-dezvoltare şi inovare, prin editarea de materiale promoţionale, publicitate, organizarea şi/sau participarea la seminarii dedicate şi altele asemenea; b) achiziţionarea de servicii specifice, necesare implementării şi evaluării Programului IMPACT; c) realizarea şi/sau participarea la programe de instruire specifice gestionării fondurilor structurale; d) participarea la acţiuni şi activităţi organizate de Comisia Europeană, care sunt în acord cu scopul şi obiectivele Programului IMPACT; e) dotări independente. (2) Cheltuielile eligibile care pot fi angajate din bugetul alocat proiectelor Programului IMPACT respectă reglementările în vigoare privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat.  +  Articolul 5 (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, prin Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", asigură elaborarea documentaţiei şi realizarea activităţilor specifice implementării Programului IMPACT. (2) Organismul intermediar pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" poate solicita servicii independente de consultanţă şi expertiză necesare implementării şi evaluării Programului IMPACT. (3) Modul de organizare a competiţiei, de evaluare, selectare, contractare, finanţare şi monitorizare a proiectelor se face în baza procedurilor specifice aprobate prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, care se publică pe pagina de internet a acesteia.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hărdăup. Ministrul economiei şi comerţului,Eugen fiapu Nazare,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 12 iulie 2006.Nr. 918.  +  Anexa PROGRAMULde stimulare a cercetării, dezvoltării şi inovării - IMPACT1. ScopulProgramul IMPACT stimulează dezvoltarea de propuneri de proiecte viabile de cercetare-dezvoltare şi inovare, în scopul asigurării absorbţiei fondurilor structurale alocate componentelor de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare prin Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", contribuind astfel la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Lisabona, revizuită, a Uniunii Europene.2. DurataProgramul IMPACT se derulează în perioada 2006-2010.Propunerile de proiecte pentru Programul IMPACT se depun la termenele şi în condiţiile precizate de apelurile lansate de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică pentru perioada 2006-2010.3. BugetulProgramul IMPACT este finanţat de la bugetul de stat prin alocaţii prevăzute cu această destinaţie, în limita fondurilor aprobate anual prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică.4. Obiectivele Programului IMPACT4.1. Obiective generale: a) asigurarea condiţiilor necesare pentru absorbţia fondurilor structurale alocate pentru Axa prioritară II: Creşterea competitivităţii economice prin cercetare-dezvoltare şi inovare din Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice"; b) consolidarea şi extinderea parteneriatelor în procesul de elaborare a propunerilor de proiecte pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice", prin cercetare-dezvoltare şi inovare, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene.4.2. Obiective specifice: a) identificarea perspectivelor de dezvoltare economică, tehnologică şi de inovare a operatorilor economici şi/sau a domeniilor lor de activitate economico-socială, la nivel local/regional şi naţional, pentru a deveni competitivi pe plan internaţional; b) identificarea de noi oportunităţi de afaceri, de beneficiari şi de pieţe pentru produsele şi serviciile rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare; c) identificarea şi dezvoltarea de clustere, definite ca grupări între executanţi, utilizatori şi/sau beneficiari, pentru implementarea de bune practici de nivel european, în vederea creşterii competitivităţii economice a operatorilor economici; d) identificarea perspectivelor de dezvoltare a domeniilor ştiinţifice, a unităţilor şi instituţiilor de drept public şi privat, în contextul integrării cercetării ştiinţifice româneşti în Aria europeană a cercetării; e) evaluarea impactului asupra mediului al proiectelor care se vor realiza prin cercetare-dezvoltare şi inovare din cadrul Programului operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice".5. Structura Programului IMPACTProgramul IMPACT cuprinde următoarele tipuri de proiecte: a) proiecte prin care se vor finanţa studii de fezabilitate sau componente ale acestora destinate pregătirii unor aplicaţii tip proiecte de investiţii pentru infrastructura de cercetare-dezvoltare şi infrastructura de inovare şi transfer tehnologic; b) proiecte prin care se va oferi consultanţă de specialitate pentru pregătirea documentelor necesare aplicaţiilor tip proiecte de cercetare-dezvoltare şi de inovare, în scopul fundamentării contribuţiei acestor proiecte la creşterea competitivităţii economice. Aceste documente pot fi: plan de afaceri, studii de piaţă, studii de impact etc.6. Rezultate estimate: a) asigurarea unui portofoliu de proiecte consolidate din punctul de vedere al fundamentării solicitărilor de finanţare, care răspund cerinţelor prevăzute în programul operaţional sectorial aprobat de Comisia Europeană; b) creşterea abilităţilor reprezentanţilor comunităţii ştiinţifice şi ai reprezentanţilor operatorilor economici interesaţi în valorificarea rezultatelor de cercetare-dezvoltare de a elabora proiecte finanţabile din fondurile structurale; c) informarea largă privind oportunităţile oferite de asistenţa financiară acordată prin instrumentele structurale pentru cercetare-dezvoltare şi inovare; d) asigurarea realizării de parteneriate între executanţi, utilizatori şi beneficiari în proiectele de cercetare-dezvoltare propuse spre finanţare.-----------