LEGE nr. 332 din 17 iulie 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 20 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190 din 21 noiembrie 2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul II punctul 1, alineatul (2) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul executorilor judecătoreşti se stabileşte şi se actualizează anual de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în funcţie de cerinţele locale determinate de întinderea teritoriului, de volumul de activitate şi de numărul locuitorilor, în aşa fel încât la 15.000 de locuitori să revină cel puţin un executor judecătoresc. Numărul executorilor judecătoreşti din circumscripţia unei instanţe nu va fi mai mic de 3. De asemenea, la stabilirea numărului executorilor judecătoreşti se va avea în vedere şi numărul executorilor judecătoreşti stagiari care au promovat examenul de definitivat."2. La articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Literele a) şi g) ale articolului 15 vor avea următorul cuprins:«a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;................................................................................................ g) a îndeplinit timp de 2 ani funcţia de executor judecătoresc stagiar şi a promovat examenul de definitivat sau, după caz, a exercitat timp de 3 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul sau examenul de admitere în profesie. Sunt scutite de examen persoanele care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat, cu condiţia să fi promovat examenul de definitivat în profesia din care provin.»"3. La articolul II, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2 1 , cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:«Art. 16. - (1) Executorul judecătoresc este numit de ministrul justiţiei, în baza cererii celui interesat şi după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15.»"4. La articolul II punctul 4, alineatul (3) al articolului 19^1 se abrogă.5. La articolul II punctul 5, alineatul (1) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Concursul sau examenul de admitere în profesia de executor judecătoresc şi examenul de definitivat se vor desfăşura în faţa unei comisii din care fac parte, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, ai Ministerului Justiţiei şi cadre didactice din învăţământul superior de specialitate."6. La articolul II, după punctul 5 se introduc patru noi puncte, punctele 5^1 -5^4, cu următorul cuprins:"5^1. La articolul 22, literele e) şi f) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:«e) în cazul condamnării definitive pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni care aduce atingere prestigiului profesiei; f) în cazul constatării văditei sale incapacităţi profesionale, exprimată şi prin anularea sau desfiinţarea irevocabilă de către instanţa de judecată a unui număr de executări silite reprezentând 10% din dosarele de executare instrumentate sau a unor acte de executare întocmite în cel mult 20% din dosarele de executare instrumentate într-un an calendaristic;».5^2. La articolul 22, după litera g) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:«h) prin deces.»5^3. La articolul 27, litera c) va avea următorul cuprins:«c) informează Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoreşti şi asupra necesarului de executori judecătoreşti şi executori judecătoreşti stagiari;».5^4. La articolul 33, litera a) va avea următorul cuprins:«a) solicită ministrului justiţiei suspendarea, revocarea ori încetarea funcţiei de executor judecătoresc;»".7. La articolul II, punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. La articolul 33, literele b) şi c) se abrogă."8. La articolul II punctul 7, litera e) a articolului 33 va avea următorul cuprins:"e) propune ministrului justiţiei condiţiile de desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc şi a examenului de definitivat;".9. La articolul II, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:"7^1. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 35^1 şi 35^2, cu următorul cuprins:«Art. 35^1. - Activitatea executorului judecătoresc, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 15 lit. c), este considerată vechime în funcţie juridică de specialitate.Art. 35^2. - (1) În exercitarea profesiei executorii judecătoreşti sunt ocrotiţi de lege. (2) Lovirea sau alte acte de violenţă săvârşite împotriva executorului judecătoresc în timpul exercitării profesiei şi în legătură cu aceasta se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.»"10. La articolul II punctul 9, alineatul (1) al articolului 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Executorii judecătoreşti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale şi maximale stabilite de ministrul justiţiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu respectarea următoarelor condiţii: b) pentru sumele cuprinse între 50.001 şi 80.000 lei, onorariul este de 3%; c) pentru sumele cuprinse între 80.001 şi 100.000 lei, onorariul este de 2%; d) pentru sumele ce depăşesc 100.000 lei, onorariul este de 1%."11. La articolul II, după punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11-13, cu următorul cuprins:"11. La articolul 46, litera c) va avea următorul cuprins:«c) amendă de la 500 lei la 3.000 lei, care se face venit la bugetul Camerei executorilor judecătoreşti în a cărei rază teritorială este situat biroul executorului judecătoresc respectiv. Neachitarea amenzii în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a stabilit sancţiunea disciplinară atrage suspendarea de drept din funcţie a executorului judecătoresc până la achitarea sumei. Hotărârea definitivă constituie titlu executoriu;».12. La articolul 47, alineatul (1) va avea următorul cuprins:«Art. 47. - (1) În cazul în care împotriva executorului judecătoresc s-a luat măsura arestării preventive sau în cazul în care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, în primă instanţă, ministrul justiţiei, din oficiu sau la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, va lua măsura suspendării din funcţie a acestuia până la soluţionarea procesului penal, potrivit legii.»13. La articolul 67, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:«(2^1) Statutul prevăzut la alin. (2) se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.»"12. Articolul III va avea următorul cuprins:"Art. III. - În termen de cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, ministrul justiţiei va emite ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 210/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 6 februarie 2001, precum şi ordinul pentru stabilirea datei şi locului desfăşurării următorului concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc."13. Articolul X se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 iulie 2006.Nr. 332.-----------------