LEGE nr. 321 din 14 iulie 2006privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 20 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni se realizează prin acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor, instituţiilor şi altor persoane fizice şi juridice reprezentative aparţinând comunităţilor româneşti de pretutindeni din afara graniţelor, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 2Pot fi beneficiare ale finanţărilor nerambursabile asociaţiile, fundaţiile, organizaţiile, instituţiile, persoanele fizice sau juridice româneşti din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.  +  Articolul 3 (1) Este interzis ca finanţările nerambursabile acordate pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora să fie utilizate pentru activităţi generatoare de profit. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) publicaţiile, posturile de televiziune, posturile de radio, editurile, studiourile de producţie, care desfăşoară programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, doar dacă finanţarea este utilizată pentru realizarea unor astfel de programe, proiecte sau acţiuni.  +  Articolul 4 (1) Acordarea de finanţări nerambursabile se face pe baza evaluării programelor, proiectelor sau acţiunilor de către o comisie de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe. (2) Procedura de elaborare a documentaţiilor, de evaluare, selectare şi aprobare a programelor, proiectelor sau acţiunilor, precum şi derularea şi utilizarea fondurilor alocate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi tratamentului egal, definite potrivit art. 4 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, având în vedere criteriile generale prevăzute la art. 6 din prezenta lege.  +  Articolul 5Finanţările nerambursabile ale programelor, proiectelor sau acţiunilor selectate se aprobă pentru întreaga perioadă de derulare a acestora şi se asigură anual, potrivit contractului de finanţare.  +  Articolul 6 (1) Finanţările nerambursabile se aprobă ţinându-se seama de următoarele criterii generale: a) satisfacerea nevoii legitime a persoanelor care aparţin comunităţilor româneşti de pretutindeni de a-şi păstra, dezvolta şi exprima identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă; b) anvergura internaţională, naţională, regională ori locală a programelor, proiectelor sau acţiunilor; c) oportunitatea programelor, proiectelor sau acţiunilor în raport cu nevoile comunităţilor româneşti de pretutindeni; d) numărul, diversitatea şi distribuţia geografică a comunităţilor româneşti de pretutindeni; e) existenţa unor surse de finanţare proprii sau atrase ale solicitantului; f) capacitatea organizatorică şi funcţională de realizare a programelor, proiectelor sau acţiunilor; g) efectele multiplicatoare ale programelor, proiectelor sau acţiunilor, în scopul îmbunătăţirii imaginii comunităţilor româneşti din ţara de reşedinţă şi a coagulării organizaţiilor acestora. (2) Criteriul prevăzut la alin. (1) lit. f) se dovedeşte prin: a) experienţă în derularea programelor, proiectelor sau acţiunilor; b) calitatea activităţilor organizate; c) calificarea membrilor echipei care derulează programele, proiectele sau acţiunile; d) colaborările şi parteneriatele cu alţi finanţatori, autorităţi publice, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale; e) asigurarea continuităţii programelor, proiectelor sau acţiunilor.  +  Articolul 7Finanţările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate cu beneficiarii de finanţări, în condiţiile legii.  +  Articolul 8 (1) Finanţările anuale nerambursabile se acordă în tranşe, conform contractelor încheiate. Se pot acorda avansuri de până la 30% din sumele ce urmează a fi alocate, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară. Pentru avansul primit, beneficiarii vor prezenta documente justificative cu privire la utilizarea acestora, odată cu prezentarea decontului final sau a deconturilor parţiale, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a anului în care se acordă finanţarea. (2) Ultima tranşă a finanţării este de cel puţin 15% şi se acordă numai după încheierea activităţii şi prezentarea documentelor justificative şi a raportului de evaluare a programului, proiectului sau acţiunii. (3) Decontarea sumelor finanţate se realizează în conformitate cu prevederile de drept comun în materie, cu respectarea clauzelor cuprinse în contractele încheiate de beneficiarul finanţării nerambursabile pentru realizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor.  +  Articolul 9Sumele atribuite sub forma finanţărilor nerambursabile vor fi folosite de către beneficiari numai pentru acoperirea cheltuielilor aferente desfăşurării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru care au fost acordate.  +  Articolul 10 (1) Ordonatorul de credite răspunde de operaţiunile financiare privind fondurile destinate realizării programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora. Eliberarea fondurilor către destinatarul acestor programe, proiecte sau acţiuni se face de ordonatorul de credite pe baza fundamentărilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, elaborate de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Justificarea sumelor alocate pe baza fundamentărilor prevăzute la alin. (1) se face de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe, prin prezentarea de documente legale din care să rezulte utilizarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în notele de fundamentare. (3) Răspunderea privind utilizarea şi justificarea sumelor pe destinaţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege revine Ministerului Afacerilor Externe, respectiv Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.  +  Articolul 11 (1) Modul de utilizare a sumelor acordate sub forma finanţărilor nerambursabile este supus controlului reprezentanţilor finanţatorului, precum şi organelor cu atribuţii în materie. (2) Nerespectarea de către beneficiari a obligaţiilor asumate prin contractele de acordare a finanţărilor nerambursabile se sancţionează cu obligarea acestora la restituirea sumelor primite, la care se adaugă penalităţile calculate la sumele deja acordate, în conformitate cu prevederile contractuale.  +  Articolul 12 (1) Finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (2) Repartizarea sumei alocate conform prevederilor alin. (1) se realizează cu respectarea destinaţiilor prevăzute în anexă.  +  Articolul 13Regimul acordării finanţărilor nerambursabile programelor, proiectelor sau acţiunilor pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, stabilit prin prezenta lege, reprezintă o procedură specială care derogă de la cea prevăzută de Legea nr. 350/2005.  +  Articolul 14Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 14 iulie 2006.Nr. 321.  +  Anexa REPARTIZAREAsumei prevăzute în bugetul Ministerului AfacerilorExterne pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindenişi a organizaţiilor reprezentative ale acestora prinfinanţarea următoarelor programe, proiecte sau acţiuni coordonateori sprijinite de secretarul de stat pentru românii de pretutindeniI. Programe, proiecte sau acţiuni pentru sprijinirea românilor de pretutindeni: a) editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni; b) realizarea, difuzarea şi retransmisia de emisiuni şi programe prin mass-media audiovizuale şi prin cablu, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune; c) sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni; d) înfiinţarea, dotarea şi modernizarea unor posturi locale de radio şi televiziune destinate românilor de pretutindeni; e) dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni; f) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, grădiniţelor şi cluburilor sportive ale românilor de pretutindeni; g) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor românilor de pretutindeni; h) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române; i) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni; j) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni; k) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni; l) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni; m) organizarea şi participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate; n) organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu; o) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti; p) efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora; q) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni; r) înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare ale românilor de pretutindeni; s) finanţarea serviciilor de internet şi de realizare a paginilor şi website-urilor asociaţiilor, fundaţiilor, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice sau juridice româneşti din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni; t) transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni; u) asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni; v) promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni; w) promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale; x) acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni; y) donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni.II. Pentru finanţarea programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I se pot acoperi cheltuielile ocazionate de: a) editarea, achiziţia şi distribuirea de cărţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hărţi, casete video, casete audio, compact-discuri, broşuri, pliante, postere şi alte tipărituri pentru documentare şi pentru activităţi culturale; b) redactarea, tehnoredactarea, tipărirea, distribuirea şi difuzarea de ziare, reviste, publicaţii şi altele asemenea; c) realizarea şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea; d) achiziţia şi distribuirea de diapozitive, steaguri, fanioane, cocarde, insigne, ecusoane şi altele asemenea; e) achiziţia şi distribuirea de costume populare, obiecte de artizanat, instrumente muzicale şi altele asemenea; f) achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea facultăţilor, şcolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni; g) chirie, energie electrică, telefon, fax, internet, realizarea paginilor şi website-urilor şi alte asemenea cheltuieli privind funcţionarea şcolilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi televiziune şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni; h) servicii de contabilitate, traduceri, asistenţă juridică, servicii şi asistenţă în domeniul tehnologiei informaţiei; i) achiziţie de software; j) publicitatea în mijloacele de informare în masă a programelor, proiectelor sau acţiunilor prevăzute la pct. I; k) realizarea de sondaje, studii, statistici, cercetări interdisciplinare şi altele asemenea; l) achiziţia de material didactic, mobilier şcolar, echipament sportiv, aparatură diversă, aparatură de multiplicat şi tipărit, de înregistrare audio şi video, de emisie radio şi de televiziune, aparate telefonice, maşini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere şi alte echipamente de tehnică de calcul, inclusiv periferice, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, veşminte preoţeşti, autovehicule şi alte bunuri, din ţară şi din străinătate, pentru dotarea claselor de studiu, şcolilor, grădiniţelor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale, caselor limbii şi culturii române, posturilor de radio şi de televiziune, centrelor educaţionale şi sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni; m) achiziţia de hârtie, rechizite, cerneluri şi alte materiale tipografice; n) construcţia, întreţinerea şi amenajarea de monumente, busturi, plăci comemorative, cimitire, troiţe şi altele asemenea; o) realizarea şi transmisia emisiunilor de radio şi de televiziune, în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni; p) săpături arheologice, studii, cercetări şi altele asemenea; q) organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansări de carte şi alte asemenea manifestări, desfăşurate în ţară şi în străinătate, pentru românii de pretutindeni; r) realizarea de scenarii pentru manifestări culturale; s) organizarea de vizite de documentare, tabere, călătorii, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestări pentru românii de pretutindeni; t) abonamente la publicaţii româneşti (ziare, reviste) şi abonamente la fluxurile de ştiri, pentru românii de pretutindeni; u) vizite ale reprezentanţilor organizaţiilor românilor de pretutindeni în România (transport, cazare, masă sau diurnă); v) trataţii, reprezentare, deplasări interne şi externe (transport, cazare, masă sau diurnă), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurări, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare; w) acordarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor, donaţii şi altele asemenea; x) onorarii, indemnizaţii, premii, burse, burse de studiu, burse de merit şi alte asemenea cheltuieli.----