HOTĂRÎRE Nr. 857 din 25 octombrie 1995pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilorart. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 15 noiembrie 1995  În temeiulart. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice, elaborate de Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, privind aplicarea prevederilorart. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  NORME METODOLOGICEprivind aplicarea prevederilorart. 3 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995pentru ratificarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 29 august 1995În baza prevederilorart. 7 din Ordonanţa Guvernului nr. 41 din 29 august 1995se emit următoarele norme metodologice cu privire la aplicarea prevederilor art. 3 şi 4 din aceasta ordonanţa:1. Prevederileart. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995se aplică astfel:A. La ordonatorii principali de credite finantati din bugetul de stat a) Agenţii economici care au dreptul la alocaţii din bugetul de stat cu titlu de subvenţii, indiferent sub ce forma [subvenţii pe produse şi activităţi, diferenţe de preţ şi tarif, prime acordate producătorilor agricoli, bonificari de dobinzi aferente creditelor bancare subvenţionate potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv celor alocate prin Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), alte transferuri, precum şi sume de la bugetul de stat pentru finanţarea operaţiunilor prin conturile de cliring, barter şi cooperare economică], au obligaţia ca, o dată cu prezentarea, la ordonatorul principal de credite sau la ordonatorul secundar de credite în cazul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, a deconturilor justificative, stabilite prin normele în vigoare, pentru primirea sumelor cuvenite de la bugetul de stat, să prezinte şi situaţia datoriilor aferente plăţii energiei electrice şi termice furnizate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" (conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice), scadente şi neachitate, mai vechi de 30 de zile.În cazul în care unii agenţi economici nu au datorii către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" mai vechi de 30 de zile, deconturile justificative menţionate mai sus vor fi vizate de către unităţile acesteia prin care se atesta ca agentul economic respectiv nu are datorii neachitate mai vechi de 30 de zile. b) Pe baza deconturilor justificative primite şi verificate, ordonatorul principal sau secundar de credite, după caz, stabileşte sumele cuvenite de la bugetul de stat, din care retine suma datoriilor de plată către Regia Autonomă de Electricitate "Renel", după care aproba şi efectuează plăţile din creditele bugetare deschise (repartizate) cu aceasta destinaţie, astfel:- virează cu dispoziţie de plată, în contul agentului economic, suma rămasă după reţinerea datoriei către Regia Autonomă de Electricitate "Renel". Pe versoul dispoziţiei de plată se vor menţiona următoarele elemente: subvenţia aprobată de la bugetul de stat; suma reţinută drept datorie către Regia Autonomă de Electricitate "Renel"; subvenţia virata;- virează cu dispoziţie de plată sumele reţinute de la agenţii economici, care reprezintă datorii scadente şi neachitate mai vechi de 30 de zile. La dispoziţia de plată se anexează lista agenţilor economici de la care s-au reţinut sumele respective (conform modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice). Virarea sumelor se efectuează astfel:- ordonatorii principali de credite, inclusiv Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), virează sumele în contul 64.80 "Disponibil din sume încasate conformOrdonanţei Guvernului nr. 41/1995" care funcţionează în cadrul contului general al Trezoreriei statului, deschis pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la sucursala municipiului Bucureşti a Băncii Comerciale Române - S.A.;- ordonatorii secundari de credite ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei virează sumele reţinute în contul 50.17 "Disponibil din sume încasate conformOrdonanţei Guvernului nr. 41/1995" deschis pe seama filialei judeţene a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la trezoreria statului din municipiul reşedinţa de judeţ. În judeţele în care nu funcţionează trezorerii ale statului, sumele se virează în contul 64.80, deschis la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. pe seama filialelor Regiei Autonome de Electricitate "Renel".B. La ordonatorii principali de credite, finantati din bugetele localeLa nota de fundamentare privind solicitarea transferurilor din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale pentru energia termica şi transportul urban de călători (subcapitolul 90.1.01), anexa nr. 3 la Normele metodologice nr. 3.950/1993, ordonatorii principali de credite finantati din bugetul local prezintă situaţia prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice pentru fiecare regie autonomă locală, societate comercială cu capital de stat sau serviciu public care beneficiază de subvenţie de la bugetul de stat.Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după verificare şi analiza, stabileşte suma transferului din bugetul de stat pentru bugetul local, din care retine suma reprezentind datorii către Regia Autonomă de Electricitate "Renel". Operaţiunea de alocare a transferului din bugetul de stat în bugetul local şi plata datoriilor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" se efectuează astfel: a) În judeţele în care funcţionează trezorerii ale statului:- se repartizează creditele bugetare din bugetul de stat cu dispoziţie bugetară pe seama bugetului local de la subcapitolul 90.1.01 "Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale pentru energia termica şi transportul urban de călători". O dată cu dispoziţia bugetară se transmite şi situaţia datoriilor neachitate către Regia Autonomă de Electricitate "Renel";- Trezoreria statului alimentează contul bugetului local cu suma totală a transferului aprobat şi întocmeşte o dispoziţie de plată pe baza situaţiei datoriilor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel", conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, prin care virează suma în contul 50.17 "Disponibil din sume încasate conformOrdonanţei Guvernului nr. 41/1995" deschis pe seama filialei judeţene a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" la trezoreria statului din municipiul reşedinţa de judeţ. Suma virata se înregistrează de către trezorerie în contul 24 "Cheltuielile bugetului local" capitolul 62 "Gospodărie comunală şi locuinţe" şi capitolul 77 "Transporturi şi comunicaţii";- suma reprezentind diferenţa dintre transferul aprobat şi suma virata în contul 50.17 se virează de către ordonatorul principal de credite cu dispoziţie de plată în contul regiilor autonome beneficiare de subvenţie. b) În judeţele, municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov, în care nu funcţionează trezorerii ale statului, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat procedează potrivit pct. 4e) din Normele metodologice nr. 3.950/1993, având în vedere următoarele precizări:- nota de fundamentare privind solicitarea transferului din bugetul de stat pentru bugetul local va fi însoţită şi de situaţia datoriilor faţă de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" prevăzută în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;- din suma transferului virata în contul 63... "Disponibil al bugetului local" deschis pe seama organelor financiare teritoriale ale Ministerului Finanţelor, acestea virează cu dispoziţie de plată suma aferentă datoriilor restante către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în contul 64.80 "Disponibil din sume încasate conformOrdonanţei Guvernului nr. 41/1995" deschis la unităţile Băncii Comerciale Române - S.A. pe seama filialelor Regiei Autonome de Electricitate "Renel".În municipiul Bucureşti şi sectorul agricol Ilfov contul este deschis pe seama Regiei Autonome de Electricitate "Renel";- suma rămasă după operaţiunea de virare arătată mai sus se pune la dispoziţia ordonatorului principal de credite, care o aloca regiilor autonome beneficiare de subvenţie.Organul financiar va transmite ordonatorului principal de credite finanţat din bugetul local următoarele date în legătură cu transferul aprobat, şi anume: suma aprobată ca transfer; suma reţinută reprezentind datorii către Regia Autonomă de Electricitate "Renel"; suma rămasă de alocat regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat sau serviciilor publice de subvenţii.Aceste elemente vor fi înscrise pe versoul dispoziţiei de plată de către ordonatorul de credite prin care se virează subvenţiile regiilor autonome, societăţilor comerciale cu capital de stat sau serviciilor publice beneficiare; c) Instituţiile publice aflate sub autoritatea consiliilor locale au obligaţia sa achite cu prioritate datoriile faţă de Regia Autonomă de Electricitate "Renel", în care scop se procedează astfel:- în limita creditelor bugetare aprobate şi deschise pe capitole la titlul 20 "Cheltuieli materiale şi servicii" vor dispune plata datoriilor neachitate, mai vechi de 30 de zile, către Regia Autonomă de Electricitate "Renel".În cazul în care creditele bugetare alocate pentru cheltuieli materiale şi servicii nu sunt suficiente pentru efectuarea plăţilor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel", ordonatorii de credite vor proceda la suplimentarea acestora pe seama virarilor de credite, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.Trezoreriile statului, precum şi organele financiare teritoriale ale Ministerului Finanţelor (în judeţele în care nu funcţionează trezorerii) vor asigura disponibilităţile corespunzătoare în bugetele locale din care sunt finanţate instituţiile publice respective, din sumele defalcate din impozitul pe salarii şi venituri proprii, în limita prevederilor aprobate în bugetul de stat.2. În legătură cu aplicarea prevederilorart. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995, se vor avea în vedere următoarele: a) În vederea efectuării de plati din conturile de disponibil în valută, altele decît cele privind obligaţiile de plată la extern cu scadenţa de până la 30 de zile, pentru importurile deja efectuate, precum şi pentru participarea la piaţa valutară interbancara cu ordine de cumpărare de valuta, agenţii economici sunt obligaţi să prezinte la banca o declaraţie semnată pe propria răspundere de către conducerea executivă, din care să rezulte că nu au datorii scadente şi neachitate de peste 60 de zile către Regia Autonomă de Electricitate "Renel". b) Sumele obţinute în lei din schimbul valutar efectuat pe piaţa valutară interbancara, în condiţiileart. 4 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995, din conturile bancare în valută, trebuie să se reflecte în reducerea obligaţiilor, respectiv în anexa nr. 1 la prezentele norme. c) Băncile comerciale nu vor efectua plăţile externe (cu excepţia celor prevăzute deOrdonanţa Guvernului nr. 41/1995şi nu vor accepta participarea la licitaţiile bancare, pentru cumpărarea de valuta, a agenţilor economici care nu prezintă declaraţia prevăzută la lit. a). d) Înscrierea în declaraţie a unor menţiuni neconforme cu realitatea constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.3. Nerespectarea prevederilorart. 4 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995atrage după sine sancţionarea managerului sau a conducerii executive a agentului economic respectiv, după caz, cu amenzi între 1 milion lei şi 5 milioane lei.Sancţionarea contravenţională a managerului sau a conducerii executive, după caz, a Regiei Autonome de Electricitate "Renel" cu amenzi între 1 milion lei şi 5 milioane lei se va face în cazurile în care s-a continuat furnizarea energiei electrice şi termice către agenţii economici rau-platnici, fără ca, pentru recuperarea creanţelor de la aceştia, să se fi luat măsurile prevăzute de Legea nr. 76/1992 privind măsuri pentru rambursarea creditelor rezultate din acţiunea de compensare, regimul plăţilor agenţilor economici, prevenirea incapacităţii de plată şi a blocajului financiar, republicată şi modificată, şi de hotărârile Guvernului nr. 236/1993 şi nr. 425/1994 privind aprobarea regulamentelor de furnizare şi utilizare a energiei electrice şi, respectiv, termice.4. Ministerul Finanţelor, prin organele sale specializate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, va proceda la constatarea contravenţiilor săvârşite de agenţii economici şi la aplicarea sancţiunilor prevăzute laart. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1995, potrivit competentelor şi procedurii prevăzute de lege.Banca Naţionala a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi ale Legii nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României, va controla, la băncile comerciale autorizate sa funcţioneze în România, respectarea prevederilorOrdonanţei Guvernului nr. 41/1995şi a instrucţiunilor de aplicare a acestora.5. Agenţii economici vor reflecta în contabilitatea proprie, pe baza dispoziţiei de plată primite de la ordonatorul de credite, reducerea obligaţiei către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" (furnizor) pe seama subventiei primite de la bugetul de stat prin creditarea contului 741 "Venituri din subvenţii de exploatare".  +  Anexa 1- model -
      Denumirea agentului economic ...............
      ............................................
      Nr. cont ...................................
      Banca la care este deschis .................
      ............................................
                            SITUAŢIA
  datoriilor aferente plăţii energiei electrice şi termice
  furnizate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel",
  scadente şi neachitate, mai vechi de 30 de zile
  Nr crt. Numărul şi data facturii Sume datorate, mai vechi de 30 de zile Termen de plată prevăzut în contract Număr de zile întâr- ziere*)
  TOTAL: x x
  ------------
      *) Termenul de plată, mai vechi de 30 de zile, se
  stabileşte pornind de la termenul de plată stabilit prin contract,
  sau de la data emiterii facturii.
      Certificăm exactitatea datelor pe propria răspundere.
        Director, Confirmare Regia Director
      Contabil şef, Autonomă de Electricitate economic,
                           "Renel"
   +  Anexa 2- model -
      Denumirea ordonatorului de
      credite ..................
                  ─ Regia Autonomă de Electricitate "Renel" ─
                    Direcţia buget─finanţe
                  ─ Filiala Regiei Autonome de Electricitate
                    "Renel" a judeţului ....................
      Vă comunicăm că în baza art. 3 din Ordonanţa Guvernului
  nr. 41/1995 v─am virat cu dispoziţia de plată nr. ......... din
  data de ..... în contul dvs. nr. ....... deschis la unitatea
  Trezoreriei/Băncii .............. suma de ..... reprezentând
  datorii reţinute din fondurile bugetare cuvenite agenţilor
  economici menţionaţi mai jos:
  ┌─────┬─────────────────────┬──────────┬───────────────┐│ Nr. │ Denumirea agentului │ Adresa │ Suma reţinută ││crt. │ economic │ completă │ şi virată │├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤├─────┼─────────────────────┼──────────┼───────────────┤└─────┴─────────────────────┴──────────┴───────────────┘         Director, Şef serviciu, -------