CONVENŢIA din 16 mai 2005Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 19 iulie 2006    --------- Notă *) Traducere.PreambulStatele membre ale Consiliului Europei şi celelalte state semnatare ale prezentei convenţii,considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o uniune mai strânsă între membrii săi;considerând că traficul de fiinţe umane constituie o violare a drepturilor omului şi o atingere adusă demnităţii şi integrităţii fiinţei umane;considerând că traficul de fiinţe umane poate conduce la o situaţie de sclavie pentru victime;considerând că respectarea drepturilor victimelor, protecţia acestora, precum şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să reprezinte obiective primordiale;considerând că orice acţiune sau iniţiativă în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane trebuie să fie nediscriminatorie şi să ia în considerare egalitatea dintre femei şi bărbaţi, precum şi o abordare bazată pe drepturile copilului;reamintind declaraţiile miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre de la cea de-a 112-a (14 şi 15 mai 2003) şi 114-a (12 şi 13 mai 2004) Sesiune a Comitetului de Miniştri, făcând apel la o acţiune întărită a Consiliului Europei în domeniul traficului de fiinţe umane;având în vedere Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (1950) şi protocoalele sale;având în vedere următoarele recomandări ale Comitetului de Miniştri către statele Consiliului Europei: Recomandarea nr. R (91) privind exploatarea sexuală, pornografia, prostituţia, precum şi traficul de copii şi de tineri adulţi; Recomandarea nr. (97) 13 privind intimidarea martorilor şi drepturile apărării; Recomandarea nr. R (2000) 11 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane în scopul exploatării sexuale; Recomandarea Rec (2001) 16 privind protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale; Recomandarea Rec (2002) 5 privind protecţia femeilor împotriva violenţei;având în vedere următoarele recomandări ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei: Recomandarea 1.325 (1997) privind traficul de femei şi prostituţia forţată în statele membre ale Consiliului Europei; Recomandarea 1.450 (2000) privind violenţa împotriva femeilor în Europa; Recomandarea 1.545 (2002) privind campania împotriva traficului de femei; Recomandarea 1.610 (2003) privind migraţia în legătură cu traficul de femei şi prostituţie; Recomandarea 1.611 (2003) privind traficul de organe în Europa; Recomandarea 1.663 (2004) privind sclavia domestică: aservirea, persoane au pair şi soţii cumpărate prin corespondenţă;având în vedere Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane; Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale şi Directiva Consiliului Uniunii Europene din 29 aprilie 2004 privind titlul de şedere eliberat cetăţenilor statelor terţe, care sunt victime ale traficului de fiinţe umane sau care au făcut obiectul unei acţiuni de facilitare a migraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente;ţinând cont de Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate şi de Protocolul la aceasta privind prevenirea, reprimarea şi sancţionarea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, în scopul consolidării protecţiei asigurate de aceste instrumente şi dezvoltării normelor enunţate de ele;ţinând cont de celelalte instrumente juridice internaţionale relevante în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane;ţinând cont de necesitatea de a elabora un instrument juridic internaţional global care să se concentreze pe drepturile fundamentale ale victimelor traficului şi să stabilească un mecanism specific de monitorizare,au convenit următoarele:  +  Capitolul I Obiective, domeniu de aplicare, principiul nediscriminării şi definiţii  +  Articolul 1Obiectivele Convenţiei1. Obiectivele prezentei convenţii sunt: a) prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, garantând egalitatea dintre femei şi bărbaţi; b) protecţia drepturilor fundamentale ale victimelor traficului, realizarea unui cadru complet de protecţie şi asistenţă a victimelor şi martorilor, garantând egalitatea dintre femei şi bărbaţi, precum şi asigurarea de anchete şi urmăriri eficiente; c) promovarea cooperării internaţionale în domeniul luptei împotriva traficului de fiinţe umane.2. Pentru a asigura o aplicare eficientă a dispoziţiilor sale de către părţi, prezenta convenţie stabileşte un mecanism specific de monitorizare.  +  Articolul 2Domeniul de aplicarePrezenta convenţie se aplică tuturor formelor de trafic de fiinţe umane, celor naţionale sau transnaţionale, cu sau fără legătură cu criminalitatea organizată.  +  Articolul 3Principiul nediscriminăriiAplicarea prevederilor prezentei convenţii de către părţi, în special cele privind măsurile de protecţie şi promovare a drepturilor victimelor, trebuie asigurată fără nicio discriminare bazată pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională ori socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, locul naşterii sau orice altă situaţie.  +  Articolul 4DefiniţiiPentru scopurile prezentei convenţii: a) expresia trafic de fiinţe umane desemnează recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea persoanelor, prin ameninţarea cu ori prin utilizarea forţei sau a altor forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate ori de o situaţie de vulnerabilitate sau prin oferirea ori acceptarea de plăţi sau de avantaje pentru obţinerea consimţământului unei persoane având autoritate asupra altei persoane, în scopul exploatării. Exploatarea cuprinde cel puţin exploatarea prostituţiei celorlalţi sau alte forme de exploatare sexuală, munca ori serviciile forţate, sclavia sau practicile similare acesteia, aservirea ori prelevarea de organe; b) consimţământul unei victime a traficului de fiinţe umane la exploatarea enunţată la lit. a) nu prezintă relevanţă atunci când a fost utilizat unul dintre mijloacele enunţate la lit. a); c) recrutarea, transportul, transferul, cazarea sau primirea unui copil în scopul exploatării se consideră trafic de fiinţe umane, chiar dacă nu implică niciunul dintre mijloacele enunţate la lit. a); d) termenul copil desemnează orice persoană cu vârsta mai mică de 18 ani; e) termenul victimă desemnează orice persoană fizică care este supusă traficului de fiinţe umane, astfel cum acesta este definit în prezentul articol.  +  Capitolul II Prevenirea, cooperarea şi alte măsuri  +  Articolul 5Prevenirea traficului de fiinţe umane1. Fiecare parte va lua măsuri pentru stabilirea şi întărirea coordonării pe plan naţional dintre diferite organisme cu atribuţii în prevenirea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane.2. Fiecare parte va stabili şi/sau va susţine politici şi programe eficiente în vederea prevenirii traficului de fiinţe umane, prin mijloace cum ar fi: cercetări, campanii de informare, sensibilizare şi educare, iniţiative sociale şi economice şi programe de pregătire, destinate în special persoanelor vulnerabile la trafic şi profesioniştilor implicaţi în combaterea traficului de fiinţe umane.3. Fiecare parte va promova o abordare bazată pe drepturile fundamentale ale omului şi va recurge la o abordare integrată a egalităţii dintre bărbaţi şi femei, precum şi la o abordare axată pe respectarea copiilor, în dezvoltarea, aplicarea şi evaluarea tuturor politicilor şi programelor prevăzute la paragraful 2.4. Fiecare parte va lua măsurile corespunzătoare care sunt necesare pentru a asigura legalitatea migraţiilor, în special prin transmiterea, prin intermediul autorităţilor competente, a informaţiilor exacte privind condiţiile care permit intrarea şi şederea legală pe teritoriul acesteia.5. Fiecare parte va lua măsuri specifice în scopul reducerii vulnerabilităţii copiilor faţă de trafic, în special prin crearea unui mediu protector pentru aceştia.6. Măsurile stabilite în conformitate cu prezentul articol vor implica, unde este cazul, organizaţiile neguvernamentale, alte organizaţii competente şi reprezentanţi ai societăţii civile angajaţi în prevenirea traficului de fiinţe umane, în protecţia sau în asistarea victimelor.  +  Articolul 6Măsurile pentru descurajarea cereriiPentru a descuraja cererea care favorizează toate formele de exploatare a persoanelor, în special a femeilor şi copiilor, care conduc la trafic, fiecare parte va adopta ori va dezvolta cadrul juridic, administrativ, educativ, social, cultural sau de orice altă natură, inclusiv: a) cercetări privind cele mai bune practici, metode şi strategii; b) măsuri de sensibilizare a opiniei publice asupra răspunderii şi rolului important al mass-media şi al societăţii civile pentru identificarea cererii drept una dintre cauzele de bază ale traficului de fiinţe umane; c) campanii de informare pentru grupuri-ţintă, care să implice în mod corespunzător, printre altele, autorităţile publice şi factorii de decizie politici; d) măsuri preventive, incluzând programe educative destinate fetelor şi băieţilor pe perioada şcolarizării acestora, care să sublinieze caracterul inacceptabil al discriminării bazate pe sex şi consecinţele ei negative, importanţa egalităţii dintre femei şi bărbaţi, precum şi demnitatea şi integritatea fiecărei fiinţe umane.  +  Articolul 7Măsuri privind frontiera1. Fără a aduce prejudicii angajamentelor internaţionale privind libera circulaţie a persoanelor, părţile vor întări, în măsura posibilului, controalele la frontieră necesare pentru prevenirea şi descoperirea traficului de fiinţe umane.2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative sau alte măsuri necesare pentru prevenirea, în măsura posibilului, a utilizării mijloacelor de transport de către transportatorii comerciali pentru comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.3. Când este cazul şi fără a prejudicia convenţiile internaţionale aplicabile, aceste măsuri vor prevedea obligaţia transportatorilor comerciali, inclusiv a oricărei companii de transport, proprietarului sau operatorului oricărui mijloc de transport, de a verifica dacă toţi pasagerii sunt în posesia documentelor de călătorie solicitate pentru intrarea în statul de destinaţie.4. Fiecare parte va lua măsurile necesare, în conformitate cu dreptul intern, pentru a prevedea sancţiuni în cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la paragraful 3.5. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a permite, în conformitate cu dreptul său intern, refuzarea intrării sau revocarea vizei persoanelor implicate în comiterea infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.6. Părţile vor întări cooperarea dintre serviciile de control la frontieră, în special prin stabilirea şi menţinerea căilor de comunicare directe.  +  Articolul 8Securitatea şi controlul documentelorFiecare parte va adopta măsurile necesare: a) pentru a se asigura că documentele de călătorie sau de identitate pe care le eliberează sunt de o calitate care nu permite cu uşurinţă folosirea improprie, falsificarea, modificarea, reproducerea ori emiterea ilegală a acestora; şi b) pentru asigurarea integrităţii şi securităţii documentelor de călătorie sau de identitate eliberate de aceasta sau în numele său şi pentru împiedicarea creării şi eliberării ilegale a acestora.  +  Articolul 9Legitimitatea şi valabilitatea documentelorLa cererea celeilalte părţi, fiecare parte va verifica, în conformitate cu dreptul intern şi într-un termen rezonabil, legitimitatea şi valabilitatea documentelor de călătorie sau de identitate eliberate ori presupuse că ar fi fost emise în numele său şi care sunt suspectate de a fi utilizate pentru traficul cu fiinţe umane.  +  Capitolul III Măsuri pentru protecţia şi promovarea drepturilor victimelor, cu garantarea egalităţii între femei şi bărbaţi  +  Articolul 10Identificarea victimelor1. Fiecare parte se va asigura că autorităţile sale competente dispun de persoane pregătite şi calificate în prevenirea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi în identificarea şi sprijinirea victimelor, în special a copiilor, precum şi că autorităţile competente implicate colaborează între ele şi cu organizaţiile de asistenţă relevante, pentru a permite identificarea victimelor printr-o procedură care să aibă în vedere situaţia specială a femeilor şi copiilor victime şi, atunci când este cazul, eliberarea de permise de şedere în condiţiile art. 14.2. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru identificarea victimelor, atunci când este cazul, în colaborare cu alte părţi şi organizaţii de asistenţă. Fiecare parte se va asigura că, dacă autorităţile competente consideră că există motive temeinice pentru a crede că o persoană a fost victimă a traficului de persoane, aceasta să nu fie îndepărtată de pe teritoriul său până la finalizarea, de către autorităţile competente, a procedurii de identificare în calitate de victimă a infracţiunii prevăzute la art. 18 şi că aceasta va beneficia de asistenţa prevăzută la art. 12 paragrafele 1 şi 2.3. În caz de incertitudine asupra vârstei victimei şi când există motive de a crede că victima este copil, pe perioada de verificare a vârstei, se prezumă că aceasta este copil şi i se acordă măsuri de protecţie specifice.4. Din momentul în care un copil neînsoţit este identificat ca victimă, fiecare parte: a) va prevedea reprezentarea sa de către un tutore legal, o organizaţie sau o autoritate care acţionează în conformitate cu interesul superior al copilului; b) va lua măsurile necesare pentru stabilirea identităţii şi naţionalităţii sale; c) va depune toate eforturile pentru identificarea familiei atunci când este în interesul superior al copilului.  +  Articolul 11Protecţia vieţii private1. Fiecare parte va proteja viaţa privată şi identitatea victimelor. Datele cu caracter personal în legătură cu acestea vor fi înregistrate şi utilizate în condiţiile prevederilor Convenţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la procesarea automatizată a datelor cu caracter personal (Seria Tratatelor europene nr. 108).2. În special, fiecare parte va adopta măsuri pentru a se asigura că identitatea sau elementele care permit identificarea unui copil victimă a traficului să nu fie făcute publice prin mass-media ori prin alte mijloace, în afară de circumstanţe excepţionale care să permită găsirea membrilor familiei copilului sau a asigura bunăstarea şi protecţia acestuia.3. Cu respectarea art. 10 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, aşa cum este interpretat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiecare parte va avea în vedere adoptarea de măsuri pentru a încuraja mass-media să apere viaţa privată şi identitatea victimelor, prin autoreglementare ori prin intermediul măsurilor de reglementare sau de coreglementare.  +  Articolul 12Asistenţa victimelor1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a asista victimele în reabilitarea fizică, psihologică şi socială. O astfel de asistenţă va include cel puţin: a) condiţii de viaţă care să poată asigura subzistenţa lor, prin măsuri precum cazare corespunzătoare şi sigură, asistenţa psihologică şi materială; b) accesul la îngrijiri medicale de urgenţă; c) servicii de traducere şi interpretare, dacă este cazul; d) consiliere şi informaţii privind, în special, drepturile prevăzute de lege pentru ei şi serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, într-o limbă pe care acestea o pot înţelege; e) asistenţă care să permită ca drepturile şi interesele lor să fie prezentate şi luate în considerare în etapele procedurii penale desfăşurate împotriva autorilor de infracţiuni; f) accesul la educaţie pentru copii.2. Fiecare parte va lua în considerare necesităţile în domeniul securităţii şi protecţiei victimelor.3. În plus, fiecare parte va asigura asistenţa medicală necesară sau orice alt tip de asistenţă victimelor care au reşedinţa legală pe teritoriul său şi care nu dispun de resurse adecvate şi au nevoie de ele.4. Fiecare parte va adopta regulile prin care victimelor cu reşedinţa legală pe teritoriul său le este permis accesul la piaţa muncii, la pregătire profesională şi la învăţământ.5. Dacă este cazul şi în condiţiile prevăzute în dreptul intern, fiecare parte va lua măsuri pentru a coopera cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii competente sau reprezentanţi ai societăţii civile care oferă asistenţă victimelor.6. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a se asigura că asistenţa acordată unei victime nu este condiţionată de dorinţa acesteia de a fi martor.7. Pentru aplicarea dispoziţiilor prevăzute în prezentul articol, fiecare parte se va asigura că serviciile sunt furnizate cu acordul şi cu informarea victimelor, luând în considerare nevoile specifice ale persoanelor vulnerabile şi drepturile copiilor privind cazarea, educaţia şi îngrijirile medicale potrivite.  +  Articolul 13Termenul de recuperare şi de reflecţie1. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern un termen de recuperare şi de reflecţie de cel puţin 30 de zile, atunci când există motive temeinice de a crede că persoana în cauză este o victimă. Acest termen trebuie să aibă o durată suficientă pentru a permite persoanei în cauză să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/ sau să ia o decizie în cunoştinţă de cauză privind cooperarea cu autorităţile competente. Pe durata acestui termen nicio măsură de expulzare nu va putea fi pusă în aplicare în privinţa sa. Această prevedere nu afectează activităţile realizate de autorităţile competente în fiecare dintre etapele procedurii naţionale relevante, în special pe durata anchetei şi urmăririi penale. Pe durata acestui termen, părţile vor acorda persoanei în cauză dreptul de şedere pe teritoriul lor.2. Pe durata acestui termen, persoanele vizate la paragraful 1 au dreptul de a beneficia de măsurile prevăzute la art. 12 paragrafele 1 şi 2.3. Părţile nu sunt obligate să respecte acest termen pentru motive de ordine publică sau dacă se descoperă că statutul de victimă a fost invocat în mod nejustificat.  +  Articolul 14Permisul de şedere1. Fiecare parte va elibera victimelor un permis de şedere reînnoibil fie în una dintre următoarele ipoteze, fie în ambele: a) autoritatea competentă consideră că şederea lor este necesară datorită situaţiei lor personale; b) autoritatea competentă consideră că şederea lor este necesară datorită cooperării cu autorităţile competente în cadrul unei anchete sau proceduri penale.2. Atunci când legislaţia o impune, permisul de şedere al victimelor copii va fi eliberat în conformitate cu interesul superior al acestora şi, dacă este cazul, prelungit în aceleaşi condiţii.3. Neprelungirea sau retragerea unui permis de şedere este supusă condiţiilor prevăzute în dreptul intern al părţii.4. Dacă o victimă depune o cerere pentru un permis de şedere de altă categorie, partea în cauză va lua în considerare faptul că victima a beneficiat sau beneficiază de un permis de şedere obţinut în baza paragrafului 1.5. Având în vedere obligaţiile părţilor prevăzute la art. 40, fiecare parte se va asigura că acordarea unui permis, potrivit prezentei dispoziţii, nu va afecta dreptul de a solicita şi de a beneficia de azil.  +  Articolul 15Compensaţii şi recurs1. Fiecare parte va garanta victimelor, de la primul contact cu autorităţile competente, accesul la informaţii privind procedurile judiciare şi administrative relevante într-o limbă pe care acestea o pot înţelege.2. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul de a fi asistat de un apărător şi dreptul la asistenţă juridică gratuită pentru victime, în condiţiile prevăzute de dreptul intern.3. Fiecare parte va prevedea în dreptul intern dreptul victimelor de a fi compensate de către autorii infracţiunilor.4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a asigura garantarea compensării victimelor, în condiţiile prevăzute de dreptul intern, de exemplu, prin stabilirea unui fond pentru compensarea victimelor sau a altor măsuri ori programe destinate asistenţei şi integrării sociale a victimelor, care ar putea fi finanţate prin sumele provenite din aplicarea măsurilor prevăzute la art. 23.  +  Articolul 16Repatrierea şi returnarea victimelor1. Partea al cărei cetăţean este victima sau în care aceasta avea dreptul de şedere cu titlu permanent în momentul intrării pe teritoriul părţii primitoare va facilita şi va accepta, ţinând cont de drepturile, securitatea şi demnitatea persoanei, returnarea acesteia fără întârziere nejustificată sau neîntemeiată.2. Atunci când o parte returnează o victimă în alt stat, această returnare va fi efectuată ţinându-se cont de drepturile, securitatea şi demnitatea persoanei, precum şi de stadiul oricărei proceduri judiciare legate de faptul că este victimă şi va fi, de preferinţă, voluntară.3. La cererea părţii primitoare, partea solicitată va verifica dacă persoana este cetăţeanul său sau dacă avea drept de şedere cu titlu permanent pe teritoriul ei în momentul intrării pe teritoriul părţii primitoare.4. Pentru a facilita returnarea unei victime care nu posedă documentele adecvate, partea al cărei cetăţean este această persoană sau în care aceasta avea drept de şedere cu titlu permanent în momentul intrării pe teritoriul părţii primitoare va accepta să elibereze, la cererea părţii primitoare, documentele de călătorie sau orice altă autorizaţie necesară pentru a permite persoanei să călătorească şi să reintre pe teritoriul său.5. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a stabili programe de repatriere cu participarea instituţiilor naţionale sau internaţionale şi a organizaţiilor neguvernamentale implicate. Aceste programe vor avea ca scop evitarea revictimizării. Fiecare parte va depune toate eforturile pentru a favoriza reintegrarea victimelor în societatea statului de întoarcere, inclusiv reintegrarea în sistemul educativ şi pe piaţa muncii, în special prin dobândirea şi perfecţionarea competenţelor profesionale. În ceea ce priveşte copiii, aceste programe ar trebui să includă exercitarea dreptului la educaţie, precum şi măsurile destinate să le asigure îngrijirea ori primirea adecvată de către familia lor sau de structurile de protecţie corespunzătoare.6. Fiecare parte va lua măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru punerea la dispoziţia victimelor, după caz în colaborare cu orice parte implicată, a informaţiilor de contact privind structurile care le pot asista în ţara unde aceste victime sunt returnate sau repatriate, cum ar fi autorităţile de aplicare a legii, organizaţiile neguvernamentale, juriştii în măsură de a-i consilia şi organismele de asistenţă socială.7. Copiii victime nu vor fi repatriaţi într-un stat dacă, urmare unei evaluări privind riscul şi securitatea, există indicii că returnarea nu este în interesul superior al copilului.  +  Articolul 17Egalitatea între femei şi bărbaţiAtunci când va aplica măsurile prevăzute în prezentul capitol, fiecare parte va urmări promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi şi va adopta o abordare de integrare a egalităţii de gen în dezvoltarea, aplicarea şi evaluarea acestor măsuri.  +  Capitolul IV Dreptul penal material  +  Articolul 18Incriminarea traficului de fiinţe umaneFiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune faptele enunţate la art. 4, dacă au fost comise cu intenţie.  +  Articolul 19Incriminarea utilizării serviciilor unei victime Fiecare parte va evalua posibilitatea adoptării unor măsuri legislative şi a altor măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune, în conformitate cu dreptul intern, utilizarea serviciilor care fac obiectul exploatării prevăzute la art. 4 lit. a), având cunoştinţă de faptul că persoana în cauză este victimă a traficului de fiinţe umane.  +  Articolul 20Incriminarea faptelor privind documentele de călătorie sau de identitateFiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune următoarele fapte, atunci când acestea au fost comise cu intenţie în scopul de a permite traficul de fiinţe umane: a) confecţionarea unui document de călătorie sau de identitate falsificat; b) procurarea sau furnizarea unui astfel de document; c) reţinerea, sustragerea, ascunderea, deteriorarea ori distrugerea unui document de călătorie sau de identitate al unei alte persoane.  +  Articolul 21Tentativa şi complicitatea1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune orice formă de complicitate comisă intenţionat pentru săvârşirea uneia dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 18 şi 20.2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a califica drept infracţiune orice formă de tentativă intenţionată de comitere a uneia dintre infracţiunile stabilite în conformitate cu art. 18 şi art. 20 lit. a).  +  Articolul 22Răspunderea persoanelor juridice1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanelor juridice pentru infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie, atunci când sunt comise în numele acestora de către orice persoană fizică, care acţionează fie individual, fie în calitate de membru al unui organ al persoanei juridice, care exercită o funcţie de conducere în cadrul acesteia, în baza: a) unei puteri de reprezentare a persoanei juridice; b) unei autorităţi de a decide în numele persoanei juridice; c) unei autorităţi de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.2. Cu excepţia cazurilor deja prevăzute la paragraful 1, fiecare parte va lua măsurile necesare pentru asigurarea tragerii la răspundere a persoanei juridice, atunci când absenţa supravegherii sau controlului din partea persoanei fizice prevăzute la paragraful 1 a făcut posibilă comiterea unei infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, în interesul persoanei juridice, de către o persoană fizică care se află sub autoritatea acesteia.3. În funcţie de principiile juridice ale părţii, răspunderea persoanei juridice poate fi penală, civilă sau administrativă.4. Această răspundere va fi stabilită fără a afecta răspunderea penală a persoanelor fizice care au comis infracţiunea.  +  Articolul 23Sancţiuni şi măsuri1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a institui sancţiuni efective, proporţionale şi preventive pentru infracţiunile stabilite în aplicarea art. 18-21. Acestea vor cuprinde, pentru infracţiunile stabilite conform art. 18 comise de persoane fizice, sancţiuni privative de libertate care pot conduce la extrădare.2. Fiecare parte va veghea ca persoanele juridice responsabile potrivit art. 22 să facă obiectul sancţiunilor sau măsurilor penale ori de altă natură, efective, proporţionale şi preventive, inclusiv al sancţiunilor pecuniare.3. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a-i permite confiscarea sau privarea de mijloacele ori produsele infracţiunilor stabilite în baza art. 18 şi art. 20 lit. a) sau a bunurilor a căror valoare corespunde acestor produse.4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a permite închiderea temporară sau definitivă a oricărui local utilizat pentru comiterea traficului de fiinţe umane, fără a încălca drepturile terţilor de bună-credinţă, ori pentru a interzice autorului acestei infracţiuni, cu titlu temporar sau definitiv, desfăşurarea activităţii cu ocazia căreia infracţiunea a fost comisă.  +  Articolul 24Circumstanţe agravanteFiecare parte va lua măsurile necesare ca următoarele împrejurări să fie considerate circumstanţe agravante în determinarea sancţiunii aplicate infracţiunilor stabilite conform art. 18: a) infracţiunea a pus în pericol viaţa victimei în mod deliberat sau prin neglijenţă gravă; b) infracţiunea a fost comisă împotriva unui copil; c) infracţiunea a fost comisă de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu; d) infracţiunea a fost comisă în cadrul unei reţele de crimă organizată.  +  Articolul 25Condamnări anterioareFiecare parte va adopta măsurile legislative, precum şi de altă natură, pentru a prevedea posibilitatea de a lua în considerare cu ocazia individualizării pedepsei condamnările definitive pronunţate pe teritoriul altei părţi pentru infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie.  +  Articolul 26Dispoziţia de nesancţionareFiecare parte va prevedea, potrivit principiilor fundamentale ale sistemului său juridic, posibilitatea de a nu impune sancţiuni victimelor pentru că acestea au luat parte la activităţi ilegale atunci când au fost constrânse.  +  Capitolul V Investigări, urmăriri şi drept procedural  +  Articolul 27Plângeri ex parte şi ex officio1. Fiecare parte se va asigura că investigaţiile sau urmăririle pentru infracţiunile stabilite conform prezentei convenţii nu necesită depunerea unei declaraţii ori plângerea unei victime, cel puţin atunci când infracţiunea a fost comisă, total sau parţial, pe teritoriul său.2. Fiecare parte va veghea ca victimele unei infracţiuni comise pe teritoriul unei părţi, alta decât cea în care acestea îşi au reşedinţa, să poată depune plângere la autorităţile competente ale statului lor de reşedinţă. Autoritatea competentă la care a fost depusă plângerea, în măsura în care plângerea nu este de competenţa sa, o va transmite fără întârziere autorităţii competente a părţii pe teritoriul căreia a fost comisă infracţiunea. Această plângere va fi soluţionată potrivit dreptului intern al părţii unde a fost comisă infracţiunea.3. Fiecare parte va asigura, prin măsuri legislative sau de altă natură şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de dreptul său intern, pentru grupurile, fundaţiile, asociaţiile ori organizaţiile neguvernamentale care au ca obiectiv lupta împotriva traficului de fiinţe umane sau protecţia drepturilor omului, posibilitatea de a asista şi/sau de a sprijini victima care consimte în acest sens pe durata procedurilor penale privind infracţiunea stabilită conform art. 18.  +  Articolul 28Protecţia victimelor, martorilor şi persoanelor care colaborează cu autorităţile judiciare1. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru asigurarea unei protecţii efective şi adecvate faţă de posibilele represalii sau intimidări, mai ales pe durata investigaţiilor şi a urmăririlor împotriva autorilor şi după finalizarea acestora: a) pentru victime; b) atunci când este necesar, pentru persoanele care furnizează informaţii privind infracţiunile stabilite în baza art. 18 sau care colaborează într-un alt mod cu autorităţile însărcinate cu investigarea şi urmărirea; c) pentru martorii care depun mărturie privind infracţiunile stabilite în baza art. 18; d) dacă este necesar, pentru membrii familiei persoanelor vizate la lit. a) şi c).2. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a asigura şi oferi diverse tipuri de protecţie. Asemenea măsuri pot include protecţia fizică, atribuirea unui nou loc de reşedinţă, schimbarea identităţii şi sprijinul pentru obţinerea unui loc de muncă.3. Orice copil victimă va beneficia de măsurile de protecţie speciale ţinând cont de interesul superior al acestuia.4. Fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri necesare pentru a asigura, dacă este necesar, protecţia adecvată faţă de posibilele represalii sau intimidări, mai ales pe durata investigărilor şi a urmăririlor împotriva autorilor şi după finalizarea acestora, pentru membrii grupurilor, fundaţiilor, asociaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară activităţile enunţate la art. 27 paragraful 3.5. Fiecare parte va avea în vedere încheierea de acorduri sau înţelegeri cu alte state pentru aplicarea prezentului articol.  +  Articolul 29Autorităţile specializate şi structurile de coordonare1. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru specializarea unor persoane sau structuri în lupta împotriva traficului de fiinţe umane şi în protecţia victimelor. Aceste persoane sau structuri vor dispune de independenţa necesară, în conformitate cu principiile fundamentale ale sistemului juridic al acestei părţi, pentru a fi în măsură să-şi îndeplinească atribuţiile cu eficienţă şi nu vor fi supuse presiunilor ilegale. Persoanele menţionate sau personalul structurilor menţionate trebuie să dispună de pregătire şi de resurse financiare adaptate atribuţiilor pe care le îndeplinesc.2. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru asigurarea coordonării politicii şi a activităţii serviciilor administraţiei sale şi a altor organisme publice care luptă împotriva traficului de fiinţe umane, dacă este necesar, prin înfiinţarea unor structuri de coordonare.3. Fiecare parte va asigura sau va întări formarea funcţionarilor responsabili cu prevenirea şi lupta împotriva traficului de fiinţe umane, inclusiv formarea în domeniul drepturilor omului. Pregătirea va putea fi adaptată la diferitele servicii şi va fi axată, după caz, pe metodele utilizate pentru împiedicarea traficului, urmărirea autorilor şi protecţia drepturilor victimelor, inclusiv protecţia victimelor faţă de traficanţi.4. Fiecare parte va avea în vedere numirea unor raportori naţionali sau a unor alte mecanisme cu atribuţii de monitorizare a activităţilor de luptă împotriva traficului de fiinţe umane desfăşurate de instituţiile statului şi cu îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională.  +  Articolul 30Procedurile judiciareÎn conformitate cu Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în special art. 6, fiecare parte va adopta acele măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru a garanta în cursul procedurilor judiciare: a) protecţia vieţii private a victimelor şi, dacă este cazul, a identităţii acestora; b) siguranţa victimelor şi protecţia împotriva intimidării, în conformitate cu condiţiile prevăzute de dreptul intern şi, în cazul victimelor copii, printr-o grijă specială acordată nevoilor copiilor şi prin asigurarea dreptului lor la măsuri speciale de protecţie.  +  Articolul 31Jurisdicţia1. Fiecare parte va adopta acele măsuri legislative sau alte măsuri necesare pentru stabilirea jurisdicţiei sale asupra infracţiunilor stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, când infracţiunea este comisă: a) pe teritoriul său; sau b) la bordul unei nave sub pavilionul acestei părţi; sau c) la bordul unei aeronave înmatriculate în conformitate cu dreptul acestei părţi; sau d) de către unul dintre cetăţenii săi sau de către un apatrid care are reşedinţa pe teritoriul său, dacă infracţiunea este pedepsită conform dreptului penal aplicabil acolo unde a fost comisă ori dacă infracţiunea este comisă în afara jurisdicţiei teritoriale a oricărui stat; e) împotriva unuia dintre cetăţenii săi.2. Fiecare parte poate, la momentul semnării sau al depunerii instrumentului de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să declare că îşi rezervă dreptul de a nu aplica sau de a aplica numai în cazuri ori în condiţii specifice regulile de jurisdicţie stipulate în paragraful 1 lit. d) şi e) al acestui articol sau al oricărei părţi a acestora.3. Fiecare parte va adopta măsurile necesare pentru stabilirea jurisdicţiei sale asupra infracţiunilor la care se face referire în prezenta convenţie, în cazurile în care presupusul autor este prezent pe teritoriul său şi nu poate fi extrădat către o altă parte doar pe baza cetăţeniei acestuia, în urma unei cereri de extrădare.4. Când mai multe părţi invocă jurisdicţia asupra unei presupuse infracţiuni stabilite în conformitate cu prezenta convenţie, părţile implicate se vor consulta, dacă este cazul, pentru a determina jurisdicţia corespunzătoare pentru urmărirea infracţiunii.5. Fără a aduce atingere normelor generale de drept internaţional, prezenta convenţie nu exclude nicio jurisdicţie penală exercitată de o parte în conformitate cu dreptul intern.  +  Capitolul VI Cooperarea internaţională şi cooperarea cu societatea civilă  +  Articolul 32Principii generale şi măsuri de cooperare internaţionalăPărţile vor coopera între ele, în conformitate cu prevederile prezentei convenţii şi prin aplicarea instrumentelor regionale şi internaţionale relevante, aranjamentelor agreate în baza legilor interne uniforme sau reciproce şi a dreptului lor intern, în cea mai largă măsură posibilă, în scopul:- prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;- protejării şi acordării de asistenţă victimelor;- investigării sau desfăşurării procedurilor privind infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie.  +  Articolul 33Măsuri privind persoanele dispărute sau aflate în pericol1. Dacă o parte, pe baza informaţiilor de care dispune, are motive temeinice să creadă că viaţa, libertatea sau integritatea fizică a unei persoane la care se referă art. 28 paragraful 1 se află în pericol iminent direct pe teritoriul unei alte părţi, într-o asemenea situaţie de urgenţă, partea care are informaţiile le va transmite, fără întârziere, celeilalte părţi pentru a lua măsurile de protecţie corespunzătoare.2. Părţile la prezenta convenţie pot decide să-şi întărească cooperarea în ceea ce priveşte căutarea persoanelor dispărute, în special a copiilor dispăruţi, dacă informaţiile disponibile le determină să creadă că acestea/aceştia sunt victime ale traficului de fiinţe umane. În acest scop, părţile pot încheia între ele tratate bilaterale sau multilaterale.  +  Articolul 34Informaţii1. Partea solicitată va informa de îndată partea solicitantă asupra rezultatului final al acţiunii întreprinse în baza prezentului capitol. De asemenea, partea solicitată va informa de îndată partea solicitantă asupra oricăror circumstanţe care fac imposibilă îndeplinirea acţiunii respective sau care o pot întârzia în mod semnificativ.2. O parte poate, cu respectarea dreptului său intern, fără o solicitare prealabilă, să comunice celeilalte părţi informaţiile obţinute în cadrul propriilor investigaţii, când consideră că dezvăluirea unor asemenea informaţii poate ajuta partea destinatară în iniţierea şi desfăşurarea investigaţiilor şi procedurilor judiciare privind infracţiunile stabilite în conformitate cu prezenta convenţie sau pot conduce la o solicitare de cooperare formulată de această parte în baza prezentului capitol.3. Înaintea comunicării unor asemenea informaţii, partea care le oferă poate solicita păstrarea confidenţialităţii acestora sau utilizarea lor cu anumite condiţii. Dacă partea destinatară nu poate respecta o asemenea solicitare, va informa cealaltă parte, care va trebui să decidă atunci ce informaţii pot fi totuşi furnizate. Dacă partea primitoare acceptă informaţiile cu condiţiile prevăzute, atunci va fi obligată să le respecte.4. Toate informaţiile solicitate cu privire la art. 13, 14 şi 16 şi care sunt necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute de acestea vor fi transmise fără întârziere la solicitarea părţii interesate, cu respectarea art. 11.  +  Articolul 35Cooperarea cu societatea civilăFiecare parte va încuraja autorităţile statului şi oficialii publici să coopereze cu organizaţiile neguvernamentale, cu alte organizaţii relevante şi cu membrii societăţii civile, în stabilirea unor parteneriate strategice pentru îndeplinirea obiectivelor prezentei convenţii.  +  Capitolul VII Mecanismul de monitorizare  +  Articolul 36Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane1. Grupul de experţi pentru lupta împotriva traficului de fiinţe umane (denumit în continuare GRETA) va monitoriza aplicarea prezentei convenţii de către părţi.2. GRETA va fi compus din minimum 10 membri şi maximum 15 membri, luând în considerare menţinerea echilibrului geografic şi de gen, precum şi expertiza multidisciplinară. Aceştia vor fi aleşi de Comitetul părţilor pentru un mandat de 4 ani, reînnoibil o singură dată, dintre cetăţenii statelor părţi la prezenta convenţie.3. Alegerea membrilor GRETA va fi bazată pe următoarele principii: a) aceştia vor fi selectaţi dintre persoanele cu un înalt profil moral, cu o competenţă recunoscută în domeniul drepturilor omului, asistării şi protecţiei victimelor şi luptei împotriva traficului de fiinţe umane sau care au experienţă profesională în domeniile acoperite de prezenta convenţie; b) aceştia îşi vor desfăşura activitatea în nume propriu, vor fi independenţi şi imparţiali în exercitarea funcţiilor lor şi vor fi disponibili să îşi îndeplinească sarcinile într-o manieră eficientă; c) nu vor exista 2 membri GRETA cu cetăţenia aceluiaşi stat; d) aceştia vor reprezenta principalele sisteme de drept.4. Procedura de alegere a membrilor GRETA va fi decisă de Comitetul de Miniştri, după consultarea şi obţinerea acordului unanim al părţilor la prezenta convenţie, în termen de un an de la intrarea în vigoare a convenţiei. GRETA va adopta propriile reguli de procedură.  +  Articolul 37Comitetul părţilor1. Comitetul părţilor va fi compus din reprezentanţii statelor părţi la prezenta convenţie în cadrul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei şi din reprezentanţii părţilor la convenţie, care nu sunt membri ai Consiliului Europei.2. Comitetul părţilor va fi convocat de secretarul general al Consiliului Europei. Prima reuniune va fi organizată în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenţii, pentru a alege membrii GRETA. Comitetul părţilor se va reuni ulterior ori de câte ori o treime din numărul părţilor, preşedintele GRETA sau secretarul general solicită aceasta.3. Comitetul părţilor va adopta propriile reguli de procedură.  +  Articolul 38Procedura1. Procedura de evaluare va privi părţile la convenţie şi va fi împărţită în runde, a căror durată este stabilită de GRETA. La începutul fiecărei runde, GRETA va selecta prevederile specifice pe care se va baza procedura de evaluare.2. GRETA va stabili cele mai potrivite mijloace pentru desfăşurarea acestei evaluări. GRETA poate în special să adopte un chestionar pentru fiecare rundă de evaluare, care poate servi ca bază pentru evaluarea aplicării de către părţi a prezentei convenţii. Un asemenea chestionar va fi adresat tuturor părţilor. Părţile vor răspunde la chestionar, precum şi la alte solicitări de informaţii formulate de GRETA.3. GRETA poate solicita informaţii de la societatea civilă.4. GRETA poate organiza în subsidiar vizite de ţară în cooperare cu autorităţile naţionale şi cu persoana de contact stabilită de acestea din urmă şi, dacă este necesar, cu sprijinul experţilor naţionali independenţi. În timpul acestor vizite GRETA va fi asistată de specialişti în domenii specifice.5. GRETA va pregăti un proiect de raport, conţinând analiza sa asupra aplicării prevederilor pe care se bazează evaluarea, precum şi sugestiile şi propunerile sale privind modul în care partea în cauză poate soluţiona problemele identificate. Proiectul de raport va fi transmis pentru comentarii către partea care este evaluată. Comentariile acesteia vor fi luate în considerare de GRETA la redactarea raportului său.6. Pe această bază, GRETA va adopta raportul şi concluziile sale privind măsurile adoptate de partea în cauză pentru aplicarea prevederilor prezentei convenţii. Acest raport şi concluziile vor fi transmise părţii în cauză şi Comitetului părţilor. Raportul şi concluziile GRETA vor fi făcute publice de la adoptarea lor, împreună cu eventualele comentarii ale părţii implicate.7. Fără a aduce atingere procedurii stabilite în paragrafele 1-6, Comitetul părţilor poate adopta, pe baza raportului şi concluziilor GRETA, recomandări adresate acestei părţi: a) privind măsurile care trebuie luate pentru aplicarea concluziilor GRETA, stabilind, dacă este necesar, o dată pentru transmiterea de informaţii privind aplicarea acestora; şi b) având ca obiectiv promovarea cooperării cu acea parte pentru o aplicare corespunzătoare a prezentei convenţii.  +  Capitolul VIII Relaţia cu alte instrumente internaţionale  +  Articolul 39Relaţia cu Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizatePrezenta convenţie nu va afecta drepturile şi obligaţiile care rezultă din prevederile Protocolului privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, şi are ca scop întărirea protecţiei acordate de acesta şi dezvoltarea standardelor prevăzute de acesta.  +  Articolul 40Relaţia cu alte instrumente internaţionale1. Prezenta convenţie nu va afecta drepturile şi obligaţiile rezultând din alte instrumente internaţionale la care părţile la prezenta convenţie sunt părţi sau vor deveni părţi şi care conţin prevederi în domenii acoperite de prezenta convenţie şi care asigură o mai mare protecţie şi asistenţă pentru victimele traficului.2. Părţile la prezenta convenţie pot încheia între ele acorduri bilaterale sau multilaterale în domenii acoperite de prezenta convenţie, în scopul suplimentării şi întăririi prevederilor sale ori pentru a facilita aplicarea principiilor consacrate prin aceasta.3. Părţile care sunt membre ale Uniunii Europene vor aplica, în relaţiile lor reciproce, regulile comunitare şi ale Uniunii Europene, în măsura în care există reguli comunitare sau ale Uniunii Europene guvernând un aspect particular şi aplicabile unui caz specific, fără a aduce atingere obiectivului şi domeniului de aplicare a prezentei convenţii şi fără a afecta aplicarea sa integrală în relaţiile cu alte părţi.4. Nicio dispoziţie în prezenta convenţie nu va afecta drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile statelor şi indivizilor decurgând din dreptul internaţional, inclusiv dreptul internaţional umanitar şi dreptul internaţional al drepturilor omului, şi, în special, unde este cazul, Convenţia din 1951 şi Protocolul din 1967 privind statutul refugiaţilor, precum şi principiul nereturnării prevăzute de acestea.  +  Capitolul IX Modificarea convenţiei  +  Articolul 41Amendamente1. Orice propunere pentru modificarea prezentei convenţii, prezentată de o parte, va fi comunicată secretarului general al Consiliului Europei şi înaintată de acesta statelor membre ale Consiliului Europei, oricărui stat semnatar, oricărui stat parte, Comunităţii Europene, oricărui stat invitat să semneze această convenţie în conformitate cu prevederile art. 42 şi oricărui stat invitat să adere la această convenţie în conformitate cu art. 43.2. Orice amendament propus de o parte va fi comunicat către GRETA, care va prezenta Comitetului de Miniştri avizul său asupra modificării propuse.3. Comitetul de Miniştri va analiza amendamentul propus şi avizul prezentat de GRETA şi, după consultarea statelor părţi la prezenta convenţie şi obţinerea acordului lor unanim, poate adopta amendamentul.4. Textul oricărui amendament adoptat de Comitetul de Miniştri în conformitate cu paragraful 3 va fi înaintat părţilor în vederea acceptării.5. Orice amendament adoptat în conformitate cu paragraful 3 va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării perioadei de o lună de la data la care toate părţile au informat secretarul general că l-au acceptat.  +  Capitolul X Clauze finale  +  Articolul 42Semnarea şi intrarea în vigoare1. Prezenta convenţie va fi deschisă spre semnare pentru statele membre ale Consiliului Europei, statele nemembre care au participat la elaborarea sa şi Comunitatea Europeană.2. Prezenta convenţie este supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.3. Prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 10 semnatari, incluzând cel puţin 8 state membre ale Consiliului Europei, şi-au exprimat consimţământul de a fi legaţi de convenţie, în conformitate cu prevederile paragrafului 2.4. Dacă orice stat menţionat în paragraful 1 sau Comunitatea Europeană îşi exprimă ulterior consimţământul să fie legat de convenţie, aceasta va intra în vigoare în ceea ce îl priveşte în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare sau aprobare.  +  Articolul 43Aderarea la convenţie1. După intrarea în vigoare a prezentei convenţii, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, după consultarea părţilor la această convenţie şi obţinerea acordului lor unanim, poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, care nu a participat la elaborarea convenţiei, să adere la prezenta convenţie, printr-o decizie luată cu majoritatea prevăzută de art. 20 d din Statutul Consiliului Europei şi cu votul unanim al reprezentanţilor statelor contractante care au dreptul să fie reprezentate în Comitetul de Miniştri.2. Pentru orice stat care aderă, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de aderare la secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 44Aplicare teritorială1. Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, în momentul semnării sau al depunerii instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare ori aderare, să precizeze teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta convenţie.2. Orice parte poate, la o dată ulterioară, printr-o declaraţie adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenţii la orice alt teritoriu precizat în declaraţie, pentru ale cărui relaţii internaţionale este responsabil sau pentru care este autorizat să îşi asume obligaţii. Cu privire la un asemenea teritoriu, prezenta convenţie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii unei asemenea declaraţii de către secretarul general al Consiliului Europei.3. Orice declaraţie formulată în temeiul paragrafelor 1 şi 2 poate fi retrasă, cu privire la orice teritoriu menţionat într-o asemenea declaraţie, printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va avea efect în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la primirea unei asemenea notificări de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 45RezerveNicio rezervă nu poate fi formulată cu privire la oricare prevedere a prezentei convenţii, cu excepţia rezervei prevăzute de art. 31 paragraful 2.  +  Articolul 46Denunţarea1. Orice parte poate, în orice moment, să denunţe prezenta convenţie printr-o notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.2. O asemenea denunţare va avea efect din prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.  +  Articolul 47NotificăriSecretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, oricărui stat semnatar, oricărui stat parte, Comunităţii Europene, oricărui stat invitat să semneze prezenta convenţie în conformitate cu prevederile art. 42 şi oricărui stat invitat să adere la prezenta convenţie în conformitate cu prevederile art. 43: a) orice semnătură; b) depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; c) orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenţii în conformitate cu art. 42 şi 43; d) orice amendament adoptat în conformitate cu art. 41 şi data la care un asemenea amendament intră în vigoare; e) orice denunţare formulată în temeiul prevederilor art. 46; f) orice alt act, notificare sau comunicare privind prezenta convenţie; g) orice rezervă formulată în baza art. 45.Drept care, subsemnaţii, împuterniciţi în acest scop, am semnat prezenta convenţie.Încheiată la Varşovia la 16 mai 2005, în limbile engleză şi franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi depozitat în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecărui stat membru al Consiliului Europei, statelor nemembre care au participat la elaborarea prezentei convenţii, Comunităţii Europene şi oricărui stat invitat să adere la prezenta convenţie.------------