LEGE nr. 326 din 14 iulie 2006privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 10/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 624 din 19 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 10 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.3 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele completări:1. La articolul I punctul 2, după litera g) a articolului 5 se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Județului Mureș, pentru extinderea, modernizarea construcțiilor și dotarea laboratorului Unității fitosanitare;i) Institutul de Bioresurse Alimentare, pentru dotarea laboratorului propriu.2. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Beneficiarii prevăzuți la alin. (1) lit. d)-i) pot angaja credite bancare pentru cofinanțarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD. Rambursarea acestora se face prin recuperarea cheltuielilor eligibile, decontabile prin Programul SAPARD.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 14 iulie 2006.Nr. 326.---------------