HOTĂRÂRE nr. 902 din 12 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 14 iulie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRegulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2005, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 17 martie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul proiectelor de acte normative elaborate ca urmare a aprobării unui document de politici publice, instrumentele de prezentare şi motivare vor include în mod obligatoriu menţiuni referitoare la îndeplinirea procedurii prevăzute de Regulamentul privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005."2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Proiectul de act normativ elaborat de autorităţile publice competente se transmite concomitent, în copie, spre consultare, autorităţilor publice interesate în aplicarea acestuia, în funcţie de obiectul reglementării, precum şi ministrului de stat coordonator, numai după însuşirea acestuia, prin semnarea instrumentului de motivare, de conducătorul autorităţii publice iniţiatoare. (2) Autorităţile publice interesate în aplicarea acestuia şi miniştrii de stat analizează şi comunică iniţiatorului eventualele observaţii şi propuneri în termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului, dacă nu s-a stabilit un alt termen. (3) Proiectele de acte normative care urmăresc armonizarea legislaţiei naţionale cu prevederile comunitare se transmit spre analiză şi Ministerului Integrării Europene, însoţite de tabelul de concordanţă între actul comunitar propus să fie transpus şi proiectul de act normativ care îl transpune. (4) În această etapă de consultare proiectul de act normativ nu se transmite Ministerului Justiţiei decât în situaţia în care acesta are calitatea de minister coiniţiator. Pentru obţinerea avizului din punctul de vedere al legalităţii, proiectul de act normativ se transmite Ministerului Justiţiei în condiţiile art. 8 alin. (6)."3. La articolul 8, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) După definitivare, originalul proiectului de act normativ, însoţit de instrumentul de prezentare şi motivare, refăcut conform modificărilor operate, se transmite succesiv, spre avizare, de către iniţiator miniştrilor de stat, după caz, precum şi autorităţilor publice prevăzute la alin. (2). Ministrul de stat va dispune asupra categoriilor de proiecte de acte normative care îi vor fi transmise, în mod obligatoriu, spre avizare."4. La articolul 13, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:"(7) Avizul de oportunitate prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de 45 de zile de la data emiterii."5. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În situaţia în care proiectele de acte normative conţin modificări şi/sau completări ale actelor normative în vigoare, iniţiatorul are obligaţia de a transmite Secretariatului General al Guvernului un tabel comparativ cuprinzând reglementarea în vigoare şi reglementarea propusă. Proiectele de acte normative se înscriu pe agenda de lucru a Guvernului numai dacă îndeplinesc această cerinţă."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul delegat pentru relaţia cu Parlamentul,Mihai Alexandru VoicuBucureşti, 12 iulie 2006.Nr. 902.__________