HOTĂRÎRE Nr. 841 din 23 octombrie 1995privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 253 din 7 noiembrie 1995    În temeiul art. III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Transmiterea, fără plata, de la instituţia publică deţinătoare la o alta instituţie publică a bunurilor care nu mai sunt necesare instituţiei care le are în administrare, dar care pot fi folosite în continuare, se realizează cu respectarea condiţiilor şi a procedurilor prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Valorificarea bunurilor scoase din funcţiune în starea fizica în care se afla, a materialelor sau, după caz, a pieselor rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora se realizează potrivit regulamentului prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Instituţiile publice pot valorifica bunurile de natura mijloacelor fixe fără organizare de licitaţii, prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi de acelaşi fel, având cel puţin aceiaşi parametri. (2) În cazul în care la schimbarea bunurilor se solicita diferenţe de preţ, plata se aproba în prealabil de către ordonatorul principal de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 4Prezenta hotărâre nu se aplică în cazul bunurilor care implica apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pentru care procedurile de valorificare vor fi aprobate în mod distinct de către Guvern.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor poate emite norme metodologice în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 CONDIŢIILE ŞI PROCEDURILEde transmitere, fără plata, de la o instituţie publică la alta instituţie publică a unor bunuri aflate în stare de funcţionare1. Pot fi transmise, fără plata, către alte instituţii publice orice fel de bunuri, aflate în stare de funcţionare, indiferent de durata de folosinţă, dacă acestea nu mai sunt necesare instituţiei publice care le are în administrare sau dacă, potrivit reglementărilor în vigoare, instituţia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv.2. În vederea disponibilizarii lor, compartimentul de specialitate va întocmi un referat de disponibilizare în care descrie bunul ce urmează a fi disponibilizat, menţionînd toate caracteristicile tehnice ale acestuia (marca, anul fabricaţiei, data dării în folosinţă, durata de folosinţă, valoarea de inventar etc.).Referatul astfel întocmit va fi aprobat de către conducătorul instituţiei publice.3. Instituţia publică care disponibilizeaza bunuri va informa în scris alte instituţii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.4. În cazul în care, după 30 de zile, bunurile disponibilizate nu au fost solicitate de alte instituţii publice în vederea valorificării, se va utiliza procedura prevăzută în Regulamentul privind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice, cuprins în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.5. Instituţiile publice interesate în obţinerea unor bunuri pot solicita transmiterea, fără plata, a acestora şi după publicarea anunţului de vînzare prin licitaţie, dar nu mai tirziu de 5 zile anterioare datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei de vînzare.6. Transmiterea, fără plata, de la o instituţie publică la o alta instituţie publică se va face, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei publice care a disponibilizat bunul, precum şi cu avizul ordonatorului principal de credite al instituţiei publice care a solicitat transmiterea bunului.7. La predarea-primirea, fără plata, a bunurilor, conducătorii instituţiilor publice împreună cu conducătorii compartimentelor financiar-contabile răspund de înregistrarea în evidentele contabile a operaţiunilor privind ieşirea, respectiv intrarea în gestiune a bunurilor.  +  Anexa 2 REGULAMENTprivind valorificarea bunurilor scoase din funcţiune aparţinând instituţiilor publice  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale1.1. Pot fi valorificate, prin vînzare la licitaţie, bunurile scoase din funcţiune, după îndeplinirea procedurilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.1.2. Valorificarea prin vînzare a bunurilor scoase din funcţiune sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, potrivit legii, aflate în administrarea exclusiva a instituţiei publice se face prin organizarea de licitaţie publică deschisă cu strigare.1.3. În acest scop, conducătorul instituţiei publice va numi, prin decizie, o comisie de evaluare compusa din 3-5 membri, din care, în mod obligatoriu, fac parte: conducătorul compartimentului economic al instituţiei publice şi cîte un reprezentant din compartimentele administrativ şi financiar-contabile, precum şi alţi specialişti, după caz.1.4. Comisia de evaluare astfel constituită va întocmi un raport de evaluare a bunurilor scoase din funcţiune, a materialelor sau a pieselor rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, ce urmează a fi vîndute.În raportul întocmit de comisia de evaluare se va stabili preţul iniţial de vînzare. Raportul va fi aprobat de ordonatorul de credite bugetare al instituţiei publice respective.La evaluarea bunurilor se va avea în vedere preţul pieţei la bunuri de acelaşi fel, precum şi perioada de folosinţă a lor şi gradul de uzura.1.5. În cazul în care comisia de evaluare apreciază ca operaţiunea de demolare sau de dezmembrare a bunurilor scoase din funcţiune se face cu costuri mai ridicate decît sumele care s-ar obţine prin valorificarea acestora ca materiale sau piese rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii, aceasta poate propune conducătorului instituţiei publice organizarea licitaţiei pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune nedemolate sau nedezmembrate.  +  Capitolul 2 Publicitatea2.1. Pentru bunurile scoase din funcţiune, propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cît şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii, al căror preţ iniţial de vînzare este de peste 1.000.000 lei, instituţiile publice vor publică anunţul de vînzare în cotidianul Guvernului "Vocea României" sau, după caz, într-o publicaţie de raspindire locală, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru licitaţie.La aceeaşi dată, instituţiile publice afişează anunţul de vînzare la sediul propriu, iar în cazul instituţiilor publice care funcţionează pe raza comunelor îl vor afişa şi la sediul consiliului local.Pentru bunurile scoase din funcţiune propuse a fi valorificate nedemolate sau nedezmembrate, cît şi pentru materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii, al căror preţ iniţial de vînzare este sub 1.000.000 lei, publicitatea se va face numai prin afişare la sediul instituţiei publice, iar instituţiile publice care funcţionează pe raza comunelor vor afişa anunţul şi la sediul consiliului local cu cel puţin 30 de zile înainte de ţinerea licitaţiei.2.2. Anunţul de vînzare se prezintă comisiei de licitaţie spre avizare înainte de data publicării.  +  Capitolul 3 Conţinutul anunţului de vînzare prin licitaţie3.1. Anunţul privind vânzarea prin licitaţie va conţine următoarele informaţii: a) denumirea şi adresa instituţiei publice, precum şi locul unde pot fi vazute bunurile scoase din funcţiune sau, după caz, materialele sau piesele care fac obiectul licitaţiei; b) data până la care pot fi trimise adresele instituţiilor publice în vederea transmiterii fără plata în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre; c) adresa, data şi ora ţinerii licitaţiei de vînzare a bunurilor; d) numărul de telefon sau de fax unde se pot obţine relaţii despre bunul sau bunurile scoase din funcţiune, materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, scoase la vînzare, şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească potentialii achizitori spre a fi admişi la licitaţie; e) preţul de pornire a licitaţiei; f) cota de cheltuieli de participare.3.2. Documentele de participare la licitaţia de vînzare a bunurilor se primesc cu cel mult 5 zile înaintea datei stabilite pentru ţinerea licitaţiei de vînzare a bunurilor.  +  Capitolul 4 Condiţii de participare la licitaţie4.1. La licitaţiile de vînzare a bunurilor scoase din funcţiune sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, poate participa orice persoană fizica sau juridică potenţial cumparatoare, care prezintă, până la data ţinerii şedinţei de licitaţie, următoarele documente: a) chitanţa de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitaţie, eliberata de casieria instituţiei publice; b) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal, pentru persoanele juridice române, sau actul de identitate pentru persoanele fizice.  +  Capitolul 5 Organizarea procedurii de licitaţie5.1. Comisia de licitaţie se va numi prin decizie a conducătorului instituţiei publice şi va fi formată din minimum trei persoane:- preşedintele şi secretarul comisiei, din partea instituţiei publice care organizează vânzarea prin licitaţie;- alţi reprezentanţi, ca membri în comisia de licitaţie, care trebuie să fie specialişti cu experienta profesională în domeniu şi cu probitate morala.Nu pot face parte din comisie membrii comisiei de evaluare.Ordonatorii principali de credite bugetare pot stabili ca din comisiile de licitaţie organizate de instituţiile publice din subordine să facă parte şi un reprezentant al lor.5.2. Nu pot participa la licitaţie, în calitate de cumpărători, membrii comisiei de evaluare, membrii comisiei de licitaţie şi nici soţul (sotia), fraţii, copiii şi părinţii acestor membri.5.3. Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, excluzând de la participare pe cei care nu au prezentat în totalitate, până la începerea licitaţiei, documentele de participare.5.4. Şedinţa de licitaţie este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie.În ziua şi la ora stabilite pentru începerea licitaţiei, în cazul în care sunt minimum doi participanţi la licitaţie, preşedintele comisiei de licitaţie anunta obiectul licitaţiei, face prezenta participanţilor la licitaţie şi constata dacă sunt îndeplinite condiţiile legale pentru desfăşurarea acesteia, inclusiv cele de publicitate. Preşedintele anunta preţul iniţial de vînzare de la care se porneşte strigarea, cu precizarea salturilor de supralicitare stabilite de comisie.5.5. În cazul în care nu s-au prezentat minimum doi participanţi la licitaţie sau în care nici un ofertant nu a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia nu va avea loc, încheindu-se proces-verbal de constatare.5.6. Repetarea licitaţiei se va face numai după expirarea a cel puţin 15 zile de la data repetarii anunţului publicitar.În cazul când nici de această dată nu se prezintă cel puţin doi participanţi la licitaţie sau nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va relua după 5 zile.Dacă şi de această dată se prezintă un singur participant la licitaţie, acesta este examinat şi dacă îndeplineşte condiţiile de participare la licitaţie şi accepta preţul iniţial de vînzare, va fi declarat câştigător.În cazul în care nici de această dată nu s-a oferit cel puţin preţul de pornire a licitaţiei, comisia de evaluare poate propune conducătorului instituţiei publice diminuarea preţului de pornire şi organizarea unei noi licitaţii.5.7. Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ prin strigări, oferta care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei. Preşedintele comisiei de licitaţie anunta tare şi clar suma oferită de licitant.5.8. Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se striga o sumă mai mare, preşedintele comisiei de licitaţie anunta adjudecarea licitaţiei în favoarea participantului la licitaţie care a oferit ultima suma.5.9. După anunţarea cîştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declara închisă licitaţia, în urma căreia se întocmeşte procesul-verbal care se semnează de către comisia de licitaţie şi de către participanţii la licitaţie.5.10. Procesul-verbal împreună cu documentele privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei se arhiveaza la sediul instituţiei publice vânzătoare.5.11. Participanţii la licitaţie pot formula contestaţii în cazul în care considera că nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.Contestaţiile se depun la sediul instituţiei publice care a organizat licitaţia, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia.5.12. Instituţia publică este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 5 zile de la depunerea acesteia.5.13. Cistigatorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de vînzare-cumpărare şi sa achite integral preţul adjudecat al bunului în termen de 10 zile de la data licitaţiei.5.14. Materialele sau piesele rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora, care nu au putut fi valorificate prin licitaţie din lipsa de cumpărători sau pentru care ordonatorul de credite a decis pe propria răspundere că nu se justifica economic organizarea de licitaţii, vor fi valorificate prin unităţile care au ca obiect de activitate achiziţionarea de asemenea materiale sau piese prin oferte de preţ negociabile; în cazul în care s-au desfăşurat negocierile de preţ, acestea se vor consemna într-un proces-verbal de negociere.5.15. Bunurile, materialele sau piesele care nu au putut fi valorificate cu respectarea prevederilor prezentului regulament pot fi declasate şi casate în condiţiile legii, ordonatorul de credite bugetare fiind direct răspunzător pentru organizarea operaţiunilor respective, astfel încât sa nu existe posibilitatea sustragerii sau înlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi.  +  Capitolul 6 Dispoziţii finale6.1. Dispoziţiile prezentului regulament nu se aplică pentru bunurile aflate la misiunile diplomatice din străinătate.Modul de valorificare a acestor bunuri se va stabili prin norme elaborate de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Finanţelor.6.2. Sumele rezultate din vânzarea mijloacelor fixe scoase din funcţiune sau, după caz, a materialelor sau pieselor rezultate în urma demolarii sau dezmembrarii acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, după caz. Instituţiile publice finanţate integral din venituri extrabugetare îşi vor retine veniturile respective.6.3. Cota de cheltuieli de participare la licitaţie se va determina astfel încât sa nu depăşească cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.-----------------------