LEGE nr. 289 din 7 iulie 2006pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (3) va avea următorul cuprins:3. Gestionarea se realizează prin intermediul amenajării teritoriului și al urbanismului, care constituie ansambluri de activități complexe de interes general ce contribuie la dezvoltarea spațială echilibrată, la protecția patrimoniului natural și construit, la îmbunătățirea condițiilor de viață în localitățile urbane și rurale, precum și la asigurarea coeziunii teritoriale la nivel regional, național și european.2. La articolul 9, litera c) va avea următorul cuprins:c) gestionarea responsabilă a resurselor naturale, cu protecția mediului și a peisajului cultural;3. La articolul 9, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) conservarea și dezvoltarea diversității culturale.4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Activitățile principale de amenajare a teritoriului și de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu național a strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare durabilă în profil spațial, precum și urmărirea aplicării acestora în conformitate cu documentațiile de specialitate legal aprobate.(2) Politicile de dezvoltare durabilă în profil spațial prevăzute la alin. (1) se fundamentează pe conceptul strategic de dezvoltare spațială a României.(3) În procesul de implementare, conceptul strategic de dezvoltare spațială a României se va baza pe:a) un sistem de indicatori pentru fundamentarea procesului de luare a deciziilor;b) o metodologie de prioritizare a proiectelor.5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, având în această calitate următoarele atribuții:a) elaborarea conceptului strategic de dezvoltare spațială a României;b) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului național;c) elaborarea Planului de amenajare a teritoriului regional, care fundamentează planurile de dezvoltare regională;d) elaborarea Regulamentului general de urbanism;e) avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de amenajare a teritoriului și de urbanism;f) colaborarea cu ministerele, precum și cu celelalte organe ale administrației publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului și al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;g) colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, cu consiliile județene și consiliile locale, precum și urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale și liniile directoare în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului la nivel regional, județean și local;h) avizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, potrivit competențelor stabilite prin prezenta lege.(2) În vederea asigurării coerenței măsurilor de dezvoltare regională în ansamblul dezvoltării teritoriului național, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului:a) va desemna un reprezentant în Consiliul Național pentru Dezvoltare Regională;b) va desemna câte un reprezentant fără drept de vot, care va face parte din consiliile pentru dezvoltare regională;c) va delega din cadrul structurilor proprii, pentru agențiile de dezvoltare regională, cel puțin un specialist în amenajarea teritoriului și urbanism.6. Articolul 32 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 32(1) În cazul în care prin documentația înaintată se solicită o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism aprobate pentru zona respectivă, prin certificatul de urbanism se poate solicita elaborarea unei alte documentații de urbanism prin care să se justifice și să se demonstreze posibilitatea intervenției urbanistice solicitate. După aprobarea noii documentații de urbanism - Plan urbanistic zonal sau Plan urbanistic de detaliu - se poate întocmi documentația tehnică în vederea obținerii autorizației de construire.(2) Noua documentație de urbanism, cuprinzând intervenția solicitată, poate fi aprobată numai după o perioadă de 12 luni de la data aprobării documentației de urbanism inițiale.(3) Modificările aduse reglementărilor din Planul urbanistic general asupra procentului de ocupare al terenului (POT) și distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei se stabilesc prin Planul urbanistic de detaliu, iar cele aduse regimului de construire, funcțiunii zonei, înălțimii maxime admise, coeficientului de utilizare al terenului (CUT) și retragerii clădirilor față de aliniament se stabilesc prin planurile urbanistice zonale.7. La articolul 37, alineatele (1), (2) și (3) vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) În scopul îmbunătățirii calității deciziei referitoare la dezvoltarea spațială durabilă, în coordonarea președinților consiliilor județene și a primarilor de municipii și orașe, respectiv a primarului general al municipiului București, se constituie Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, ca organ consultativ cu atribuții de avizare, expertizare tehnică și consultanță.(2) Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism este formată din specialiști din domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului, secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-șef.(3) Componența nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism și regulamentul de funcționare se aprobă de consiliul județean, consiliul local municipal, orășenesc, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, la propunerea președintelui consiliului județean, a primarului, respectiv a primarului general al municipiului București, pe baza recomandărilor asociațiilor profesionale din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor, instituțiilor de învățământ superior și ale arhitectului-șef.8. La articolul 38, alineatele (2^1) și (3) vor avea următorul cuprins:(2^1) Registrul Urbaniștilor din România se înființează ca instituție publică, autonomă, cu personalitate juridică, finanțată integral din venituri proprii, care se constituie din tarifele de atestare sau de examinare în vederea dobândirii dreptului de semnătură, de înscriere în Registrul urbaniștilor și de exercitare a dreptului de semnătură, precum și din alte surse legale.(3) Regulamentul privind dobândirea dreptului de semnătură, precum și Regulamentul referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România se aprobă prin hotărâre a organului de conducere al Registrului Urbaniștilor din România, cu avizul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, și se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.9. La articolul 46, litera f) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:f) stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice reperate;10. La articolul 46, după litera h) a alineatului (2) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone.11. La articolul 46, după litera c) a alineatului (3) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone.12. Articolul 51 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, prevăzute în prezenta lege, se finanțează din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, din bugetul de stat și din venituri proprii constituite la Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în baza art. 40 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, precum și, după caz, de persoane juridice și fizice interesate în dezvoltarea unei localități sau a unei zone din cadrul acesteia.(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetele anuale fonduri pentru elaborarea sau actualizarea, după caz, a planurilor de amenajare a teritoriului, a planurilor de urbanism, a hărților de risc natural, precum și a studiilor de fundamentare necesare în vederea elaborării acestora.(3) În vederea cofinanțării de la bugetul de stat a hărților de risc/hazard, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului va elabora norme metodologice de cofinanțare a hărților de risc/hazard, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.13. Articolul 55 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Finanțarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cu caracter deosebit, pentru zone și localități care necesită cercetări și studii complexe, se face și din fonduri destinate cercetării, dezvoltării regionale și altele, în condițiile stabilite de ministere și de alți factori implicați.(2) În cazul documentațiilor de urbanism aprobate, entitatea achizitoare poate organiza, în condițiile legii, concurs de soluții pentru ilustrare urbanistică, deschis specialiștilor din domeniul arhitecturii și urbanismului, finanțat din aceleași fonduri prevăzute la alin. (1).14. La articolul 57, literele a) și b) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:a) informarea populației, cel puțin prin afișare la primărie și anunț public în presă;b) consultarea populației, anterior aprobării documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului;15. La articolul 59, litera c) va avea următorul cuprins:c) conținutul documentațiilor de urbanism care urmează a fi supuse aprobării, precum și al documentațiilor aprobate, conform legii.16. La articolul 62, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația neactualizării documentațiilor de urbanism până la expirarea termenelor de valabilitate prevăzute prin hotărârile de aprobare a acestora, se suspendă eliberarea autorizațiilor de construire/desființare, conform legii.17. Articolul 63 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 63(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea civilă, contravențională, disciplinară, administrativă sau penală, după caz, potrivit legii.(2) Constituie contravenții următoarele fapte:a) refuzul instituțiilor publice de a furniza informații care, prin natura lor, sunt publice, pentru desfășurarea corespunzătoare a activității de amenajare a teritoriului și de urbanism;b) supunerea spre avizare sau aprobare a unei documentații de urbanism incomplete ori care conține date eronate;c) avizarea și aprobarea de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism semnate de alte persoane decât cele stabilite prin lege;d) neîndeplinirea atribuțiilor privind exercitarea controlului asupra modului de respectare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism;e) neluarea măsurilor prevăzute de lege în cazul nerespectării prevederilor din documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism.18. După articolul 63 se introduc două noi articole, articolele 63^1 și 63^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 63^1Contravențiile prevăzute la art. 63 alin. (2) se sancționează astfel:a) nerespectarea prevederilor lit. a) și b), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;b) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.000 lei la 9.000 lei;c) nerespectarea prevederilor lit. d) și e), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei.Art. 63^2. - Contravențiilor prevăzute la art. 63 alin. (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.19. Articolul 64 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 64(1) Faptele de încălcare a prezentei legi se constată de organele de control al activității de amenajare a teritoriului și de urbanism ale consiliilor județene și locale, de reprezentanți ai instituțiilor publice de specialitate ale autorităților centrale implicate în avizare, precum și de Inspectoratul de Stat în Construcții.(2) Documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism aprobate fără avizele prevăzute de reglementările în vigoare sunt nule.20. Anexa nr. 1 "Categorii de documentații de amenajare a teritoriului și de urbanism. Competențe de avizare și de aprobare a acestora" va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1
  CATEGORII DE DOCUMENTAȚII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ȘI DE URBANISM.
  COMPETENȚE DE AVIZARE ȘI DE APROBARE A ACESTORA
   Nr.        Categorii de                Avizează                 Aprobă crt.       documentații ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   0             1                         2                       3 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           A. Amenajarea teritoriului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       - Plan de amenajare a teritoriului ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   1. Național                  Guvernul                  Parlamentul ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   2. Zonal                     - Ministerul              - Consiliile județene      - Regional sau            Transporturilor,          - Consiliile locale      interjudețean             Construcțiilor și         - Consiliul General      - Interorășenesc          Turismului                al Municipiului      sau intercomunal          - Organisme centrale și   București      - Frontalier              teritoriale interesate      - Metropolitan,      periurban al      principalelor municipii      și orașe ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   3. Județean                  - Ministerul              - Consiliul județean                                Transporturilor,          - Consiliul General                                Construcțiilor și         al Municipiului                                Turismului                București                                -  Organisme centrale și                                teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  B. Urbanism ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         - Plan urbanistic general și regulament local aferent acestuia ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   4. Municipiul                - Ministerul              - Consiliul General      București                 Transporturilor,          al Municipiului                                Construcțiilor și         București                                Turismului                                - Organisme centrale și                                teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   5. Municipiu                 - Ministerul              - Consiliul local al                                Transporturilor,          municipiului                                Construcțiilor și                                Turismului                                - Consiliul județean                                - Organisme centrale și                                teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   6. Oraș                      - Consiliul județean      - Consiliul local al                                - Organisme centrale și   orașului                                locale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   7. Comună                    - Consiliul județean      - Consiliul local al                                - Organisme centrale și   comunei                                locale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   8. Municipii, orașe și       - Ministerul              - Consiliul local al      comune ce includ          Transporturilor,          municipiului/      stațiuni balneare/        Construcțiilor și         orașului/comunei,      turistice declarate       Turismului                după caz                                - Consiliul județean                                - Organisme centrale și                                teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          - Plan urbanistic zonal și regulament local aferent acestuia ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   9. Zona centrală a           - Ministerul              - Consiliul General      municipiului București,   Transporturilor,          al Municipiului      precum și alte zone       Construcțiilor și         București      funcționale de interes    Turismului                                - Organisme centrale și                                teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  10. Zona centrală a           - Ministerul              - Consiliile locale      municipiului și alte      Transporturilor,          municipale      zone funcționale de       Construcțiilor și      interes                   Turismului                                - Consiliul județean                                - Organisme centrale și                                teritoriale interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  11. Zona centrală a           - Consiliul județean      - Consiliile locale      orașului, satului,        - Organisme centrale și   orășenești sau      precum și alte zone       teritoriale interesate    comunale      funcționale de interes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  12. - Zone protejate ori      - Ministerul              - Consiliile locale      asupra cărora s-a         Transporturilor,          - Consiliul Genera]      instituit un tip de       Construcțiilor și         al Municipiului      restricție, precum și     Turismului                București      cele care depășesc        - Consiliul județean      limita unei unități       - Organisme centrale și      administrativ-            teritoriale interesate      teritoriale      - Zone protejate ori      asupra cărora s-a      instituit un tip de      restricție, precum și      cele care depășesc      limita unei unități      administrativ-      teritoriale, pentru      municipiul București ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          - Plan urbanistic de detaliu ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  13. - Imobile clasate în      - Consiliul județean      - Consiliile locale      lista monumentelor        - Ministerul Culturii și  - Consiliul General      istorice și cele care se  Cultelor                  al Municipiului      amplasează în zone        - Organisme centrale și   București      protejate                 teritoriale interesate      - Imobile clasate în      lista monumentelor      istorice și cele care se      amplasează în zone      protejate, pentru      municipiul București ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  14. Alte imobile              - Organisme teritoriale   - Consiliile locale                                interesate ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           C. Regulament de urbanism ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  15. Regulament general de     - Ministerul              - Guvernul      urbanism                  Transporturilor,                                Construcțiilor și                                Turismului                                - Organisme centrale și                                teritoriale interesate
  21. La anexa nr. 2 "Definirea termenilor utilizați în lege", după termenul "zonă de protecție" se introduce un nou termen cu următorul cuprins:– Zonă de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.
   +  Articolul IILegea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIILa data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii organului de conducere al Registrului Urbaniștilor din România pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură, precum și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, Hotărârea Guvernului nr. 1.519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea Registrului Urbaniștilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 961 din 20 octombrie 2004, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 7 iulie 2006.Nr. 289.-------