HOTĂRÂRE nr. 867 din 28 iunie 2006pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 13 iulie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 şi 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează normele şi criteriile de atestare ale staţiunilor turistice în scopul protejării, conservării şi valorificării resurselor turistice.  +  Articolul 2Se atestă ca staţiune turistică de interes naţional sau local, după caz, localitatea ori partea unei localităţi care dispune de resurse naturale şi antropice, evidenţiate în Registrul patrimoniului turistic şi care îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 3 (1) Atestarea staţiunilor turistice se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv Autorităţii Naţionale pentru Turism, o cerere-tip, potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 2, şi documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice, care trebuie să cuprindă: a) monografia turistică, cu următoarele capitole principale:- consideraţii generale privind poziţia geografică, infrastructura, cadrul natural, cadrul socioeconomic, probleme de mediu şi factori naturali de risc;- analiza potenţialului turistic în funcţie de tipul staţiunii turistice: factorii naturali de cură, bioclimatul zonei, domeniul schiabil;- nivelul actual de valorificare din punct de vedere turistic: structuri de primire turistice, structuri de agrement, informaţii privind circulaţia turistică; b) documentaţiile privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, avizată şi aprobată conform anexei nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare, respectiv:- planul urbanistic general şi regulamentul aferent acestuia;- planul urbanistic zonal şi regulamentul local aferent acestuia; c) fişa staţiunii turistice, cu prezentarea detaliată a criteriilor îndeplinite, conform anexei nr. 1, şi, după caz, a celor suplimentare; d) studii şi documente care să argumenteze atestarea staţiunii turistice şi a specificului ei determinat de resursele turistice de care dispune. (2) Staţiunile turistice atestate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri au obligaţia de a depune documentaţia prevăzută la alin. (1) în termen de un an.  +  Articolul 5Documentaţia pentru atestarea staţiunii turistice se depune la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia, întocmeşte proiectul de hotărâre a Guvernului pentru atestarea staţiunii turistice. În cazul în care localitatea sau partea din localitate nu întruneşte toate criteriile pentru a fi atestată ca staţiune turistică, Autoritatea Naţională pentru Turism va informa în scris, în acelaşi termen, autoritatea administraţiei publice locale interesate.  +  Articolul 6În scopul unei mai bune informări a turiştilor şi pentru îmbunătăţirea cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice, localităţile ori părţi ale acestora, atestate ca staţiuni turistice de interes naţional sau local, vor fi semnalizate pe drumurile naţionale şi judeţene cu panouri indicatoare, la intrarea în staţiunea turistică.  +  Articolul 7 (1) Achiziţionarea panourilor indicatoare se realizează de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază teritorială se află staţiunea turistică, în condiţiile legii. (2) Panourile indicatoare trebuie să aibă următoarele caracteristici: dimensiuni de 1.000 mm x 400 mm, se execută din tablă emailată, în culori alb 100% şi maro pantone 291 C 100%, având conţinutul: "Staţiune turistică de interes naţional" sau "Staţiune turistică de interes local", după caz, şi se montează pe suport la intrarea în localitate, sub indicatorul cuprinzând denumirea localităţii. (3) Consiliile locale au obligaţia de a monta şi de a întreţine panourile indicatoare prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 8 (1) Staţiunea turistică atestată este administrată de consiliul local al unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială se află. (2) Autoritatea administraţiei publice locale are obligaţia de a respecta criteriile prevăzute în anexa nr. 1, care au stat la baza atestării acesteia. (3) Veniturile obţinute din taxa hotelieră sunt destinate cu precădere dezvoltării turismului pe plan local şi promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de reabilitare a infrastructurii turistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 9 (1) Centrele de informare turistică sunt servicii specializate care funcţionează în subordinea consiliilor judeţene, după caz, şi în colaborare cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism. (2) În staţiunile turistice de interes naţional sau local existente consiliile judeţene vor organiza centre de informare turistică în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Sediile centrelor de informare turistică trebuie să fie situate în centrul localităţilor, pe străzi cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădiri independente sau la parterul unor imobile cu acces facil pentru turişti.  +  Articolul 10 (1) Staţiunile turistice atestate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân atestate ca atare în măsura în care corespund criteriilor prezentului act normativ. (2) În situaţia în care staţiunile turistice atestate anterior nu îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 1, au obligaţia ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să ia măsurile necesare pentru îndeplinirea acestor criterii.  +  Articolul 11 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin Autoritatea Naţională pentru Turism, propune retragerea atestării unei staţiuni turistice, prin hotărâre a Guvernului, în următoarele cazuri: a) staţiunea turistică atestată conform legislaţiei anterioare nu îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1 în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; b) staţiunea turistică atestată nu mai îndeplineşte criteriile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Evaluarea îndeplinirii normelor şi criteriilor cuprinse în prezenta hotărâre se realizează de către reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, respectiv ai Autorităţii Naţionale pentru Turism.  +  Articolul 12Lista localităţilor sau părţi ale unor localităţi atestate ca staţiuni turistice de interes naţional ori local este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de atestare a staţiunilor turistice, precum şi pentru declararea unor localităţi ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 23 octombrie 2002, cu completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyκlyMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blagap. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Constantin GheorgheMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 28 iunie 2006.Nr. 867.  +  Anexa 1 CRITERII DE ATESTARE A STAŢIUNILOR TURISTICE
    Nr. crt.CriteriulStaţiuni turistice de interes naţionalStaţiuni turistice de interes local
    0123
    I.Cadrul natural, factorii naturali de cură şi calitatea mediului    
    1.Amplasarea într-un cadru natural fără factori poluanţixx
    2.Existenţa studiilor şi documentelor care atestă prezenţa şi valoarea factorilor naturali de cură (ape minerale, nămol, lacuri terapeutice, saline, bioclimat) din punct de vedere calitativ şi cantitativxx
    3.Constituirea perimetrelor de protecţie ecologică, hidrogeologică şi sanitară a factorilor naturali de cură, în conformitate cu legislaţia în vigoarexx
    II.Accesul şi drumurile spre/în staţiune    
    4.Drum rutier modernizatxx
    5.Transport în comun între staţiunea turistică şi gara care o deserveştexx
    6.Trenurile cu regim de rezervare a locurilor, inclusiv vagoanele de dormit, trebuie să oprească în gara care deserveşte staţiunea turisticăx-
    III.Utilităţi urban-edilitare    
    7.Spaţii comerciale şi pentru activităţi de prestări de servicii: bancă, schimb valutar, agenţie de turismxspaţii comerciale
    8.Săli de spectacole şi de conferinţex-
    9.Asistenţă medicală permanentă şi mijloc de transport pentru urgenţe medicalex-
    10.Asistenţă medicală balneară, după caz, acreditată conform normelor legale în vigoarexx
    11.Punct de prim ajutor-x
    12.Punct farmaceuticxx
    13.Amenajarea şi iluminarea locurilor de promenadăxx
    14.Apă curentăxx
    15.Canalizare centralizatăxx
    16.Energie electricăxx
    17.Dotări tehnice pentru exploatarea, protecţia şi utilizarea resurselor minerale terapeuticexx
    IV.Structuri de primire turistice şi de agrement    
    18.Număr minim de locuri în structuri de primire turistice clasificate, cu excepţia campingurilor500100
    19.Amenajări şi dotări pentru servicii de revigorare în spaţii construite, săli pentru întreţinere (fitness)xx
    20.Amenajări şi dotări pentru relaxare în aer liber, inclusiv terenuri sportive52
    21.Terenuri de joacă pentru copii52
    22.Parc amenajatxx
    23.Număr minim de trasee turistice montane omologate, marcate şi afişate, dacă este cazul42
    24.Bază pentru valorificarea resurselor naturale terapeutice, dacă este cazulxx
    25.Amenajări şi dotări pentru plimbări sau pentru practicarea sporturilor nautice, dacă este cazulxx
    26.Localităţile sau părţile de localităţi care dispun de condiţii pentru practicarea schiului trebuie să aibă amenajate cel puţin o pârtie de schi omologată şi mijloacele de transport pe cablu corespunzătoarexx
    27.Localităţile sau părţile de localităţi de pe litoral trebuie să dispună de plajă amenajată, posturi de salvare acvatică - salvamar şi posturi de prim ajutorxx
    28.Localităţile montane trebuie să dispună de servicii de salvare montană - salvamontxx
    29.Organizarea de evenimente turistice, culturale, sportivexx
    V.Informarea şi promovarea turistică    
    30.Centre de informare şi promovare turistică, cu personal permanent care să deservească exclusiv centrulxx
    31.Asigurarea legăturii permanente on-line între structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi centrul de informare şi promovare turisticăxx
    32.Realizarea de materiale de promovare a staţiunii turistice şi a zoneixx
    33.Semnalizarea obiectivelor turistice cu indicatoare de orientare şi informarexx
   +  Anexa 2               CERERE DE ATESTARE CA STAŢIUNE TURISTICĂ DE INTERES                           NAŢIONAL/LOCAL (DUPĂ CAZ)                                    (model)           MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI                      AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM                              Domnule preşedinte,    Consiliul Local .................., judeţul ................, vă înaintează  documentaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului  nr. 867/2006 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a  staţiunilor turistice, în vederea atestării ca staţiune turistică de interes  naţional/local (după caz) a localităţii .....................................    Data .............. Semnătura ..................  +  Anexa 3 LISTAlocalităţilor atestate ca staţiunituristice de interes naţional, respectiv localI. Staţiuni turistice de interes naţional:1. Amara - judeţul Ialomiţa2. Azuga - judeţul Prahova3. Buşteni - judeţul Prahova4. Buziaş - judeţul Timiş5. Băile Govora - judeţul Vâlcea6. Băile Felix - judeţul Bihor7. Băile Herculane - judeţul Caraş-Severin8. Băile Olăneşti - judeţul Vâlcea9. Băile Tuşnad - judeţul Harghita10. Câmpulung Moldovenesc - judeţul Suceava11. Cap Aurora - judeţul Constanţa12. Călimăneşti-Căciulata - judeţul Vâlcea13. Costineşti - judeţul Constanţa14. Covasna - judeţul Covasna15. Eforie Nord - judeţul Constanţa16. Eforie Sud - judeţul Constanţa17. Geoagiu-Băi - judeţul Hunedoara18. Gura Humorului - judeţul Suceava19. Jupiter - judeţul Constanţa20. Mamaia - judeţul Constanţa21. Mangalia - judeţul Constanţa22. Moneasa - judeţul Arad23. Neptun-Olimp - judeţul Constanţa24. Poiana Braşov - judeţul Braşov25. Predeal - judeţul Braşov26. Pucioasa - judeţul Dâmboviţa27. Slănic - judeţul Prahova28. Saturn - judeţul Constanţa29. Sinaia - judeţul Prahova30. Sângeorz-Băi - judeţul Bistriţa-Năsăud31. Slănic-Moldova - judeţul Bacău32. Sovata - judeţul Mureş33. Târgu Ocna - judeţul Bacău34. Techirghiol - judeţul Constanţa35. Vatra Dornei - judeţul Suceava36. Venus - judeţul Constanţa37. Voineasa - judeţul VâlceaII. Staţiuni turistice de interes local:1. 1 Mai - judeţul Bihor2. Albac - judeţul Alba3. Albeştii de Muscel(Bughea de Sus) - judeţul Argeş4. Arieşeni - judeţul Alba5. Balvanyos - judeţul Covasna6. Bazna - judeţul Sibiu7. Bălţăteşti - judeţul Neamţ8. Băile Homorod - judeţul Harghita9. Băile Turda - judeţul Cluj10. Băile Băiţa - judeţul Cluj11. Borsec - judeţul Harghita12. Borşa - judeţul Maramureş13. Bran - judeţul Braşov14. Breaza - judeţul Prahova15. Călacea - judeţul Timiş16. Cheia - judeţul Prahova17. Crivaia - judeţul Caraş-Severin18. Durău - judeţul Neamţ19. Harghita-Băi - judeţul Harghita20. Horezu - judeţul Vâlcea21. Izvoru Mureşului - judeţul Harghita22. Lacu Roşu - judeţul Harghita23. Lacu Sărat - judeţul Brăila24. Lipova - judeţul Arad25. Moieciu - judeţul Braşov26. Ocna Şugatag - judeţul Maramureş27. Păltiniş - judeţul Sibiu28. Pârâul Rece - judeţul Braşov29. Praid - judeţul Harghita30. Săcelu - judeţul Gorj31. Sărată Monteoru - judeţul Buzău32. Secu - judeţul Caraş-Severin33. Semenic - judeţul Caraş-Severin34. Snagov - judeţul Ilfov35. Stâna de Vale - judeţul Bihor36. Straja - judeţul Hunedoara37. Soveja - judeţul Vrancea38. Tăşnad - judeţul Satu Mare39. Timişu de Sus - judeţul Braşov40. Tinca - judeţul Bihor41. Trei Ape - judeţul Caraş-Severin42. Vălenii de Munte - judeţul Prahova43. Vaţa de Jos - judeţul Hunedoara44. Zona Fântânele - judeţul Cluj45. Zona Muntele Băişorii - judeţul Cluj----