LEGE nr. 287 din 6 iulie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 606 din 13 iulie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin contract."2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Prezenta ordonanţă se aplică şi în situaţia în care locatarul/utilizatorul unui bun care face obiectul unui contract de leasing încheie cu un alt locatar/utilizator, denumit locatar/utilizator final, un contract de leasing având ca obiect acelaşi bun. Contractul de leasing încheiat cu locatarul/utilizatorul final se va încheia după obţinerea acordului prealabil scris al locatorului/finanţatorului iniţial şi îndeplinirea de către locatar/utilizator a condiţiilor cerute societăţilor de leasing. În aceste cazuri, desfiinţarea titlului locatarului/utilizatorului iniţial din orice motive va conduce la încetarea de drept a contractului de leasing încheiat între acesta din urmă şi locatarul/utilizatorul final."3. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Operaţiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile prin natura lor sau care devin imobile prin destinaţie, precum şi bunuri mobile, aflate în circuitul civil, cu excepţia înregistrărilor pe bandă audio şi video, a pieselor de teatru, a manuscriselor, a brevetelor, a drepturilor de autor şi a bunurilor necorporale."4. La articolul 2, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) valoare reziduală reprezintă valoarea la care, după achitarea de către utilizator a tuturor ratelor de leasing prevăzute în contract, precum şi a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către locatar/utilizator şi este stabilită de părţile contractante; d) rata de leasing reprezintă:- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părţilor;- în cazul leasingului operaţional, chiria se stabileşte prin acordul părţilor;".5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În cadrul unei operaţiuni de leasing, poate avea calitatea de locator/finanţator o societate de leasing, persoană juridică română sau străină. (2) Orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, poate avea calitatea de locatar/utilizator, în condiţiile legii române."6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Pentru efectuarea unei operaţiuni de leasing, orice persoană fizică sau juridică formulează o cerere fermă, în care să precizeze bunul care va constitui obiectul contractului de leasing. Cererea se transmite societăţii de leasing împreună cu actele din care să rezulte situaţia financiară a solicitantului."7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin contractul de leasing - financiar sau operaţional -, obligaţia de a asigura bunul revine locatorului/finanţatorului, care are libertatea în privinţa alegerii asigurătorului, dacă părţile nu au convenit altfel. Costurile asigurării sunt în sarcina locatarului/utilizatorului, dacă prin contract părţile nu convin altfel."8. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Contractul de leasing trebuie să cuprindă, pe lângă părţile contractante, cel puţin următoarele elemente: a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaţional; b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de identificare a acestuia; c) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora; d) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului; e) clauza privind obligaţia asigurării bunului; f) valoarea totală a contractului de leasing. (2) Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute la alin. (1), următoarele: a) valoarea de intrare a bunului; b) valoarea reziduală a bunului convenită de părţi, când este cazul; c) valoarea avansului; d) rata de leasing."9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Contractul de leasing se încheie în scris. În cazul încetării contractului de leasing din culpa utilizatorului sau prin dispariţia totală a bunului prin furt, daună totală, distrugere totală, definită potrivit legii, survenită înainte de împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a contractului, acesta nu îşi schimbă natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing este tratat fiscal şi contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing."10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii."11. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Locatorul/finanţatorul se obligă: a) să respecte dreptul locatarului/utilizatorului de a alege furnizorul de bunuri, potrivit intereselor sale; b) să contracteze bunul cu furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condiţiile expres formulate de către acesta sau, după caz, să dobândească dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator; c) să încheie contract de leasing cu locatarul/utilizatorul şi să transmită acestuia, în temeiul contractului de leasing, drepturile ce derivă din contract, cu excepţia dreptului de dispoziţie, iar în cazul programelor pentru calculator, să transmită dreptul de utilizare asupra programelor pentru calculator către locatar/utilizator, fără a-şi mai putea exercita acest drept pe perioada derulării contractului de leasing; d) să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale; e) să îi garanteze locatarului/utilizatorului folosinţa liniştită a bunului, în condiţiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale; f) să asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul de leasing părţile nu au convenit altfel."12. La articolul 10, partea introductivă şi literele a), c), d), e), g), h) şi i) vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - Locatarul/utilizatorul se obligă: a) să efectueze recepţia şi să primească bunul la termenul şi în condiţiile de livrare agreate cu furnizorul;...................................................................... c) să nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing decât cu acordul finanţatorului; d) să achite toate sumele datorate conform contractului de leasing - rate de leasing, asigurări, impozite, taxe -, în cuantumul şi la termenele menţionate în contract; e) să suporte cheltuielile de întreţinere, precum şi orice alte cheltuieli aferente bunului sau din contractul de leasing;...................................................................... g) să permită locatorului/finanţatorului verificarea periodică a stării şi a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing; h) să îl informeze pe locator/finanţator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terţ; i) să nu aducă modificări bunului şi să nu schimbe locul declarat în contract fără acordul locatorului/finanţatorului."13. La articolul 12, partea introductivă şi litera a) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - În temeiul contractului de leasing, locatarul/utilizatorul are următoarele drepturi: a) de acţiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaţiilor privind livrarea, calitatea, asistenţa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanţie şi postgaranţie, locatorul/finanţatorul fiind exonerat de orice răspundere;".14. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Drepturile locatorului/finanţatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic, în situaţia în care locatarul/utilizatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie. (2) Dacă locatarul/utilizatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alin. (1) se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare. (3) Drepturile locatarului/utilizatorului asupra bunului utilizat în baza unui contract de leasing sunt opozabile judecătorului-sindic şi creditorilor în situaţia în care locatorul/finanţatorul se află în reorganizare judiciară şi/sau faliment, în conformitate cu prevederile legale în materie. (4) Dacă locatorul/finanţatorul se află în dizolvare şi/sau lichidare, dispoziţiile alin. (3) se aplică şi lichidatorului numit potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4) drepturile locatarului/utilizatorului prevăzute de prezenta ordonanţă şi cele stipulate în contractul de leasing vor urmări bunul aflat în proprietatea oricărui dobânditor al acestuia, în condiţiile în care au fost respectate întocmai drepturile locatorului/finanţatorului."15. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) În cazul în care locatarul/utilizatorul refuză să primească bunul la termenul agreat cu furnizorul şi/sau în contractul de leasing ori dacă se află în stare de reorganizare judiciară şi/sau faliment, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing cu daune-interese. (2) Locatorul/finanţatorul nu răspunde dacă bunul care face obiectul contractului de leasing nu este livrat sau este livrat necorespunzător locatarului/utilizatorului de către furnizor."16. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing."17. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Dacă locatorul/finanţatorul nu respectă dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului, aşa cum este prevăzut în prezenta ordonanţă, locatorul/finanţatorul datorează daune-interese egale cu totalul prejudiciului produs prin încălcarea acestei obligaţii, iar instanţa judecătorească învestită cu stabilirea daunelor-interese va putea pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare."18. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Dacă în timpul derulării contractului de leasing locatorul/finanţatorul înstrăinează bunul, respectiv cesionează dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator altei societăţi de leasing, dobânditorul este legat de aceleaşi obligaţii contractuale ca şi locatorul/finanţatorul care a înstrăinat bunul, respectiv transmiţătorul care a cesionat dreptul definitiv de utilizare asupra programului pentru calculator."19. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului, locatorul/finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului."20. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Societăţile de leasing sunt societăţi comerciale care au ca obiect principal de activitate desfăşurarea operaţiunilor de leasing şi au un capital social minim, subscris şi vărsat integral în numerar, la înfiinţare, egal cu echivalentul în monedă naţională - leu - al sumei de 200.000 euro."21. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Cumularea calităţii de furnizor şi finanţator este permisă cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe."22. După articolul 19 se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzând articolul 19^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL V^1Auditarea situaţiilor financiare anualeArt. 19^1 - Situaţiile financiare anuale ale societăţilor de leasing vor fi elaborate în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile şi vor fi auditate de persoane fizice sau juridice, persoane active, membre ale Camerei Auditorilor Financiari din România, potrivit reglementărilor legale în vigoare."23. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Înregistrarea amortizării bunului ce face obiectul contractului se efectuează în cazul leasingului financiar de către locatar/utilizator, iar în cazul leasingului operaţional de către locator/finanţator. (2) Achiziţiile de bunuri imobile şi mobile, în cazul leasingului financiar, sunt tratate ca investiţii, fiind supuse amortizării în conformitate cu actele normative în vigoare. (3) Înregistrarea operaţiunilor de leasing în evidenţele contabile ale societăţilor care efectuează operaţiuni de leasing, precum şi ale societăţilor comerciale care utilizează bunuri în sistem de leasing se efectuează potrivit reglementărilor contabile în vigoare."24. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Contractele de leasing care au ca obiect utilizarea bunurilor imobile vor fi înscrise în cartea funciară. (2) În cazul în care intervin schimbări în ceea ce priveşte sediul locatarului/utilizatorului sau al locatorului/finanţatorului ori schimbări cu privire la situaţia juridică a bunului, persoana în cauză trebuie să procedeze la notificarea celeilalte părţi şi la rectificare în cartea funciară. (3) Taxele de timbru şi timbrul judiciar, datorate în cazul încheierii unui contract de vânzare-cumpărare la sfârşitul contractului de leasing, ca urmare a exprimării opţiunii locatarului/utilizatorului, se vor calcula în funcţie de valoarea reziduală a bunului, astfel cum este definită la art. 2 lit. c)."25. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică şi în situaţia în care o persoană fizică sau juridică vinde un bun unei societăţi de leasing, pentru a-l utiliza în sistem de leasing, cu dreptul sau obligaţia de răscumpărare la sfârşitul contractului de leasing. (2) Este, de asemenea, permisă răscumpărarea bunului obiect al unui contract de leasing de către furnizor de la locator/finanţator."26. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - Bunurile ce fac obiectul unui contract de leasing pot fi utilizate în sistem de leasing de mai multe societăţi comerciale, dacă între acestea şi locator/finanţator s-a încheiat un contract în acest sens. Sunt supuse dispoziţiilor prezentei ordonanţe şi contractele de leasing încheiate de două sau mai multe societăţi de leasing, în calitate de locator/finanţator, dacă între acestea şi locatar/utilizator s-a încheiat un contract în acest sens."27. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Societăţile de leasing pot încheia contracte de leasing având ca obiect: a) realizarea unei construcţii pe terenul proprietate a locatarului/utilizatorului, caz în care părţile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la recepţionarea construcţiei şi conferă locatorului/finanţatorului un drept de proprietate asupra construcţiei şi un drept de folosinţă asupra terenului, dacă părţile nu au convenit altfel; b) dobândirea dreptului de edificare a unei construcţii pe terenul locatorului/finanţatorului, caz în care părţile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la recepţionarea construcţiei şi conferă locatarului/utilizatorului un drept de proprietate asupra construcţiei şi un drept de folosinţă asupra terenului, dacă părţile nu au convenit altfel; c) construcţiile existente, proprietate a locatorului/finanţatorului sau care urmează să fie achiziţionate de acesta, construite pe terenul proprietate a locatorului/finanţatorului ori care urmează să fie achiziţionat de acesta sau pe un teren asupra căruia locatorul/finanţatorul are un drept de superficie. În acest caz, locatorul/finanţatorul va transfera în sistem de leasing construcţiile şi, dacă este cazul, va finanţa costul terenului ce urmează a fi achiziţionat şi va avea un drept de proprietate asupra construcţiilor şi un drept de proprietate sau de superficie asupra terenului, după caz, în timp ce locatarul/utilizatorul va avea un drept de folosinţă atât asupra construcţiilor, cât şi asupra terenului; d) construcţiile existente, proprietate a locatorului/finanţatorului, construite pe terenul proprietate a locatorului/finanţatorului sau pe un teren proprietate a unui terţ, asupra căruia locatorul/finanţatorul are un drept de folosinţă; părţile pot conveni că perioada de rambursare a ratelor de leasing începe să curgă de la recepţionarea construcţiei de către locatar/utilizator. În această situaţie, locatorul/finanţatorul va avea un drept de proprietate asupra construcţiei şi un drept de proprietate sau, după caz, un drept de folosinţă asupra terenului, dacă părţile nu au convenit altfel. (2) Contractul de leasing cu bunuri imobile se poate încheia pe o durată stabilită de părţi, cu respectarea prevederilor art. 7. (3) Prevederile art. 16 sunt aplicabile şi în cazul contractului de leasing cu bunuri imobile."28. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - În cazul înregistrării de daune şi al încasării sumelor din asigurarea bunurilor obiect al contractelor de leasing, părţile pot conveni stingerea creanţelor reciproce prin compensare, în condiţiile legii."29. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de către utilizatori, persoane fizice sau juridice române, în baza unor contracte de leasing încheiate cu societăţi de leasing, persoane juridice străine, se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată durata contractului de leasing, cu exonerarea totală de la obligaţia de plată a sumelor aferente drepturilor de import, inclusiv a garanţiilor vamale. (2) Bunurile mobile care sunt introduse în ţară de societăţile de leasing, persoane juridice române, se încadrează în regimul vamal de import, cu exceptarea de la plată a sumelor aferente tuturor drepturilor de import. (3) În cazul în care utilizatorul, din vina societăţii de leasing sau a furnizorului, nu şi-a exercitat dreptul de opţiune prevăzut în contract privind prelungirea termenului de leasing sau achiziţia bunului, iar bunul nu a fost restituit, utilizatorul este obligat să plătească taxele vamale raportat la valoarea reziduală a bunului. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dacă părţile au convenit o valoare reziduală mai mică. (4) În cazul achiziţionării bunurilor introduse în ţară în condiţiile alin. (1) şi (2), utilizatorul este obligat să achite taxa vamală calculată la valoarea reziduală a bunului din momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Baza de calcul a taxelor vamale nu poate fi mai mică de 20% din valoarea de intrare a bunului, indiferent dacă părţile au convenit contractual o valoare reziduală mai mică. (5) Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing. Termenul în cadrul căruia bunurile urmează să fie restituite sau să primească o nouă destinaţie vamală nu poate fi mai mare de 7 ani de la data introducerii în ţară a bunului, indiferent dacă părţile au convenit prin contract o durată mai mare, cu excepţia mijloacelor destinate transportului aerian pentru care termenul menţionat este de 14 ani. (6) Bunurile care fac obiectul unui contract de leasing încheiat între locatori/finanţatori, persoane juridice române, cu locatari/utilizatori, persoane fizice ori juridice străine, şi care se exportă din România în temeiul acestor contracte se încadrează în regimul vamal de export temporar, în conformitate cu prevederile legale în materie. (7) Termenul în cadrul căruia bunurile obiect al unui contract de leasing, încheiat în condiţiile alin. (6), urmează să fie restituite locatorului/finanţatorului sau să primească o nouă destinaţie vamală este cel convenit între părţi prin contractul de leasing, dar nu poate fi mai mare de 7 ani de la data exportului din ţară al bunului respectiv."30. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 28, cu următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Societăţile de leasing care funcţionează în România au obligaţia de raportare şi dreptul de consultare a informaţiilor de risc bancar la Banca Naţională a României - Centrala Riscurilor Bancare. (2) Societăţile de leasing prevăzute în alin. (1) trebuie să se conformeze obligaţiilor de raportare, în termen de 6 luni de la data la care Banca Naţională a României va emite norme cu privire la procedura de raportare."  +  Articolul IIObligaţia de majorare a capitalului social la nivelul echivalentului în monedă naţională - leu - al sumei de 200.000 euro, prevăzută la art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, pentru societăţile de leasing existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, trebuie îndeplinită până la data de 31 decembrie 2006.  +  Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVOrdonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 iulie 2006.Nr. 287.-------