HOTĂRÎRE Nr. 837 din 19 octombrie 1995 *** Republicatăcu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 5 septembrie 1996  Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 739 din 29 august 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 3 septembrie 1996, dîndu-se articolelor o noua numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 837 din 19 octombrie 1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 1 noiembrie 1995, a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 174 din 20 martie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 martie 1996 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 480 din 18 iunie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 27 iunie 1996.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la alte reprezentante ale României în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, denumite în continuare unităţi trimitatoare, beneficiază, în condiţiile prevăzute de prezenta hotărâre, de: a) salariu lunar în valută; b) o indemnizaţie lunară în valută pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri ad-interim sau a unor atribuţii, altele decît cele ale funcţiei pe care este încadrat; c) o indemnizaţie lunară în valută pentru sotia (soţul) aflată în întreţinere în străinătate; d) o indemnizaţie lunară în valută pentru maximum doi copii aflaţi în întreţinere în străinătate; e) o indemnizaţie lunară în lei pentru sotia (soţul) aflată în întreţinere în ţara; f) o indemnizaţie lunară în lei pentru copiii aflaţi în întreţinere în ţara; g) o indemnizaţie lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei în ţara.  +  Articolul 2Pe lângă drepturile prevăzute la art. 1, unităţile trimitatoare suporta costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi de dotare a locuinţei din străinătate, indemnizaţia pentru concediul de odihnă, cheltuielile medicale pentru cazurile şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, precum şi costul cazarii la hotel pentru şefii de misiuni diplomatice care nu au locuinta în Bucureşti, pe perioada venirii în ţara, în interes de serviciu.  +  Capitolul 2A. Salarii în valută  +  Articolul 3 (1) Salariile lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate se stabilesc în raport cu nivelul salariului funcţiei de portar, luat ca baza de calcul în cuantum net, ţinând seama de costul vieţii, precum şi de condiţiile de muncă din fiecare ţara în care acesta îşi desfăşoară activitatea. (2) Salariile lunare în valută pentru funcţia de portar - pe fiecare ţara în care personalul îşi desfăşoară activitatea -, luate ca baza de calcul, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (3) Salariile lunare în valută, pe funcţii, ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate se determina prin aplicarea coeficienţilor de ierarhizare prevăzuţi în anexa nr. 2 asupra salariilor în valută stabilite pentru funcţia de portar.  +  Articolul 4 (1) Salariile şi celelalte drepturi lunare în valută ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate se acordă în funcţie de momentul trecerii frontierei de stat a României, astfel:- din ziua trecerii prin punctul de frontieră la plecarea în străinătate, dacă aceasta a avut loc înainte de ora 12,00;- până în ziua trecerii prin punctul de frontieră la sosirea din străinătate, dacă aceasta a avut loc după ora 12,00. (2) Pe perioada prelungirii călătoriei peste limitele prevăzute de orarele internaţionale de transport sau în afară rutelor stabilite, personalul este considerat în concediu fără plata sau, la cererea acestuia, în concediu de odihnă, cu excepţia cazurilor în care întreruperea, respectiv prelungirea călătoriei, are loc din cauza de forta majoră. (3) Salariile şi indemnizaţiile lunare în valută cuvenite pentru o zi se determina prin raportarea drepturilor lunare la numărul de zile calendaristice din luna respectiva, iar drepturile totale cuvenite se intregesc la unitatea valutară dacă depăşesc 0,50 şi se neglijează dacă sunt sub 0,50 inclusiv. (4) Conducerea unităţilor trimitatoare poate să acorde un avans în valută, al cărui cuantum sa nu depăşească nivelul unui salariu lunar, pentru acoperirea primelor cheltuieli, cu ocazia prezentării la post a personalului. (5) Avansul acordat potrivit alin. (4) se recuperează în maximum trei rate lunare consecutive, începând cu luna următoare aceleia în care a avut loc prezentarea la post.B. Indemnizaţii lunare în valută  +  Articolul 5 (1) Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate beneficiază, pe lângă salariile lunare în valută stabilite în condiţiile prevăzute la art. 3, şi de: a) o indemnizaţie pentru îndeplinirea funcţiei de însărcinat cu afaceri ad-interim, calculată asupra salariului corespunzător funcţiei şi gradului diplomatic pe care este încadrat personalul, după cum urmează:- 10% pentru personalul încadrat pe funcţia de consilier diplomatic;- 15% pentru personalul încadrat pe funcţiile de secretar I, II sau III; consul şi viceconsul; b) o indemnizaţie pentru sotia (soţul) neincadrata, pe timpul cît aceasta se afla în întreţinere permanenta în străinătate, reprezentind 25% din salariul lunar în valută al soţului (sotiei), precum şi din indemnizaţia prevăzută la lit. a), acolo unde este cazul; c) o indemnizaţie reprezentind 25% din salariul în valută al funcţiei de portar, pentru fiecare copil până la împlinirea virstei de 18 ani, dar nu mai mult de doi copii aflaţi în întreţinere permanenta în străinătate. (2) Pentru personalul diplomatic care îndeplineşte de la început funcţia de însărcinat cu afaceri ad-interim, sporul prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă de la data numirii în aceasta funcţie, pe toată perioada cît o îndeplineşte.Pentru personalul diplomatic care, în lipsa şefului misiunii diplomatice (ambasador sau consul general), îndeplineşte funcţia de însărcinat cu afaceri ad-interim, sporul prevăzut la alin. (1) lit. a) se acordă pe timpul îndeplinirii acestei misiuni, dacă depăşeşte o perioadă de o luna. Sporul nu se acordă pe timpul cît şeful misiunii diplomatice se afla în concediu de odihnă.  +  Capitolul 3 Indemnizaţii lunare în lei  +  Articolul 6 (1) Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate beneficiază, pe lângă drepturile în valută prevăzute la cap. II, şi de următoarele indemnizaţii în lei, în ţara, astfel: a) o indemnizaţie lunară reprezentind 25% din salariul de baza în lei, pentru sotie (soţ), pe timpul cît aceasta se afla în întreţinere în ţara şi nu realizează venituri de orice natura, inclusiv din pensie; b) o indemnizaţie lunară în suma de 10.000 lei, impozabilă, pentru fiecare copil aflat în întreţinere în ţara, până la împlinirea virstei de 18 ani; c) o indemnizaţie lunară pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei din ţara, în suma de 20.000 lei, impozabilă potrivit legii, în situaţia în care ambii soţi se afla permanent în străinătate. Aceasta indemnizaţie nu se acordă în cazul în care personalul realizează venituri din chirii. (2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) se acordă pe bază de declaraţie scrisă data pe propria răspundere.  +  Capitolul 4 Alte drepturiA. Pe perioada pregătirii şi instruirii în ţara  +  Articolul 7 (1) Unităţile trimitatoare sunt obligate să asigure pregătirea corespunzătoare a personalului înaintea plecării la post în străinătate, cît şi instruirea cu ocazia venirii în ţara în vederea efectuării concediului de odihnă. (2) Perioadele de pregătire, pe categorii de funcţii, se stabilesc de către unităţile trimitatoare, ţinând seama de specificul activităţii, precum şi de faptul dacă persoana în cauza a mai fost sau nu la post în străinătate, fără a depăşi 60 de zile pentru ambasador şi 30 de zile pentru restul personalului. (3) Pe perioada de pregătire şi instruire, personalul primeşte salariul de baza corespunzător funcţiei pe care a fost încadrat, la care se adauga sporul de vechime.B. Pe perioada concediului de odihnă  +  Articolul 8 (1) Personalul aflat în misiune permanenta în străinătate are dreptul la concediu anual de odihnă, precum şi la concediu suplimentar pentru clima greu de suportat, în condiţiile legii, care se reprogramează la aceeaşi dată cu plata drepturilor în lei, dacă acesta se efectuează în ţara, şi cu plata drepturilor în valută, în condiţiile prezentei hotărâri, dacă acesta se efectuează în străinătate. (2) Plata indemnizaţiei de concediu în valută se poate face numai în situaţia în care cheltuielile de transport pentru venirea în ţara şi pentru înapoierea la post a personalului şi a membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, sunt mai mari decît indemnizaţia cuvenită, stabilită la nivelul salariului lunar de încadrare în valută. (3) Efectuarea concediului de odihnă în străinătate, cu plata drepturilor în valută, se face, la solicitarea persoanei în cauza, cu aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare. În aceasta situaţie, unităţile trimitatoare nu vor mai suporta alte cheltuieli legate de efectuarea concediului în anul respectiv, atât pentru personalul în cauza, cît şi pentru membrii săi de familie aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Unităţile trimitatoare vor putea trimite personalul la post în străinătate numai după ce acesta şi-a efectuat concediul de odihnă pe anul calendaristic în curs. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru şefii misiunilor diplomatice, în cazuri deosebite stabilite de Ministerul Afacerilor Externe. (3) În anul încheierii misiunii în străinătate, concediul de odihnă pe anul respectiv se efectuează după venirea de la post, cu plata drepturilor în lei, în ţara.  +  Articolul 10 (1) Conducerile reprezentantelor din străinătate sunt obligate sa ia măsurile necesare ca, pe perioada efectuării concediului de odihnă, sarcinile de serviciu ale personalului respectiv să fie preluate de către alt personal care lucrează la aceste reprezentante, care are pregătirea necesară şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, fără plata unor drepturi salariale suplimentare. (2) Unităţile trimitatoare care au în străinătate un singur reprezentant, pe perioada concediului de odihnă al acestuia pot sa trimită un înlocuitor, cu suportarea cheltuielilor în condiţiile prezentei hotărâri.C. Pe perioada concediului medical în străinătate  +  Articolul 11 (1) Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate, aflat în incapacitate temporară de muncă din cauza de boala, accident, concediu prenatal, concediu postnatal, concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, precum şi în caz de carantina, are dreptul la o indemnizaţie în valută sau în lei, după caz.Drepturile cuvenite personalului aflat în astfel de situaţii se determina potrivit legislaţiei în vigoare, în raport cu salariile în valută, pentru primele 10 zile lucrătoare şi se suporta din fondul de salarii în valută, iar pentru următoarele zile, în raport cu salariile de încadrare în lei, în ţara, şi se suporta din fondul de asigurări sociale. (2) Pe perioada concediului medical, personalul are dreptul şi la indemnizaţiile integrale în valută cuvenite pentru sotia (soţul) şi copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri. (3) În situaţia în care personalul încadrat se afla în concediu medical în ţara, indemnizaţiile pentru membrii de familie rămaşi în străinătate, prevăzute la alin. (2), se acordă numai dacă, prin aducerea lor în ţara, cheltuielile de transport pe distanta dus şi întors sunt superioare acestor indemnizaţii.  +  Articolul 12 (1) Unităţile trimitatoare sunt obligate sa ia măsuri ca trimiterea personalului în misiune permanenta în străinătate să se facă numai în baza unui examen medical, în condiţiile stabilite de către Ministerul Sănătăţii, din care să rezulte ca starea sănătăţii acestuia îi permite desfăşurarea activităţii în ţările respective.Sunt supuşi acestui examen medical şi membrii de familie care însoţesc personalul permanent în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri. (2) De asemenea, Ministerul Sănătăţii va stabili condiţiile şi cazurile pentru care unităţile trimitatoare pot sa suporte cheltuieli medicale pentru personalul respectiv, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia, aflaţi în întreţinere permanenta în străinătate, privind:- vaccinuri şi medicamente specifice ţărilor şi localităţilor cu clima greu de suportat;- consultaţii, analize şi vaccinuri obligatorii, pentru mame, înainte şi după naştere, precum şi pentru nou-născuţi;- consultaţii, spitalizare, inclusiv naşteri, intervenţii chirurgicale, analize şi medicamente, numai în caz de urgenta; internarea în spital în străinătate pentru naşteri se face numai cu aprobarea conducerii unităţilor trimitatoare. (3) Pe lângă cheltuielile medicale prevăzute la alin. (2), unităţile trimitatoare suporta pentru personalul trimis în misiune permanenta, precum şi pentru membrii de familie ai acestuia aflaţi în întreţinere permanenta în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, cheltuielile în legătură cu decesul în străinătate, precum şi pentru aducerea în ţara a celor decedati. (4) La propunerea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din străinătate, Ministerul Afacerilor Externe este autorizat sa aprobe încheierea unor contracte sau alte înţelegeri pe baza cărora personalul trimis în misiune permanenta în străinătate, precum şi sotiile (sotii) acestora, care au depăşit vârsta de 50 de ani, sa beneficieze de asigurări medicale. (5) În vederea aprobării încheierii de contracte sau alte înţelegeri prevăzute la alin. (4), misiunile diplomatice şi oficiile consulare au obligaţia sa transmită cel puţin trei oferte, cuprinzând tarife şi condiţii minime, privind asigurarea asistenţei medicale. (6) Cheltuielile în valută reprezentind asigurarea medicală, pentru care s-a primit aprobarea încheierii de contracte sau alte înţelegeri, se suporta astfel:- 75% de către Ministerul Afacerilor Externe;- 25% de către fiecare persoana asigurata. (7) În cazul încheierii contractelor şi înţelegerilor menţionate la alin. (4), de prevederile acestora beneficiază şi personalul trimis în misiune permanenta în străinătate de către unităţi trimitatoare, în condiţiile prezentei hotărâri, care vor suporta cheltuielile respective pentru personalul propriu. (8) În situaţia în care o parte din personal nu optează pentru încheierea unor astfel de contracte sau înţelegeri, acesta beneficiază în continuare de suportarea cheltuielilor medicale, în condiţiile prezentei hotărâri. (9) Prevederile alin. (4), (5), (6), (7) şi (8) se aplică experimental până la data de 31 decembrie 1997, după care, pe baza concluziilor rezultate, Ministerul Afacerilor Externe va face propuneri corespunzătoare. (10) În cazul personalului trimis în misiune permanenta în ţările cu care România are încheiate acorduri în domeniul asigurărilor sociale şi medicale, cheltuielile respective se suporta în condiţiile stabilite prin aceste acorduri.D. Cheltuieli pentru transportul personalului  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru transportul personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, precum şi al membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere permanenta în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, se suporta de către unităţile trimitatoare, în următoarele cazuri: a) la plecarea la post şi la venirea definitivă în ţara; b) pentru deplasări în interes de serviciu în ţara şi în străinătate; c) pentru efectuarea în ţara a concediului de odihnă pe anul calendaristic respectiv, cu excepţia anilor în care are loc plecarea şi, respectiv, revenirea definitivă de la post, corelat şi cu prevederile art. 9 alin. (2); d) pentru concediu medical şi naşteri în ţara; e) pentru deplasarea întregii familii în ţara, în caz de deces al unui copil ori al sotiei (soţului) aflată în ţara şi numai pentru deplasarea unuia dintre soţi în caz de deces al unui părinte, frate sau sora; f) în cazuri de forta majoră. (2) De asemenea, unităţile trimitatoare pot sa suporte şi următoarele alte cheltuieli: a) 50% din costul transportului (dus-întors) pentru cel mult doi copii în vârsta de până la 18 ani, aflaţi în întreţinere în ţara, pentru a-şi vizita o singură dată pe an părinţii aflaţi la post, atunci când aceştia nu au copii în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri.În situaţia în care în străinătate se afla în întreţinere un singur copil, unităţile trimitatoare pot suporta 50% din costul transportului pentru încă un copil; b) costul integral al transportului, o singură dată pe an, pentru sotia (soţul) rămasă în ţara, pentru a-şi vizita soţul (sotia) la post în străinătate. (3) Unităţile trimitatoare nu pot sa suporte cheltuielile prevăzute la alin. (2) în anul în care personalul pleacă la post, precum şi în anul în care acesta îşi încheie misiunea.  +  Articolul 14 (1) Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate şi membrii săi de familie aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, au dreptul sa calatoreasca cu avionul, la clasa economică, sau cu trenul la clasa I, cu vagon de dormit. (2) Cu aprobarea ministrului afacerilor externe, ambasadorii pot sa calatoreasca cu avionul şi la clasa I sau business-class, precum şi cu trenul - vagon de dormit, cabina pentru o singura persoana, cu ocazia prezentării la post în străinătate, a revenirii în ţara la încheierea misiunii, precum şi în alte situaţii în care motive de ordin protocolar impun aceasta. În astfel de cazuri, membrii de familie pot sa calatoreasca împreună cu ambasadorii.  +  Articolul 15 (1) Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate poate să calatoreasca, individual sau împreună cu membrii săi de familie şi cu mijloace auto, cu suportarea cheltuielilor de către unităţile trimitatoare, pe rutele şi durata prevăzute în anexa nr. 3. (2) În cazul transportului cu mijloace auto, unităţile trimitatoare suporta, pe bază de acte justificative, sumele necesare pentru plata carburantilor, a taxelor rutiere, a celor de transbordare sau altele asemenea, precum şi cheltuieli de cazare, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 3. (3) În situaţia în care sumele în valută cuvenite pe durata transportului cu mijloace auto, la plecarea sau la venirea definitivă în ţara sau pentru deplasări în interesul serviciului, la care se adauga salariul şi celelalte drepturi în valută calculate în condiţiile prezentei hotărâri, sunt mai mari decît tariful publicat de IATA pentru călătoria cu avionul la clasa economică, drepturile în valută ale personalului respectiv nu pot să depăşească nivelul acestui tarif. (4) Dacă deplasarea cu mijloace auto are loc pentru efectuarea concediului de odihnă în ţara, zilele care depăşesc durata transportului cu avionul sunt considerate ca făcând parte din concediu.E. Cheltuieli pentru transportul bagajelor personale  +  Articolul 16 (1) Unităţile trimitatoare suporta costul transportului bagajelor personalului trimis în misiune permanenta în străinătate pentru cantităţile şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. 4. (2) Cheltuielile menţionate la alin. (1) se suporta în următoarele situaţii: a) cu ocazia plecării şi venirii definitive la şi de la post; b) cu ocazia mutării în interesul serviciului în ţara de reşedinţa sau într-o alta ţara străină.F. Drepturile personalului pe perioada cît este plecat de la postI. În interesul serviciului în ţara de reşedinţa sau în alta ţara străină  +  Articolul 17 (1) Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate beneficiază, pentru deplasarile efectuate în interesul serviciului în ţara de reşedinţa sau în alta ţara străină, pe lângă drepturile în valută şi în lei prevăzute în prezenta hotărâre, şi de: a) cazare, transport şi 30% din diurna pentru deplasări în ţara de reşedinţa; b) cazare, transport şi 50% din diurna pentru deplasări în alta ţara străină. (2) Cazarea şi diurna în condiţiile stabilite pentru personalul român care se deplaseaza temporar în ţările respective, calculate în funcţie de categoria de diurna la care are dreptul. (3) Categoriile de diurna în care se încadrează personalul sunt următoarele:- la categoria a II-a - ambasadorii;- la categoria I - restul personalului. (4) În situaţia în care, din motive de ordin protocolar, şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular trebuie să se deplaseze în ţara sau în străinătate, în interesul serviciului, împreună cu sotia (soţul) nesalariata, cheltuielile de transport şi de cazare pentru aceasta (acesta) se decontează în aceleaşi condiţii ca şi pentru şeful misiunii.II. În interesul serviciului în ţara  +  Articolul 18Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate beneficiază, pe perioada cît se afla în interesul serviciului în ţara, de: a) salariul de baza în lei, potrivit încadrării din ţara, şi sporul de vechime; b) indemnizaţiile în valută pentru sotia (soţul) şi copiii rămaşi în întreţinere permanenta în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri.III. În interes personal  +  Articolul 19 (1) Pe timpul deplasarii în ţara sau în străinătate, în interes personal, inclusiv pentru susţinerea de examene, dacă aceasta deplasare nu se suprapune cu perioada concediului de odihnă pe anul respectiv, personalul este considerat în concediu fără plata şi nu beneficiază de nici un fel de drept în valută sau în lei, pentru el şi pentru membrii săi de familie. (2) Pe perioada în care membrii de familie ai personalului, aflaţi în întreţinere permanenta în străinătate, se deplaseaza pe cont propriu în afară tarii de reşedinţa nu mai beneficiază de drepturile în valută, în condiţiile prezentei hotărâri. (3) Dacă deplasarea pe cont propriu a sotiei (soţului) aflate în întreţinere permanenta în străinătate are loc în ţara, aceasta (acesta) beneficiază de drepturi în lei, în condiţiile prezentei hotărâri.G. Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor  +  Articolul 20 (1) Unităţile trimitatoare sunt obligate ca, în vederea asigurării unei activităţi continue a reprezentantelor din străinătate, sa ia măsurile necesare ca atribuţiile ce revin personalului existent la post să fie transmise, cu maximum de operativitate, personalului care preia aceste atribuţii. (2) Pe perioada de predare-primire a atribuţiilor, atât personalul care preda, cît şi personalul care primeşte beneficiază, pentru el şi pentru membrii săi de familie, de drepturi în valută şi în lei, după caz, în cuantumul şi în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre. (3) În cazul în care ambii soţi sunt salariaţi la aceeaşi reprezentanta, persoana care nu are obligaţia de a preda atribuţii de serviciu este considerată în concediu fără plata, iar persoana care preda are dreptul la indemnizaţia în valută pentru sotie (soţ), precum şi la indemnizaţiile în valută pentru copiii aflaţi în întreţinere în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri. (4) În vederea aducerii la îndeplinire a obligaţiei menţionate la alin. (1), unităţile trimitatoare vor stabili durata maxima de predare-primire a atribuţiilor, fără a depăşi: a) 10 zile calendaristice pentru personalul diplomatic; b) 25 de zile calendaristice pentru personalul de specialitate cu sarcini de gestiune; c) 3 zile calendaristice pentru restul personalului.H. Spaţiu de locuit în străinătate  +  Articolul 21Personalului trimis în misiune permanenta în străinătate şi membrilor săi de familie aflaţi în întreţinere permanenta, în condiţiile prezentei hotărâri, li se asigura spaţiu de locuit, precum şi dotarea corespunzătoare, potrivit funcţiei îndeplinite, ţinând seama de specificul activităţii şi de condiţiile de clima din fiecare ţara, cu suportarea chiriei şi a cheltuielilor de întreţinere de către unităţile trimitatoare.  +  Capitolul 5 Dispoziţii finale  +  Articolul 22 (1) În vederea evitării cheltuielilor ocazionate de trimiterea din ţara a unor persoane pentru desfăşurarea unor activităţi pe o perioadă determinata, unităţile trimitatoare pot sa aprobe ca reprezentantele din străinătate sa utilizeze persoane fizice de pe plan local, cu respectarea legislaţiei din ţara respectiva. Sumele acordate pentru activitatea prestată se stabilesc în raport cu nivelul studiilor, cu munca depusa şi cu timpul efectiv lucrat, fără a depăşi, la nivelul unei luni, salariul minim prevăzut pentru misiunea respectiva, în cazul îndeplinirii unor atribuţii pentru funcţii de ordin administrativ, sau nivelul salariului funcţiei diplomatice, după caz. (2) În situaţia în care sotiile (sotii) nesalariate prestează activităţi finanţate în regim extrabugetar, sumele în valută cuvenite pentru munca prestată nu pot depăşi nivelul salariului în valută prevăzut în prezenta hotărâre pentru funcţia îndeplinită şi se suporta din veniturile realizate din aceasta activitate. Pe perioada cît aceste persoane prestează astfel de servicii nu beneficiază de indemnizaţiile prevăzute în prezenta hotărâre pentru sotiile (sotii) nesalariate. (3) În situaţia în care personalul de specialitate şi tehnico-administrativ îndeplineşte, în afară orelor de program, pe o durată mai mare de 30 de zile consecutive, şi atribuţii care revin unor posturi vacante din schema reprezentantei respective, cu aprobarea conducerii unităţii trimitatoare, acesta beneficiază de o indemnizaţie reprezentind 25% din salariul în valută al funcţiei pe care este încadrat.  +  Articolul 23 (1) Durata misiunii permanente în străinătate, precum şi încadrarea pe posturile prevăzute în structura de personal, pentru fiecare reprezentanta, se aproba de către conducerea unităţilor trimitatoare. (2) În cazul în care durata iniţială a misiunii este mai mica de un an, unităţile trimitatoare suporta cheltuielile în lei şi în valută, în condiţiile stabilite prin prezenta hotărâre, numai pentru persoana trimisa în străinătate pe perioada respectiva. (3) Unităţile trimitatoare, precum şi personalul trimis în misiune permanenta în străinătate, în condiţiile prezentei hotărâri, calculează şi vărsa, respectiv datorează contribuţiile prevăzute de lege, în raport cu drepturile salariale corespunzătoare pe care personalul este încadrat în ţara.  +  Articolul 24În măsura în care prezenta hotărâre nu prevede altfel, dispoziţiile sale se completează cu celelalte prevederi referitoare la drepturile şi obligaţiile ce revin personalului trimis în misiune permanenta în străinătate de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.  +  Articolul 25Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data publicării ei în Monitorul Oficial al României şi cu încadrarea în alocaţiile bugetare anuale aprobate unităţilor trimitatoare prin bugetul de stat. Cu aceeaşi dată se abroga actele normative cuprinse în anexa nr. 5, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Anexa 1SALARIILE ÎN VALUTA ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate pentru funcţia de portar (baza de calcul)
           
    Nr. crt.ŢaraValutaSalariul lunar în valută
    1.AfganistanUSD420
    2.Africa de Sud$450
    3.Albania$400
    4.Algeria$400
    5.AngliaLire st.330
    6.Angola$410
    7.Arabia Saudită$450
    8.Argentina$500
    9.Armenia$400
    10.Australia$ Aus.680
    11.AustriaSch. A6.000
    12.Azerbaidjan$400
    13.Bangladesh$380
    14.Belarus$450
    15.BelgiaFr. B18.000
    16.Benin$300
    17.Birmania$400
    18.Bolivia$380
    19.Botswana$300
    20.Brazilia$500
    21.Bulgaria$400
    22.Burundi$400
    23.Cambodgia$400
    24.Camerun$410
    25.Canada$ Can.700
    26.Cehia$400
    27.Republica Centrafricană$415
    28.Chile$390
    29.R.P. Chineză$400
    30.Ciad$350
    31.Cipru$400
    32.Coasta de Fildeş$415
    33.Columbia$380
    34.Congo$420
    35.Coreea (R)$550
    36.Coreea (R.P.D.)$400
    37.Costa Rica$370
    38.Croaţia$450
    39.Cuba$400
    40.DanemarcaKr. D.2.800
    41.Djibouti$410
    42.Ecuador$400
    43.Egipt$450
    44.ElveţiaSfrs.900
    45.Emiratele Arabe Unite$420
    46.Etiopia$400
    47.Filipine$400
    48.FinlandaFMK2.300
    49.FranţaFF3.000
    50.Gabon$410
    51.GermaniaDM900
    52.Ghana$350
    53.Grecia$400
    54.Guatemala$380
    55.Guineea$400
    56.Honduras$390
    57.India$400
    58.Indonezia$400
    59.Iordania$400
    60.Irak$450
    61.Iran$460
    62.IrlandaLire st.330
    63.Islanda$450
    64.Israel$440
    65.ItaliaLIT.950.000
    66.Iugoslavia$450
    67.Japoniayeni105.000
    68.Kazahstan$400
    69.Kenya$380
    70.Kuwait$440
    71.Liban$400
    72.Liberia$400
    73.Libia$450
    74.Lituania$400
    75.LuxembourgFr.L.18.000
    76.Macedonia$450
    77.Madagascar$350
    78.Malayezia$400
    79.Mali$350
    80.Maroc$400
    81.Mauritania$405
    82.Mexic$400
    83.Moldova$400
    84.Mongolia$400
    85.Mozambic$400
    86.Namibia$450
    87.Nepal$370
    88.Nicaragua$380
    89.Niger$410
    90.Nigeria$400
    91.NorvegiaKr.N.3.500
    92.Noua Zeelandă$500
    93.OlandaH.Fl.900
    94.Pakistan$380
    95.Peru$450
    96.Polonia$400
    97.PortugaliaEscudos64.000
    98.Quatar$420
    99.Federaţia Rusă$500
    100.Senegal$410
    101.Singapore$400
    102.Siria$450
    103.Slovacia$400
    104.Slovenia$450
    105.Somalia$400
    106.SpaniaPeseta60.000
    107.Sri Lanka$370
    108.S.U.A.$600
    109.Sudan$450
    110.SuediaKr.S.3.000
    111.Tanzania$400
    112.Thailanda$400
    113.Togo$405
    114.Tunisia$400
    115.Turcia$400
    116.Turkmenistan$400
    117.Ucraina$450
    118.Ungaria$480
    119.Uruguay$420
    120.Uzbekistan$400
    121.Venezuela$450
    122.Vietnam (R.S.)$400
    123.Yemen$410
    124.Zair$400
    125.Zambia$400
    126.Zimbabwe$400
    127.Republica Bosnia şi Herţegovina$450
    128.Statul VaticanLIT.950.000
   +  Anexa 2NOMENCLATORUL funcţiilor şi coeficienţii de ierarhizare pentru determinarea salariilor în valută pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate
           
    Nr. crt.FuncţiileNivelul studiilorCoeficientul de ierarhizare
    1.AmbasadorS4,00
    2.Ministru consilier, reprezentant diplomatico-militar pe lângă organizaţiile internaţionaleS3,80
    3.Consul generalS3,30
    4.Consilier diplomatic clasa I, consilier economic clasa I, ataşat apărare clasa I, şef birou presă clasa I, director centru cultural clasa IS3,00
    5.Consilier diplomatic clasa a II-a, consilier economic clasa a II-a, ataşat apărare clasa a II-a, reprezentant militar, şef birou presă clasa a II-a, director centru cultural clasa a II-aS2,80
    6.Secretar I clasa I, secretar economic I clasa I, consul clasa I, economist principal clasa I, ataşat apărare adjunct clasa I, director adjunct centru culturalS2,50
    7.Secretar I clasa a II-a, secretar economic I clasa a II-a, consul clasa a II-a, economist principal clasa a II-a, ataşat apărare adjunct clasa a II-aS2,40
    8.Secretar II clasa I, secretar economic II clasa I, viceconsul clasa I, şef birou turism clasa IS2,30
    9.Secretar II clasa a II-a, secretar economic II clasa a II-a, viceconsul clasa a II-a, corespondent presă clasa I, economist clasa IS2,20
    10.Secretar III clasa I, secretar economic III clasa I, secretar militar, referent principal relaţii clasa I, şef birou turism clasa a II-a, corespondent de presă clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa IS2,10
    11.Secretar III clasa a II-a, secretar economic III clasa a II-a, economist clasa a II-a, şef serviciu administrativ clasa a II-a, referent principal relaţii clasa a II-aS2,00
    12.Ataşat clasa I, agent consular clasa I, referent relaţii clasa I, bibliotecar principal Referent de specialitateS M1,80
    13.Ataşat clasa a II-a, agent consular clasa a II-a, referent relaţii clasa a II-a Şef birou administrativS M1,70
    14.Contabil principalM1,65
    15.Secretar-dactilograf principal, stenodactilograf principal, funcţionar consular principal, bibliotecar, contabilM1,50
    16.Funcţionar consular, intendent IM1,30
    17.Funcţionar administrativ I, secretar-dactilograf, stenodactilograf Intendent IIM G1,25
    18.Dactilograf, telexist Şofer I, muncitor calificat IM G1,20
    19.Funcţionar administrativ II Şofer II, muncitor calificat IIM G1,10
    20.PortarG1,00
    21.ÎngrijitorG0,90
  NOTĂ:1. Asimilarea funcţiilor pe care este încadrat personalul trimis sa deserveasca aşezămintele Bisericii Ortodoxe Române din străinătate, în vederea stabilirii contribuţiei statului la drepturile acestui personal, se face astfel:
       
    - Arhiepiscop, cu consilier diplomatic(S)
    - Episcop vicar, cu secretar III(S)
    - Preot cu ataşat clasa I(S)
    - Preot, cu şef birou administrativ clasa a II-a(M)
    - Cântăreţ, cu ataşat clasa a II-a(S)
    - Cântăreţ, cu funcţionar principal(M).
  2. Pentru ambasadorii din ţările Uniunii Europene, S.U.A. şi Canada, coeficientul de ierarhizare este de 4,20.3. La trimiterea în misiune, încadrarea în clasa I a funcţiei se face, în cazul personalului care a mai fost trimis în misiune permanenta în străinătate, în aceeaşi funcţie, minimum un an. Începând cu data intrării în vigoare a prezentelor reglementări, pentru personalul aflat în misiune care este avansat în funcţie, încadrarea pe noua funcţie se face la clasa a II-a.Trecerea personalului la clasa I se face cu respectarea condiţiei de vechime prevăzute la alineatul precedent.4. La misiunile unde nu se justifica utilizarea unor funcţii tehnico-administrative distincte, acestea pot fi comasate. Salariul funcţiei de încadrare a persoanei numite se va stabili ţinând seama de sarcinile preponderente, de pregătirea profesională şi de vechimea în specialitate.5. Funcţiile şi coeficienţii de ierarhizare, altele decît cele prevăzute în prezenta anexa, specifice unor ministere, altor organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
   +  Anexa 3TABEL cuprinzând rutele, distanţele şi durata transportului cu autoturismele la şi de la reprezentantele oficiale ale României în străinătate
             
    Nr. crt.RutaDistanţa - km -Durata - zile -
    parcurs externparcurs intern
    01234
    1.Budapesta-Oradea-Bucureşti890-1
    2.Praga-Budapesta-Oradea-Bucureşti1.46021
    3.Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti1.81031
    4.Bratislava-Budapesta-Bucureşti1.11011
    5.Bonn-Stuttgart-Munchen-Viena-Budapesta- Bucureşti2.16031
    6.Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti1.60021
    7.Viena-Budapesta-Bucureşti1.15011
    8.Berna-Zurich-Viena-Budapesta-Bucureşti2.03031
    9.Geneva-Berna-Zurich-Viena-Budapesta- Bucureşti2.20031
    10.Paris-Strasbourg-Karlsruhe-Stuttgart-Munchen- Viena-Budapesta-Bucureşti2.42041
    11.Strasbourg-Stuttgart-Munchen-Viena- Budapesta-Bucureşti1.97031
    12.Marsilia-Milano-Mestre-Gorizia-Liubliana- Zagreb-Belgrad-Bucureşti2.29031
    13.Bruxelles-Munchen-Viena-Budapesta-Bucureşti2.40041
    14.Haga-Utrecht-Munchen-Viena-Budapesta- Bucureşti2.44041
    15.Luxemburg-Karlsruhe-Munchen-Viena- Budapesta-Bucureşti2.17031
    16.Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen- Viena-Budapesta-Bucureşti2.72041
    17.Dublin-Dun Laoghaire-Holyhead-Birmingham- Londra-Dover-Ostende-Bruxelles-Munchen- Viena-Budapesta-Bucureşti2.99051
    18.Roma-Bologna-Mestre-Gorizia-Liubliana- Zagreb-Belgrad-Bucureşti2.02031
    19.Milano-Verona-Mestre-Gorizia-Liubliana- Zagreb-Belgrad-Bucureşti1.76021
    20.Veneţia-Mestre-Liubliana-Zagreb-Belgrad- Bucureşti1.50021
    21.Belgrad-Timişoara-Bucureşti720-1
    22.Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti1.10011
    23.Liubliana-Zagreb-Belgrad-Timişoara-Bucureşti1.23011
    24.Tirana-Skhoder-Pristina-Niş-Vidin-Calafat- Bucureşti9901-
    25.Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti430--
    26.Atena-Sofia-Ruse-Giurgiu-Bucureşti1.3002-
    27.Istanbul-Edirne-Stara Zagora-Kazanlâc- Târnovo-Ruse-Bucureşti7001-
    28.Ankara-Istanbul-Edirne-Stara Zagora- Kazanlâc-Târnovo-Ruse-Bucureşti1.1202-
    29.Varşovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-Oradea- Bucureşti1.48021
    30.Nicosia-Famagusta-Mersin-Adana-Ankara- Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti1.6603-
    31.Copenhaga-Gedser-Warnemude-Berlin-Praga- Budapesta-Bucureşti2.19031
    32.Stockholm-Malmo-Trelleborg-Sassnitz (Rugen)- Berlin-Praga-Budapesta-Bucureşti2.68041
    33.Helsinki-St. Petersburg-Tallin-Riga-Kaliningrad- Varşovia-Cracovia-Miskolc-Debrecen-Oradea- Bucureşti3.10051
    34.Tallin-Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia- Miskolc-Debrecen-Bucureşti2.36041
    35.Moscova-Tula-Kiev-Zitomir-Viniţa-Cernăuţi- Buzău-Bucureşti1.92031
    36.Kiev-Zitomir-Viniţa-Cernăuţi-Buzău-Bucureşti1.04011
    37.Minsk-Bobruisk-Gomel-Kiev-Zitomir-Viniţa- Cernăuţi-Buzău-Bucureşti1.61021
    38.Vilnius-Minsk-Gomel-Kiev-Zitomir-Viniţa- Cernăuţi-Buzău-Bucureşti1.81021
    39.Riga-Kaliningrad-Varşovia-Cracovia-Miskolc- Debrecen-Oradea-Bucureşti2.05031
    40.Chişinău-Kotovsk-Huşi-Bârlad-Focşani- Buzău-Bucureşti440--
    41.Odessa-Sarata-Bolgrad-Reni-Galaţi-Bucureşti540-1
    42.Oslo-Goteborg-Malmo-Trelleborg-Sassnitz (Rugen)-Berlin-Praga-Budapesta-Oradea- Bucureşti2.65041
    43.Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano-Mestre- Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti3.49061
    44.Lisabona-Madrid-Barcelona-Marsilia-Milano- Mestre-Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad- Bucureşti4.13071
    45.Salonic-Sofia-Ruse-Bucureşti      
    46.La Valetta-Siracusa-Catania-Messina-Taranto- Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti1.8804-
    47.Tunis-Trapani-Palermo-Taranto-Otranto- Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti2.0604-
    48.Tripoli-Tunis-Trapani-Palermo-Taranto- Otranto-Igumenitsa-Gianitsa-Sofia-Bucureşti2.9006-
    49.Rabat-Ceuta-Algeciras-Valencia-Marsilia- Milano-Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad- Bucureşti4.27071
    50.Alger-Alicante-Barcelona-Marsilia-Milano- Gorizia-Liubliana-Zagreb-Belgrad-Bucureşti3.21051
    51.Alexandria-Ismailia-Khan Yunis-Haifa-Adana- Ankara-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse- Bucureşti3.0506-
    52.Cairo-Ismailia-Haifa-Adana-Istanbul- Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti2.8706-
    53.Tel Aviv-Haifa-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo-Ruse-Bucureşti2.3905-
    54.Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora-Târnovo- Ruse-Bucureşti2.2104-
    55.Damasc-Beirut-Adana-Istanbul-Stara Zagora- Târnovo-Ruse-Bucureşti2.2504-
    56.Amman-Damasc-Beirut-Adana-Istanbul- Târnovo-Ruse-Bucureşti2.4905-
    57.Teheran-Tabriz-Bazargan-Ankara-Istanbul- Târnovo-Ruse-Bucureşti2.5005-
    58.Din alte oraşe de reşedinţă ale reprezentanţelor României la şi de la Bucureşti4.5008-
  NOTĂ:1. Cheltuielile pentru cazare sunt admise la decontare după parcurgerea unei distanţe zilnice de minimum 500 km.2. Cheltuielile pentru carburanţi se decontează în funcţie de consumul specific al autoturismului, dar nu mai mult de 10 l/100 km.
   +  Anexa 4CRITERII privind transportul bagajelor personale1. Personalul trimis în misiune permanenta în străinătate are dreptul sa transporte, cu suportarea cheltuielilor de către ministere şi celelalte organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale, următoarele cantităţi pe familie (în care se include şi greutatea ambalajelor), diferenţiate în raport cu coeficienţii de ierarhizare ai funcţiei îndeplinite, potrivit nomenclatorului din anexa nr. 3, astfel: a) 100 kg - personalul prevăzut la coeficienţii de până la 2,0 inclusiv; b) 125 kg - personalul prevăzut la coeficienţii cuprinşi între 2,1 - 3,8 inclusiv; c) 150 kg - ambasadorii.2. Decontarea cheltuielilor efectuate se face pe bază de documente, în limita tarifelor practicate de către companiile care efectuează transportul cu avionul, ca bagaj neînsoţit.3. În situaţia în care personalul transporta bagajele în alte condiţii sau cu alte mijloace de transport, cheltuielile efectuate se decontează în limita sumelor rezultate, potrivit prevederilor de la pct. 1 şi 2.4. În cantităţile de bagaje personale prevăzute mai sus nu se cuprind bagajele la care dau dreptul biletele de călătorie.5. Orice alte cheltuieli privind transportul bagajelor (manipulare, taxe de inmagazinare, asigurări etc.), altele decît cele rezultind din aplicarea tarifelor în condiţiile prezentei anexe, se suporta de către personalul în cauza.  +  Anexa 5LISTA actelor normative care se abroga1. H.C.M. nr. 1.265 din 16 iulie 1966 privind retribuţiile tarifare în valută şi alte drepturi materiale pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate.2. H.C.M. nr. 271 din 18 martie 1971 privind stabilirea drepturilor băneşti în lei pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate pe perioada concediului de odihnă.3. H.C.M. nr. 606 din 25 mai 1971 privind drepturile băneşti ale ambasadorilor pe perioada pregătirii, în vederea trimiterii la misiunile diplomatice ale României.4. H.C.M. nr. 837 din 12 iulie 1971 privind stabilirea personalului la formele de reprezentare economică în străinătate.5. H.C.M. nr. 1.250 din 7 octombrie 1971 privind reglementarea unor drepturi şi obligaţii băneşti ale cetăţenilor români angajaţi ai organizaţiilor internaţionale, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la H.C.M. nr. 1.265 din 16 iunie 1966 privind salarizarea şi alte drepturi cuvenite personalului trimis în misiune permanenta în străinătate.6. H.C.M. nr. 1.577 din 27 decembrie 1972 privind modificarea art. nr. 6 şi 7 din H.C.M. nr. 837/1971.7. H.C.M. nr. 1.639 din 29 decembrie 1972 privind reglementarea unor probleme referitoare la personalul trimis în misiune permanenta în străinătate şi completarea anexei nr. 3 la H.C.M. nr. 1.265/1966.8. Hotărârea Guvernului nr. 386 din 9 aprilie 1990 privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanenta în Polonia şi Republica Socialistă Vietnam.9. Hotărârea Guvernului nr. 452 din 28 aprilie 1990 privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanenta în Ungaria.10. Hotărârea Guvernului nr. 546 din 16 mai 1990 privind stabilirea salariilor tarifare în valută ale personalului român trimis în misiune permanenta în străinătate.11. Hotărârea Guvernului nr. 823 din 25 noiembrie 1994 privind suportarea cheltuielilor de transport în vederea efectuării concediului de odihnă în ţara, pentru personalul trimis în misiune permanenta în străinătate.-------